Hekim Sözü (Sayı 25) Temmuz-Aralık 2023

(Sayı 25) Temmuz-Aralık 2023


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İçindekiler

 • Yönetim Kurulundan
  + Oku

  Dayanışma güçlendirir
  Ülkemizin ve hekimlerin gündemine bu dönem Gazze’de yaşanan insanlık dramı damgasını vurdu. Yıllardır bir toplama kampında yaşayan Gazze halkı 7 Ekim’de başlayan saldırılarla çocuk kadın demeksizin soykırıma uğradı. İnsanların sığındığı, hasta ve yaralıların tedavi edildiği hastaneler bombalandı. 18 Ekim akşamı İstanbul Tabip Odası’nın da katı...

 • Yayın Kurulundan
  + Oku

  Kirkegaard, "Hayat sadece geriye doğru anlaşılır, ama ileriye doğru yaşanmak zorundadır" demişti. Geriye bakalım, nelerin yanlış yapıldığını görelim ve önümüze bakalım. Yüzyılın felaketi ile cumhuriyetin yüzyılı ikileminde hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Deprem bölgesinden Hatay ve Adıyaman Tabip Odaları ile kardeş tabip odalarımız olarak dirsek temasımız devam ediyor. Kurumların hafızası olan isimler vardır. İstanbul Tabip Odası için bu isimlerden biri Beyza Çelengil Kutay iken bir diğeri de Ergun Demir arkadaşlarımızdı. Geçtiğimiz d...

 • Odamızdan
  + Oku

  Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz!
  Konya Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. Ekrem Karakaya’nın 6 Temmuz 2022 günü silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin birinci yılında ülkenin dört bir yanında eşzamanlı basın açıklamaları düzenledi. İstanbul’da, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Samatya Merkez Polikliniği, Bakırköy Dr. Sadi K...

 • Odamızdan
  + Oku

  İstanbul Tabip Odası’na basın özgürlüğü ödülü
  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri’ne değer görülenler belli oldu. Basın Özgürlüğü Ödülü bu yıl kişi dalında Çiğdem Toker’e verildi. Kurum dalında İstanbul Tabip Odası ve Türkiye Yazarlar Sendikası ödüle değer görüldü. Ödül töreni 24 Temmuz 2023 Pazart...

 • Odamızdan
  + Oku

  Türk Tabipleri Birliği 75. Büyük Kongresi yapıldı
  Türk Tabipleri Birliği (TTB) 75. Büyük Kongresi 8 Temmuz 2023 günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda düzenlendi. Kongreye, Türkiye’nin dört bir yanından TTB Büyük Kongre delegeleri, tabip odaları yöneticileri, hekimler ve tıp öğrencileri katıldı. Kongrede, İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç ile İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esin Tuncay ve İTO seçilmiş kurul üyeleri yer aldı. TTB 75. Büyük Kongresi 6 Şubat de...

 • Odamızdan
  + Oku

  Asistan hekimlerin haklı mücadelesinin yanındayız!
  Tıpta uzmanlık öğrencisi asistan hekimlere verilecek aylık veya ödeneklerin tespitinde, aynı durumda bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin aylık ve ödeneklerinin esas alınacağı, Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın gereğidir. Buna karşın Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki asistan hekimler, maaş eşitsizliği, uzun çalışma saatleri, akademik eğitim yetersizliği ve artan iş yüküne rağmen azalan asistan kadrolarından dolayı mu...

 • Odamızdan
  + Oku

  Hekimlerle birlikte hekimler için çalışmaya devam ediyoruz!
  Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınmasıyla ilgili 7 Aralık 2023, Perşembe günü İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Ana Girişi önünde basın açıklaması yapıldı. İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) çağrısıyla hastane önünde toplanan sendikalar, emek-meslek örgütleri, hekimler ve sağlık çalışanları mahke...

 • Odamızdan
  + Oku

  Aile hekimlerine hukuksuz ücret kesintisi
  İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün anayasayı yok saydığını söyleyen hekimler ve sağlık emekçileri 20 Eylül Çarşamba günü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. İstanbul Tabip Odası (İTO), Birlik ve Dayanışma Sendikası, HEKİMSEN, AHESEN, İSTAHED (İstanbul Aile Hekimliği Derneği), Hekim Birliği Sendikası, SES’ten (Sosyal ve Sağlık Hizmet Emekçileri Sendikası) oluşan yetkili isimler sağlık çalışanlarının maaş ve cari giderle...

 • Odamızdan
  + Oku

  İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne aile hekimlerinin sorunlarını anlattık
  İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan, önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, TTB Aile Hekimleri Kolu Üyesi Dr. Özden Güngör’ün katıldığı toplantıda cari gider öde- melerinde yapılan kesintilerin sebebi soruldu. Yetkililer konuyu detaylı bir şekilde incelediklerini belirtti. Soruşturma süreçlerinde başka ilçe...

 • Odamızdan
  + Oku

  Aile Sağlığı Merkezleri kamu binalarında olmalıdır
  Aile Hekimleri Komisyonu başta Aile Sağlığı Merkezlerinde yaşanan fahiş kira artışları olmak üzere aile hekimlerinin yaşadığı sorunları konuşmak üzere 29 Ağustos 2023 Salı günü bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Saffet Ercan’ın ve T...

 • Odamızdan
  + Oku

  Depreme özgü sorunlar ve olası çözümler sempozyumu yapıldı
  İstanbul Tabip Odası (İTO) İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu’nun düzenleyicisi olduğu “Depremde Acil Tıp Uygulamaları: Depreme Özgü Sorunlar ve Olası Çözümler Sempozyumu” 23 Aralık 2023 Cumartesi günü İTO Cağaloğlu binasında yapıldı. Sempozyumda depreme özgü acil tıp uyg...

 • Odamızdan
  + Oku

  Sadece toz değil asbest de soluyoruz!
  İstanbul Tabip Odası, Türk Toraks Derneği ve Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi deprem bölgesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan yoğun toz ve asbestin zararlarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. 13 Ekim Cuma g...

 • Odamızdan
  + Oku

  İstanbul sağlık hizmeti depreme hazır mı?
  İstanbul depreminden doğrudan etkilenecek şehirlerin tabip odaları, İstanbul sağlık meslek odaları, uzmanlık dernekleri, sendikalar, meslek odaları ve İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu”, “Sağlık Kurumlarımız Depreme Ne Kadar Dayanıklı” gündemiyle basın toplantısı düzenledi. 12 Aralık 2023, Salı günü İTO’n...

 • Dosya: Cumhuriyet dönemi sağlık politikaları
  + Oku

  Cumhuriyet dönemi sağlık politikaları - Osman Öztürk *
  Geçtiğimiz 29 Ekim itibarıyla Cumhuriyet yüzüncü yılını doldurdu. Bu yüz yıl boyunca ekonomik, politik, toplumsal birçok gelişme yaşandı. Keza sağlık alanında da bir dizi değişime, dönüşüme tanık olduk. Bu yazıda Cumhuriyet döneminde yaşanan sağlık politikaları beş dönem olarak ele alınacaktır

 • Dosya: Cumhuriyet dönemi sağlık politikaları
  + Oku

  Cumhuriyet döneminde üniversite hastaneleri - Raşit Tükel*
  Osmanlı’da orduya lüzumlu hekim ve cerrah yetiştirilmek üzere İstanbul’da Vezneciler Tulumbacıbaşı Konağı’nda kurulan “Tıbhane-i Âmire ve Cerrahhane-i Âmire”, 14 Mart 1827’de eğitime başlamıştır. 1839 yılında Cerrahhane ve Tıphane Galatasaray’da birleştirilerek Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane adı altında modern bir askerî tıbbiye kurulmuştur. Mekt

 • Dosya: Cumhuriyet dönemi sağlık politikaları
  + Oku

  Gureba hastanelerinden Memleket Hastanelerine - Onur Çeçen*
  Bu yazı 2-3 Aralık 2023 tarihinde İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları Sempozyumu”nda sunulmuştur. 19. yüzyılda darüşşifalar finansman krizine girmiş ve her çeşit hastanın tedavi edildiği kurum imkanlarını yitirmeye başlamıştır. Son döneminde evinde bakılamayan ve kimsesiz akıl hastalarının; Bursa, Edirne, Manisa, Süleymaniye gibi mekan...

 • Etik
  + Oku

  Palyatif Bakım Hizmetleri Bildirgesi
  15-16 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen “TTB III. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda geliştirme çalışmaları başlamış ve 24 Kasım 2019 tarihinde TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongre’sinde kabul edilmiştir. Palyatif bakım, yaşamı te...

 • Kadın
  + Oku

  Cinsel şiddeti önleme ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme yönergesi
  Kadınlar ve kadın örgütleri, Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun da içinde olduğu Eşitlik İçin Kadın Platformunu oluşturarak iki yılı aşan bir süredir mücadele ve direnişlerini sürdürüyor. Toplumsal cinsiyetin, biyolojik olarak belirlenenin aksine, toplumsal olarak belirlenmiş güç ilişkisine dayanan cinsiyet rolleri olduğu, kadın ve erkek arasında kurulmuş eşitsiz ve hiyerarşik ilişkinin kendisin yapay, değişebilir, dönüştürüle...

 • Hukuk
  + Oku

  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hakkında açılan davadaki hukuka aykırılıklar - TTB Hukuk Bürosu
  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin bu görevlerinden ve ayrıca Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Merkez Konseyi Başkanlığı görevinden alınması talebiyle, Cumhuriyet savcısı tarafından açılan dava Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Bu dava önceki yıllarda açılmış benzer davalardan yargılamaya konu olay, yani maddi vakıa ve usule dair açık hukuka aykırılıklar nedeniyle farklıydı. Kısaca söylemek gerekirse ortada Merkez Konseyine ait bir açıklama yoktu; Prof. Dr. Şebn...

 • Sinema
  + Oku

  Kanun hükmü… - Yasemin Demirci*
  Bu sayıda benim de bir parçası olduğum, “Kanun Hükmü” belgeselinden basedeceğim. Ancak izleme önerisinde bulunamayacağım çünkü belgesel yasaklandı! Belgeselin “Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin ve öğretmen Engin’in ihraç sonrası gösterdikleri mücadeleyi anlatan bir belgeseldir.” şeklinde başlayan sinopsisinde bahsi geçen doktor Yasemin, malesef hukuksuzca işlerinden atılmış insanlardan biri olan benim. Ben 08.02.2022 tarihinde göreve iade edildim. Görevine iade edilen yüzde 20’lik dilimin içindeyim. Ancak, atılanların yüzde 80’i tam 8 yıldır açlığa mahkum e...