İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, "Eski Ssk Personeline Ödenen Fark Tazminatından, Döner Sermaye Payının Mahsup Edilmesi" İçerikli Davalarda Verilen Yürütmenin Durdurulması Kararlarını Kaldırdı


  • Temmuz 05, 2010
  • 3627

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ, "ESKİ SSK PERSONELİNE ÖDENEN FARK TAZMİNATINDAN, DÖNER SERMAYE PAYININ MAHSUP EDİLMESİ" İÇERİKLİ DAVALARDA VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARINI KALDIRDI.

Hatırlanacağı gibi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi�nin, SSK hastanelerinin devri sonrasında eski SSK personeline ödenen fark tazminatından, performansa dayalı ödeme yöntemine göre hesaplanan döner sermaye payının mahsup edilmesini hukuka aykırı bulduğunu duyurmuş ve yürütmenin durdurulması kararına yönelik itirazı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi�nin aksi yönde bir karar vermemesi halinde, devir tarihinden bu yana fark tazminatından mahsup edilerek eksik ödenen döner sermaye ek ücretlerinin, yasal faizi ile birlikte geri istenebileceğini açıklamıştık.

Ancak bu ve benzer içerikteki dosyaları inceleyen Bölge İdare Mahkemesi, aksi yönde karar vererek, yürütmenin durdurulması kararını ortadan kaldırdı. Bu karar sonrasında davaları görmekte olan İstanbul İdare Mahkemeleri tarafından da, aynı içerikte yani yürütmenin durdurulması talebinin reddine ilişkin kararlar verilmeye başlandı.

Dava açmış veya dava açma hazırlığında olan, eski SSK personeli sağlık çalışanlarının önemle bilgisine sunulur.

Hukuk Bürosu


ARŞİV: İSTANBUL 5. İDARE MAHKEMESİ, SSK HASTANELERİNİN DEVRİ SONRASINDA ESKİ SSK PERSONELİNE ÖDENEN FARK TAZMİNATINDAN, PERFORMANSA DAYALI ÖDEME YÖNTEMİNE GÖRE HESAPLANAN DÖNER SERMAYE PAYININ MAHSUP EDİLMESİNİ HUKUKA AYKIRI BULDU.

Yürütmenin durdurulması kararına yönelik itirazı inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi�nin aksi yönde bir karar vermemesi halinde, devir tarihinden bu yana fark tazminatından mahsup edilerek eksik ödenen döner sermaye ek ücretleri, yasal faizi ile birlikte geri istenebilecek.

SSK Hastanesinde çalışmaktayken, 5283 sayılı Kanun uyarınca kadrosu Sağlık Bakanlığı�na devredilen sağlık çalışanlarına, devir sonrasında �fark tazminatı� ödenmekteydi. Ancak bu durumdaki kişilere, performans puanlarına göre hesaplanan döner sermaye payının tamamı ödenmemekte, döner sermaye payından, fark tazminatı mahsup edilmekteydi.

Bu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açılan dava sonucunda, İstanbul 5. İdare Mahkemesi 2006/ 1530 E ve 13.07.2006 günlü kararı ile; "5283 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan naklen tayin edilen personele, maaş farkından kaynaklanan ek ödeme tutarlarının hesaplanarak ödeneceği, kurum çalışanı personele döner sermaye katkı payı adı altında maaş dışı ek ödeme yapılabileceği ve döner sermaye katkı payının personelin kuruma fiilen katkı sağladığı sürece verilebileceği tartışmasızdır. Bu durumda davacıya maaş farkından kaynaklanan ek ödeme tazminatından kanun hükümlerine aykırı olarak fiilen çalışma karşılığı ödenen döner sermaye katkı payının mahsup edilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir" gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Aynı içerikli davalarda başka Mahkemeler tarafından red kararları verildiği öğrenilmiş, ancak yürütmenin durdurulması kararlarına yönelik itirazları inceleyen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi�nin kararı henüz açıklanmamıştır.

Mahkeme kararı sonrasında, sağlık çalışanları tarafından Başhekimliklere yapılan başvurulara, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü�nün 08.05.2006 tarih ve 7255 sayılı yazısı gerekçe gösterilerek, olumsuz cevap verilmektedir. İdarenin red cevabı sonrasında, mahsup işleminin sona ermesi ve devir tarihinden bu yana yapılan kesintilerin ödenebilmesi için, konunun yargı önüne taşınması dışında başkaca bir yol kalmamıştır.

Bu işlem nedeniyle mağdur olan hekimlerin öncelikle, Hastane Başhekimliklerine başvurarak, �devir tarihi olan 19.02.2005 tarihinden bu yana, fark tazminatından mahsup edilen döner sermaye katkı paylarının hesaplanarak, ödenmesi gereken günlerden itibaren işletilecek yasal faizleri ile ödenmesini� talep etmesi, bu talebin reddi halinde de dava açması mümkündür.

Dava sürelerinin hesaplanması yönünden bir kez daha hatırlatalım ki; başvuru dilekçesine 60 gün içinde cevap verilerek talebinizin red edilmesi halinde, cevabın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekir. Hastane Başhekimliği�nin 60 gün içinde hiç cevap vermemesi halinde ise, talebiniz hukuken red edilmiş kabul edilir. Bu kez 60 günlük dava açma süresi, ilk 60 günlük sürenin bitmesinden itibaren işlemeye başlar.

Hastane Başhekimliklerine başvuru dilekçesi ve dava dilekçesi örneğini, alttaki linklerden ve hukuk büromuzdan temin edilebilir.

Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!