Prof. Dr. Selçuk EREZ

Başkan

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1962 yılı mezunu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Profesör Dr. Emekli öğretim üyesi. Serbest hekim. İTO Onur Kurulu Üyesi (2004-2006). TTB Merkez Delegesi (2008-2014). Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Bilgi Üniversitesi'nde "yaratıcılık" dersi vermektedir.İTO Yönetim Kurulu Başkanı (2014-2016).Dr. Samet MENGÜÇ

Genel Sekreter

Dicle Tıp Fak. 1988 yılı mezunu. Genel Cerrahi uzmanı. Özel TEM Hospital. Diyarbakır Tabip Odası İnsan Hakları Kom. İTO Temsilciler Kurulu Divanı Başkanı (2010-2014). İTO Sendikal Mücadele Çalışma Grubu üyesi. İTO İnsan Hakları Komisyonu üyesi. TTB Merkez Delegesi (2012-2014).İTO Genel Sekreteri (2014-2016).Dr. Hakkan HEKİMOĞLU

Veznedar Üye

Uludağ Üni. Tıp Fak. 1994 yılı mezunu. Aile hekimi. Beyoğlu 10 Nolu ASM. İTO Beyoğlu İlçesi 1. Basamak Temsilcisi (2010-2014).İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2014-2016). TTB Aile Hekimleri Kolu Yürütme Kurulu Üyesi. İTO Aile Hekimleri Komisyonu ve İSTAHED Üyesi.Dr. İncilay ERDOĞAN

Sayman Üye

Akdeniz Üni. Tıp Fak. 2001 yılı mezunu. Pratisyen hekim. İTO Beyoğlu İlçesi 1. Basamak Temsilcisi (2010-2012).İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2014-2016). İTO İnsan Hakları Komisyonu Üyesi.
Dr. Melahat Cengiz

Üye

İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi 1987 mezunu.Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı.Özel bir laboratuarda çalışıyor.Klimik Derneği Üyesi. İTO Temsilciler Kurulu Divan Üyesi.İTO ÖZel Hekimlik Komisyonu Üyesi.2014-2016 yılı TTB Merkez Delegasyon Üyesi.Doç. Dr. Haydar Durak

Üye

İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1988 yılı mezunu.Patoloji Uzmanı.Doç.Dr.Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Türk Patoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. İTO Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temsilcisi.Doç. Dr. Muzaffer BAŞAK

Üye

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1983 yılı mezunu.Doç. Dr. Şişli Hamidiye Etfal EAH,Radyoloji Kliniği Eğitim sorumlusu. Türk Radyoloji Derneği 2005-2009 Başkanı,2015-2018 YK Üyesi, UDEK 2015-2017 2. Başkanı. TTB Merkez Delegesi (2008-2014). İTO Denetleme Kurulu Üyesi (2014-2016).Twitter'da İstanbul Tabip Odası