Aile Hekimlerinin Sigorta Priminin Yarısını Sağlık Bakanlığı Ödeyecek


  • Şubat 12, 2015
  • 2176

Türk Tabipleri Birliği, 21.07.2010 tarihinde çıkarılan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Tebliğin bazı hükümlerinin iptali için dava açmıştır.

Danıştay 15. Dairesinde görülen davada aile hekimlerinin primlerinin tamamını kendilerinin ödeyeceğine ilişkin bölüm hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.  Kararda özetle; daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlara atıfla aile hekimlerinin “diğer kamu görevlileri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda sigorta primlerinin tamamının kendileri tarafından ödenmesine ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

Kararda ayrıca kamu görevlisi olarak çalışırken aile hekimliğine geçen ya da kamu personeli olmaksızın doğrudan aile hekimliği sözleşmesi imzalayan aile hekimleri arasında sigorta primleri açısından bir ayrıma gidilemeyeceğini bunun hakkaniyet ve eşitlik ilkesine aykırı olacağı belirtilmiştir. Mahkeme Aile hekimlerinin primlerinin yarısının kendileri diğer yarısının ise sözleşme ilişkisi ile bağlı olduğu kurum tarafından ödenmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

Mahkeme sigorta primlerinin ödenmesini düzenleyen genel kuralı iptal ettiğinden, primlerin tamamının aile hekiminde alınmasına ilişkin işlemler de hukuki dayanaktan yoksun hale gelmiştir. Bakanlığın hekimlerin primlerin yarısını geri almak için ayrıca dava açması gerekir gibi gerekçeleri ileri sürmeden aile hekimlerinin bu güne kadar ödemek durumunda kaldıkları sigorta primlerinin yarısını onlara iade etmesi gerekmektedir. Uygulamanın karar doğrultusunda gerçekleştirilmesi için gerekli girişimler yapılacaktır.

Danıştay kararında iptali istenilen kimi hükümler değiştirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına bazı hükümler yönünden ise reddine karar verilmiştir. Red kararı verilen hükümler yönünden karar temyiz edilecektir. Saygıyla duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Danıştay Kararı için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!