1998-2000


  • Ağustos 24, 2010
  • 3806


 

İSTANBUL TABİP ODASI

UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU ( UEÇG )

1.MAYIS.1998-1.MAYIS 2000 DÖNEMİÇALIŞMA RAPORU GİRİŞ NEDEN UEÇG

 

 Çünkü, Uzmanlık Eğitimi’nde niteliğin arttırılması, hak ve fırsat eşitliğinin sağlanması ve sağlık hizmeti sunumunda niteliğin iyileştirilmesi gerekiyordu.

 

 TARİHÇE

 8 Ekim 1996 tarihinde kurulan Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu (UEÇG ) 4. yılında 34 Anabilim Dalı’nın temsilcilerinden oluşan ve 15’i bu dönemde katılan 60 üyesi ile giderek genişleyen bir kurul halini almışdır.  TOPLANTI ZAMANIGrubumuz bu çalışma döneminde  her ayın ikinci salı günü saat 18:30-20:30 arasında Oda’mız 3. katındaki toplantı salonunda toplanmaktadır. 

ÜYE SAYISI VE KATILIM

 

60 üyemiz vardır ve toplantılarımız ortalama 18 üyenin katılımı ile yapılmaktadır. Bu çalışma döneminde yapılanlar satırbaşları ile aşağıda sıralanmıştır: 

 

MAYIS-ARALIK 1998 DÖNEMİ

 

 Bu dönemin başlangıcında üye sayımız 41, toplantılara aralıklı katılan üye 25 ve ortalama katılım 14 olarak görülmekteydi. 

MERKEZİ BİLİM SINAVI DEĞERLENDİRİLDİ

 

17 Mayıs 1998 tarihinde yapılan Şef - Şef Muavinliği Merkezi Bilim sınavı grubumuzca değerlendirilerek eksiklikler bir rapor halinde TTB, ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı’na sunulmuştur. 

 

ÖZEL HASTANELERE ŞEFLİK KADROSU KINANDI

 

Aynı dönemde Florance Nightingale Hastanesi için açılan şeflik kadrolarının yanlış olduğu kararına varıldı. 

 

BAŞHEKİM  ATAMALARI – ÇÖZÜM NEREDE?

 

Başhekim atamaları tartışılarak sorunun ancak başhekimlerin belirli bir süre için ve seçimle gelmeleri halinde çözülebileceği sonucuna varıldı. 

 

AFİLİYASYON

 

Tıp fakülteleri ve tıp dışı eğitim hastaneleri arasında denklik sağlanması yönünde çalışmalar yapılması kararı alındı. 

ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

 

Asistan, Eğitim Hastaneleri Koordinasyon ve EPKK alt çalışma grupları kurulmasına karar verildi. 

TTB-UDKK DEGERLENDIRME RAPORU

 

Dr.Kürşat Yildiz,Yürütme Kurulu üyeliğinin sonlanmasi dolayısı ile sunduğu raporunda kısaca UDKK Sekretarya’sının iyi çalışmadığını belirterek önümüzdeki seçimli Genel Kurul2da UEÇG olarak Sekretarya’ya talip olmamız gerektiğini belirtti. Bu görüş genel olarak benimsendi. 

ÖRNEK ASİSTAN KARNESİ

 

Uzmanlık derneklerinin ve Anabilim dallarının hazırlayacakları asistan karnelerine örnek olması amacıyla Dr.Raşit Tükel koordinatörlüğünde “Asistan Karnesi” örneği hazırlanarak,Türk Tabipleri Birliği’ne, İzmir ve Ankara Tabip Odalarına, Ana Bilim Dalı başkanlıklarına,tüm şeflere ve bazı basın yayın organlarına gönderildi. 

 

İSTANBUL ASİSTANLARI ANKETİ

 

İstanbul’daki Eğitim Hastaneleri’ndeki 850 asistan hekimin katıldığı “Asistan Anketi” yapıldı. 

 

ASİSTAN GÖZÜYLE UZMANLIK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

 

29 Kasım 1998 tarihinde 180 kişinin katıldığı ve 10 kişinin konuşmacı olduğu  “Asistan Gözüyle Uzmanlık Eğitimi” Sempozyum’u düzenlendi.Sonuç bildirgesi yayınlanarak Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, Tıp Fakültesi Dekanlıkları, Şefler ve basın yayın kuruluşlarına dağıtımı yapıldı. 

 

BİTMEYEN SENFONİ: TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ

 

Tıpta uzmanlık tüzüğü tasarısının Danıştay’ın onayladığı şekliyle yürürlüğe girmesini desteklediğimiz ilgili birimlere duyuruldu. 

 

VAN ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLERİ

 

Son zamanlarda üniversite dışı bazı doçentlerin profesörlüğe yükselmek için burayı bir basamak olarak kullandıkları gözlenmişdir.UEÇG olarak bu girişimlere şiddetle karşı çıktığımızı hekim kamuoyuna duyurduk.  

 

OCAK -ARALIK 1999

 

UEÇG RAPORU

 

”Uzmanlık Eğitiminde Rotasyon-Aksayan Yanlar ve Çözüm Önerileri“ hakkındaki rapor hazırlanarak ilgili kişi ve kurumlara gönderildi. 

 

UZMANLIK DERNEKLERİ BİR ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR

 

İstanbul Tabip Odası Hanı’nın 1. katının uzmanlık derneklerine kiralanması kararı desteklenerek duyurusu yapıldı.10 uzmanlık derneği bürolarına yerleştiler. 

 

TTB-UDKK İTO TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ

 

TTB-UDKK İstanbul Tabip Odası temsilcileri UEÇG’de yapılan oylamada Dr.Ali Özyurt ve Dr.Kürşat Yıldız asil, Dr.Enver Dayıoğlu ve Dr.Cumhur Demir yedek üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu’na önerildi. 

 

UEÇG RAPOR II

 

”Eğitim Hastanelerindeki hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşulları” raporu hazırlanarak hekim kamuoyuna duyuruldu. 

 

V. UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI ANKARA’DA

 

12 Haziran 1999 tarihlerinde Ankara’da yapılan V.Uzmanlık Eğitimi Kurultay’ında “Eğiticilerin Standartlarını” Ali Özyurt, “Yeterlilik kurulları iç yönergesine UEÇG bakışını” Raişt Tükel,” Tıpta uzmanlık tüzüğünde son durumu” Kürşat Yıldız değişik oturumlarda sundular.”Tıpta Uzmanlık Eğitimi-Sorunlar ve Çözüm Arayışları” konusunda bir poster Taner Gören tarafından sunuldu. 

 

DR.CENGİZ ÇETİN ASİSTAN TEZ YARIŞMASI JÜRİ SEÇİMİ

 

”27 Temmuz Dr.Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışması” organize edilerek jüri üyeliklerineUEÇG üyelerimizden Dr.Faik Çelik, Dr.Şamil Aktaş, Dr.Nahide Onsun ve Dr.Güliz Üçok  seçildiler. 

 

UEÇG RAPOR III

 

”Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Eğiticilerin Eğitimi” konusunda geniş kapsamlı bir rapor hazırlandı.Yayınlanan bu üç rapor Sağlık Bakanlığı, TTB, ATO, İZTO, Tıp Fakültesi Dekanlıkları, Eğitim Hastaneleri Şefleri ve basın yayın kuruluşlarına gönderildi. 

 

EGİTİCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Dr.Arif Dönmez konu ile ilgili olarak bir sunu yaptı. 

EĞİTİM HASTANELERİ

 

”Eğitim Hastanelerinde Reform” konulu sunu Dr.Kürşat Yıldız tarafından UEÇG üyelerine yapıldı.Sunu rapor haline getirilerek dağıtımı sağlandı. TTB - GPE KURULDU.TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün tanıtımı ve broşür dağıtımı TTB PHK Başkanı Dr.Hüseyin Demirdizen tarafından UEÇG üyelerine yapıldı. 

 

YENİ ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ PROJESİ

 

Asgari ücret tarifelerinin yeniden oluşturulması projesi Dr.Namık K.Tartanoğlu tarafından tanıtıldı.Aynı zamanda Özel Hekimlik Komisyonu Başkanı’da olan Dr.Tartanoğlu Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan tarifeleri türkçeye çevrilterek ülkemiz koşularına uygun bir hale getirilmesine çalıştıklarını belirtti. 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI ÜÇLÜ SINAVDA U DÖNÜŞÜ YAPTI…

 

Şef ve Şef Muavinlerinin atanmasında ileri bir aşama olan üçlü sınav konusunda geri adım atan Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelik değişikliği ile  profesör ve doçentlerin sınavsız olarak atanmalarına olanak tanıması kınanarak değişikliğin geri alınması yönündeki girişimlerin desteklenmesi kararı alındı.

 TTB-UDKK GENEL KURULU VE ADAYLARIMIZ

13 Haziran 1999 tarihinde yapılan TTB-UDKK Genel Kurulu’nda UEÇG üyeleri Dr.Kürşat Yıldız Yürütme Kurulu sekreterliğine,Dr.Raşit Tükel ise saymanlığa seçilmişlerdir.

 

VARDİYALI ÇALIŞMA SİSTEMİ EĞİTİMİ AKSATIYOR…

 

Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu “Vardiyalı Çalışma” sisteminin eğitimi aksattığı sonucuna varılarak uygulamanın kaldırılması gerektiğine karar verildi. 

 

DOĞAL AFETLERDE UEÇG'YE DÜŞEN GÖREVLER

 

Dr.Güliz Üçok'un önerisi benimsenerek,asistan eğitiminde afet hekimliğinin rolü ve neler yapılması gerektiği konusunun müfredat programlarına konulmasi için girişimlerde bulunulmasına karar verildi. 

UEÇG DEPREMDE SAĞLIK HİZMETLERİNİ TARTIŞIYOR…

 

”Depremde Uzmanlık Hizmetleri” Paneli,14 Aralık 1999’da 12 uzmanlık alanının temsilcilerinin panelist olarak katılımı ile gerçekleştirildi.Panel konuşmaları kitaplaştırılarak geniş hekim kitlesinin kullanımına sunuldu.

 

DR. CENGİZ ÇETİN ASİSTAN TEZ YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

 

Ödülü kazananlara plaketleri geniş bir hekim topluluğunun katılımı ile verildi. 

 

SINAVSIZ SEF ATAMALARI VE KADROLAŞMA

 

Sağlık Bakanlığı’nın profesör ve doçentleri üçlü sınav sisteminden geri adım atarak Şef ve Şef Muavini olarak ataması yeni bir kadrolaşma harekatı olarak değerlendirerek bu uygulamanin bir an önce geri alınması için gerekli yasal  girişimlerin ITO tarafından başlatılması istendi.  

 

ÜNİVERSİTE DIŞI EĞİTİM HASTANELERİNDE UZMANLIK EĞİTİMİN YASALLIĞI TARTIŞILDI.

 

Dr.Yıldırım Çınar yapığı konuşmada  bu eğitimin lisans üstü bir eğitimolduğu ve lisans üstü eğitimlerinde ancak yüksek öğretim kurumlarındaverilebileceğini o nedenle bakanlık eğitim hastanelerinde verilen eğitiminanayasa ve yasalara aykırı olduğunu belirterek geçersiz olduğu  iddiası UEÇG’de tartışıldı. 

 

OCAK – MAYIS 2000

 

 TANITIM BROŞÜRÜ ÇIKARIYORUZ.

UEÇG tanıtım broşürü çıkarılarak gerek internet ortamında gerekse tüm şeflere ve  tıp fakülteleri dekanlıklarına gönderildi. 

BİRİNCİ BASAMAKTA UZMANLAŞMAYA DOĞRU MU?

22 Ocak 2000’de “Birinci Basamakta Uzmanlaşma “ paneli yapıldı. Panel notları küçük bir kitapçık olarak basıldı.Bu panelede taraflar bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini tartıştılar.Seviyeli bir ortamda geçen panel sonunda tüm tarfların katılımı ile bir workshop düzenlenmesi kararı çıktı.

 

ARTIK İNTERNETTE BİR SAYFAMIZ VAR…

 

UEÇG çalışmalarını, www.istabip.org.tr/UECG/uecg.html adresinde bulabilirsiniz.Ayrıca görüşlerinizi ve eleştirilerinizi bu çalışmalara katabilirsiniz. HABERLEŞME GRUBUMUZ KURULDU.Yine internet ortamında online uecg@egroups.com adı altında 48 üyemizin katılımıyla bir haberleşme listesi oluşturuldu.Grubumuza şu ana kadar 51 adet ileti gelmiştir. 

 

UEÇG ÜYELERİNE EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU

 

İstanbul Tıp Fakültesi tarfından düzenlenen “Eğitim Becerileri Kursu” kurs yöneticisi Dr.Ayşen Bulut tarafından bir sunuyla UEÇG üyelerine tanıtıldı.Üyelerimiz için böyle bir kursun düzenlenmesine karar verildi. 

 

BİR ASİSTAN EĞİTİM MODELİ

 

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uygulanan “Asistan Eğitimi Modeli”’ni  Dr.Sema Anak tanıttı.

 

TEZ VE MAKALE YAZIM KILAVUZU YAYINLANDI.

 

UEÇG üyesi Dr.Faik Çelik tarafından hazırlanan Tez ve Makale Yazım Kılavuzu  Broşür halinde basılarak dağıtıma sunuldu.

 2000 YILINDA NELER YAPACAĞIZ?.. 

2000 yılı çalışma döneminde;

“Eğitim Hastanelerinde Eğitim Modeli” hakkında geniş kapsamlı bir çalışma yapılmasına ve “Hekimlik Uygulamalarında Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar” hakkında konferanslar dizisi düzenlenmesine karar verildi.

 

   Dr.Ali ÖzyurtUEÇG Sekreteri


Bu HABERİ Paylaş!