SUYA ZAM HASTALIĞI, EŞİTSİZLİĞİ ARTIRIR


  • Ağustos 24, 2010
  • 1695

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gündeme getirilen su zammının Belediye Meclisi'nde görüşüleceğinin duyulmasının ardından üç gündür belediye önünde "Su Nöbeti" tutan Halkevleri üyelerine İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan oluşan Sağlık Meslek Odaları Belediye önünde yaptıkları bir basın açıklamasıyla destek verdi. Odamız Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen'in Sağlık Meslek Odaları adına okuduğu basın açıklamasının ardından yine eyleme destek vermek için CHP'li belediye meclis üyeleriyle birlikte belediye önünde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'de bir konuşma yaptı, son olarak Halkevleri Genel Başkanı İlkun Birol'un yaptığı konuşmanın ardından belediye önünde oturularak nöbet eylemine başlandı.

16.07.2009

BASIN AÇIKLAMASI

HASTALIKLARIMIZDAN TİCARET YAPILMASINI DEĞİL,
SAĞLIĞIMIZA YATIRIM YAPILMASI İSTİYORUZ.

SUYA ZAM YOKSULLUĞU ARTIRIR,
SUYA ZAM EŞİTSİZLİĞİ ARTIRIR,
SUYA ZAM HASTALIĞI ARTIRIR.

Değerli Basın Emekçileri,

Bilindiği gibi dünyada ve Türkiye’de en önemli sağlık sorunu; yoksulluk, yoksunluk ve eşitsizliktir. Yoksulluk ve eşitsizlikler; beslenme, barınma, ulaşım, sağlıklı içme ve kullanma suyuna erişim gibi olanakları sınırlayarak hastalıkları artırırken, sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak üzere pek çok temel haktan ve olanaktan yoksun olmak da hizmetlere ulaşımı zorlaştırmaktadır.

Son kriz ortamının da gösterdiği gibi , vatandaşların öncelikli sorunlarının başında; işsizlik, yoksulluk ve sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki sorunlar gelmektedir. Nüfusumuzun yüzde 16’sının, çalışabilir durumdaki gençlerimizin ise yüzde 30’unun işsiz olduğu, çalışabilenlerin yarısından fazlasının kayıt dışı çalıştığı ve resmi verilere göre, yaklaşık 18 milyon vatandaşımızın geçerli ve sürdürülebilir bir sosyal güvencesinin olmadığı ülkemizde, su, enerji, ulaşım gibi toplumun büyük çoğunluğunu ilgilendiren hizmetlerde yapılan zamlar insanlarımızı daha da yoksullaştırırken, eşitsizlikleri derinleştirmekte ve başta toplum ruh sağlığı olmak üzere pek çok sağlık sorununun artmasına yol açmaktadır. Vatandaşların yeterli içme ve kullanma suyuna ulaşamamasının, yaz döneminin bu alanda bilinen sorunlarıyla birleştiğinde başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere pek çok sağlık sorununa davetiye çıkartacağı açıktır.

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ulusal, uluslararası sağlık otoritelerince de kabul edildiği gibi merkezi hükümetlerin ve yerel yönetimlerin birincil görevi, tüm toplumu kapsayacak temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesidir. Temel sağlık hizmetleri ise; yeterli ve nitelikli içme-kullanma suyunun, yeterli ve nitelikli beslenme olanağının, sağlıklı barınma koşullarının sağlanması, sağlıklı bir çevre oluşturulması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kişi ve topluma dönük kişisel koruyucu sağlık hizmetleri (aşılama, sağlık eğitimi, ana çocuk sağlığı hizmetleri, evde bakım hizmetleri, özellikli gruplara yönelik hizmetler vb.), erken tanı ve tedavi hizmetlerinin, kanser, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar gibi yaygın sağlık sorunlarını önceleyen bir yaklaşımdır. Görüldüğü gibi belediyelerin temel görevi suya, ulaşıma, elektriğe daha çok zam yaparak yeterli ve nitelikli ulaşımın önüne engel çıkartmak değil, bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler almak olmalıdır.

İçinde bulunduğumuz yaz dönemi ve kriz ortamında temel sağlık hizmetlerine ulaşımı engelleyebilecek; başta zamlar olmak üzere her türlü uygulamadan kaçınmanın yanı sıra yoksul kesimlerin, su başta olmak üzere temel gereksinimlere ulaşımını kolaylaştırıcı ilave tedbirler alınmalıdır.

Burada bir kez daha belirtmek istiyoruz ki bireylerin ve toplumun sağlığının korunmasına dönük alanlardan yapacağınız her türlü tasarruf ve temel gereksinimlerin karşılanmasını engelleyebilecek her türlü sorun ülkemize hastalık yükünün artması olarak geri dönmektedir ve kaynaklarımızın başta ilaç ve tıbbi teknoloji sektörü olmak üzere çok uluslu şirketlere aktarılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle hastalıklarımızdan ticaret yapılmasını değil, sağlığımıza yatırım yapılmasının gerekliliğini bir kere daha belirterek, su, ulaşım, akaryakıt zamlarının geri alınmasını istiyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI
İSTANBUL ECZACI ODASI
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI


Bu HABERİ Paylaş!