7 Ocak Yönetmelik Değişikliği Davaları Hakkında Bilgi Notu


  • Kasım 28, 2023
  • 1003

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 7 Ocak 2023 tarihinde yeni değişiklikler yapılmış ve 6 Ekim 2022 tarihli değişikliklerde olduğu gibi muayenehane hekimlerinin çalışma koşullarına haksız kısıtlamalar getirilmişti.

Bu haksız kısıtlamalar ile yaşanacak mağduriyetlerin görünür olması için muayenehane hekimleri adına dava açmaya karar vermiş ve başvuruda bulunan 225 hekim adına Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin ilgili maddesini yargıya taşımıştık. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te değişen maddeyi ise İstanbul Tabip Odası adına dava konusu etmiştik. Açtığımız davalarda, öncelikle ilgili maddelerin yürütmelerinin durdurulmasını, yargılama sonunda ise iptalini talep etmiştik. (Ayrıntılara şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.istabip.org.tr/7485-muayenehane-hekimlerine-calisma-kisitlamasi-getiren-7-ocak-yonetmelik-degisikliklerinin-iptalini-istedik.html)

24 Kasım 2023 tarihinde tarafımıza ulaşan tebligatlardan, Danıştay 10. Dairesi’nin yürütmenin durdurulması taleplerimizi reddettiğini gördük. Daire, yönetmelik değişikliklerinin yürütmelerini durdurmak için “açıkça hukuka aykırı olma” ve “telafisi güç veya imkânsız zararlara yol açma” kriterlerinin birlikte gerçekleşmediği gerekçesine yer vermiş. Oysa bu kriterlerin gerçekleştiği bizzat Danıştay Tetkik Hâkimi tarafından saptanmış ve açıkça belirtilmiştir. Tetkik Hakimi Düşüncesi’nde;

“Dava konusu Yönetmeliğin 1. maddesi ile değiştirilen Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin ek 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin birinci cümlesinde yer alan "yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan" ibaresi ile ikinci cümlesinin, üçüncü cümlesinde yer alan "sözleşme yaptığı hastanelerin birinde" ibaresinin, beşinci cümlesinin ve anılan değişikliğin 2. maddesi ile eklenen geçici 20. maddesinde yer alan "sözleşme yapacakları hastanelerin birinde" ibaresinin 1219 sayılı Kanun'un mesleğini serbest olarak icra eden tabiplere verdiği hastalarının teşhis ve tedavisini yapma hakkını, dolayısıyla Kanun'la tabibe tanınan çalışma hakkını, 1219 sayılı Kanun'un 12. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamaları aşar nitelikte engellediği sonucuna varıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ile anılan hükümlerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerektiği;

Dava konusu altıncı cümlede yer alan "ve hastanın bilgileri tedavi olacağı özel hastaneye, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden Bakanlıkça belirlenen form ile gönderilir." ibaresi bakımından; Anayasa'nın İkinci Kısmının İkinci Bölümünde yer alan kişi hakları ve ödevleri kısmında özel hayata saygı hakkını düzenleyen 20. maddesindeki kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği yolundaki hüküm ile 104. maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan kişi hakları ve ödevleri ile Anayasa'da münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamayacağı hükmü birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu ibarenin dayanaklarından olan ve sağlıkla ilgili kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve bu verilerin kullanım amacının denetlenmesine ilişkin düzenlemeler içeren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 378. maddesinin birinci, ikinci (son cümlesi hariç), üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarının konu bakımından yetki kurallarına uygun olmadığı ve Anayasa'nın 20. ve 104. maddelerine aykırı olduğu sonucuna varıldığından, anılan kuralların iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmesi gerektiği;

Anılan Yönetmeliğin kalan kısımları bakımından ise, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir" değerlendirmesi ile yürütmenin durdurulması gerektiğini belirtmiştir.

Bu hukuka aykırılıkların diğer hâkimlerce görülmemiş olması muayenehane hekimlerinin mağduriyetlerinin devam etmesine yol açacaktır. Yürütmenin durdurulması taleplerimizi itiraz yoluyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşıyacağımızı, itirazlarımız karara bağlandıktan sonra davaların esastan görüşüleceğini bilginize sunarız.

27.11.2023
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

DANIŞTAY KARARI İÇİN TIKLAYINIZ


Bu HABERİ Paylaş!