"Danıştay'dan yürütmeyi durdurma"


  • Temmuz 05, 2010
  • 2753

 

DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİ; AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 7. MADDESİNİN 2. FIKRASININ, 25. MADDESİNİN 1. FIKRASININ, 38. MADDESİNİN VE GEÇİCİ 2. MADDESİNİN 2. FIKRASININ YÜRÜTMESİNİ DURDURDU.

Hatırlanacağı gibi 15 Şubat 2008 tarihinde yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik düzenlemelerine ilişkin; TTB, İstanbul Tabip Odası, Uzmanlık Dernekleri ve hekimler tarafından tarafından çok sayıda davalar açılmıştı. Danıştay 10. Dairesi tarafından görülen davalarda, 22 Temmuz Salı günü ilk yürütmenin durdurulması kararı verildi.
 
Yönetmeliğin 1. maddesi, 5. maddesi, 6/1-a maddesi, 8. maddesinin 2. fıkrası, 9. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrası, 3. fıkrası, 7. fıkrası, 10. maddesi, 23. maddesinin 5. fıkrası, 24. maddesinin 5. fıkrası, 25. maddesinin 2. fıkrası, 3. fıkrası, 4. fıkrası, geçici 2. maddesinin 4. fıkrası ile geçici 3. maddesinin iptali istemiyle açılan davada Mahkeme;

Oysa dava konusu yönetmeliğin, değişik maddelerinde de yollamada bulunulan 38. maddenin 1. fıkrasında; a) Sağlık kuruluşlarının zorunlu tıbbi hizmet birimleri; bu birimlerin ve diğer mekanların fizik özellikleri; ısıtma, havalandırma ve aydınlatma özellikleri ve gerekli diğer hususlar, b) Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilebilecek cerrahi müdahaleler, c) Temel laboratuvar ve radyolojik tetkikler, ç) Bulundurulması zorunlu asgari tıbbi cihaz, araç gereçler ve ilaçlar, d) Hasta tıbbi kayıt formları, e) Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ile ilgili konular yönetmelikte düzenlenmek yerine  davalı Bakanlıkça çıkarılacağı öngörülen  tebliğe bırakılmış, böylece dayanak alınan yasalara aykırı düzenleme yapılmıştır.


Dava konusu Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrasında ise, muayenehane; bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere açılan, cerrahi ve girişimsel tıbbi işlemlerin  yapılmadığı işyeri olarak tanımlanmış; ancak muayenehanede yapılamayacak cerrahi ve girişimsel tıbbi işlemlerin neleri içerdiği  yönetmelikte  açıkça  belirlenmemiştir. Muayenehanede yapılamayacak işlemlerin idarece belirlenebileceği tabii olmakla birlikte, bu belirlemenin yukarıda yer verilen yasal düzenlemelerle idareye tanınan yetki çerçevesinde yönetmelikle yapılması gerekmektedir.
         
Yönetmeliğin 25. maddesi 1. fıkrasında da; sağlık kuruluşlarında, sadece kendi hastalarına  yönelik teşhis hizmetlerinde kullanılmak ve  tetkiki isteyen  tabibin sorumluluğunda olmak kaydıyla, 38 inci madde uyarınca  yayımlanan tebliğde  belirtilen  temel  laboratuvar  tetkikleri ile radyolojik tetkiklerin, 992 sayılı Yasa ile 3153 sayılı Yasa uyarınca ruhsat  alınmaksızın yapılabileceği belirtilmekte olup; anılan yönetmelik maddesi, laboratuvar ve radyolojik tetkiklerin kapsamını tebliğe bırakması nedeniyle hukuka aykırı bulunmaktadır.

Öte yandan Yönetmeliğin Geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında; 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılmış olan sağlık kuruluşlarının, 38 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört yıl içinde, tabip sayısı hariç olmak üzere bu Yönetmeliğe uyum sağlamak ve ruhsat almak zorunda oldukları, tabip sayısında yapılacak artışlarda 9 uncu maddeye göre yapılan plânlamaya uyulmasının zorunlu olduğu, dört yılın sonunda ruhsat almayan sağlık kuruluşlarının, uygunluk belgelerinin iptal edileceği  kurala bağlanmıştır.
         
Yönetmeliğin dava konusu Geçici 2. maddesi, bu yönetmelikten önce açılmış bulunan sağlık kuruluşlarının faaliyetlerine devamını ve belli bir süre içinde yönetmelikle getirilen yeni düzenlemelere uyumunu öngörüp, kazanılmış hakların  korunmasını amaçlamasına rağmen, anılan sağlık kuruluşlarında yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tabip sayısında meydana gelebilecek eksilmelerin giderilmesine olanak sağlamak yerine,  yönetmeliğin hukuka aykırı bulunan 38. maddesine,  henüz çıkmamış tebliğ hükmüne, yine henüz Bakanlıkça yapılmamış olan plânlamaya yollamada bulunmaktadır.
         
Bu haliyle anılan Yönetmeliğin Geçici 2. maddesinin 2. fıkrası, hukuka aykırı bulunan 38 nci maddeye yollamada bulunmasının yanı sıra daha önce ruhsat alıp, faaliyete geçmiş sağlık kuruluşlarında tabip sayılarındaki eksilmeleri gidermeye olanak tanımaması yönünden de hukuka aykırı görülmektedir.”

gerekçesiyle Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrası, 25. maddesinin, 1. fıkrası,  38. maddesi ve Geçici 2. maddesinin 2. fıkrasına yönelik yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, diğer maddelere yönelik yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir.

Karar metni hukuk bürosundan temin edilebilir. Saygılarımızla.

Hukuk Bürosu

Resmi Gazete:23.7.2008  Yeni yönetmelik:

*AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


*ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


Bu HABERİ Paylaş!