Sağlık Hukuku

Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren 7 Ocak Yönetmelik Değişikliklerinin İptalini İstedik

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 7 Ocak 2023 tarihinde yeni değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler de -tıpkı 6 Ekim 2022 tarihinde yapılan değişikliklerde olduğu gibi- muayenehane hekimlerinin, hastalarının teşhis ve tedavi işlemlerini özel sağlık kuruluşlarında yapabilmelerinin önüne haksız kısıtlamalar getirdi.

Hukuksuzluğa Karşı Hukuk Mücadelemizi Kazandık!

Meslek kuruluşunun iş bırakma kararına uyduğu için ceza verilen bir hekim adına açtığımız davada, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nce disiplin cezasının, örgütlenme hak ve özgürlüğünü ihlal ettiği sonucuna varıldı.

7 Ekim 2021 Tarihinde İş Bırakma Etkinliği İle Birlikte, İl Sağlık Müdürlüğü Önünde Basın Açıklamasına Katılan Aile Hekimine Verilen İhtar Puanı Yasal Dayanaktan Yoksun Bulundu

Hatırlanacağı üzere, 30 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, aile hekimlerinin ve diğer çalışanların iş güvencesini ortadan kaldıran, düşünce ve görüş açıklamalarını yasaklayan, kronik hasta takip ve tedavisi gibi aile hekimliği sistemi ile bağdaşmayan ve hasta mağduriyeti de yaratacak olan yeni ek görev ve sorumluluklar yükleyen, özlük haklarını kısıtlayan, ücretlerde azaltma yaratan maddeler getirmiştir.

Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren Yönetmeliklerin İptalini İstedik

06.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik maddelerini değiştiren düzenlemeler yayımlanmıştır. Bu düzenlemeler ile muayenehanelerinde mesleklerini serbest olarak icra eden hekimlerin, hastalarının teşhis ve tedavi işlemlerini özel sağlık kuruluşlarında (özel hastaneler ve tıp merkezlerinde) yapabilme hakları hukuka aykırı olarak kısıtlanmıştır.

Mesai Dışı Sağlık Hizmeti Sunumunun Usul ve Esasları Yayınlandı

Meslek kuruluşuna yapılan başvurular ile, İstanbul’da kimi hastanelerde hekimlerin normal mesai ve nöbet saatleri dışında, mesai dışı çalışmaya zorlandığı, ayrıca mesai dışı verilecek sağlık hizmetlerinde asistan hekimlerin görevlendirilmek istendiği ve bu hususun bir dayatmaya dönüştüğü öğrenilmiştir.

Ek Ödeme Yönetmeliği-Beyaz Reform (Mu)?

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının aylardır beklediği “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği”, 12.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

“Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Hakkında Bilgi Notu

Bilindiği gibi, hekimlerin ve diş hekimlerinin gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren ve TBMM’deki tüm partilerin oybirliğiyle kabul edilen yasa tasarısı 2021 yılı Aralık ayında, Meclis İçtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmiştir.

“Aracılık Yasağı”na Aykırı Olan Online Hekim Görüşmesi Satışına Hapis Cezası

2020 yılı Kasım ayında, online alışveriş platformu üzerinden, hekim görüşmesi satışı yapmak isteyen ancak gelen haklı tepkiler üzerine bu satışı gerçekleştiremeyen Migros hakkında yaptığımız şikayet sonucu, ilgili departman yöneticisi hakkında “aracılık suçuna teşebbüs” suçundan 1 ay 25 gün hapis cezası verilmiştir.