Özel hastaneler yönetmeliği’nde değişiklikler


  • Temmuz 05, 2010
  • 3066

I- 23 TEMMUZ 2008 YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ YÖNÜNDEN

1-  Diğer Personel
“Madde 19- (Değ/R.G:21.10.2006/26326) Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde kayıtlı olan hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği ve asgarî sayıları ve nitelikleri EK-1’ de belirtilen personeli, klinik uzmanlarını ve laboratuarlarda çalışan uzmanları kadrolu olarak çalıştırmak zorundadırlar. (Değ/R.G:15.02.2008/26788)Özel hastanede çalışan tabipler, muayene ve tedavilerini üstlendikleri hastaları gerektiği gibi takip etmelerini, kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını teminen, çalışma sürelerini de belirtmek kaydıyla en fazla iki özel sağlık kurum veya kuruluşunda çalışabilirler.”

şeklinde iken, değişiklik sonrası son hali şöyledir:

Diğer Personel
            “MADDE 19 - (Değişik:23.7.2008-26945) Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde kayıtlı olan hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği ve asgari sayıları ve nitelikleri EK-1'de belirtilen personeli, klinik ve laboratuvar uzmanlarını kadrolu olarak çalıştırmak zorundadırlar. Tabipler, muayene ve tedavilerini üstlendikleri hastaları gerektiği gibi takip edebilmeleri, kaliteli ve verimli hizmet sunabilmeleri için en fazla iki sağlık kurum ve/veya kuruluşunda; yan dallarda uzman olan tabipler ise en fazla üç sağlık kurum ve/veya kuruluşunda çalışabilirler.
             Ruhsata esas olmamak kaydıyla tabip harici sağlık çalışanı, en fazla iki sağlık kurum ve/veya kuruluşunda çalışabilir." ([26]  [27]) [28]

2-  Acil Hizmetler
“Madde 39- Özel hastanelerde, bütün acil başvuruların hiçbir ayırım yapılmaksızın kabul edilmesi ve ilk tıbbi müdahalenin yapılması zorunludur.
     Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendi ile öngörülen haklar saklı kalmak kaydıyla; ilk tıbbi müdahale yapıldıktan sonra, hastanın sağlık güvencesine göre sevki gerekiyor veya ileri tıbbi bakım ve tedavi özel hastanede yapılamıyor ise, sevki uygun görülen hastane ile koordinasyon sağlandıktan sonra, hasta ilgili sağlık kuruluşuna nakledilir. Müdavi tabip tarafından hastaya uygulanan tıbbi bakım ve tedavinin belgelendirilmesi ve bu belgenin nakil yapılan sağlık kuruluşuna hasta ile birlikte gönderilmesi gerekir.
Hastanın nakli, tıbbi stabilizasyon sağlandıktan ve hayati tehlikenin giderildiğine tıbbi yönden kanaat getirildikten sonra yapılabilir.
     (Değ/R.G:13.4.2003/25078) Özel hastanelerde günün her saatinde bir nöbetçi tabip bulundurulması şart olup, acil vakalarda, acil nöbeti ile yükümlü olan tabibin talebi üzerine yapılacak davete ilgili dal uzmanının ve diğer personelin uymaları zorunludur.
     Acil ünitesinde, EK-6'da gösterilen bütün tıbbi donanım, malzeme ve ilaçların sürekli olarak kullanıma hazır halde bulundurulması gerekir.
 Acil servis hizmetleri ile ilgili diğer hususlarda, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.
(Yeni Fıkra/R.G:21.10.2006/26326) Dal hastanelerinde ise dal hastanelerinin faaliyet gösterecekleri ilgili uzmanlık dalı veya dallarının gerektirdiği tıbbî donanım, malzeme ve ilaçların bulunduğu acil ünitesi kurulur ve sürekli olarak kullanıma hazır halde bulundurulur.

Şeklinde iken, değişiklik sonrası son hali şöyledir:

  Acil Hizmetler
            "MADDE 39 - (Değişik:23.7.2008-26945) Özel hastanelerde, acil sağlık hizmeti verilmesi ve acil vakaların hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapılması zorunludur. Özel hastane, acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınamaz.
             Acil vakalarda, yoğun bakım hizmeti dâhil olmak üzere gerekli ilk müdahale yapılarak hastanın stabilizasyonunun sağlanması esastır. Stabilizasyonu sağlanamayan veya stabilizasyonu sağlanmakla birlikte ileri tetkik ve tedavi amaçlı başka bir sağlık kurumuna sevkine lüzum görülen hastaların nakli için 112 komuta kontrol merkezi ile irtibata geçilir. Hastanede yatarak veya ayakta tedavi görmekte iken durumu ağırlaşan ve acilen başka bir sağlık kuruluşuna sevki gereken hastalar için de komuta kontrol merkeziyle temas kurulur.
             Hasta yakınları veya hastanın tedavisini üstlenen hastane, hastanın acil sevkini kendi imkânlarıyla yapmak istemeleri hâlinde, sevk edilecek sağlık kuruluşu ile irtibat kurmak, hastanın mağduriyetine meydan vermemek ve durumu komuta kontrol merkezine bildirmekle yükümlüdür.
             Acil hastanın sevk edileceği sağlık kurumunun belirlenmesi ve nakil işlemleri komuta kontrol merkezinin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılır. Komuta kontrol merkezi, hastaya ait bilgileri alır, bu bilgiler ışığında hastanın hangi sağlık kurumuna sevk edileceğine karar verir, ilgili kurumun yetkilileriyle irtibata geçerek gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra hastanın nakline engel bir durum yoksa, sevk için ambulansa çıkış emri vererek naklin gerçekleştirilmesini sağlar. Gerektiğinde intikal süresini kısaltmak amacıyla yukarıdaki işlemlerin bir kısmı hasta yola çıkarıldıktan sonra yapılabilir.
             Acil olarak hastaneye müracaat eden hastaların acil tıbbi müdahale ve tedavileri yapılırken hiçbir surette tedavi masraflarının nasıl karşılanacağı sorgulanmaz. Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili işlemler, acil müdahale ve bakım sağlandıktan sonra yapılır.
             Özel hastaneler, acil sağlık hizmetlerini düzenleyen ilgili diğer mevzuata da uymak zorundadır.
             Özel hastanelerin acil ünitesinde günün her saatinde tabip bulundurulması şarttır. Acil tabibi tarafından yapılacak davete ilgili dal uzmanının ve diğer personelin uymaları zorunludur. Normal çalışma saatleri dışında faaliyet gösterilen uzmanlık dallarındaki uzman tabipler "icapçı" konumda görev yaparlar. Mesul müdür tarafından düzenlenen çalışma belgesi ile üstlerinde fotoğraflı "nöbetçi tabip" yazılı kimlik kartı bulunmak kaydıyla, kadrolu veya kısmi zamanlı çalışan uzman tabipler ve/veya tabipler veyahut sadece nöbet hizmetleri için kısmi zamanlı çalışan uzman tabipler ve/veya tabipler nöbet tutar. Nöbetçi tabip listesi haftalık olarak hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.
             Acil ünitesinde, EK-5 ve EK-6'da gösterilen bütün tıbbi donanım, malzeme ve ilaçların sürekli olarak kullanıma hazır hâlde bulundurulması gereklidir.
             Dal hastanelerinin acil üniteleri sürekli olarak kullanıma hazır hâlde bulundurulur ve faaliyet gösterecekleri ilgili uzmanlık dalı veya dallarının gerektirdiği tıbbi donanım, malzeme ve ilaçlar bulunur.
             Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı fıkralara aykırı davranıldığının tespiti hâlinde hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, on gün süreyle valilikçe durdurulur. Bu fıkralara aykırılığın tekrarında hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, otuz gün süreyle valilikçe durdurulur. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde, hastanenin ruhsatnamesi Bakanlıkça geri alınır."[43]
 
3- Yönetmeliğe 40. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
            "Komplikasyon gelişen hastaların tedavilerinin sağlanması
MADDE 40/A - (Ek madde:23.7.2008-26945) Özel hastanede yatarak veya ayakta tedavi görmekte iken uygulanan tedaviye bağlı olarak komplikasyon gelişen hastalara gerekli tedavinin sağlanması veya müdahalenin yapılması için hastanenin imkânları tıbben yeterli değil ise, hastanın ihtiyacı olan tıbbi hizmeti sunabilecek donanım ve yeterlilikteki kamu veya başka bir özel hastaneyle gereken koordinasyon sağlanarak hasta sevk edilir. Hastanın nakli ve sevk edildiği hastanedeki tedavisiyle ilgili zorunlu giderler sevk eden hastane tarafından karşılanır, hastadan talep edilemez. Hastadan ücret farkı da alınamaz.

4- Yönetmeliğe 69. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "Ruhsatları geri alınan hastane binalarının yeniden ruhsatlandırılması
MADDE 69/A - (Ek madde:23.7.2008-26945) 9 uncu maddeye göre ön izin alan ve ek 1 inci maddede belirtilen diğer istisnalardan faydalanmaksızın ruhsatlandırılan ve fakat ruhsatnameleri geri alınarak faaliyetine son verilen hastane binaları, ek 4 üncü madde uygulanmaksızın bu Yönetmeliğe göre hastane olarak yeniden ruhsatlandırılabilirler. Bu şekildeki ruhsatlandırmada, ruhsatnamenin geri alınarak geçersiz sayıldığı tarihteki mimari proje ve kapasite durumuyla sınırlı kalmak ve bu Yönetmelikteki şartlara uymak zorunluluğu vardır."

5-  21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen "EK MADDE 2", "EK MADDE 3" olarak değiştirilmiştir. Yani Yönetmelik’te aşağıdaki gibi iki adet Ek 2. madde varken bunlardan ikincisi Ek 3. madde olarak isimlendirilmiş.

    Hasta Hakları
Ek Madde 2 - (Ek madde:13.4.2003-25078) Özel hastaneler, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi ve gerektiğinde hukukî korunma yollarının fiilen kullanılabilmesi için hasta haklarına dair mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri alır.
  "Ek Madde 2 - (Ek madde:21.10.2006-26326) Bakanlık, özel hastanelere ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzimi işlemlerini  gerekli görmesi halinde valiliklere yaptırabilir." [58]
          
6-  Yönetmeliğin Ek 4 üncü maddesine aşağıdaki son fıkra eklenerek son hali şöyle olmuştur:
    
      "Sağlık kurum ve kuruluşlarının planlanması
            Ek Madde 4 - (Ek madde: 15.2.2008-26788) Bakanlıkça aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, faaliyetine ihtiyaç duyulan sağlık kurum ve kuruluşları ile bunlara ait sağlık insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz dağılımı alanlarında kamu ve özel sektörü kapsayacak şekilde planlama yapılır:
             a) Sağlık hizmetlerinin, demografik  yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle kaliteli,  hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması,
             b) Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmet kapasiteleri, sağlık insan gücü ile çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması,
             c) Koruyucu sağlık ve acil sağlık hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet sunumunun gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması,
             ç) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması.
             Özel hastane açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamada ihtiyaç gösterilen yerleşim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere başvurabilirler.
                Bakanlıkça birinci fıkraya göre planlanan yatırım listesi, her yıl Ekim ayında Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Özel hastane açmak isteyenler, Kasım ayı sonuna kadar Bakanlığa başvurur. Yerleşim yeri itibariyle planlanan özel hastane sayısından fazla istekli olması halinde aralarında noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir.
             Planlamaya göre ilan edilen yerlerdeki özel hastane için Kasım ayında başvuru olmaması halinde, takip eden yılın Ağustos ayına kadar bu özel hastaneler için başvuruda bulunulabilir. Bu durumda, talepte bulunulan ayın sonuna kadar başvurular toplanır ve takip eden ayın ilk haftasında birden fazla istekli olması halinde aralarında noter huzurunda kura çekilerek hak sahibi belirlenir; tek istekli bulunması halinde o kişiye hak sahibi olduğu bildirilir.
             Başvurularda aşağıdaki belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti istenir:
             a) Özel hastane açmak için ekonomik ve mali yeterliliğinin olduğunu gösteren belgeler,
             b) Hak sahipliğini başkasına devretmeyeceğine dair taahhütname,
             c) 9 uncu madde uyarınca ön izin alındığı tarihten itibaren, üç yıl içinde özel hastaneyi ruhsatname alarak işletmeye başlayacağına; ayrıca, özel hastaneyi açtıktan sonra işletme hakkını bir yıl süreyle başkasına devretmeyeceğine dair taahhütname,
             d) Üçüncü fıkra gereği  yapılacak ilanda belirtilen diğer belgeler.
             Üçüncü ve dördüncü fıkralara göre hak sahibi olan kişi, hak sahibi olduğunun bildirildiği tarihten itibaren en geç sekiz ay içinde 9 uncu madde uyarınca ön izin almak ve ön izin tarihinden itibaren üç ay içinde inşaata veya bina tadilatına başladığını Müdürlük vasıtasıyla belgelemek zorundadır. Bunları belgelendirmeyenler ile beşinci fıkranın (c) bendindeki taahhütnameye uymayanların hak sahipliği sona erer. Hak sahipliği sona erenler, üç yıl süre ile Bakanlıkça ilan edilecek diğer özel hastaneler için başvuramaz.
  Özel hastane açmak isteyenler, Bakanlıkça yapılan planlamaya uymak zorundadır.  Ruhsatlandırılan özel hastanelere yeni tıbbi hizmet birimi, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ve sağlık çalışanı ilave edilmek istenildiğinde de planlamaya uyulması zorunludur."
"(Ek fıkra:23.7.2008-26945)Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler hariç olmak üzere, yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler, bu maddede belirtilen planlamadan istisna tutularak Türkiye'de meslek icra edebilirler."

7- Yönetmeliğin Geçici 6 maddesi:

 Ön izin başvuruları ve ruhsatlı hastaneler
 “GEÇİCİ MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlıkça yapılacak planlama kapsamı dışında yeni özel hastane ön izin başvurusu ve mevcut ruhsatlandırılmış özel hastanelere tıbbi hizmet birimi, sağlık çalışanı veya teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilave talepleri kabul edilmez.
 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön izin belgesi almış olanlar değerlendirilerek, bunlardan işlemlerini mevzuata uygun olarak yürüttükleri tespit edilenler Ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden muaftır.
 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön izin belgesi almak için usûlüne uygun başvuran, belgelerinde eksiklik bulunmayan ve belgeleri mevzuata uygun olan başvuru sahipleri Ek 4 üncü maddedeki planlama hükümlerinden istisnadır.
 Ancak, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları gereği ön izin sahipleri üç ay içinde inşaata veya bina tadilatına başladığını belgelememeleri veya başlamalarına rağmen üç yıl içinde ruhsatname alarak işletmeye başlamamaları halinde, ön izin belgeleri iptal edilir ve Ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden muafiyetleri sona erer.
 İkinci ve üçüncü fıkra gereği ön izin sahiplerinin Ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden muafiyeti ön izne esas proje ve belgeleri ile sınırlıdır. Ön İzin sahiplerinin yeni tıbbi hizmet birimi, sağlık çalışanı ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilavesi talepleri planlama hükümlerine tâbidir. Genişleme şeklinde proje değişiklikleri veya devir halinde muafiyetleri sona erer."

 şeklinde iken, 3. ve 5. fıkraları değiştirilmiştir ve son hali şöyledir:

"Ön izin başvuruları ve ruhsatlı hastaneler
         Geçici Madde 6 - (Ek  madde: 15.2.2008-26788)  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlıkça yapılacak planlama kapsamı dışında yeni özel hastane ön izin başvurusu ve mevcut ruhsatlandırılmış özel hastanelere tıbbi hizmet birimi, sağlık çalışanı veya teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilave talepleri kabul edilmez.
            Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön izin belgesi almış olanlar değerlendirilerek, bunlardan işlemlerini mevzuata uygun olarak yürüttükleri tespit edilenler Ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden muaftır.
             "(Değişik:23.7.2008-26945) 15/2/2008 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe uygun olarak ön izin almak için başvuranlardan, 8 inci maddede belirtilen şartların mevcudiyetini gösteren belgeleri eksik olan veya mahiyet olarak 8 inci maddeye uygun bulunmayanlar, 15/10/2008 tarihine kadar eksikliklerini veya uygunsuzluklarını gidermeleri şartıyla ek 4 üncü maddede belirtilen planlama hükümlerinden istisna tutulurlar." [59]
             Ancak, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları gereği ön izin sahipleri üç ay içinde inşaata veya bina tadilatına başladığını belgelememeleri veya başlamalarına rağmen üç yıl içinde ruhsatname alarak işletmeye başlamamaları halinde, ön izin belgeleri iptal edilir ve Ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden muafiyetleri sona erer.
            "(Değişik:23.7.2008-26945) İkinci ve üçüncü fıkra gereği ön izin sahiplerinin ek 4 üncü maddenin planlama hükümlerinden istisna tutulmaları, ön izne esas proje ve belgelerle sınırlıdır. Ön İzin sahiplerinin yeni tıbbi hizmet birimi, sağlık çalışanı ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilavesi talepleri planlama hükümlerine tabidir. Planlama kapsamındaki konulara yönelik proje değişikliklerinde, planlamaya dair istisnalar sona erer."[60]

8- Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 sayılı Özel Hastaneler Denetim Formunun "2. BÖLÜM: HİZMET BİRİMLERİNE ESAS BİLGİLER" başlıklı kısmının (2) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (5) numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

2 - Acil ünitesi, 26 ncı ve 39 uncu maddelerde belirtilen standartlara uygun mu?  Mesul müdür uyarılır.
10 gün Eksiklik giderilinceye kadar hastanenin tamamında faaliyet durdurma

II- ÖZET ve DEĞERLENDİRME

Yönetmelikle görüldüğü üzere

1 – (m. 19/I) “Sağlık kurum veya kuruşlarında çalışabilir” ifadesi “kurum ve/veya sağlık kuruluşu” şeklinde değiştirilmiş, ayrıca yan dal uzmanı hekimler için çalışılabilecek sağlık kuruluşu sayısı üç olarak düzenlenmiş,

      (m. 19/II) Tabipler dışındaki sağlık çalışanlarının ruhsata esas olmamak kaydıyla en fazla iki sağlık kurum ve/veya kuruluşunda çalışabileceklerine ilişkin düzenleme içeren fıkra eklenmiş.

2 – (m. 39) Özel hastanenin acil vakalarda müdahaleden kaçınamayacağına ilişkin düzenlemenin yanı sıra, yetersiz personel veya donanım ya da hastanın ödeme gücü gibi gerekçelerle bu yükümlülüğün ortadan kalkmayacağı eklenmiş.

Acil müdahale edilen hastanın stabilize edilmesi ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi için 112 komuta kontrol merkezi ile koordinasyona ilişkin esaslar ayrıntılandırılmış.

Hasta sevkine ilişkin eklemeler yapılmış.

Acil müdahalesi yapılan hastalara verilen sağlık hizmetinden kaynaklı ödeme işlemlerinin daha sonra yapılacağı düzenlenmiş.

Özel hastanelerin acil hizmetlerini düzenleyen ilgili diğer mevzuata uyma yükümlülüğü düzenlenmiş.

Özel hastanelerde acil ünitesinin günün her saatinde hekim bulundurması zorunluluğu tekrarlanıp, hastanede normal çalışma saatleri dışında faaliyet gösterilen uzmanlık dallarındaki uzman tabiplerin icapçı nöbetçisi sayılacakları belirtilmiş. Nöbet hizmetlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiş.

Acil ünitesinde bulundurulması eklerde öngörülen malzeme ve ilaçların sürekli olarak kullanıma hazır tutulması gerektiği ve dal hastanelerinin de acil ünitelerinin faaliyet gösterdikleri dala ilişkin ekipmanı hazır bulundurma yükümlülüğü düzenlenmiş.

Acil vakaların kabulü, sevki ve diğer ilgili konularda aykırılık bulunması halinde ihlali acil hizmetler dışında hasta kabulünün durdurulması ve hastanenin ruhsatnamesinin geri alınması yaptırımlarına bağlayan düzenleme getirilmiş.

3 – (m. 40/A) Hastanede uygulanan tedavi sonucunda hastada gelişen komplikasyonun tedavisi için hastanın bu tedaviyi gerçekleştirecek bir merkeze sevki halinde, bu tedaviden doğan zorunlu giderlerin, sevk eden hastanece karşılanacağı, hastadan ücret farkının da alınamayacağı düzenlemesi getirilmiş.

4 – (m. 69/A) Ön izin almış olup, Ek 1. maddedeki istisnalardan yararlanmaksızın ruhsatlandırılmış olan, ancak ruhsatları geri alınan hastane binalarının planlamaya tabi olmaksızın yeniden ruhsatlandırılabileceğine ilişkin düzenleme getirilmiş. Bu halde ruhsatnamenin geri alındığı tarihteki mimari proje ve kapasite durumuyla sınırlı olma ve Yönetmelik koşullarına uygunluk koşulu öngörülmüş.

5 – (Ek m. 2) Yönetmelik’te daha önce iki adet Ek 2. madde varken bunlardan ikincisi Ek 3. madde olarak isimlendirilmiş.

6 – (Ek m. 4) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi hekimler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan hekimler hariç olmak üzere, yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden hekimler planlama kapsamı dışına çıkarılmış.

7 – (Geçici m. 6/III) Son değişiklik tarihi olan 15.02.2008 itibarıyla ön izin için başvurmuş olup yer seçimi yönünden belgeleri eksik olan veya uygun olmayanlardan eksiklik veya uygunsuzlukları 15.10.2008 tarihi itibariyle giderenlerinin planlama hükümlerinden muaf tutulacağı düzenlemesi getirilmiş.

       (Geçici m. 6/V) Ön izin sahiplerinin planlamaya ilişkin hükümlerden muaf tutulmasını sadece ön izne esas proje ve belgelerle sınırlayan fıkrada planlamaya dair istisnaların sona ermesi hali olarak eski düzenlemedeki “genişleme şeklindeki proje değişiklikleri ve devir” ifadesi yerine “planlama kapsamındaki konulara yönelik proje değişikliklerinde” ifadesi getirilmiş.

8 – (Ek 2) Denetim formunda acil hizmetlerine ilişkin satırda “acil ünitesi” ifadesi korunurken “acil hizmetler” ifadesi çıkarılmış.

       Denetim formunda yer alan “Hastanede acil hastaların kabul ve sevk süreci tanımlanan bir düzenleme dahilinde uygulanıyor mu?” şeklindeki satır çıkarılmıştır.

Değerlendirme

1-Hekimler ve sağlık çalışanları yönünden çalışılabilecek sağlık kurum ve/veya kuruşu sayısı iki ile sınırlı kalırken, yan dal uzmanları için bu sayının üç olacağı düzenlenmiştir.

2- Madde metninden “çalışma sürelerini de belirtmek kaydıyla” ibaresi tamamıyla çıkarılmıştır. Böylece madde metninde sıralanan “hastaları gerektiği gibi takip edebilmeleri, kaliteli ve verimli hizmet sunabilmeleri” kriterleri de işlevsiz hale gelmiştir.

3- Yan dal uzmanı hekimler yönünden, herhangi ayırıcı bir ölçüt olmaksızın farklı düzenleme yapılması, hukuka uygun değildir.

4- 15 Şubat tarihinde, “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlıkça yapılacak planlama kapsamı dışında yeni özel hastane ön izin başvurusu ve mevcut ruhsatlandırılmış özel hastanelere tıbbi hizmet birimi, sağlık çalışanı veya teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilave talepleri kabul edilmez.” ibareleri ile yürürlüğe giren Geçici 6. maddenin 3. fıkrasında ise; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön izin belgesi almak için usûlüne uygun başvuran, belgelerinde eksiklik bulunmayan ve belgeleri mevzuata uygun olan başvuru sahipleri Ek 4 üncü maddedeki planlama hükümlerinden istisnadır.” düzenlemesi yer alıyordu.

Geçici 6. maddenin ilk bölümü aynen korunurken, 23 Temmuz değişiklikleriyle; 15 Şubat itibarıyla ön izin almak için başvuranlardan, belgeleri eksik olan veya uygun bulunmayanlar için 15 Ekime kadar süre tanınmış ve eksikliklerin ve uygunsuzlukların giderilmesi şartıyla, planlama hükümlerinden istisna tutulacakları düzenlenmiş, kısacası 3. fıkra sadece biraz “gevşetilmiş”tir. 

Ancak bu istisna, ön izne esas proje ve belgelerle sınırlı olup, yine “tıbbi hizmet birimi, sağlık çalışanı ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ilavesi” planlama hükümlerine tabi olacaktır.

Dolayısıyla özel hastaneler yönünden günlük yaşamda esaslı bir değişiklik söz konusu değildir. 

HUKUK BÜROSU
  28.07.2008


Bu HABERİ Paylaş!