Mayıs Ayı

6 MAYIS 2014

 

1- 26-27 Nisan 2014 tarihlerinde yapılan İstanbul Tabip Odası seçimli olağan genel kurulunda yönetim kuruluna seçilen üyelerin katıldığı toplantıda görev dağılımı yapıldı. Yapılan işbölümü sonucunda Prof. Dr. İ. Selçuk Erez Başkanlığa, Dr. Samet Mengüç Genel Sekreterliğe, Dr. Ümit Şen Muhasip Üyeliğe, Dr. Z. Dilek Kanmaz Veznedar Üyeliğe seçildiler.

 

2- Oda harcamaları ve diğer mali konularda Genel Sekreter Dr. Samet Mengüç, Muhasip Üye Dr. Ümit Şen ve Veznedar Üye Dr. Z. Dilek Kanmaz’ın münferiden yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

 

3- Yapılan görev bölüşümü sonrasında; Odamız Bürolar ve Komisyonlarına ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluk alanları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Bürolar:

Muhasebe Bürosu: Dr. Ümit Şen, Hekimlik Uygulamaları Bürosu. Dr. Selçuk Erez, Özel Hekimlik Bürosu: Dr. Ümit Şen, Üyelik İşleri Bürosu: Dr. Ümit Şen, İşyeri Hekimliği Bürosu: Dr. İncilay Erdoğan,

Hukuk Bürosu: Dr. Samet Mengüç, Basın Yayın Bürosu: Dr. Ozan Toraman, Bilgiişlem Bürosu: Dr. Ozan Toraman, Klinik Gelişim Dergisi: Selçuk Erez, Web sayfası: Dr. Ozan Toraman, Haber Bülteni: Dr. Ozan Toraman, Kadıköy Büro: Dr. Ümit Şen, Personel: Dr. Samet Mengüç

 

Komisyonlar:

UEÇG: Dr. Dilek Kanmaz, Ozan Toraman, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği: Dr. İncilay Erdoğan, Pratisyen Hekimlik: Dr. Hakkan Hekimoğlu, Aile Hekimliği: Dr. Hakkan Hekimoğlu, Özel Hekimlik: Dr. Ümit Şen, Asistan Hekim Komisyonu: Dr. Ozan Toraman, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri: Dr. Ozan Toraman, İnsan Hakları: Dr. İncilay Erdoğan, Etik Kurul: Dr. Selçuk Erez, Tıp Öğrencileri Kolu: Dr. Samet Mengüç, Dr. Ozan Toraman, Çocuk Hakları: Dr. Ümit Şen, Kadın Hekimlik: Dr. Dilek Kanmaz, Acil Sağlık Hizmetleri: Dr. Dilek Kanmaz, Dr. Ozan Toraman, Kültür Komisyonu: Dr. Hakkan Hekimoğlu, Sağlık Politikaları: Dr. Samet Mengüç, Dr. Ozan Toraman, 14 Mart Tıp Haftası Komisyonu: Dr. Samet Mengüç, Emekli Hekimler Komisyonu: Dr. Samet Mengüç, Sendikal Mücadele Çalışma Grubu: Dr. Ümit Şen.

 

Çeşitli resmi kurul ve kurumlarda Odamızı temsil etmek üzere yapılan yetkilendirmeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

İl Hıfzıssıhha Kurulu: Dr. Murat Fırat,

İl İnsan Hakları Kurulu: Dr. Hüseyin Demirdizen,

İl Koordinasyon Kurulu: Dr. Nazmi Algan,

ASKOM: Dr. Dilek Kanmaz

İl Tütün Kontrol Kurulu: Dr. Dilek Kanmaz

 

Çeşitli platform ve kurullarda Odamızı temsil etmek üzere yapılan yetkilendirmeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Nükleer Karşıtı Platform: Dr. Ozan Toraman, Dr. Emel Atik, Nazmi Algan,

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu: Dr. Ozan Toraman, Dr. Nazmi Algan, Dr. Emel Atik,

Taksim Dayanışması: Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Hüseyin Demirdizen,

Ruh Sağlığı Platformu: Dr. Samet Mengüç, Dr. Ejder Akgün Yıldırım,

Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Platformu: Dr. Ümit Şen, Dr. Lale Tırtıl,

Sağlığıma Engel Olma Platformu: Dr. Ali Çerkezoğlu,

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi: Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Ali Çerkezoğlu,

Biber Gazı Yasaklansın İnsiyatifi: Dr. Ali Özyurt

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi: Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Nazmi Algan, Dr. Hakkan Hekimoğlu

 

4- Yönetici Sekreter Füsun Taş’ın üyelerin sağlık kurumları, Bağ-Kur Müdürlüğü, banka işlemleri, yurt dışı çıkışı vb. özel işlerinde kullandığı üyelik halini ve çalışma adresini bildirir faaliyet belgelerindeki imza yetkisinin devamına,

 

5- Yönetici Sekreter Füsun Taş’ın Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Odamıza kayıtlı hat almaya, hat kapatmaya vb. abonelik işlemlerini yürütmeye yetkilendirilmesine,

 

6- Oda çalışanı Ercan Sezgin’in elektrik ve sular idaresi, doğalgaz, telefon şirketleri, GSM operatörleri nezdindeki İstanbul Tabip Odası’na ait tüm abonelik işlemlerini ve PTT nezdindeki posta çeki işlemleri vb. işlemleri yürütmek, Vergi Dairesi, SSK, Bağ-Kur, Belediye nezdindeki tüm işlemleri yürütmek, bankalarla ilgili işlemleri yürütmek, para çekip yatırmak konularındaki yetkisinin devamına,

 

7- Reyhanlı Katliamının yıldönümü sebebiyle, bölgedeki savaş ortamına yönelik kaygılarımızı, savaş ikliminin yarattığı halk sağlığı sorunlarının paylaşılması amacıyla bir basın toplantısının 13 Mayıs 2014 tarihinde Odamız Cağaloğlu binasında yapılmasına,

 

8- Odaya ilişkin görev ve sorumluluk alanlarına yönelik görüş alışverişinde bulunmak, devir teslim sağlamak üzere eski ve yeni yönetim kurulu üyelerinin 13 Mayıs 2014 tarihinde ortak toplantı gerçekleştirmesine,

 

9- Hekimlerin resmi tatillerde çalıştırılması sorunu karşısında tüm özel sağlık kurumlarına konuya ilişkin mevzuatı ve hekimlerin yasal izin haklarını hatırlatan bir yazının gönderilmesine,

 

10- TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısına; Dr. Samet Mengüç, Dr. Dilek Kanmaz, Dr. Ozan Toraman ve Dr. Hakkan Hekimoğlu’nun katılmasına,

 

11- Dr. Cem İnan Bektaş, Dr. Rasim Güzel, Dr. Pınar Yağmur, Dr. Ayşe Gençalp, Dr. Fatma Ferda Kartufan, Dr. Mustafa Sadeçolak, Dr. Fatma Gamze Demirel, Dr. Yusuf Günay, Dr. Salim Sırrı Türker, Dr. Nevin Sezer, Dr. Kürşat Yalvaç, Dr. Ebru Orhan, Dr. Bora Yoldemir, Dr. Şefik Dilmen, Dr. Batuhan Altıncı, Dr. Banu Rezzan Özkan Karadağ, Dr. Halime Hülya Özsan, Dr. Eyüpcan Taşbulak, Dr. Ufuk Özşeker, Dr. Nazlı Zeynep Uslu, Dr. Ayşe İrem Mert, Dr. Işıl Gülüzar Uzun Çilingir, Dr. İrem Özgüven Akın, Dr. Mehdı Tohıdı, Dr. Mehmet Baran Balcan, Dr. Cahit Demir, Dr. Meryem Küçükaşcı Çağdaş, Dr. Mustafa Özler Eker, Dr. Nihat Kaya, Dr. İlkin Bozcan, Dr. Halim Özçevik, Dr. Sercan Yüksel, Dr. Imamalı Seyıdov ve Dr. Bayram Mahir Develi’nin üyelik başvurularının kabulüne,

12- Dr. Maksude Hanedar ve Dr. Uğur Aydın’ın, istifasının kabulüne karar verilmiştir.

 

13 MAYIS 2014

 

1- Dr. Önder Turna, Dr. Kadir Öznam, Dr. Serap Yücel, Dr. İsak Üye, Dr. Ahmet Turan Yılmaz, Dr. Leyli Şentürk, Dr. Tuğba Kalaycı, Dr. Aziz Yalçin, Dr. Ayşegül Demirel, Dr. Esin Yılmaz, Dr. Azar Baghırov, Dr. Bilge Emine Dikenelli, Dr. Ahmet Gültekin, Dr. Zeynep Geley ve Dr. Müazez Çevik’in üyelik başvurularının kabulüne,

 

 

 

2-       Dr. Şen Hayat Alp, Dr. İsmet Cengiç, Dr. Hülya Durmuş, Dr. Halil Ural Aksoy, Dr. Murat Koyuncu ve Dr. Özlem Kurtay’ın, istifasının kabulüne,

 

 

 

3-       Odamıza …… tarafından yapılan başvuru ile ilgili Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda verilen karara şikayetçi ……’in itiraz etmesi üzerine, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

 

-       …… isimli hastanın 20.09.2011 tarihli ameliyatında, ameliyat öncesi hazırlıkta, ameliyat sonrası takip ve tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak,

 

-       Hastanın bir üst merkeze sevkinde gecikmek

 

İddialarıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1738-(G-3062) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

 

 

4-       Odamıza iletilen çok sayıda başvuru üzerine; gözaltında tutulan, “…… (21.06.2013), …… (20.02.2013), …… (21.01.2013), …… (20.02.2013), …… (20.02.2013), …… (20.02.2013), …… (20.02.2013), …… (20.02.2013), …… (20.02.2013), …… (20.02.2013), …… (19.02.2013), …… (19.02.2013), …… (20.02.2013), …… (20.02.2013), …… (19.02.2013) ve …… (15.03.2013)” söz konusu tarihlerde, Dr. ……’ın sorumlu olduğu ……  Merkezi’nde,

 

·         Rızaları olmadan,

 

·         Var olduğu söylenen savcılık yazısı okunmadan, kişileri aydınlatmadan, bilgi vermeden,

 

·         Elleri kelepçeli,

 

·         Çok sayıda polis tarafından zor kullanılarak

 

doku örneği (tükürük) aldığı / alınmasına nezaret ettiği, (sorumlusu olduğu bölümde) alınmasına olanak sunduğu ve bu yolla etik ihlalde bulunduğu iddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1737-(B-716) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

 

 

5-       Odamıza Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla iletilen başvuru üzerine yürütülen inceleme ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

 

-       31.12.2013 tarihinde …… Hastanesi’nde muayene ettiği hasta ……’nın teşhis ve tedavisinde özensizlik göstermek

 

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1736-(G-4519) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

 

 

6-       İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, disiplin mevzuatı çerçevesinde işlem yapılması için Odamıza iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ait teftiş raporunun değerlendirilmesi sonucunda;

 

Dr. …… hakkında,

 

-       Özel …… Tıp Merkezi’nde görevli olduğu sırada 7 adet sağlık raporu (ilaç kullanım raporu) ile bu raporlara istinaden yazdığınız 7 adet reçeteyi hastaları/hak sahiplerini görmeden/muayene etmeden düzenlemek,

 

Dr. …… hakkında,

 

-       Özel …… Tıp Merkezi’nde görevli olduğu sırada 8 adet sağlık raporu (ilaç kullanım raporu) ile 5 adet reçeteyi hastaları/hak sahiplerini görmeden/muayene etmeden düzenlemek,

 

Dr. …… hakkında,

 

-       Özel …… Tıp Merkezi’nde görevli olduğu sırada 1 adet sağlık raporu (ilaç kullanım raporu) ile 1 adet reçeteyi hastayı/hak sahibini görmeden/muayene etmeden düzenlemek,

 

Dr. …… hakkında,

 

-       Özel …… Tıp Merkezi’nde görevli olduğu sırada 1 adet sağlık raporu (ilaç kullanım raporu) ile 1 adet reçeteyi hastayı/hak sahibini görmeden/muayene etmeden düzenlemek,

 

Dr. …… hakkında,

 

-       Özel …… Tıp Merkezi’nde görevli olduğu sırada 1 adet sağlık raporunu (ilaç kullanım raporu) hastayı/hak sahibini görmeden/muayene etmeden düzenlemek,

 

Dr. …… hakkında,

 

-       Özel …… Hastanesi’nde 4 adet sağlık raporu (ilaç kullanım raporu) ile 4 adet reçeteyi hastaları/hak sahiplerini görmeden/muayene etmeden düzenlemek

 

Dr. ……  hakkında,

 

-       Özel …… Hastanesi’nde 1 adet sağlık raporunu (ilaç kullanım raporu) hastayı/hak sahini görmeden/muayene etmeden düzenlemek,

 

Dr. …… hakkında,

 

-       Özel …… Hastanesi’nde 1 adet sağlık raporu (ilaç kullanım raporu) ile 1 adet reçeteyi hastayı/hak sahibini görmeden/muayene etmeden düzenlemek

 

İddialarıyla oluşturulan HUB-1742-(G-4625) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

 

 

7-       Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine,

 

-       …… L’ın 21.10.2010 tarihinde Özel ……  Hastanesi’nde gerçekleştirdiği ameliyatta tıbbi ihmal ve hata yapmak

 

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1733-(G-4052) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş olup, Dr. …… ’ın 19.03.2014 tarih ve HUB-1733-(G-4052)-209300 sayılı savunma talep yazısına yanıt vermediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

 

 

8-       Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş olup, iddialar ile ilgili olarak Dr. …… tarafından talep edilen;

 

·         Hasta …… ile ilgili, teşhis, teşhisie kaynaklık eden bulgu ve gözlemler,

 

·         Tedavi, tedavi takibi ile ilgili tıbbi kayıtların onaylı bir örneği ve nihai değerlendirmesi,

 

Şikayetçinin Dr. …… ile görüşmesi ile ilgili iddialar konusundaki yanıtın, aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülerek, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …… hakkında

 

-       Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak, çalışma yerlerini İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na bildirmemek,

 

-       Hasta ……’ın tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, uzmanlık dışı mesleki uygulamalarda bulunmak,

 

-       Hasta …… için bilimselliği kanıtlanmamış tedavi yöntemi uygulamak

 

iddialarıyla soruşturma açılmasına HUB-1745 /G-4253),

 

 

 

9-       Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ve ekte örneğini sunduğumuz ……’a ait başvuru ve ……  isimli web sitesi görüşülmüş olup,

 

-          Uzmanlık dışı tanıtım ve bilgilendirme yapmak (Estetik kulak vb. sayfalar)

 

-          Uzman olmadığı halde, uzmanmış gibi (medikal estetik uzmanı) tanıtım yapmak,

 

-          Reklam niteliğinde bilgilendirme ve tanıtım yapmak (ameliyatsız meme ve kalça, örümcek ağı vb. sayfalar),

 

-          Hastanın aydınlatılmış onamını almamak,

 

-          Ticari bir ürünün tanıtımını yapmak,

 

-          Hasta kimliği belli olacak şekilde fotoğrafları yayınlamak

 

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1746 /G-4612)

 

 

 

10-   Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen inceleme dosyasında,

 

“Dr. ……’ın 30.10.2012 tarihinde SSK mensubu ……’e Özel …… Tıp Merkezi’nde hak sahibini görmeden, muayene etmeden, hastanın bir talebi olmadan reçete düzenlediği” iddiasının yer aldığının görülmesi üzerine, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,

 

-          Hastayı görmeden, muayene etmeden, hastanın bir talebi olmadan reçete düzenlemek

 

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1730-(G-4545) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

 

 

11-   Odamıza Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce iletilen ……’a ait başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-4562 sayılı dosya görüşülmüş ve

 

·         Tıbbi incelemelerin her zaman doğru sonucu veremeyebileceğinin, yanılmalar olabileceğinin bilindiği, bu durumun teşhiste komplikasyon olarak kabul edildiği, komplikasyon nedeniyle hekime kusur yöneltilmediği ancak gebelik yaşı dikkate alınarak teşhis sonrası için olasılıklardan bahsedilmesinin uygun olmadığı, kesin teşhis için beklemesinin önerilmesi gerektiği, bu süre geçmeden yapılacak değerlendirmelerin kişinin hayati bir konuda karar vermesine yol açabileceği, bu nedenle Dr. ……’in bilgilendirme konusunda özenli davranması hususunda uyarılmasına ancak sonuçta olumsuz bir durumun yaşanmaması nedeniyle soruşturma açılmasına yer olmadığına,

 

 

 

12-   Odamıza Av. ……’ın …… ’a vekaleten yaptığı başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-3734 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş,

 

·         Hastanın şikayetleri ve hekimin bulgu ve değerlendirmeleri birlikte değerlendirildiğinde, ilaçların olumsuz yan etkileri ve sınırlı etkileri nedeniyle tedavi için farklı yol ve yöntemleri de kullanmasının uygun olacağı ve farklı yöntemlerin bu ilaçlara olan gereksinimi azaltacağı anlaşılmakla birlikte hekimin o ilaçları reçete etme hak ve yetkisi olduğu; reçete aralıkları, ilaç dozları ve teşhis ile birlikte değerlendirildiğinde, hekimin o ilaçları reçete etmesinin kusurlu hekimlik uygulaması olarak kabul edilemeyeceği kanaatine varılarak soruşturma açılmasına yer olmadığına,

 

 

 

13-   Odamıza …… ve …… tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla;

 

·         ……’ün teşhis ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yaparak/özensiz davranarak apandisit teşhisini koyamamak, bu nedenle de tedavisinde gecikmeye neden olmak

 

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1747/G-4389),

 

 

 

14-   15-17 Mayıs 2014 tarihlerinde Mardin’de gerçekleştirilecek olan 6. Mezopotamya Tıp Günleri’ne Odamız adına katılım sağlayacak 6 hekimin yol, konaklama ve kayıt harcamalarının karşılanmasına,

 

 

 

15-   TTB’nin de sponsorları arasında yer aldığı İşçi Filmleri Festivali’nin 2014 yılı etkinliklerinin duyurusunun yapılmasına, festivalin basılı materyallerine ilişkin maddi destek sağlanmasına,

 

 

 

16-   26 Mayıs 2014 Pazartesi günü yapılacak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türk Müziği Konseri için ses düzeni ve gerekli teknik desteğin sağlanmasına,

 

17-   Dr. Erçin Yıldız tarafından yapılan başvuru doğrultusunda, meslektaşlarımızın yürüteceği Türk Sanat Müziği çalışmaları için her pazartesi 18.00’dan sonra Odamız Cağaloğlu binasında uygun bir odanın tahsis edilmesine,

 

18-   İstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp ve Marmara Tıp Fakültelerinin 2015 yılı mezuniyet törenlerinde yer alıp, stand açabilmemiz için gerekli yazışmaların yapılmasına, mezuniyet törenlerinde dağıtılmak üzere Hekimlik Andı, Tıp Etiği Kitapçığı bastırılmasına

 

20 MAYIS 2014

 

1-       Dr. Mohammad Bacha, Dr. Heybet Yıldız, Dr. Cumhur Taş, Dr. Muammer Mutlu, Dr. Celal Kalkan ve Dr. Çiğdem Ünal’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

 

 

2-       Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru ekinde bulunan ve bir günlük gazetede yayınlanan Dr. ……’a ait “……” başlıklı yazı görüşülmüş olup,

 

-          Kişisel reklam yapmak, hasta yönlendirmek, hastalarda gerçek dışı umut vaat edecek biçimde duyuru yapmak

 

iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1748 /G-4570)

 

 

 

3-       Odamıza Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla iletilen ……’a ait başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla

 

-       16.08.2013 tarihinde Özel …… Hastanesi’nde ……’un doğumunda tampon unutmak

 

iddiasıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına  (HUB-1729/G-4381),

 

 

 

4-       Odamıza Dr. …… tarafından yapılan başvuru ve ekinde sunulan duruşma tutanağında, bir dava sırasında, duruşmada, “…kendisi beni agresiflik ile itham etmesine rağmen kırımızı reçete ile ilaç kullanmaktadır…” ifadesini kullandığının iddia edilmesi üzerine  oluşturulan dosya değerlendirilmiş,

 

·         Kullandığı ifade ile “hasta sırrını açıklamak, hekimliğe yakışmayan söz ve davranış içinde olmak, kişinin tedavisi ile ilgili edindiği bilgiyi kişiyi olumsuzlama amacıyla kullanarak etik ihlalde bulunmak”

 

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1749/G-4657)

 

 

 

5-       Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce Odamıza iletilen ……’in …… Derneği aracılığıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne vermiş olduğu başvuru ve ekinde yer alan tıbbi kayıtlar görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla,

 

·         İnceleme ve değerlendirmede özensizlik göstermek

 

İddiasıyla Dr. ……, Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1750/G-4651)

 

 

 

6-       Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, ……’nun başvurusu üzerine,

 

·         ……’nun kalça çıkığını teşhis edememek

 

İddiasıyla Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-1732-(G-4354) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

 

 

7-       Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla, …… isimli şahsın Yüksek Sağlık Şurası Başkanlığı’na yapmış olduğu başvurunun İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

 

·         Hasta ……’e 05.05.2011 tarihinde yaptığı muayenede ve muayene sonrası tedavi, öneri ve uyarılarda özensizlik göstermek

 

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1752-/G-4537)

 

27 MAYIS 2014

 

1-       Dr. Ahmet Barış Toprak, Dr. Meryem Sevinç Elinç Aslan, Dr. Ülkü Meral, Dr. Ayşegül Zenginler, Dr. Aise Mechmet, Dr. Binay Vatansever, Dr. Elvan Anıl, Dr. Hattap Soysal, Dr. Azız Alıev, Dr. Ebrahım Pakızeh, Dr. Duran Özdemir, Dr. Burcu Candan, Dr. Zeynep Nergiz Tellioğlu Saka, Dr. Kıvılcım Orhun, Dr. Murat Talip Kalemli, Dr. Özgün İyigün, Dr. Arzu Akçay, Dr. Onur Gürbüz, Dr. Gülden Pınar Karaca Güzel, Dr. Çağla İnci Cömertoğlu ve Dr. Khalıd Qader Ezzat Ezzat’ın üyelik başvurularının kabulüne,

 

 

 

2-       Dr. Ahmet Kutluhan, Dr. Cevher Önay, Dr. Hakan Dikme, Dr. Sultan Doğan, Dr. Baykal Oymak, Dr. Tayfun Ayeser ve Dr. Eda Er’in, istifasının kabulüne,

 

 

 

3-       Odamıza yapılan bir başvurunun değerlendirilmesi üzerine, başvuru konusunun önemi ve hassasiyeti nedeniyle, kararın Onur Kurulunca verilebilmesi için

 

·         Meslektaşlarını, birden çok hekim, sağlık personeli ve hasta yakının olduğu ortamda olumsuzlamak, hasta yakınlarına hekimlere yönelik kışkırtıcı ifadeler kullanmak

 

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1753/G-4730),

 

 

 

4-       Odamıza …… tarafından yapılan başvuru değerlendirilmiş olup, başvuru konusunun önemi ve hassasiyeti nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için

 

·         …… isimli hastaya yönelik hekimliğe yakışmayan söz, tutum ve davranış olmak

 

İddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1754/G-4733),

 

 

 

5-       Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……’a ait başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan inceleme dosyası ile ilgili olarak Dr. …… tarafından talep edilen;

 

·         Hasta …… ile ilgili, teşhis, teşhisie kaynaklık eden bulgu ve gözlemler,

 

·         Tedavi, tedavi takibi ile ilgili tıbbi kayıtların onaylı bir örneği ve nihai değerlendirmesi,

 

Şikayetçinin Dr. …… ile görüşmesi ile ilgili iddialar konusundaki yanıtın, aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülerek, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …… hakkında

 

-       Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak, çalışma yerlerini İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na bildirmemek,

 

-       Hasta ……’ın tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, uzmanlık dışı mesleki uygulamalarda bulunmak,

 

-       Hasta …… için bilimselliği kanıtlanmamış tedavi yöntemi uygulamak

 

İddialarıyla oluşturulan HUB-1745-(G-4222) sayılı soruşturma görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

 

6-       TTB Merkez Konseyi’nin 14.05.2014 tarih ve 681/2014 sayılı yazısı Odamıza iletilen görevlendirme üzerine, dosya ekinde yer alan belgeler değerlendirilmiş olup,  gazetede yer alan röportajın hastanenin muhtelif noktalarına asmak ve bu yol ile

 

·         Reklam yapmak,

 

·         Meslektaşlarını zemmetmek,

 

·         Sağlık kurumlarını olumsuzlayarak haksız rekabet yapmak,

 

·         Hasta teminine yönelik açıklama yağmak,

 

·         Gerek dışı-yanıltıcı bilgi vermek

 

iddiaları ile Özel …… Hastanesi başhekimi Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın Yönetim Kurulumuzca yürütülmesine (HUB/R-990),

 

7-       13 Mayıs 2014’de Soma Madenleri’nde yaşanan katliam sonrası, sürecin işçi sağlığı, iş güvenliği koşulları zemininde takibi açısından TTB tarafından oluşturulan Soma Çalışma Grubu’na dahil olunmasına, çalışma grubunun kullanımına sunulmak üzere Odamız tarafından bir IPAD alınmasına, Odamız bünyesinde yürütülecek çalışmalarda Dr. Ali Çerkezoğlu’nun yetkilendirilmesineAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası