2002-2004


  • Ağustos 24, 2010
  • 4021


 

İSTANBUL TABİP ODASI

UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU

                                    2002-2004 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 

 

NEDEN UEÇG
 

 Çünkü, Uzmanlık Eğitimi’nde niteliğin arttırılması, hak ve fırsat eşitliğinin sağlanması ve sağlık hizmeti sunumunda niteliğin iyileştirilmesi gerekiyordu.

 

TARİHÇE
 

8 Ekim 1996 tarihinde kurulan Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu (UEÇG ) 6. yılında 36 Anabilim Dalı’nın temsilcilerinden oluşan 50 üyesi ile giderek genişleyen bir kurul halini almışdır.

 

TOPLANTI ZAMANI
 

Grubumuz bu çalışma döneminde  her ayın ikinci salı günü saat 18:30-20:30 arasında Oda’mız 3. katındaki toplantı salonunda toplanmaktadır.

 

ÜYE SAYISI VE KATILIM

 

75 üyemiz vardır ve toplantılarımız ortalama 10-12 üyenin katılımı ile yapılmaktadır. Nisan 2003 - Nisan 2004 dönemi çalışmaları : 

 1. Tıpta uzmanlık tüzüğü ile ilgili gelişmeler izlendi. Tüzüğün getirdiği olumsuzluklar geniş katılımlı toplantılarla ortaya konarak raporlar hazırlanarak yönetime sunuldu

.2. Yeni tüzükle oluşturulan uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonlarına üyelerimizin bazıları seçildi. Bu sayede toplantıların içeriği hakkında bilgiler edinme fırsatı doğdu.

3. İTO-YK na gelen bir şikayet dosyası görüşüldü. Bir ortopedi uzmanı BOARD üyesi olarak sadece eğiticilerin seçilmesinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu iddia ediyor. Konunun derneklerin yetkili kurullarında karara bağlanmasının doğru olacağı kararı yazılı olarak bildirildi. 

4. "Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik" Hakkında aşagıdaki rapor hazırlanarak yönetime sunuldu:Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik 28.08.2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinde şef, şef yardımcısı ve başasistan belirlenmesi konusunda ciddi değişiklikler getiren yönetmelikle ilgili olarak İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu ile birlikte, 16.09.2003 tarihinde,eğitim hastanelerinden şef, şef yardımcısı, başasistan, uzman hekimlerin katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda ortaklaşılan görüşler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:


a. Söz konusu yönetmeliğin düzenlediği alan, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nün alanı ile aynı olmasına rağmen ve bu yönetmeliğin Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne dayanılarak çıkarılması gerekirken, 181 sayılı KHK ve 657 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılmış olmasının, Tıpta Uzmanlık Kurulu'nu ve yetkilerini bertaraf etmeye yönelik amaç taşıdığı düşünülmektedir. Bunun sonucunda Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun yetkilerinin Bakanlık tekeline alınarak, siyasi etkilere açık hale getirildiği,

 b.Profesör ve doçentlerin sınavsız şef ve şef yardımcılığına atanmalarının eşitliğe aykırı olduğu,


c.Bu atamalarda ölçü koyulmamasının liyakata göre değil siyasi yakınlıklara vb. göre yapılmaya açık olduğu, (Örneğin başvuran birden çok profesör veya doçentten hangi ölçüye göre seçim yapılarak atama yapılacağının belli olmaması)


d.Profesörler için hiçbir atanma kriterinin olmaması (Örneğin yıllardır yayını-araştırması- çalışması olmayan profesörün de atanmasının mümkün olması)


e."Mevcut kadro"dan hangi zaman dilimindeki kadro kastedildiği ve %35'in nasıl hesaplanacağı da belli olmadığından keyfi atamalara ve haksızlıklara neden olabileceği, kadroların ilanı zorunluluğu yer almadığı için sınav dönemleri dışında da atamalar yapılabileceği ve denetiminin mümkün olamayacağı,
f.Jürilerin bakanlık tarafından seçilmesinin siyasi etkilere açık olması anlamına geldiği, şef ve şef yardımcısı olabilmek için aranan yayın vb. kriterlerin bile onları seçecek jüri üyelerinde aranmaması, jüri üyesi olabilme kriterlerinin belli olmaması,


g.Sınav sisteminin objektif ve bilimsel ölçütlere uygun olması gerekirken, Merkezi sınavı kaldırarak, Bakanlığın istediği jüriyi seçerek, istediği kişiyi başasistan-şef-şefyardımcısı yapabilmesi sonucunu doğuracak bir göstermelik sınav sisteminin getirilmesi, Nedenlerinden dolayı bu yönetmeliğin iptalinin gerektiği görüşüne varılmıştır. 

 5. TTB-UDKK için İTO-YK sunulmak üzere yeni Genel Kurul aday üye seçimi yapıldı:Ali Özyurt ve Bülent Tandoğan asil, ve Beyhan Ömer ve Hüri Özdoğan yedek üye olarak önerildi. Öneri İTO-YK tarafından kabul edilerek TTB-UDKK sekreterliğine gönderildi.

6. 6-7 Aralik 2003 tarihleri arasında İzmir’de yapılan IX Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayına geniş bir katılım sağlandı. Kurultayda “Günümüzde Uzmanlık Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme: Bir Anket Çalışmasının Sonuçları” adlı sunuyu üyemizDr.Rana Ramazanoğlu yaptı.

7. Doçent ve Profesörlerin Şef ve şef muavini olarak atamalarının fırsat eşitsizliğine yol açtığı ve bir an önce sonlandırılması için gerekli yasal çalışmaların yapılması önerildi.

8. “Uzmanlık Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme” adlı proje için görev bölümü yapıldı. Proje daha sonra rapor haline getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacaktır. Projede iş bölümü şöyle yapıldı:a.Siyasi ve idari otoritelerin getirdiği tüzük, yönerge, yönetmelikler ışığında günümüzde “uzmanlık eğitimi” nasıl bir ölçme-değerlendirme sürecinden geçmektedir; bu konu ayrıntılarıyla saptanacak, gerekirse anketlerle kurumların, eğiticilerin ve eğitilenlerin konuyla ilgili görüşleri, şikâyetleri belirlenmesi: Rana Ramazanoğlu

 b.Yeni tüzük ve yönerge taslağındaki ölçme-değerlendirme kriterleri ortaya konarak, eskiden farkları, iyi ve kötü yönleri büyüteç altına alınacaktır.  Raşit Tükel

c. İdeal bir ölçme-değerlendirme yapabilmek için konuyla ilgili kişilerin saptamaları da göz önüne alınarak yöntem seçimi tartışılacak ve bu yöntemin incelikleri ele alınarak öğrenilecektir.  Sema Anak, A.Mudund. Sınav sorularını hazırlanması ve uygulanması sürecinde görev alacak eğiticilerin seçiminde halen kullanılan bilimsel yeterlilik kriterleri yanında, “ölçme-değerlendirme” konusunda da yeterli eğitimi görmeleri gerekliliği irdelenecek ve gerekli eğitimin ana hatları belirlenecektir.Mehmet Demirhane. Konuyla ilgili  UEÇG raporunun hazırlanması. Raşit Tükel       

 9. Hazıraldığımız proje 14 Mart 2004 Tıp Haftası kapsamında bir panel şeklinde hekim kamuoyuyla paylaşıldı:Panel: Uzmanlık Eğitiminde Ölçme ve DeğerlendirmeModeratör: Dr.Raşit TükelGünümüzde Uzmanlık Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme: Bir Anket Çalışmasının SonuçlarıDr.Rana RamazanoğluYeni Tüzük ve Yönerge Taslağında Ölçme ve Değerlendirme ÖlçütleriDr. Dr.Raşit Tükel İdeal Bir Ölçme ve Değerlendirme İçin Yöntem SeçimiDr.Ayşe MudunÖlçme Değerlendirmede Eğiticilerin Bilimsel Yeterlilik Ölçütleri Dr.Mehmet Demirhan

10. Yönetim kurulundan gelen  uzmanlık eğitimiyle ilgili başvurular değerlendirilerek yanıtlandı.

11. Gerek yeni çıkan tüzük gerekse sınav yönetmeliği hakkında odaya yapılan çok sayıda başvuruya sözlü ve yazılı yanıtlar verildi. 

 

 Dr.R.Tükel                                            Dr.  A.Özyurt  

UEÇG Başkanı                                     UEÇG Sekreteri


Bu HABERİ Paylaş!