Aile Hekimleri Ceza Ve Baskılara Önce 3 Günle Hayır Diyecek!


  • Mayıs 13, 2015
  • 3621

İSTANBUL,  ASM VE TSM’LERDE 20-21-22 MAYIS’TA YAPILACAK EN UZUN İŞ BIRAKMA EYLEMİ HAZIRLIKLARINI GÖRÜŞTÜ.
İŞ BIRAKMA EYLEMİ YASAL HAKTIR; DERNEK, SENDİKA, ODA ÜYESİ OLSUN OLMASIN TÜM ÇALIŞANLARI KAPSAR.


ASM ve TSM sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını ağırlaştıran, iş güvencesini ortadan kaldıran yasa ve uygulamaların kaldırılması talebiyle,  Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal  Hizmet  Emekçileri Sendikası, Birinci Basamak Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası ve Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde iş bırakma kararı alınmıştı.

Alınan kararı, GENEL SAĞLIK İŞ SENDİKASI, ŞANLIURFA VE MERSİN AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ,TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ, DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI, TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ, SOSYAL HİZMET UZMANLARI  DERNEĞİ, TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ, TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ, TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ,  AKTİF SAĞLIK-SEN SENDİKASI, İSTASED  destekleyeceğini ilan etmişti.
İstanbul’da eylem kararının yaşama geçirilmesi, yapılacakların belirlenmesi amacıyla, İstanbul Tabip Odası’nın İstanbul’da birinci basamak alanında örgütlü tüm dernek ve sendika temsilcilerine yaptığı çağrıyla 12 Mayıs 2015 tarihinde Odamız Cağaloğlu binasında toplantı yapılmıştır.

Toplantıya, Oda Genel Sekreterimiz Dr. Samet Mengüç, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Hakkan Hekimoğlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği yönetim kurulu üyeleri ile bazı ilçe temsilcileri ve Aile Hekimleri Komisyonu üyelerimiz katılmıştır.

Toplantıda alınan kararlar ve eylem programı:


1. 20-21-22 Mayıs 2015 günleri yapılacak iş bırakma kararının yerinde olduğu, İstanbul ‘da başarıyla uygulanması için her kurumun elinden gelen gayreti göstereceği,

2.  Eylemin kamuoyuna duyurulması amacıyla 14 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda kurum temsilerinin katılımıyla ortak basın açıklaması yapılmasına,

3. Eylem öncesi ASM ve TSM’lere kargoyla gönderilen afişlerin asılması, grev pankartlarının, halka yönelik broşürlerin ulaştırılması ve eylemle ilgili bilgilendirilmesi, birimlerin ziyaret edilmesi, uygun ilçelerde toplantılar yapılmasına karar verildi.

4. Eyleme tüm ASM ve TSM’lerin 3 gün süreyle kapatılarak 20-21 Mayıs günleri saat 11.00’da sonradan bildirilecek alanlara (Beşiktaş meydanı için hazırlıklar yapılmakta) gelme çağrısı yapılmasına, toplanma alanında çeşitli sosyal-kültürel etkinlikler yapılmasına, ayrıca İSTAHED Yönetim Kurulunun 22 Mayıs günü yapmayı ilan ettiği basın açıklamasına katılım çağrısı için toplantıya katılan örgütlerin yetkili kurulları tarafından değerlendirilmesine,

5.TTB ve sendikaların almış olduğu 3 günlük iş bırakma kararının yasal hak olduğu, dernek veya sendikalara üye olsun olmasın tüm çalışanları kapsadığı özellikle belirtildi.

6. 3 günlük iş bırakmaya rağmen talepler kabul edilmezse tüm birinci basamak örgütlerin “ama”sız bir araya gelerek durumu değerlendirmesinin gerekli olduğu, sonuç alana dek her türlü demokratik eylem biçiminin yaşama geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL TABİP ODASI
AİLE HEKİMLERİ KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!