Özel Hekimlik Komisyonu

Hekimler ve Hastalar Aleyhine Tekelci Uygulamaları Nedeniyle Özel Hastaneler Hakkında Soruşturma

Samsun ilindeki özel hastaneler hakkında, fahiş fiyat belirleme ve rekabet kurallarına aykırı uygulamaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından soruşturma yapılması ve yaptırım

Bütün Sağlık Hizmetlerinde KDV %8’dir

2007 yılında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla sağlık hizmetlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir. Bazı vergi denetimlerinde bu oranın %18 olması gerektiği iddia edilerek işlem

Emekli Hekimlerin Özel Sağlık Kuruluşlarında Kadro Şartı Ve Yaş Kısıtlaması Olmaksızın Çalışması Mümkün Mü?

Meslek kuruluşumuza yapılan çok sayıda başvuru ile emekli hekimlerin 60 yaş şartına bağlı olmaksızın özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici çalışma hakkı olup-olmadığı

Hastalarımızın Kişisel Sağlık Verilerinin, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) Üzerinden Sağlık Bakanlığı’na Gönderilmesinin İstenmesi Hem Hukuka Hem de Etik Değerlerimize Aykırıdır. İtiraz İçin İlçe Sağlık Müdürlüklerine Verilecek Dilekçe Örneği

Değerli Üyemiz,Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıyla özel sağlık kurumlarının 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bil

Kişisel Sağlık Verilerinin, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı’na Gönderilmesinin İstenmesi Hukuka Aykırıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ayaktan Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı&rsq

Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) hakkında Türk Tabipleri Birliği Bilgi Notu

Değerli Meslektaşımız, Sağlık Bakanlığı’nın bir yazısı üzerine il sağlık müdürlükleri tarafından meslektaşlarımıza ve sağlık kuruluşlarına yazılar gönderilerek 1 Eyl&uum

Hekimlerin emeğini yok sayan özel hastane tekelciliğine sessiz kalmayacağız!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu, TTB-UDEK ve Uzmanlık Dernekleri özel hastanelerin serbest çalışan hekimlerin aleyhine aldığı kararlara karşı ortak tutum belirlem

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği’nde Danıştay İDDK kararı: Emekli hekimler için özel sağlık kurumlarında 60 yaş sınırı hukuka aykırı bulundu

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 2015 yılında yapılan düzenleme ile “Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabiplerin” kadrolu tabiple

Özel hastanelerde çalışacak emekli hekimler için yaş şartı sınırı hukuka aykırı bulundu

Ocak 2015 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış, düzenlemelerin Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından iptali istenmişti. Açılan davada Danıştay 15. Dairesi özel hastanelere,

Pandemi Döneminde Özel Sağlık Sektörü Anketi Sonuçlandı

Değerli meslektaşımız, İstanbul’da özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin pandemi dönemi boyunca gelirleri, özlük hakları ve çalışma koşullarında değişiklik olup olmadığının araştırılması amacıyla

E-Reçete Uygulamaları Hakkında

Muayenehaneler Dahil Tüm Sağlık Kuruluşlarının E-Reçete Uygulamasına Geçmesi Hukuki Zorunluluk Değil, Dayatmadır Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 07.02.2020 tarihl

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme

Değerli Meslektaşımız, Bilindiği gibi, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Serbest Meslek Makbuzunun (e-SMM) elektronik ortamda oluşturulması, muhatabının talebi doğrultusunda kâğıt v

Özel sektördeki sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyuldukları bu dönemde ücretsiz izne zorlanması evrensel hukuka, Anayasa’ya ve Sağlık Bakanlığı’nın pandemiyle ilgili düzenlemelerine aykırıdır

Sağlık çalışanlarının kendilerinin ve ailelerinin hastalanması riskini üstlenerek, toplumu salgın hastalık tehlikesinden korumak için canla başla mücadele ettikleri bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemin ya

Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hekimlerin hem sağlıklarının hem de özlük haklarının tehdit altında olduğunu belirterek, özel sağlık kuruluşların

Özel Kuruluşlarda ve Muayenehanelerde Çalışan Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Mağdur Olmaları Önlenmelidir

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, pandemi sürecinde özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerde çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının durumuna dikkat çekti. Özel sağlık kuruluşlarında

Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyum Kararlılık Bildirgesi

Değerli Meslektaşlarımız, Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve İstanbul Tabip Odası tarafından, 17 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen “Sağlık Hizmetinde T

“Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar” konulu Sempozyum İstanbul’da yapıldı

Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen  “Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu” 17 Kasım 20

Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Çalışma Koşulları Ve Mesleksel Sorunlarını Değerlendirme Anketi

Değerli Meslektaşımız, Hepimizin bildiği gibi özel sağlık sektöründe çalışan meslektaşlarımız yaşamlarını ve mesleklerini sürdürürken birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Sorunların tespiti yön

İstanbul Tabip Odası, FEMS Genel Kurul toplantısına katıldı

İstanbul Tabip Odası Delegasyonu, 30 Mayıs - 1 Haziran 2019 tarihlerinde  Napoli’de düzenlenen Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurul toplantısındaydı. İTO’nun uluslararası daimi üyeli

İlan ve Reklam Vergisi konulu İBB yazısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen, Belediyenin yetki/tasarruf alanında bulunan Odamız üyelerinin işyerleri ile ilgili ilan ve reklam vergisi beyanname verme süresi