İstanbul Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu Yükselen Asistan Hareketliliğini Selamlar


  • Mart 29, 2016
  • 2767

Türkiye’de başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok hastanede Asistan hekimler eğitim ve özlük hakkı talepleriyle bir araya gelmeye başladılar. 

İstanbul Tabip odası Asistan Hekim Komisyonu ( İTO AHK)  olarak, asistan hekimlerin tüm haklı eylemlerinin

•Bilgi ve deneyim aktarımı

•Hukuki danışmanlığı

•Basın ve sosyal medya desteği 

•Mesleki ve sendikal haklar çerçevesinde güvencesi ve

•Diğer tüm mesleki ve dostça dayanışması ile 

tereddütsüz yanında ve ardında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi ilan ederiz. 

Bu fırsatla şu hususların  altını çizmek isteriz ki; İTO AHK 

•Hastanelerde yaşanan tabloyu, sağlıkta dönüşümün programının sağlıkta yarattığı yıkımın,  kuralsız, esnek çalışma dayatmasının bir yansıması olarak görür

•Gücümüz birlikteliğimizden geldiğinden, her hastanede asistan hekimlerinin birlikte ve kararlı hareketini gözetecek, yönetim karşısında onları temsil edip, haklarını savunacak asistan komisyonlarının oluşması ihtiyacına işaret eder

•Hastanelerimizdeki komisyonlarda  (döner sermaye, çalışan güvenliği komisyonları ve mümkün olduğu yerlerde Eğitim Planlama Kurulu) kendi güvendiğimiz asistan temsilcilerinin bulunmasını bilgiye doğrudan ulaşmak, yönetimi denetleyebilmek, kendi görüşlerimizi ortaya koymak ve çıkarlarımızı savunmak (bunların tümüne toplu halde “kaleyi dolu tutmak” diyoruz) elzem olarak görür

•Yönetimlerle yapılacak görüşmelerde esnek, kuralsız çalışma anlamına gelen önerilerin pazarlık konusu olmamasının,  hak çizgisinden geri adım düşülmemesinin önemini vurgular.

•Asistan hekimlerinin hak mücadelesinin,  diğer sağlık emekçilerinin hak talepleriyle ayrışmaktan değil bütünleşmekten geçtiğini hatırlatır

•Farklı hastanelerden asistan hekimlerin birliğinin sağlanması,  Sağlık Bakanlığı nezdinde hekimlerin  temsiliyetinin sağlanması için tüm hastanelerden asistan hekimlerin katılımıyla bir asistan hekim kurultayını düzenlenmesini önerir.

Döner sermaye temelli ek ödemeler konusunda;

•Varolan düşüşlerin geçici olmadığını ve döner sermaye sistemi içinde tüm sağlık çalışanların ve hastalarımızın çıkarına, adaletli ve nitelikli uzmanlık eğitimi talebi ile uyumlu bir çözümün mümkün görünmediğini

•Haydarpaşa Numune, Tepecik, Okmeydanı,  Behçet Uz Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Harran Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen eylemler sabit ödemenin iki katına çıkması ve genel bütçeden finansmanı talebinin ardında bir irade ortaya çıkardığını

•Bu talebin Tıpta Uzmanlık Kurulu 11. Madde 7.bendi  “(Asistan hekimler)… eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır.” uyarınca asistan hakimlerin performans sisteminde yeri olmaması nedeniyle haklı ve meşru olduğunu belirtir 

•Bu talebin ardında birleşilmesi önerir. 

2011 yılından bu yana artarak devam eden asistan hekim eylemleri bize şunları göstermiştir:

Birlikteyken güçlüyüz ve birlikte kararlı durduğumuzda hep kazandık. 

Yolumuz Açık Olsun

 

 


Bu HABERİ Paylaş!