2016-2017 Dönemi Çalışma Programının Ana Başlıkları


I.İstanbul Tabip Odası genel çalışmalarına katkı ve katılımlar 

II.Sürekli mesleki eğitim ve mesleki gelişim konuları ile ilgili çalışmalar

III.Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ilişkiler

IV.TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ile ilişkiler

V.Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu ile ilişkiler

 

I-İstanbul Tabip Odası çalışmalarına katkı / katılımlar ve yönetim kurulu ile ilişkiler

İstanbul Tabip Odası seçimli genel kurulu sürecinde birinci basamak sağlık kuruluşları ziyaret edilerek birinci basamaktan seçimlere katılım arttırılmaya çalışıldı. Kurullara aday olmaları için pratisyen hekimler teşvik edildi.

İstanbul Tabip Odasının Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu hazırlık çalışmalarına ve genel kurula katılım sağlandı. Genel kurulda alanımızla ilgili konuşma ve tartışmalara aktif katılım sağlandı. Karar önerileri sunuldu.

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu seçimleri için çalışmalar yapıldı. Temsilciler kurulu divanında görev alındı.

Temsilciler kurulunda I.Basamak ile ilgili sorunlar gündem yapılarak tüm hekimlerle birlikte tartışıldı.

Alanımızı ilgilendiren konularda yönetim kurulu toplantılarına katılarak bilgilendirmelerde bulunuldu. 

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası tarafından toplum sağlığı/ hekimlik mesleği ve özlük haklarımızla ilgili toplantı/ yürüyüş/basın açıklaması vb. tüm etkinliklere en geniş katılım sağlandı. Buralarda alanımızla ilgili görüşler aktarıldı, sunumlar yapıldı.

14 Mart 2017 etkinliklerinin hazırlık aşamasında ve gerçekleşmesinde çalışmalara katkı sunuldu.  Odamızın geleneksel 14 Mart 2017 yürüyüşüne pratisyen hekimlerin katılımı sağlandı. 

İstanbul Tabip Odası’nı pratisyen hekimler adına temsil edilmesi gereken çeşitli kurullarda yer alındı.

Oda yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Halk Sağlığı Müdürlüğü ziyaret edilerek mecburi hizmet kurasıyla İstanbul’a atanan 1000 pratisyen hekimin durumları ve sorunlarına ilişkin görüşme yapıldı.

İstanbul’da sanal tabir edilen, yeri ve adresi olmayan, sağlık çalışanı olmayan, nüfusu olmayan, tüm kuruluş masrafları hekime yüklenen ve mevcudiyetinin sürmesi için belirli bir nüfusa ulaşma şartı nedeniyle geleceği meçhul olan birimlerin doğal olarak tercih edilmeyeceği vurgulandı. Birinci basamağın mecburen çalışılan alan olmaması gerektiği, Türkiye sağlık sisteminin temel ve öncelikli gereksinimi olan birinci basamak sağlık hizmetinin önemi ilgililere ve yetkililere sıklıkla hatırlatıldı.

Toplum sağlığı merkezlerine yeni atan hekimlerle buluşma toplantıları yapılarak İstanbul’da mecburi hizmet hekimi olmak, OHAL koşullarında devlet hizmeti yükümlüsünün özlük hakları ve istifa koşulları, yetişkin sağlık eğitiminde TSM hekiminin rolü, mobing ve sanal ASM görevlendirmeleri konuları görüşüldü.

Aile Sağlığı Merkezlerindeki hekimlerin angarya/fazla çalışma ya karşı yürüttükleri etkinliklerde yer alındı.

Odanın çeşitli etkinlik ve/veya birimlerde yaşanan hekime yönelik şiddet olayları vb. durumlarda Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ziyaret edildi. 

Aile Hekimliği Komisyonu/Pratisyen hekim komisyonunun( aynı alanla ilgili iki komisyonun) birlikte çalışmasına yönelik ısrarımız sürdürüldü. 

Odamızın bu dönemde barış içinde yaşamı savunmak için düzenlediği etkinliklere komisyonumuzdan katılım sağladık.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması, Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın KHK ile görevinden uzaklaştırılması, Gezi Hekimliği davalarında meslektaşlarımızla dayanışma etkinliklerine katılım sağlandı.

 

II-Sürekli Eğitim Etkinlikleri:

Alanımızla ilgili sürekli eğitimleri odamız işyeri hekimliği komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile birlikte gerçekleştirdik. Bu dönemde 7-8 Mayıs, 11-12 Haziran, 19-20 Kasım ve 11,24-25 Aralık 2016 tarihlerinde PHD ile birlikte yaptığımız 9 kursa 179 meslektaşımız katıldı.

3-6 Kasım 2016 tarihinde Antalya’da 20.Pratisyen Hekimlik Kongresi TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Aile Hekimleri Kolu, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği sahipliğinde gerçekleştirildi. Ana teması “ Barış ve Yaşam Hakkı İçin, Toplum Sağlığı İçin, Yaşanabilir Çevre ve Doğa için, İyi Hekimlik Mücadelemiz Sürüyor “ olan 20.kongremizin hazırlığından itibaren bütün aşamalarında komisyonumuzdan katkı sağlandı.

 

III-Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ilişkiler

Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ortak toplantılar yaparak gündemlerimiz birlikte tartışmaya özen gösterdik. Pratisyen Hekimlik Derneğinin CPR çalışma grubu, diyabet çalışma grubu ve sürekli tıp eğitimi çalışma grubu ile birlikte 4 farklı kursu 9 kez gerçekleştirdik. Derneğin sosyal etkinlikleri komisyonumuz tarafından oda üyesi pratisyen hekimlere de duyuruldu. 

 

IV-Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü ile ilişkiler

Ayrı bir tıp disiplini olarak birinci basamak hekimliğinin alana özgün mesleki eğitimini tanımlayan, hayata geçiren ve faaliyetini bu alanda sürdüren Genel Pratisyenlik Enstitüsü çalışmalarını gerek eğitici kadrosuna gerek yönetim ve bilim kuruluna aktif katılımımızla desteklemeyi sürdürdük. Halen yürürlükteki birinci basamak hekimliği uzmanlık eğitimi ve Aile hekimliği sistemi içinde geçiş dönemi kapsamında tanımlanan SAHU(sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi) hakkında görüşler oluşturduk. Bu görüşlerimizi 19. ve 20. Pratisyen Hekimlik Kongrelerinde kamuoyuyla paylaştık.

 

V-TTB Pratisyen Hekimler Kolu ile ilişkiler

Kolun tüm toplantılarına gündemleri komisyon üyeleri ile görüşerek hazırladığı yazılı raporlarla katıldı. Bu dönem Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu yürütme kurulunda komisyonumuzdan Dr.Arzu Kellecioğlu ve Dr.Onur ÇEÇEN yer aldı.

Kol tarafından yürütülen çalışmalara İstanbul’dan katkı sunuldu, çeşitli konularda (mesleki eğitim/nöbet sorunu/I.Basamak hekimlerine yönelik baskılar vb) kol’a yazılı görüşlerimiz iletildi ve kol web sahifesinde yer alması sağlandı.

 

Komisyon Başkanı: Dr. Sevinç ÖZGEN

Komisyon Toplantı gün ve saati: 15 günde bir Salı günleri 18.30-21. 00

 

Komisyon çalışmalarına katılanlar:

1.A.Yeliz Mutlu

2.Ali Demircan

3.Arzu Kellecioğlu

4.Belda Kerimgiller

5.Beyza Kutay

6.Cumhur Özcan

7.Devrim Arda

8.Emel Atik 

9.Erdoğan Mazmanoğlu

10.Eriş Özkan

11.Erol Ünder

12.Fazlı Öveç

13.Ferda Ereren

14.Filiz Kurtoğlu,

15.Günyeli Yalçınkaya

16.Gürcan Bahadır

17.Hüseyin Demirdizen

18.Hüseyin Usta

19.İrfan Alemdar

20.İsmet Sayman

21.Kübra Süer Öztürk

22.Mustafa Sülkü

23.Mutlugül Yahyaoğlu

24.Naciye Demirel

25.Nilüfer Yalçın

26.Nesrin Usta

27.Oktay Ekeme 

28.Onur Çeçen

29.Rıdvan Yılmaz

30.Selçuk Günday

31.Selma Okkaoğlu

32.Sevinç Özgen,

33.Süheyla Ağkoç,

34.Yasemin Köksoy

35.Yelda Emek

36.Yusuf Sidar Batun

37.Zerrin Kurşun

 

Üyeler

 • Başkan: Dr. Arzu KELLECİOĞLU
 • Sekreter : Dr. Yusuf Sidar BATUN
 • Üye : Dr. Selma Okkaoğlu
 • Üye : Dr. Hüseyin Demirdizen
 • Üye : Dr. Mustafa Sülkü
 • Üye : Dr. Nihat Şahbaz
 • Üye : Dr. Naciye Demirel
 • Üye : Dr. İsmet Sayman
 • Üye : Dr. Erdoğan Mazmanoğlu
 • Üye : Dr. Yeliz Mutlu Kavak
 • Üye : Dr. Kübra Süer
 • Üye : Dr. Akif Akalın

Toplantı Tutanakları

08.09.2014 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
27.01.2011 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
28.09.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
13.04.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
23.03.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
02.03.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
23.02.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
09.02.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
03.02.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
19.01.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
12.01.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
15.12.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
01.12.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
24.11.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
10.11.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
21.10.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
13.10.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
7 Ekim 2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyonu Toplantı Tutanağı
22.09.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyonu toplantı Tutanağı
16.09.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyonu Toplantı Tutanağı
08.09.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Toplantı Tutanağı
25.08.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
14.07.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon toplantısı