NİHAYET SINAV; ŞEF VE ŞEF YARDIMCILIĞI, BAŞASİSTAN KADROLARI İÇİN


  • Ağustos 20, 2010
  • 1760

 

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Aralık 2008 Pazartesi günü yayımlanan yönetmelikle Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan kadrolarına yapılacak atamalar için uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Yönetmelikte ilk iki aşaması ÖSYM tarafından yapılan, üçüncü aşamada ise jürilerin belirli ölçütler üzerinden ve kura yöntemi ile oluşturulduğu üç aşamalı bir sınav sistemi getirilmiştir.

Bilindiği üzere  mesleki bilim sınavı ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan üç aşamalı sınav ilk defa 1997 yılında Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde düzenlenmiş ve 1998 yılında ilki yapılmıştı. Ancak 1999 yılında Sağlık Bakanı Osman  Durmuş döneminde bu uygulamadan vazgeçilerek şef ve şef yardımcısı kadrolarına profesör ve doçentlerin sınavsız atanması yönünde değişiklik yapılmış ve günümüze kadar aynı yönde çok sayıda yönetmelik ve iki yasa düzenlemesi yapılmıştır. 

Türk Tabipleri Birliği, iyi hekim yetiştirilmesi, iyi sağlık hizmeti verilmesi, hekimlerin hakkaniyete uygun, objektif ve bilimsel olarak eğitici kadrolarına yerleştirilmesi için üç aşamalı sınav sistemini hep savunmuştur. Bu amaçla adaletsiz, keyfi düzenleme ve uygulamalara karşı meşru her platformda kaldırılması, geri alınması ve iptal edilmesi için hekimler, tabip odaları, uzmanlık dernekleri ile birlikte on yıldır mücadele etmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 yıl sonra da olsa şuana kadar yapılan uygulamalardan çok daha objektif ve adil olduğu açık olan  üçlü bir sınav sisteminin getirilmesi olumlu bir gelişmedir. Yönetmeliğin geliştirilmesi gereken kimi hükümleri ile ilgili ayrıntılı TTB görüşleri Sağlık Bakanlığı’na yazılı olarak iletilecektir.

Bu olumlu düzenleme ile birlikte eğitim ve araştırma hastanelerinin çalışma barışına ve bütünüyle objektif bir yöntemle atanmış eğiticilere kavuşması umut edilmektedir. Ancak bu sürecin tamamlanabilmesi için Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olarak atama yolu ile eğitim hastanelerinde şef ve şef yardımcısı olarak görevlendirilen hekimlerin diğer hekimlerle birlikte  bu sınavlara girmelerinin sağlanması, başarılı olanların görevlerine  devam etmeleri, diğerlerinin ise görevlerinden alınması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’na bunun için gerekli adımları atma çağrımızı yineliyoruz.

Yönetmelikte özetle;

Klinik Şef kadrosu için: ana dallarda sınava girenler için; ilgili ana dalda en az beş yıl, yan dallarda sınava girenler için; ilgili yan dalda en az dört yıl uzman olarak çalışmış olanlar,

Şef yardımcısı kadrosu için, ana dallarda sınava girenler için; ilgili ana dalda en az üç yıl, yan dallarda sınava girenler için; ilgili yan dalda en az iki yıl uzman olarak çalışmış olanlar,

Başasistanlık için ilgili ana dalda uzman olanlardan, yayın koşulunu karşılayanlar sınava üç aşamalı olarak yapılacak sınavlara girip başarılı olanlar atanmaya hak kazanacaktır.Bu sınavlardan;

 Yabancı dil için adayların İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) belge teslim tarihi itibariyle son 5 yıl içinde 100 üzerinden Klinik Şefi ve Klinik Şef Yardımcısı kadroları için 65, Başasistan kadrosu için 60 ve üzeri puan alanlar yeterli kabul edilecektir.
 
Yazılı mesleki bilim sınavı, açılacak kadrolara göre klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan kadroları ve ana ve yan dallar için birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, ÖSYM tarafından yapılacak olup 100 üzerinden en az 60 puan alması başarı koşuludur.

Sözlü sınav ise  Bakanlıkça oluşturulacak jüri havuzundan çekilecek kura ile belirlenecek  Jüri iyeleri tarafından yapılacak olup Tıp Fakülteleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki, şef ve/veya profesörler arasından belirlenen yayın koşulunu taşıyanlardan oluşturulacaktır. Jüriler; adayın mesleki bilgisi ile eğitim, öğretim ve araştırma yapabilme yeteneğini değerlendirecek,  Jüri üyelerinin ayrı ayrı değerlendirme puanlarının ortalaması 60 ve üzeri ise aday sözlü sınavda başarılı kabul edilecektir.

Adayın puanlarının değerlendirilmesi, Sözlü ve yazılı mesleki bilim sınavında alınan puanların  % 50’si nin toplanmasıyla adayın “genel sınav başarı puanı” tespit edilecek, adaylar genel sınav başarı puanına göre yerleştirilecek olup  genel sınav başarı puanlarının eşitliği halinde, yazılı mesleki bilim sınavı puanı yüksek olan aday; yazılı mesleki bilim sınavı puanlarının da eşitliği halinde yabancı dil sınav puanı yüksek olan aday yerleştirmeye hak kazanacaktır.

Yönetmelik İçin Tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!