2004-2006


 • Ağustos 24, 2010
 • 3970


 İTO-UECG ÇALIŞMA RAPORU

                           2004-2006   DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 

 

                2004

   UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU

     ÇALIŞMA RAPORU

 NEDEN UEÇG  Çünkü, Uzmanlık Eğitimi’nde niteliğin arttırılması, hak ve fırsat eşitliğinin sağlanması ve sağlık hizmeti sunumunda niteliğin iyileştirilmesi gerekiyordu.TARİHÇE8 Ekim 1996 tarihinde kurulan Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu (UEÇG ) 6. yılında 36 Anabilim Dalı’nın temsilcilerinden oluşan 50 üyesi ile giderek genişleyen bir kurul halini almışdır. TOPLANTI ZAMANIGrubumuz bu çalışma döneminde  her ayın ikinci salı günü saat 18:30-20:30 arasında Oda’mız 3. katındaki toplantı salonunda toplanmaktadır.ÜYE SAYISI VE KATILIM75 üyemiz vardır ve toplantılarımız ortalama 10-12 üyenin katılımı ile yapılmaktadır.Nisan 2003 - Nisan 2004 dönemi çalışmaları :1. Tıpta uzmanlık tüzüğü ile ilgili gelişmeler izlendi. Tüzüğün getirdiği olumsuzluklar geniş katılımlı toplantılarla ortaya konarak raporlar hazırlanarak yönetime sunuldu.2. Yeni tüzükle oluşturulan uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonlarına üyelerimizin bazıları seçildi. Bu sayede toplantıların içeriği hakkında bilgiler edinme fırsatı doğdu.3. İTO-YK na gelen bir şikayet dosyası görüşüldü. Bir ortopedi uzmanı BOARD üyesi olarak sadece eğiticilerin seçilmesinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu iddia ediyor. Konunun derneklerin yetkili kurullarında karara bağlanmasının doğru olacağı kararı yazılı olarak bildirildi. 4. "Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik" Hakkında aşagıdaki rapor hazırlanarak yönetime sunuldu:Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik 28.08.2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinde şef, şef yardımcısı ve başasistan belirlenmesi konusunda ciddi değişiklikler getiren yönetmelikle ilgili olarak İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu ile birlikte, 16.09.2003 tarihinde,eğitim hastanelerinden şef, şef yardımcısı, başasistan, uzman hekimlerin katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda ortaklaşılan görüşler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: a. Söz konusu yönetmeliğin düzenlediği alan, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nün alanı ile aynı olmasına rağmen ve bu yönetmeliğin Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne dayanılarak çıkarılması gerekirken, 181 sayılı KHK ve 657 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılmış olmasının, Tıpta Uzmanlık Kurulu'nu ve yetkilerini bertaraf etmeye yönelik amaç taşıdığı düşünülmektedir. Bunun sonucunda Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun yetkilerinin Bakanlık tekeline alınarak, siyasi etkilere açık hale getirildiği, b.Profesör ve doçentlerin sınavsız şef ve şef yardımcılığına atanmalarının eşitliğe aykırı olduğu, c.Bu atamalarda ölçü koyulmamasının liyakata göre değil siyasi yakınlıklara vb. göre yapılmaya açık olduğu, (Örneğin başvuran birden çok profesör veya doçentten hangi ölçüye göre seçim yapılarak atama yapılacağının belli olmaması) d.Profesörler için hiçbir atanma kriterinin olmaması (Örneğin yıllardır yayını-araştırması- çalışması olmayan profesörün de atanmasının mümkün olması) e."Mevcut kadro"dan hangi zaman dilimindeki kadro kastedildiği ve %35'in nasıl hesaplanacağı da belli olmadığından keyfi atamalara ve haksızlıklara neden olabileceği, kadroların ilanı zorunluluğu yer almadığı için sınav dönemleri dışında da atamalar yapılabileceği ve denetiminin mümkün olamayacağı, f.Jürilerin bakanlık tarafından seçilmesinin siyasi etkilere açık olması anlamına geldiği, şef ve şef yardımcısı olabilmek için aranan yayın vb. kriterlerin bile onları seçecek jüri üyelerinde aranmaması, jüri üyesi olabilme kriterlerinin belli olmaması, g.Sınav sisteminin objektif ve bilimsel ölçütlere uygun olması gerekirken, Merkezi sınavı kaldırarak, Bakanlığın istediği jüriyi seçerek, istediği kişiyi başasistan-şef-şefyardımcısı yapabilmesi sonucunu doğuracak bir göstermelik sınav sisteminin getirilmesi, Nedenlerinden dolayı bu yönetmeliğin iptalinin gerektiği görüşüne varılmıştır.  5. TTB-UDKK için İTO-YK sunulmak üzere yeni Genel Kurul aday üye seçimi yapıldı:Ali Özyurt ve Bülent Tandoğan asil, ve Beyhan Ömer ve Hüri Özdoğan yedek üye olarak önerildi. Öneri İTO-YK tarafından kabul edilerek TTB-UDKK sekreterliğine gönderildi.6. 6-7 Aralik 2003 tarihleri arasında İzmir’de yapılan IX Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayına geniş bir katılım sağlandı. Kurultayda “Günümüzde Uzmanlık Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme: Bir Anket Çalışmasının Sonuçları” adlı sunuyu üyemizDr.Rana Ramazanoğlu yaptı.7. Doçent ve Profesörlerin Şef ve şef muavini olarak atamalarının fırsat eşitsizliğine yol açtığı ve bir an önce sonlandırılması için gerekli yasal çalışmaların yapılması önerildi.8. “Uzmanlık Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme” adlı proje için görev bölümü yapıldı. Proje daha sonra rapor haline getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacaktır. Projede iş bölümü şöyle yapıldı:a.Siyasi ve idari otoritelerin getirdiği tüzük, yönerge, yönetmelikler ışığında günümüzde “uzmanlık eğitimi” nasıl bir ölçme-değerlendirme sürecinden geçmektedir; bu konu ayrıntılarıyla saptanacak, gerekirse anketlerle kurumların, eğiticilerin ve eğitilenlerin konuyla ilgili görüşleri, şikâyetleri belirlenmesi: Rana Ramazanoğlu b.Yeni tüzük ve yönerge taslağındaki ölçme-değerlendirme kriterleri ortaya konarak, eskiden farkları, iyi ve kötü yönleri büyüteç altına alınacaktır.  Raşit Tükel c. İdeal bir ölçme-değerlendirme yapabilmek için konuyla ilgili kişilerin saptamaları da göz önüne alınarak yöntem seçimi tartışılacak ve bu yöntemin incelikleri ele alınarak öğrenilecektir.  Sema Anak, A.Mudund. Sınav sorularını hazırlanması ve uygulanması sürecinde görev alacak eğiticilerin seçiminde halen kullanılan bilimsel yeterlilik kriterleri yanında, “ölçme-değerlendirme” konusunda da yeterli eğitimi görmeleri gerekliliği irdelenecek ve gerekli eğitimin ana hatları belirlenecektir.Mehmet Demirhane. Konuyla ilgili  UEÇG raporunun hazırlanması. Raşit Tükel        9. Hazıraldığımız proje 14 Mart 2004 Tıp Haftası kapsamında bir panel şeklinde hekim kamuoyuyla paylaşıldı:Panel: Uzmanlık Eğitiminde Ölçme ve DeğerlendirmeModeratör: Dr.Raşit TükelGünümüzde Uzmanlık Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme: Bir Anket Çalışmasının SonuçlarıDr.Rana RamazanoğluYeni Tüzük ve Yönerge Taslağında Ölçme ve Değerlendirme ÖlçütleriDr. Dr.Raşit Tükel İdeal Bir Ölçme ve Değerlendirme İçin Yöntem SeçimiDr.Ayşe MudunÖlçme Değerlendirmede Eğiticilerin Bilimsel Yeterlilik Ölçütleri Dr.Mehmet Demirhan10. Yönetim kurulundan gelen  uzmanlık eğitimiyle ilgili başvurular değerlendirilerek yanıtlandı.11. Gerek yeni çıkan tüzük gerekse sınav yönetmeliği hakkında odaya yapılan çok sayıda başvuruya sözlü ve yazılı yanıtlar verildi.Çalışma Grubunda Görev Alan HekimlerDr. Raşit TÜKEL, Dr. Ali ÖZYURT, Dr. Aydemir YALMAN, Dr. Aydın ÖZGÜL, Dr. Ayşe MUDUN, Dr. Ayşe Pınar YAMANTÜRK, Dr. Bülent TANDOĞAN, Dr. Cumhur DEMİR, Dr. Engin Yarkın BÜRÜMCEK, Dr. Erdem Fehmi BİRGÜL, Dr. Güliz ÖZGEN, Dr. Huri Efe ÖZDOĞAN, Dr. Nahide ONSUN, Dr. N.Süleyman ÖZYALÇIN, Dr. Haluk ERAKSOY, Dr. Sema ANAK, Dr. Şanda ÇALI, Dr. Veysel YILMAZ­ 2005 Türkiye’de uzmanlık eğitimi yıllardır bir sorunlar yumağı olma özelliğini sürdürmektedir. Uzmanlık eğitiminin yaygınlaşması, uzman sayısının hızla artması ve tıptaki hızlı gelişmeler, önemli nitelik sorunları yaratmıştır. Eğitimde asgari standardizasyon, eğitim birimlerinin değerlendirilmesi ve sürekli tıp eğitimi önemli hedefler olarak ortaya çıkmıştır. Tüm hekimleri şemsiyesi altında toplayan tabip odaları bu çalışmalarda bir yandan aktif olarak yer alırken diğer yandan da katılımcı bir anlayışla uzmanlık eğitimiyle ilgili tüm tarafları bir çatı altında toplamayı amaçlamaktadır.Uzmanlık eğitimiyle ilgili olarak tıp eğitimi ile ilgili çalışmalarda bulunmak , eğitimin standardizasyonunu sağlamak, eğiticilerin eğitici niteliklerini geliştirmek amacıyla İstanbul Tabip Odası’nda 1996 yılında Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu (İTO-UEÇG) kurulmuştur. Amaçları:• Tıpta uzmanlık eğitimi konusunda politika geliştirmek• Uzmanlık eğitiminin standartlarını belirlemek• Eğiticilerin eğitici niteliklerini geliştirmek için çaba harcamak• Eğitilenler ve eğiticiler arasında görüş birliği olanaklarını yaratmak• İstanbul Eğitim hastaneleri ile ilgili verileri içeren “Eğitim Kılavuzu Kitabı” hazırlamak ve uzman hekimlerin sürekli tıp eğitimleri için program geliştirmek• Uzmanlık dernekleri ve TTB-UDKK ile sürekli bir ilişkiyi sağlamak• Uzmanlık eğitimiyle ilgili dünyadaki gelişmeleri izlemek• Uzmanlık eğitimiyle ilgili kitap, broşür yayımlamak, konferanslar düzenlemek• Tıpta Uzmanlık Tüzüğü çıkması için çalışmalarda bulunmak, sonrasında da çalışmalarını izlemek  Her ayın ikinci salısı İTO da yaptığımız toplantılar bu alanla ilgilenen tüm meslektaşlarımıza açıktır UEÇG Koordinasyon Kurulu Üyeleri,Dr. Sema AnakDr. Nilüfer A. KapaklıDr. Süleyman ÖzyalçınDr. Ali ÖzyurtDr. Raşit TükelDr. Sembol Türkmen Ev sahipliğini İTO–UEÇG’nin üstlendiği X. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 27-28 Kasım 2004 günlerinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryum’da yapıldı. Toplam 387 meslektaşımızın katıldığı Kurultayda ‘Uzmanlık Eğitiminde Ölçme Değerlendirme’ isimli proje sunumunu İTO-UEÇG Koordinasyon Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Sema Anak sundu. ‘Uzmanlık Eğitiminde Yan Dallar’ isimli konferansta İTO–UEÇG üyesi Prof. Dr. Haluk Eraksoy ülkemizin gereksinimleri ve alt yapı olanakları göz önüne alınmadan aşırı sayıda yan dal açılmasının sakıncalarını vurguladı. Diğer Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarında olduğu gibi X. Kurultay da, farklı deneyimlerin paylaşılmasına, bilginin ortaklaştırılmasına ve geleceğin yapılandırılmasına katkıda bulunmuştur. 8 yıl boyunca İTO’nun uzmanlık eğitimi politikalarının belirlenmesinde önemli rol üstlenen UEÇG, 8. yaşını İTO Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un ve tüm uzmanlık alanlarından temsilcilerinin katılımıyla 21 Aralık 2004’de kutladı. 2000 yılında yayınladığı  ‘Tıpta Uzmanlık Eğitimi Modeli’ raporu Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlık otoriteleri tarafından  referans olarak kabul edilen çalışmalarımıza bu yıl ‘Afiliasyon Projesi’ni de ekledik. UEÇG Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı AD öğretim üyeleri ile ortaklaşa ‘Araştırma Planlanması ve Temel İstatistik Kursu’  düzenlendi.

                                     30 NİSAN 2005-30 NİSAN 2006 

 1. Bu dönemde aylık 11 toplantı yapıldı.

 

 1. 18 Ekim 2005 tarihinde UEÇG’nin 9. Kuruluş yılı dolayısıyla geniş katılımlı bir toplantı ve Kokteyl yapıldı.
 2. 25-27 Kasım tarihlerinde Gazi Üniversitesi’nde yapılan XI. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı’na katılan UEÇG üyeleri izlenim ve değerlendirmelerini aktardılar.
 3. “Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Afiliasyon” Projesi üzerine çalışıldı. Proje kapsamında Uzmanlık Eğitimi verilen 7 Hastaneden 21 Kişi ile yüz yüze derinlemesine görüşme gerçekleştirildi. Bant çözümlemeleri ve değerlendirme aşamasına gelindi.
 4. Uecg Aylık Toplantılar Dizisi Başlatıldı. “Defansif Tıp ve Asistan Eğitimine Etkileri” isimli ilk toplantı 30 Mart 2006 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesinde yapıldı.
 5. Daha önce 2001 tarihinde yapılan asistan ve eğitim kurumları bilgi anketlerinin 2005 yılı verileri ile tekrar edilmesi planlandı. Bu amaçla;
  1. Asistan (Uzmanlık Öğrencisi) Eğitimi Değerlendirme Anketi
  2. Eğitim Kurumlarının Yapısı ve İşlevi Anketi

soru formları hazırlandı. Anket yapılacak hastaneler saptandı. Anket çalışmalarına başlandı.

 1. Atama Şeflik sınavları, tüzük tasarısı, görüşüldü.
 2. Yeni UEÇG yönetimi seçildi. Başkanlığa Doç.Dr. Engin Bürümcek, sekreterliğe de Dr. Erdem Birgül oybirliğiyle seçildiler.

Bu HABERİ Paylaş!