Danıştay 5. Dairesi; Valiliklerin, Klinik Şef, Şef Yardımcısı ve Başasistanları Geçici Görev İle Atama Yetkisine Sahip Olmadığını Belirterek, GENELGENİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU [04.2007]


  • Temmuz 05, 2010
  • 2767

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan 2006/92 sayılı Genelge ile; Valiliklere yetki devredilerek, �klinik ve laboratuar şef ve şef yardımcısı ile başasistanların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, asistan rotasyonlarının ise Tüzük hükümleri çerçevesinde il içinde geçici görevlendirmeleri� mümkün hale gelmiştir. Bu çerçevede başta Ankara ve İzmir olmak üzere, çok sayıda atama yapılmıştır.
Oysa normlar hiyerarşisine göre, alt düzenleyici işlemin üst hukuk normuna uygun olması zorunludur. İl İdaresi Kanunu�nu da, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü de, Tababet Uzmanlık Yönetmeliği de, Genelge�nin üst normu olduğundan, Genelge�nin bu düzenlemelere uygun olması gerekir.
Bilindiği gibi tıpta uzmanlık mevzuatı (Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, Tababet Uzmanlık Yönetmeliği), sınav olmaksızın atama yapma yetkisini Sağlık Bakanlığına dahi vermemektedir. Böyle olduğu halde, Genelge ile Valiliklerce bu yetkinin kazanılabilmesinin de ve hatta Sağlık Bakanlığının olmayan yetkisinin Valiliklere devredilebilmesinin de imkanı yoktur.
Keza 5442 sayılı İl İdare Kanunu�na göre Valiliklerin yetkileri, pratisyen hekimlerin İl içinde atanması ile sınırlıdır. 5442 sayılı Kanun�a göre Valiliklerin, mütehassıs hekim/ uzman hekimleri atama yetkisi yoktur. Kanun�un vermediği bu yetkinin, Genelge ile Valiliklere verilmesi de mümkün değildir.
Nitekim adı geçen Genelgenin iptali talebiyle İzmir Tabip Odası tarafından açılan dava sonucunda Danıştay Beşinci Dairesi;
"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun valilerin il memurlarının atanma ve görevlendirilmeleri konularındaki yetkilerini düzenleyen ve yukarıda metnine yer verilen 8 inci maddesinde, tıpta uzmanlıkta görevli eğitim personeli olan klinik şefi, şef yardımcısı ve başasistanlarla ilgili geçici görevlendirme yetkisinin düzenlenmemiş olması karşısında, kanunla tanınmayan bir yetkinin genelge ile tesis edilmesinde normlar hiyerarşisine ve hukuka uyarlık görülmemiştir.
Öte yandan tıpta uzmanlık öğrencisi olan asistanların ise, eğitimleri kapsamında rotasyon adı altında geçici görevlendirilmelerinin hukuksal dayanağı bulunmamaktadır"

gerekçesiyle dava konusu Genelgenin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.
Bilindiği gibi Danıştay�ın yerleşiklik kazanmış içtihatlarında da belirtildiği üzere, düzenleyici işleme yönelik iptal ve yürütmenin durdurulması kararları, herkese karşı etkili olan ve düzenleyici işlemi hiç tesis edilmemiş kılan, ilk yapıldığı tarihten itibaren ortadan kaldıran kararlardır. Bu nedenle, bu karar sonrasında, bu Genelge�ye dayanılarak görevlendirilen ve/veya bu Genelge�ye dayanılarak çalıştığı birime şef ve şef yardımcısı ataması yapılan hekimlerin konuyu yargıya taşıma, kendi adına yapılan görevlendirme işleminin ve/veya adı geçen kadrolara yapılan atama işlemlerinin iptalini talep etme hakkı doğmuştur. Ayrıntılı bilgi hukuk büromuzdan öğrenilebilir.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!