2006-2008


 • Ağustos 24, 2010
 • 3787


 

İSTANBUL TABİP ODASI

UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU

                                                   2006-2008 ÇALIŞMA RAPORU

 1 Nisan 2006 – 30 Nisan 2007 Dönemi Çalışma Raporu 

1-     Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu, her ayın ikinci Salı günü yapmakta olduğu aylık toplantılarını sürdürerek toplam 11 toplantı yaptı ve bu dönem için daha önceden planlanmış olan etkinliklerine devam etti. 

2-     UECG 2006 aylık toplantıları kapsamında  düzenlenen “Uzmanlık Eğitiminde Akreditasyon ( Eş yetkilendirme )” konulu toplantı, 18 Nisan 2006 Salı günü, İstanbul Tabip Odası 4. Kat toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Haluk Ander (İstanbul T.F. Üroloji ABD) ile Prof. Dr. Cenk Büyükünal (Cerrahpaşa T.F. Çocuk Cerrahisi ABD) kendi UEMS (Avrupa Tip Uzmanları Birliği) Akreditasyon süreci deneyimlerini de aktardılar. 

3-     Bu dönemin önceden planlanmış bir diğer etkinliği olan “Hekimlik Uygulamaları ve Etik” konulu konferans 16 Mayıs 2006 Salı günü Dr. Yıldırım Gülhan tarafından sunuldu. Toplantı sonunda odamızın yeni seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ile bir tanışma kokteyli yapıldı.

 

4-     2005-2006 yılı programımızda yer alan “Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Afiliasyon” Projesi yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılacak olan bir kalitatif çalışma biçiminde planlanmıştı. Bu proje kapsamında Uzmanlık Eğitimi verilen 7 Hastaneden 21 Kişi ile yüz yüze derinlemesine görüşme gerçekleştirildi. Bant çözümlemeleri tamamlanarak sunum aşamasına gelindi.

 

 5-     Bu proje ile bağlantılı olarak, daha önce 2001 tarihinde yapılan asistan ve eğitim kurumları bilgi anketlerinin 2006 yılı verileri ile tekrar edilmesi planlanmış ve bu amaçla; Asistan (Uzmanlık Öğrencisi) Eğitimi Değerlendirme Anketi ile Eğitim Kurumlarının Yapısı ve İşlevi Anketi soru formları hazırlanarak anket yapılacak hastaneler saptanmış ve anket çalışmalarına başlanmıştı. Anket süreci çeşitli nedenlerle istenilen hızda gerçekleştirilemedi. Gecikmeye neden olan etkenlerin başında, İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün hastanelere genel olarak dışarıya bilgi verilmemesi yönünde göndermiş olduğu yazı nedeniyle bazı birimlerden cevap alınamamasının yer aldığı saptandı. Bitirilemeyen hastaneler için çalışmalar devam etmektedir.  

 

6-     1 Eylül 2006’da UEÇG başkanı Dr. Engin Bürümcek’in sağlık nedenlerinden dolayı istifa etmesi ile tekrar seçim yapılarak UEÇG başkanlığına Dr. Ali Özyurt, Sekreterliğine ise Dr. Erdem Birgül seçildiler.

 

 7-     Uzmanlık Eğitiminde Afiliasyon isimli kalitatif araştırma ve bunu tamamlayan, Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerde Eğitim Altyapısı Anketi ile Asistan Eğitimi Değerlendirme Anketi çalışmalarımızı bir panel biçiminde sunma talebimiz düzenleme kurulunca kabul edildi. Proje sonuçları 1-3 Aralık 2006 tarihlerinde İzmir'de yapılan 12.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı'nın  programında yer alarak 2 Aralık 2006 tarihinde çalışmalarda aktif olarak rol alan arkadaşlarımız Dr. Pemra Ünalan, Dr. Arzu Uzuner ve Dr. Pınar Topsever tarafından sunuldu.

 8-     Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu'nun kuruluşunun 10.yılı, 14 Kasım 2006 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen kokteyl ile kutlandı. Kokteyl sırasında tüm eski UEÇG başkanlarına birer teşekkür plaketi verildi.

 9-     Çalışma grubumuz tarafından Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili gelişmeler kuruluşumuzdan bu yana yakından izlenmekte. Tüzük ile ilgili olarak yaşanan son gelişme; tüzükte yer alan Tababet Uzmanlık Kurulu nedeniyle, sürekli kurulların tüzük ile değil yasa ile kurulabileceği gerekçesi ile Danıştay tarafından tüzüğün bakanlığa geri gönderilmiş olması idi. Gelişme üyelere duyuruldu.

 10-  TBMM Genel Kurul gündemine getirilen ve görüşülmeyi bekleyen “Torba yasa tasarısı” diye de adlandırılan ve sağlık ortamını olumsuz etkileyecek olan tasarı ile;

 1.  
  • Çoğunluk üyelerinin S.B atadığı ve eğitici olmayan 3 üyenin de bulunduğu Tıpta Uzmanlık Kurulu kurulması,
  • Profesör ve doçentlere sınavsız şef-şef yardımcısı olma hakkı yasal hale getirilerek normal başasitan, şef yardımcısı ve uzmanların şef olma imkanın neredeyse hiç kalmayacağı,
  • 800 civarında şef-şef yardımcısı kadrosu olduğu söylenmekte olduğu,
  • Tüm eğitici kadrosuna 5 yıl aralarla performans değerlendirmesi getirildiği, S.B.’nin atayacağı kurulca performansı beğenilmeyenlerin normal hizmet hastanelerine uzman olarak atanacakları,
  • Yabancı hekimlere çalışma izni getirildiği belirlenerek,

Bu durumun da hem haksız rekabete hem de ucuz işgücüne yol açacağı değerlendirildi. Ülkemizde hekim açığı değil hekimlerin dağılımında sorun olduğu, bunun da hekim ithal etmekle değil bilimsel bir hekim insan gücü planlaması ve hekim isdihtam politikası ile çözülebileceği, bunu da meslek örgütleri, YÖK,DPT ve hükümet ortak olarak yapması gündeme getirildi.

Zorunlu mesleki sigorta getirilmesi ile hekim ücretlerinden her ay kesintiler yapılacağı, bunun alt yapısının da henüz hazır olmadığı, hastanelerimizde standardize edilmemiş uygulamaları nedeniyle gerçekleşen  tüm hataların hekimlere mal edilemeyeceği vurgulandı. Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı yasa tasarısının geri çekilmesi için İTO tarafından bir imza kampanyası yürütülmekte olduğu ve toplanan imzaların TBMM başkanlığına postalanacağı üyelere duyuruldu. Bunun için Haydarpaşa Numune Hastanesi Acil Servisi önünde kitlesel bir basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

 ·        Yasaya karşı üyeler tarafından; basında ve TV’de ciddi programlara katılarak karşı çıkılması, yabancı hekimlere karşı hekimlerde oluşan ciddi tepkinin değerlendirilerek toplu tepki gösterilmesi, yapılan toplantıların sonuca etki yapmaması ve bu sırada bakanlığın canının istediğini yapabildiği, sonuç alabilecek mahkeme yada Cumhurbaşkanı alternatiflerinin denenmesi, medyatik hareket edilmesi önerildi. TBMM’de toplantımızdan buyana geçen sürede kabul edilen ancak daha sonra Cumhurbaşkanınca veto edilen, “Torba yasa”ya, 25 Yeni Eğitim Hastanesi açılması ve Şef –Şef Yardımcıları atanması ile ilgili yeni düzenlemeler içeren iki madde daha eklendiği bilgisi alınmasına karşın yasa daha sonra ilgili TBMM komisyonu tarafından geri çekildi.

 11- Çalışma grubumuz tarafından Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili gelişmeler kuruluşumuzdan bu yana yakından izlenmekte. Tüzük ile ilgili olarak yaşanan son gelişme; tüzükte yer alan Tababet Uzmanlık Kurulu nedeniyle, sürekli kurulların tüzük ile değil yasa ile kurulabileceği gerekçesi ile Danıştay tarafından tüzüğün bakanlığa geri gönderilmiş olması idi. Gelişme üyelere duyuruldu. 

12- Yandal Uzmanlığı ile ilgili gelişmeler grubumuz tarafından da izlenmekte idi. Sağlık Bakanlığı’nın yandal uzmanlığı giriş sınavı açması ile hareketlenen süreçte, 31 Mayıs'ta yazılı kısmı yapılacak sınava karşı TTB Danıştay 8. Dairesi'ne dava açmıştı. Danıştay’da dava görüşülerek sınavın yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği öğrenilerek bu gelişme üyelere duyuruldu. 

  13- UEÇG’nin 2007 yılı programın yapılarak Anket çalışmamızın tamamlanması ve yeni proje olarak da “Sürekli Tıp Eğitimi’nden Sürekli Mesleki Gelişim’e” konusunun ele alınması kararı alındı. Bu projenin geniş kapsamlı olarak ele alınarak tartışılabilmesi amacıyla 16 Ocak 2007 Salı tarihinde İstanbul Tabip Odası- 4. Kat Sevinç Özgüner Toplantı Salonunda bir toplantı düzenlendi. Öncesinde oda başkanımızın imzası ile ilgili olabilecek birim ve meslaktaşlarımıza davetiye gönderilerek duyurusu yapılan toplantıda, Prof. Dr. Sema Anak ve Prof. Dr. Raşit Tükel SMG hakkında bir sunum yaptılar. Tüm boyutlarıyla ülkemiz koşullarında SMG’nin ele alındığı toplantı ve daha sonra yapılan UEÇG toplantıları sonrasında proje şekillendirildi.

Sonuç olarak:1.      Elektronik ortamda raporun tartışılarak geliştirilmesine,

2.      Uygulamanın daha sonra yapılmasına,

3.      Herkese açık blog oluşturulmasına,

4.      UEÇG Web sitesi altında SMG Web sitesi oluşturulmasına,

5.      SMG Raporunun tanıtımı ve kılavuz oluşturulması, kılavuz oluşturulmasında temel olabilecek ilkelerin belirlenmesine,

6.      Meslektaşlarımızın beklentilerinin saptanması amacıyla bir Anket yapılmasına       karar verildi. Daha sonra üyemiz Dr. Ahmet Topuzoğlu tarafından http://smgistanbul.blogspot.com /    adresinde oluşturulan ve üyeler tarafından beğeniyle karşılanan SMG konulu blog'un UECG e-grubuna tekrar duyurularak değerlendirmelerin alınması ve bir sonraki toplantıya öneriler taslağı oluşturulması kararlaştırıldı. Yine Dr. Ahmet Topuzoğlu tarafından oluşturulan Anket değerlendirilerek son şekli verildi.  14- 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri Kapsamında 14 Mart Çarşamba günü Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde “Uzmanlik Eğitiminde Kurumlararasi İşbirliği - Eğitici Ve Eğitilen Gözüyle Afiliasyon” paneli gerçekleştirildi. Panelin oturum Başkanlıklarını TTB-UDEK Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve İTO-UEÇG Başkanı Uz.Dr. Ali Özyurt yaptı. Üyelerimiz: Prof.Dr. Sema Anak, Afiliasyon Projesini; Yard.Doç.Dr. Pemra Ünalan, Niteliksel araştırmamızın, Yard.Doç.Dr. Arzu Uzuner ise Kesitsel Araştırmamızın sonuçlarımı sundular. Panelde Ayrıca Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitim Genel Müdürü Doç.Dr. Sinan Yol, “Sağlık Bakanlığı EAHleri Gözüyle Afiliasyona Bakış” ve Marmara Üniv. Tıp Fak. Dekanı Prof. Dr. Tolga Dağlı ise “Üniversite Hastaneleri Gözüyle Afiliasyona Bakış” konulu birer konuşma yaptılar.

 15-  Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu kuruluşunun 10. yılı nedeniyle bugüne kadarki UEÇG çalışmalarının bir kitapta toplanarak basılması için çalışma yapılmasına karar vermiştir. 

16-  SMG konusunu işleyen  Klinik Gelişim ek sayısı çıkarılmasına karar verildi.

 17-  Yönetim kurulundan gelen  uzmanlık eğitimiyle ilgili başvurular değerlendirilerek yanıtlandı. 

 18- Gerek yeni çıkan tüzük gerekse sınav yönetmeliği hakkında odaya yapılan çok sayıda başvuruya sözlü ve yazılı yanıtlar verildi. 

Dr. Ali Özyurt                                   Dr. Erdem Birgül

UECG Başkanı                                   UECG Sekreteri

 

İSTANBUL TABİP ODASI

 

UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU

 

                             1 Mayıs 2007 – 20 Nisan 2008 Dönemi Çalışma Raporu 

19- Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu, her ayın ikinci Salı günü yapmakta olduğu aylık toplantılarını sürdürerek toplam 11 toplantı yaptı ve bu dönem için daha önceden planlanmış olan etkinliklerine devam etti.

20- Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu'nun kuruluşunun 11.yılı, 13 Kasım 2007 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen kokteyl ile kutlandı.

21- 13.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın düzenlenmesinde ve programının oluşturulmasında yer aldı. Kurultaya panelist, oturum başkanı ve poster sunumu düzeyinde aktif olarak katıldı. 

22- 2004 yılında başlamış olduğumuz “Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Afiliasyon” Projesi giderek genişlemişti. “Uzmanlık Eğitiminde Afiliasyon” isimli kalitatif araştırma ve bunu tamamlayan, “Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerde Eğitim Altyapısı Anketi” ile “Asistan Eğitimi Değerlendirme Anketi” tamamlanarak kitap halinde basıldı. Raşit Tükel'in editörlüğünde Arzu Uzuner, Ali Özyurt, Pemra Ünalan, Pınar Topsever ve Sema Anak tarafından hazırlanan kitap 13.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nda katılımcılara dağıtıldı.

 

23- Önceki dönemde planlanlanarak çalışması başlatılan “Sürekli Mesleki Gelişim” projemiz kitap haline getirilerek Klinik Gelişim dergisinin 20.yıl özel sayısı olarak yayınlandı. Raşit Tükel, Sema Anak, Ali özyurt ve Ahmet Topuzoğlu'nun editörlüğünü üstlendikleri; Pemra Ünalan, Pınar Topsever, İskender Sayek ve editörlerimizinde katkılarıyla hazırlanan özel sayı 13.TUEK’de katılımcılara dağıtıldı.   Aynı zamanda posta ile ilgili kurumlara gönderildi ve dağıtımı tabip odasından sürdürülmektedir.

 24- SMG konusunda hekimlerin farkındalığını ölçmek amacıyla Ahmet Topuzoğlu tarafından web sitesi üzerinden yapılan anket çalışmasının sonuçları da 13.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nda sunuldu. 

25- Geçtiğimiz yıl Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu kuruluşunun 10. yılı nedeniyle bugüne kadarki UEÇG çalışmalarının bir kitapta toplanarak basılması için çalışma yapılmasına karar verilmişti. Ancak bu yıl yayınlanan kitapların ardından kitap yerine çalışmaların web sitemiz üzerinde yayınlanmasına karar verildi ve çalışma başlatıldı. 

26- 2008 çalışma döneminde afiliasyon projesinin eksik kalan yanları ve STE/SMG konusunda çalışmalarına devam etti. Bu konularda yeni proje hazırlıklarına başladı. 

27- Uzmanlık Eğitimi alanı ile ilgili yönetim kuruluna gelen başvuruları değerlendirilerek sonuçları rapor halinde ilgili kişilere ve yönetim kuruluna sunuldu. 

28-  14 Mart 2008 tıp haftası kapsamında etkinliklere katılım sağlandı ve hastane ziyaretlerine eşlik edildi. Bu kapsamda Yeditepe Tıp Fakültesi ziyaret edilerek eğitim-öğretim olanakları yerinde gözlendi.    

 

Dr. Ali Özyurt                                   Dr. Erdem Birgül

                                 UECG Başkanı                                   UECG Sekreteri


Bu HABERİ Paylaş!