İyi Hekimlik Cezalandırılıyor

14.12.2006
BASIN AÇIKLAMASI

"İYİ HEKİMLİK CEZALANDIRILIYOR"


Sağlık alanını yıkıma sürükleyen, hekimlik değerlerini ve etik ilkeleri hiçe sayan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" Denizli'de bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koydu. Aile hekimliği pilot uygulama kapsamında olan Denizli ilinde 25 Kasım 2006 tarihinde yapılan aile hekimliği yer belirleme seçimine 460 hekimden sadece 205 hekim katılmış ve katılanlar arasından 25 hekimin daha aile hekimliğini reddetmesiyle yaklaşık 80 pozisyon boş kalmıştı. Denizli'de aile hekimliğini istemeyen hekimlerin oranı %62 olup, idari baskıların oldukça yoğunlaşmış olmasına rağmen bu oran her geçen gün artmaktadır.
Boş kalan pozisyonlar için 13 Aralık 2006 Çarşamba günü geçici görevlendirmeler yapıldı ve kendileri de aile hekimliğini tercih ederek birkaç gün sonra görevini bırakacak olan İl Sağlık Müdürü ve Yardımcılarının adeta öç alırcasına davranmış olduğu görüldü. Denizli Valiliği imzasıyla yayımlanan bir yönerge ile yerleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağının önceden belirlenmiş olmasına rağmen bu yönergenin hiç dikkate alınmadığı ve özellikle Denizli Tabip Odası aktivisti bazı meslektaşlarımızın yerlerinden edilerek oldukça uzak pozisyonlara atandığı görüldü.
Bu şekilde gerçekleştirilen geçici görevlendirmelerden toplam 86 meslektaşımız etkilenmiş durumda. Sürgün niteliğindeki bu görevlendirmelerde dikkati çeken bazı noktalar şunlardır:
* Toplam 86 hekim yerlerinden edilerek boş olan toplum sağlığı merkezlerine, aile hekimliği merkezlerine, 112 Acil Yardım İstasyonuna ve devlet hastanesine görevlendirilmiş olup, hizmetin gereği olmayan ve onlarca insanı mağdur eden bir uygulamaya imza atılmıştır. Bu uygulamanın sorumluları İl Sağlık Müdürlüğü, Valilik ve uygulamadan asıl sorumlu olarak da Sağlık Bakanlığı'dır.
* Hizmet puanlarına hiç bakılmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin hizmet puanı yüksek olan bir meslektaşımız perifere görevlendirilirken, puanı daha düşük olan bir başka meslektaşımız merkeze görevlendirilebilmiştir.
* Yukarıda sözü edilen Yönergenin 18. maddesinde "... boş kalan yerler için yerleştirme öncelikle kendi ilçesinden, yeterli personel bulunmaması halinde İl merkezinden hizmet puanına göre görevlendirmesi yapılır..." denmesine rağmen İl Sağlık Müdürlüğü kendi hazırlamış olduğu yönergeye uymamıştır. Örneğin bir ilçeden başka bir ilçeye geçici görevlendirme yapılırken, boşalan ilçeye başka bir hekimin atandığı görülmektedir. Bu şekilde örnekler çoğaltılabilir. Bu durum İl Sağlık Müdürlüğü'nün oldukça keyfi davrandığını göstermektedir.
* Geçici görevlendirmelerin adilane dağıtılmadığı görülmektedir.
* Hekimler uygulanmasının toplum sağlığına uygun düşmediğine inandıkları bir sistem içerisinde idari zor ile çalıştırılmak istenmektedirler. Bu durum hiçbir bilimsel ve vicdani kriter ile açıklanamayacak boyuttadır.
* Aile hekimliği uygulamasının yol açacağı toplum sağlığı sorunları ve hekimlerin özlük haklarında olası kayıplara karşı, Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Akşık hakkında İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma açılması, kamu görevinin ifasını yapmaya çalışan bir meslektaşımıza yönelik olarak yapılan doğrudan bir baskı girişimidir ve kabul edilemez. İl Sağlık Müdürlüğü bu uygulama ile yetkisini bütünüyle kötüye kullanmış durumdadır.
* Birkaç gün sonra görevini bırakarak aile hekimi olması beklenen İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin önümüzdeki döneme dair sağlık ortamını tam anlamıyla tarumar eden böylesi bir uygulamada bulunmuş olması bir biçimde aile hekimliğini kabul etmeyen meslektaşlarını cezalandırır nitelikte olup hekimlik meslek etiği ve deontoloji ile bağdaşmamaktadır. Bu tutuma seyirci kalan veya onay veren Valilik ve Sağlık Bakanlığı'nın tutumları da kabul edilebilir cinsten değildir.
Ülkemizin kırk yıllık birikimi ve toplum sağlığının koruyucusu olan sağlık ocaklarını ve iyi hekimliği savunan onlarca meslektaşımız cezalandırılmak isteniyor. Meslektaşlarımızı cezalandırmak adına yapılan sürgün atamalar sağlık alanında yaşanan kaos ve şiddetin Denizli'de geldiği son noktayı gösteriyor.
Hekimler ve sağlık çalışanları kendilerini ve çalışma ortamlarını kaosa ve belirsizliğe sürükleyen hukuk dışı bu uygulamanın sonlandırılmasını acilen talep etmektedirler. Türk Tabipleri Birliği ve Denizli Tabip Odası bu sürecin takipçisi ve tarafıdır. Denizli'deki meslektaşlarımıza yönelik kabul edilemez bu tutumun derhal sonlandırılmasını ve Sağlık Bakanı'nı sorumlular konusunda gereğini yapmaya davet ediyoruz.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası