Bir Yıl Süre İle Zorunlu İl Dışı “Rotasyona” Gönderilen Şef ve Şef Yardımcılarına Önemli Duyuru


  • Ekim 15, 2010
  • 2470

Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan dava sonucunda Danıştay 5. Dairesi; il dışında 1 yıl süre ile geçici görevlendirme yapılmasına dayanak olan düzenlemeyi hukuk aykırı bulmuştu. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. Maddesine göre idare; “gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” 

Bakanlığın bu süreyi sonuna kadar kullanmadan bir an önce işlem tesis etmesini (geçici görevlendirme işlemini sonlandırmasını) sağlamak amacıyla oluşturduğumuz başvuru dilekçe örnekleri ektedir.

Dilekçelerin iki örnek olarak hazırlanmasını, sizde kalacak nüshaya bu dilekçeyi verdiğinizi ispatlamak amaçlı (evrak kayıt numarası, havale, kaşe vb. ) bir kayıtın alınmasını önemle hatırlatırız.13.10.2010

Hukuk Bürosu

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA,
Gönderilmek üzere
…VALİLİK MAKAMINA,
İletilmek üzere
….EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİ’NE,

 
‘Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ gereğince yapılan sınavlarda başarılı olarak,  ….Eğitim ve Araştırma Hastanesi …kliniği …kadrosuna atanma hakkını elde ettim. 

Ancak bu kadroya atama işleminin ardından, aynı Yönetmeliğin “Atamalar ve görevlendirmeler” başlıklı 12. maddesinin 2 fıkrasına dayanılarak, …ili ….Hastanesi’ne 1 yıl süre ile görevlendirildiğimi öğrendim. Bu yazıyı …tarihinde tebliğ ettim ve görevime başladım VEYA Bu yazıyı …tarihinde tebliğ ettim, ancak mehil müddetinde olduğum için VEYA raporlu olduğum için VEYA izinli olduğum için henüz görevime başlamadım.

6 Ekim tarihinde, Danıştay 5. Dairesi’nin 2010/1654 E sayılı kararı ile, adı geçen Yönetmelik’in, 12. maddesine eklenen 2. fıkrasının yürütülmesinin durdurulduğunu öğrendim.

Mahkemeler tarafından verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları;  işlemi hiç yapılmamış gibi en başa döndüren kararlar olduğundan; bu karar sonucunda hem Yönetmeliğin ilgili maddesi, hem de bu maddeye dayanılarak yapılan 1 yıl süreli geçici görevlendirme işlemi hukuka aykırı hale gelmiş oldu.
 
Diğer yandan bu durum geçici olarak görevlendirildiğim şehre ilişkin tüm planlarımı da bozdu. Bu nedenle ÖRNEĞİN eşyalarımı taşıyıp-taşımama, çocuklarımın okullarını naklettirip-naklettirmeme, muayenehanemi kapatıp-kapatmama vb. hususlarında bir belirsizlik içine düşmüş oldum.

Hem ailevi-kişisel, hem de mesleğimin icrasına yönelik planlamalarda yaşadığım sıkıntı ve mağduriyetlerin dikkate alınarak, ivedilikle Mahkeme kararı doğrultusunda geçici görevlendirme işleminin sonlandırılmasını ve sınavda başarılı olarak atandığım İstanbul İli ….Hastanesi …kliniği şefliği VEYA şef yardımcılığı kadrosuna atamamın yapılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. TARİH


Dr. …….(AD-SOYAD)
İMZA

Yazıyı PDF olarak indir.


Bu HABERİ Paylaş!