Temsilciler Kurulu

İTO TEMSİLCİLER KURULU İÇ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM
TEMSİLCİLER KURULU TANIMI
MADDE 1: Temsilciler Kurulu (TK), İstanbul Tabip Odası (İTO)nın Genel Kurul’dan sonra yetkili karar organıdır, İstanbul Tabip Odası’nın ana politikalarını belirler.
AMAÇ
MADDE 2: TK’nın amacı, Oda’nın politikalarının demokratik bir şekilde belirlenmesi ve İTO ile hekimler arasında iletişimin sağlanmasıdır.
TEMSİLCİLER KURULUNUN OLUŞTURULMASI
MADDE 3: TK, hastane ve bölgelerden, hekimlerin oranına göre seçimle belirlenmiş hekim temsilcilerinden ve İTO Yönetim Kurulu, Seçilmiş Kurul ve Komisyon üyelerinden ve Yönetim Kurulu’nun resmen atadığı Bölge Temsilcilerinden oluşur.
MADDE 4: Hastane ve bölge temsilcileri İTO’nun seçimli Genel Kurulu’ndan sonra, İTO Yönetim Kurulu ve İTO- TK daimi seçim komisyonunun ortak karar ve hazırlıklarıyla seçilerek belirlenir. Her çalışma dönemi 2 yıldır. Seçimlerin esasları ve hekim sayısına göre seçilecek temsilci sayısı, yönetmelikle belirlenir.
TK DİVANI
MADDE 5: TK, ilk toplantısında 7 kişiden oluşan bir divan seçer. Divan bir çalışma dönemi ile seçilir. Boşalma durumunda yada TK’nın üçte iki çoğunluğunun kararı ile seçim yenilenir.
MADDE 6: Divan, TK toplantılarının gündemini hazırlar, TK’yı toplantıya çağırır ve toplantıyı yönetir, alınan kararların takibini yapar.
MADDE 7: Divan, ilk toplantısında kendi içinden bir başkan ve iki sekreter seçer, Divan üyeleri, İTO-TK daimi seçim komisyonunun üyesidir.
MADDE 8: Divan onbeş günde bir toplanır. Bu toplantılardan birini YK ile birlikte yapar.
MADDE 9: İTO YK ile İTO çalışma komisyonları aylık çalışma raporlarını divana ve TK üyelerine İTO-Web sitesinde yayınlanmamışsa yazılı olarak (elektronik ortamda) gönderir. Divan gündemin belirlenmesinde bunlardan yararlanır.

MADDE 10:

 1. Divana görüşülmek üzere sunulan her belge, rapor, yazı vb. TK adına Divan başkanlığı tarafından korunur.
 2. TK toplantılarının tutanakları Divan tarafından tutulur, karar ve görüşler yazılı hale getirilir.
 3. TK’ya sunulmuş her türlü belge, rapor, yazı vb. ile toplantı tutanakları, bütün hekimlere açıktır. Ayrıca Divan, toplantı karar ve sonuçlarının İTO’nun aylık yayın organında yayınlanmasını ve Web sitesinde yayınlanmasını ve temsilci birimlerindeki panolarda asılmasını sağlar.

TEMSİLCİLER KURULU ÇALIŞMA GRUPLARI
MADDE 11:

 1. TK’ unda İTO politikalarına yön verecek çalışmaları üretmek amacıyla çalışma grupları (ÇG) kurulur.
 2. ÇG’larının kurulması, İTO-YK, TK Divan Başkanlığı (DB) ya da TK üyesi üç hekim tarafından önerilebilir ve toplantı salt çoğunluğu ile kararlaştırılır.
 3. ÇG en az üç kişiden oluşur.
 4. ÇG toplanma ve çalışma şeklini belirlemede serbesttir.
 5. ÇG öngörülen çalışmayı belirlenen sürede tamamlamak ve İTO YK ve TK’ya bilgi vermekle yükümlüdürler.

İKİNCİ KISIM

TEMSİLCİLER KURULU’NUN İŞLEYİŞİ
KATILIM VE YOKLAMA
MADDE 12: TK toplantıları isteyen tüm hekimlere açıktır. Ancak oylamaya yalnızca Temsilci üyeler ile İTO seçilmiş Yönetim Kurulu-Denetleme Kurulu- Onur Kurulu- Merkez Delegasyon üyeleri, her komisyonu temsil eden üyeler, Yönetim Kurulu’nun resmen atadığı Bölge Temsilcileri katılabilir. Divan, gerekli gördüğü durumlarda TK’ ya bilgi vermek üzere İTO’ ya üye olmayan kişileri de toplantıya çağırabilir.
MADDE 13: TK’ya katılımın değerlendirilmesi açısından devamın belirlenmesi esastır. Bu amaçla toplantı başında Divan Başkanlığı tarafından yoklama yapılır. Toplantıya katılanlar Divan üyeleri tarafından bir tutanakla saptanır.
TOPLANTI SÜRESİ
MADDE 14: Toplantılar her ayın ilk Salı günü yapılır. Toplantı süresi üç saattir. Toplantı süresi, katılan üyelerin salt çoğunluğunun kararı ile uzatılabilir.
GÜNDEM
MADDE 15: Toplantının gündemi divan tarafından hazırlanır. Gündem konuları:

 1. Bir önceki toplantıda üyelerin önerileri ile belirlenir. Öneriyi getiren üye gerekçeli bir metin hazırlar ve toplantı öncesi yazılı olarak divana sunar.
 2. Divan, Yönetim Kurulu ile ortak toplantısında ayrıca gündeme alınması gereken başka konular varsa bunları kararlaştırır ve gerekçelerini hazırlar. Üyelere gönderilecek aylık bültende gündem konuları ve gerekçeler bildirilir.
 3. Ek gündem önerileri, toplantı başlamasından önce divana yazılı olarak verilir. Bu öneriler oylanarak toplantıya katılanların salt çoğunluğu tarafından kabul edilirse gündeme eklenir.

TOPLANTI DÜZENİ
MADDE 16:

 1. TK toplantıları Divan Başkanlığı tarafından yönetilir.
 2. TK gündem üzerinde yalnız TK üyelerinin söz hakkı bulunur. Ancak gündemin görüşülmesi sırasında ve sonrasında TK dışındaki kişilere de Divan Başkanlığı’nca söz hakkı verilebilir.
 3. Konuşmaların süresi, gündemin yoğunluğuna göre Divan tarafından belirlenir. TK üyelerinden biri ya da Divanın kendisi yeterlilik oylaması için öneri verebilir, oylama sonucuna göre davranılır.
 4. Gündem maddeleri, ilgili kurul, komisyon ya da öneriyi getiren üyenin sunuşları ile tartışmaya açılır. Sunuş süresi en fazla on dakika olup, sürenin uzatılmasına Divan Başkanlığı karar verir.
 5. Yöntem (usul) hakkında söz isteği Divan Başkanlığı’na sunulur. Divan Başkanlığı bu isteği derhal değerlendirir ve uygun görürse üç dakika süre ile söz verir.

OYLAMA
MADDE 17:

 1. TK’da oylama aksi belirtilmedikçe açık olarak el kaldırma yöntemiyle yapılır.
 2. Gizli oylama önerisi Divan Başkanlığı’nca oya sunulur. Kabul edilmesi durumunda “İTO mühürlü kağıtlara EVET-HAYIR-ÇEKİMSER yazılarak görüş bildirilmesi ile yapılır.
 3. Oylama eşit sonuçlandığında söz konusu madde üzerinde tartışmaya devam edilir.

KARAR
MADDE 18:

 1. Karar ve görüş önerileri TK toplantısı sırasında yazılı olarak Divan Başkanlığına verilir. Karar alınması için TK üyelerinin en az % 25’ inin toplantıya katılmış olması şarttır. Karar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
 2. TK kararları kesin karar niteliğindedir. Karar yönetim organlarına ve ilgili komisyonlara yazılı olarak iletilir. İTO’nun aylık yayın organında yayınlanır, kararın ilgilendirdiği kurul ya da komisyonlardan yazılı yanıt istenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
GÖREVLER
MADDE 19: Temsilcinin görevleri şunlardır:

 1. TK toplantısına katılmak.
 2. Biriminde hekimlerle düzeni (en az iki ayda bir) toplantılar yapmak, birimin sorunlarını çözümlemek üzere yöneticilere iletmek, gerektiğinde konuyu TK’ una, İTO-YK’ una götürmek, Oda’nın gündemindeki konuları hekimlere aktarmak ve tartışmak, birime, hekimlik ve sağlık ortamına ilişkin görüşleri TK’ya taşımak.
 3. Hekimlerin herhangi bir mağduriyetlerinde ilk başvuruyu kabul etmek ve bunu TK ve Yönetim Kurulu’na iletmek.
 4. Hekimleri birimindeki çeşitli organlarda temsil etmek üzere girişimde bulunmak.
 5. Hekimlik mesleğinin denetlenmesinde görev almak.
 6. Hekimlerin; Odaya kayıt, üyelikten ayrılma, belge düzenleme gibi her türlü işlerinde hekimin bulunduğu birimin Tabip Odası temsilcisinin onayı gerekir. Oda İdaresi, Temsilcisinin bilgisi dışında ilgili birimdeki üyelerle iletişime geçmez, Temsilcilik seçimlerinin yapılmadığı birimlerde seçim yapılana dek acil durumlar dışında hiçbir işlem yapılmaz.
 7. Temsilci YK’ya bilgi vermek şartıyla kendi biriminde YK yetkilerini kullanabilecek, bu durum işyeri biriminin amirine yazılı olarak bildirilecektir.

ÖZENDİRME
MADDE 20:

 1. Temsilci, toplantı günü belli saatlerde izinli sayılır. Bu durum, İTO-YK tarafından konunun tarafları ile çözümlenir.
 2. Temsilcinin, temsilcilik faaliyeti sırasında yapacağı harcamalar, belgelenmek koşuluyla İTO tarafından karşılanır.

TEMSİLCİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
MADDE 21: Birimin, temsilcisini geri çağırma hakkı vardır. Bir temsilcinin geri çağırılmasının koşulları şunlardır:

 1. Birim/bölgesinde çalışan hekimlerin en az dörtte birinin imzası ile TK-DB’na başvurulur.
 2. Başvurunun ilgili temsilciye bildirilmesinden on gün sonra, en geç on gün içinde oylama yapılır.
 3. Oylamayı sürekli seçim komisyonu organize eder.
 4. Oylama kapalı oy/açık sayım ilkesine göre yapılır. Sonuç oylamaya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda temsilci görevinde kalır.
 5. Temsilcinin görevinde kalması durumunda, aynı temsilci hakkında yeni bir oylama istenebilmesi için oylama tarihinden itibaren en az altı ay geçmesi gerekir.
 6. Temsilcinin geri çağırılması durumunda, yedek temsilcilerden ilk sıradaki hemen göreve başlar.
 7. Temsilcinin mazeret bildirmeksizin üst üstte 3 kez TK toplantısına katılmaması durumunda, Divan önerisi ile TK tarafından üyeliği sona erdirilir. Hekim haysiyetine uymayan tutum davranış içinde olduğu Onur Kurulu kararı kesinleşmiş olan üyenin temsilciği TK-DB tarafından sona erdirilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
TEMSİLCİ BİRİMİ
MADDE 22: TK üyelerinin çalıştığı birimlerdeki temsilcilik çalışmalarını yürüttüğü mekana temsilci birimi denir. İstanbul iline ait öznel koşullardan dolayı ilçe ve bölge bazında İTO olanaklarından yeterince yararlanmak için iş yerlerinden bağımsız bürolar kurulabilir. Bu bürolarda Merkez büroda yapılması zorunlu işler dışında tüm işlemler gerçekleşebilir.
MADDE 23: Temsilci Birimi kurulmasının amacı, İTO çalışmalarını hekimlere daha iyi yansıtmak, temsilci – hekim kaynaşmasını sağlamak, temsilcilerin düzenli toplanacağı mekan oluşturmaktır.
MADDE 24:

 1. Temsilcinin çalıştığı birimin koşullarına göre ayrı bir oda ya da masa şeklinde kurulur, her birimin mutlak bir panosu bulunur. Bu panoda İTO organları çalışma sonuçları ve TK kararları en az bir hafta, komisyon bildirileri ise bildirilen süre asılı kalır.
 2. Birim temsilcileri kendi aralarında sekreter seçerler. Sekreter, toplantının düzenlenmesi ve yürütülmesi, karar defterinin tutulması ve panonun düzeninden sorumludur.

BEŞİNCİ KISIM
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 25: Tüzük değişikliği önerisi en az on TK üyesi tarafından yazılı olarak verilir. TK toplantısında toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edilmesi halinde gerçekleşir.
TEMSİLCİ SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

 1. Hastane ve bölge temsilcileri, İTO’nun seçimli Genel Kurulu’nu izleyen üç ay içinde İTO Yönetim Kurulu ve İTO-TK daimi seçim komisyonunun ortak karar ve hazırlıkları ile seçilir. Bölgeler, YK tarafından belirlenir. Seçim yapılan birimlerde sonuç YK tarafından onaylanır. Sonucun temsilciler ile çalıştıkları birimlerin yöneticilerine bildirilmesinden sonra temsilciler görevlerine başlarlar.
 2. Seçimlerde temsilci sayısı, o bölge veya hastanedeki hekimlerin oranına göre belirlenir.
 3. Sağlık kurumları veya bölgelerde var olan hekim sayısı 50’ye kadar her 25 hekim için 1 temsilci, 50-100 arasında ise 2 temsilci, 100-500 arasında ise her 100 hekim için 1 temsilci, 100’ün katlarının üzerindeki hekim sayısı 50 ve üzerinde ise ek olarak 1 temsilci, 500’den fazla ise her 200 hekim için 1 temsilci, 200’ün katlarının üzerindeki hekim sayısı 100 ve üzerinde ise ek olarak 1 temsilci seçilir.

 4. İTO-YK daimi seçim komisyonu ve YK tarafından seçimin tarihinin belirlenmesi, hazırlıklarının yapılması için
 5. asil, 3 yedek üyeden oluşan Seçim Kurulu belirlenir. Seçim Kurulu bir birimde birden fazla sandık gereksinmesi durumunda üçer kişiden oluşacak sandık kurullarını kendisi belirler.
 6. Seçimler, gizli oy – açık sayım esasına göre yapılır. Saat 09.00’da başlar, 17.00’te biter. Bitiş saatinde sırada olanlar kaydedilerek oylarını kullanırlar.
 7. Oy kullanmak için birimde çalışan hekim olmak yeterlidir.
 8. Temsilciler Kurulu seçimlerine aday olmak için birimde çalışanların İstanbul Tabip Odası üyesi olması gereklidir. Aday olmak isteyen hekim, birimdeki seçim kuruluna seçim başlama süresine kadar yazılı olarak başvurmak zorundadır.
 9. Aday listesi, seçim kurulu tarafından soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Hazırlanan liste seçim başlamadan önce sandık başlarına asılır.
 10. Oy pusulasına en fazla yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan temsilci sayısı kadar aday ismi yazılabilir.
 11. Yukarıda belirtilen esaslara göre saptanan sayıda asil ve yedek temsilci, adayların en yüksekten başlayarak aldıkları oylara göre sıralanması ile belirlenir.

Temsilciler Kurulu Divan Üyeleri

Toplantı Tutanakları

Temsilciler

KURUM ADI  AD-SOYAD
BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ FURKAN KORKMAZ
  KÜBRA BALCI
  FIRAT OYMAN
  OZAN BARUT
  ÖZAL ADIYEKE
  SİNEM ÖZŞAHİN KILIÇ
  ALİ SELÇUK YENİOCAK
   
BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EAH
ÖZGE ARIKAN
  ÖMER ALPER UYSAL
  MERİÇ MENEKŞELİ
  FATİH GÜR
  PELİN KOCAZEYBEK
  MERT BABUR
   
BEYKOZ DEVLET HASTANESİ DENİZ ALDEMİR
  ÖZER ÇELİK
  ÖZLEM ÖZDEMİR 
   
BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  NADİR KALFAZADE
  ÇAĞLA PINAR TAŞTAN
  BURCU AKAY
  SELÇUK KÖSE
  MEHMET UHRİ
  KORAY ÇAĞLAYAN
  ONUR BAŞAK
  SAMET ERCAN
   
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MEHMET OĞUZCAN ALADA
  SİMGE ERGÜN
  HASAN KUDAT
  MİNE SEZGİN
  GÜLAY SEHER BAŞBÖYÜK
  TAMER DEMİRALP
  TUĞBA SARAÇ SİVRİKOZ
  BENGİSU ÖZDEMİR
   
HASEKİ EAH BARIŞ KAYA
  CEREN TUNAY
  ENGİN AYDEMİR
  ESRA KAHYA
  EYMEN FIRINCIOĞULLARI
  FİDEL CEREN YAVUZYİLMAZ
  İLKER AKİN
  GÜLŞEN BARLAS ALKAN
   
ÜMRANİYE EAH AHMET ADNAN CIRIK
  CEREN BİBİNOĞLU AMIROV
  EKMEL BURAK ÖZŞENEL
  MELİKE HAMİYET DEMİRKAYA
  MİRAÇ ÖZDEMİR
  SAVAŞ ÇAMUR
  SEMİH YAZLA
  SONER OZANER
   
İ. Ü. KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ İBRAHİM TEMEL
   
OKMEYDANI PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ HÜSEYİN DAĞ
  M. SEDAT FEYİZOĞLU
  HİLAL İREM AÇAN
  FATİH EREN MIHLAYANLAR
  HELİN BAĞCI
  MEHMET SELÇUK SAYGILI
  REYHAN KÜÇÜK ERTÜRK
  ELİF AKKOÇ DEMİREL
  EMİN İRFAN GÖKÇAY
   
YEDİKULE GÖĞÜS HAST.EAH YASEMİN ÖZEL
   
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH SUNA DİLBAZ
   
   
MARMARA TIP FAKÜLTESİ REZZAN GÜLHAN
  Z. SERHAN TUĞLULAR
  SERAP TURAN
  SELÇUK YÜCEL
  TEVFİK KIVILCIM UPRAK
   
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EAH MUZAFFER BAŞAK
  DENİZ TÜRKYILMAZ
  BETÜL KAYGUSUZ
  FEVZİ CELAYİR
   
BEYOĞLU GÖZ EAH HİKMET ÇEVİK
   
BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ SEMİR BAYAR
   
İSTANBUL EAH MEHMET ÖZGÜR YILMAZ
   
GOP EAH EREN OZAN YILDIZ
   
SİLİVRİ CEZA İNFAZ KURUMU DEV. HAST. SÜLEYMAN ÖZÜPAKÇE
   
SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS. HAST. EAH NESRİN KARA
   
BAĞCILAR EAH MURAT CARUS
  CANER GELBAL
  NAİME ZEYNEP TÜRKOĞLU
  MUHTESİM BARUTCU
   
ÖZEL ÇAMLIK HASTANESİ BÜLENT ÇETİNOL
   
ÖZEL AVRASYA HOSPİTAL HASTANESİ TÜRKAN USLU
   
ÖZEL PENDİK MEDİCAL PARK HASTANESİ KÜBRA BATUM
   
ÖZEL MEDİLİFE BEYLİKDÜZÜ HASTANESİ ŞAHİN KALKAN
   
ÖZEL LİV HOSPİTAL ULUS HASTANESİ KADİR ÖZYILMAZ
   
ÖZEL BALIKLI RUM HASTANESİ HASİBE RENGİN GÜVENÇ
   
ÖZEL ACIBADEM ATAKENT HASTANESİ AYLİN ALTAN KUŞ
  FULYA AĞAOĞLU
  KEMAL BEHZATOĞLU
   
ÖZEL ACIBADEM
 KADIKÖY HASTANESİ
HALDUN AKGÖZ
   
ÖZEL ACIBADEM
ALTUNİZADE HASTANESİ
DİLAVER KAYA
   
ÖZEL ACIBADEM KOZYATAĞI HASTANESİ TUNCER BABÜR
   
ÖZEL SİLİVRİ KOLAN HOSPİTAL HASTANESİ MEHMET ÖZGÜR ÇETKİN
   
ÖZEL PENDİK BÖLGE HASTANESİ HALİL AK
   
ÖZEL YENİ YÜZYIL ÜNİV. GOP HASTANESİ OĞUZ KONUKOĞLU
  SEYİTAHMET GÜRAKAN
   
ÖZEL KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAHAR TEKİN
  BARIŞ DEMİR
   
ÖZEL ACIBADEM MASLAK HASTANESİ ATAKAN DEMİR
  AKİF ENES ARIKAN
   
ÖZEL MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ ZÜLEYHA AKGÜN
  TÜRKER BARAN
   
ÖZEL ACIBADEM FULYA HASTANESİ İZZET EROL
  BEYZA ÇİTÇİ YALÇINKAYA
   
ÖZEL MEDİCANA İNTERNATİONAL İSTANBUL HASTANESİ ÖZGÜR OZAN ŞEŞEOĞLULLARI
  SAVAŞ YILDIRIM
   
ÖZEL GAYRETEPE FLORENCE NİGHTİNGALE HAST. GAZİHAN ÇAĞLAR
  ŞEFİK İĞDEM
  ÖZLEM TURHAN
ÖZEL BALAT OR-AHAYİM HASTANESİ YILTAN DEVECİ
   
ÖZEL MEDİPOL MEGA HASTANELER KOMPLEKSİ ATIF TEKİN
   
ÖZEL MEDİCAL PARK GÖZTEPE HASTANESİ ERHAN UNCU
   
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BEKİR YILMAZ CİNGÖZBAY
   
ÖZEL İSTANBUL FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİ MUSTAFA ŞİRVANCI
   
BEŞİKTAŞ 1. BASAMAK AYHAN BÜYÜKBAYRAK
  ALİ GÜLTEKİN GÜNGÖREN
  BİLGE ŞİMŞEK DİNÇ
   
KARTAL 1. BASAMAK AYTEN SARAL
  GÜRCAN BAHADIR
   
K.ÇEKMECE  1. BASAMAK SAFFET ERCAN
   
BEYOĞLU 1. BASAMAK HATIRA TOPAKLI
  MEHMET BİNBOĞA
   
KADIKÖY 1. BASAMAK NACİYE DEMİREL
  CUMHUR ÖZCAN
  HEVAL TANER
  YAŞAR ÇİTE
  ÜMİT KAYA
   
ŞİŞLİ 1. BASAMAK TURAN KARAKAŞ
  ÖZCAN ŞAHİN
   
EYÜP 1. BASAMAK EGEMEN EMRE
   
SİLİVRİ BİRİNCİ BASAMAK  ERSİN GÖKPINAR