TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı


  • Eylül 30, 2014
  • 2625

TTB Aile Hekimliği Kolu 21.09.2014 tarihinde Saat 09: 30 da Ankara’da toplanarak aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmüş, yapacaklarını belirlemiş, yeni yürütmesini seçmiştir.

Toplantının tümüne TTB MK Üyelerimiz Dr. Filiz Ünal İncekara ve Dr. İsmail Bulca, son bölümüne TTB MK Başkanı Dr. Beyazıt İlhan katılım göstermiştir. TTB Başkanı İlhan, katılımcıları selamlayarak Aile Hekimlerinin hakları için verdiği mücadeleyi önemsediklerini, desteklerini esirgemeyeceklerini bildirdikten sonra, katılımcıların sorularını yanıtladı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI:

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU AİLE HEKİMLERİNİN HAKLARI İÇİN SÜRDÜRDÜKLERİ ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİNİ DAHA DA BÜYÜTECEK!


TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanlığının ASM çalışanlarına hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında başlattığı ayda en az 8 saat nöbet tutma zorunluluğunu ek olarak ASM/TSM lere de getiren düzenlemelere karşılık, Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarına uzun ve esnek çalışma dayatmalarına sessiz kalmayacaklarını bildiren basın açıklamasını, toplantısına ara vererek gerçekleştirdi.

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/aile-4772.html

TOPLANTI KATILIMCILARI:

Toplantıya 24 Tabip Odasını temsil eden 60 hekim katılmıştır.

Toplantıya katılan odalarımız:

Manisa, Diyarbakır, Antalya, Balıkesir, Tokat, Bolu-Düzce, Bursa, Adana, Muğla, İzmir, İstanbul, Hatay, Tekirdağ, Kocaeli, Sinop, Mersin, Kırıkkale, Batman, Eskişehir ve Ankara, Konya, Çanakkale, Isparta, Gaziantep

GÜNDEM:

21 Eylül 2014 tarihili TTB Aile Hekimliği Kolu toplantı gündemi:

1-Hastane Acillerin de ve defin/adli nöbet uygulamalarının değerlendirilmesi, yapılacakların görüşülmesi

2- ASM çalışanlarına, hastane acillerinde ve 112 istasyonlarına ek olarak TSM ve ASM lerde zorunlu nöbet dayatan yasanın değerlendirilmesi, buna karşın yapılacakların belirlenmesi

3. Aile Hekimlerinin 2015 yılında yapacağı sözleşmenin değerlendirilmesi, sözleşme süreci için yapılacakların belirlenmesi

4-Savaş nedeniyle Suriye ve Irak tan ülkemize gelen sığınmacıların yaşam koşulları ve sağlık gereksinmelerinin değerlendirilmesi, yapılacak insani ve sağlık yardımlarının görüşülmesi

5-Kol Yürütmesinin seçimi

Toplantının Divan heyetinde Dr. Ersan TAŞCI, Dr. Hatıra TOPAKLI, Dr. Fethi BOZÇALI yer almıştır.

Toplantı, kol sekreteri Dr. Yaşar ULUTAŞ ın kolun önceki dönemde yapmış olduğu faaliyetleri içeren sunumuyla başladı.

GÖRÜŞMELER:

Toplantının ilk bölümünde toplantıya katılan oda temsilcileri, kendi bölgelerinde, ASM çalışanlarının hastane nöbetlerine karşı başlattıkları eylem etkinlikler hakkında bilgileri sundular. Yapılan nöbet eylemleri sonrasında idare tarafından herhangi bir baskı görüp görmedikleri, bu nedenle açılmış soruşturmanın olup olmadığı ile ilgili gelişmeleri aktardılar. Ayrıca, bölgelerinde defin ve adli nöbetlerin nasıl yürütüldüğü, Aile Hekimlerinin bu nöbetlere yazılıp yazılmadığı, buna karşın tutumlarının ne olduğu sorularını yanıtladılar. Son olarak kendi bölgelerindeki, komisyon ve dernek çalışmaları hakkında bilgi ve yaşadıklarını paylaştılar.

Gaziantep , Sinop, Antalya, Bursa, İstanbul, Diyarbakır, Muğla, Hatay, Kocaeli, Çanakkale, Batman, İzmir gibi illerde diğer illere göre acil nöbetlerine yüksek oranlarda gidilmediği, birkaç ilde ise illerdeki idari baskı ve zayıf örgütsel bağlar nedeniyle nöbet eylemlerinin zayıf kaldığı, bazı illerde nöbet varlığının bile unutulduğu, hakları için yapılan ortak mücadelenin büyük bir moral ve başarma duygusu yarattığı aktarıldı.

YENİ DÖNEMDE YAPILACAK SÖZLEŞMELER:

Aile Hekimlerine dayatılan tek taraflı sözleşmelerin kabul edilemez olduğu, 2015 yılı için yapılacak sözleşme öncesinde çalışanların temel hakların korunması için alternatif sözleşme örneklerinin hazırlanması, TTB nin üyeleri için toplu sözleşme yapma hakkının tanınmasının sağlanması için ve  bu duruma engel yasaların değiştirilmesi için çalışma başlatılmasının uygun olacağı ortak görüş olarak benimsendi. Bu amaçla İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından önceki sözleşme döneminde hazırlanan ve çalışanların taleplerini içeren metinden faydalanması önerisi yapıldı. http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/2718-aile-hekimlii-soezlemeleri-.html

SIĞINMACILARIN SAĞLIK GEREKSİNİMLERİ:

Irak’ta  ve Suriye de IŞİD çeteleri tarafından farklı inanç, mezheplere mensup halklara yapılan korkunç katliamların ve sonrasında bu katliamlardan kurtulup ülkemize sığınan on binlerce insanın temel yaşam koşullarının düzeltilmesi, sağlık hizmet gereksinimlerinin karşılanması için sınır illerimizde görev yapan hekimlerin yoğun çaba içinde olduğu ancak göç dalgasının devam ettiği, sağlık ve temel insani gereksinimlerini (kamplarda zor koşullarda yaşam mücadelesi veren sığınmacıların barınma ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığı)karşılamakta sıkıntıları olduğu belirtildi. Başta temel sağlık hizmetlerinin sunumunda Aile Hekimlerine daha çok gereksinim olduğu, sınır illerinde odalarımızın sürdürdüğü gönüllü çalışmalara yurt sathında destek olunmasının önemi vurgulandı.

TTB nin katliamlara karşı gösterdiği duyarlılığını artırmasını, sığınmacılara insani ve sağlık hizmeti yardımları için yapılanı çalışmaların çoğaltılmasının gerekliliği vurgulandı.

Sığınmacıların sağlık gereksinmelerini karşılamak üzere talep gelmesi ve bakanlıkça resmi görevlendirme gerçekleştirmesi durumunda, gönüllü aile hekimlerinin bu bölgelere giderek destek olacağı, kolun bu hizmeti organize etmesinin uygun olacağı belirtildi.

Yapılan öneriler ve alınan kararlar:

a)Doğru hukuksal bilgilendirme ve dezenformasyondan korunmanın hekim ve hekim dışı sağlık personelini birlikte davranma konusunda motive ettiğini, bunun için tüm odalar, sendikalar ve dernekler tarafından açılmış davaların derlenip, ortak bir havuzda toplanması için çalışma yürütülmesine, bu amaçla çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi

b)Ne ASM/TSM ne hastane acillerinde, aile hekimlerinin hiçbir yerde nöbet tutmayacağını bildiren görüşlerini, basın açıklamaları, kitlesel eylemler, imza kampanyaları gibi çeşitli etkinliklerle etkin bir şekilde duyurulması

c) ASM çalışanlarının hastane acilleri ve 112 istasyonlarına ek olarak ASM ve TSM ler de nöbet tutmayı ya da uzun ve esnek çalışmayı dayatan yasanın ilgili yönetmeliği yayınlanmadan uyarı eylemlerin yapılması uygun görüldü.

d) Bakanlıkça oluşturulan “Çalışan Güvenliği Komiteleri” maalesef birinci basamak sağlık hizmetleri için düşünülmemiştir. Birinci basamakta hizmet sunan sağlık çalışanları, diğer sağlık hizmet alanlarındaki arkadaşları gibi her türlü risklere karşı korumasızdır. Birinci basamakta da benzer kurulların oluşturulması için çaba yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

e) Isparta ilinde yaşanan idari baskıya karşı bu ilde çalışan hekimlerle dayanışmak için, kolun toplantılarının birini Ispartalı hekimlerle birlikte Isparta’da yapması uygun görülmüştür.

f) Her odanın kendi bölgesinde diğer STK lar ile dayanışmayı sağlamak, mücadeleyi büyütmek için bir sağlık hakkı platformu kurmasının önemi vurgulandı.

g)TTB Aile Hekimliği kolunda alınan kararların mümkün olduğunca çok aile hekimiyle paylaşılmasına karar verildi.

h) Aynı gün içerisinde TTB Hukuk Bürosu Avukatları ile Merkez Konsey Başkanı Dr. Bayazıt İlhanın da katıldığı bir toplantı yapılmış ve Aile Hekimlerinin sorunlarına hukuksal yaklaşımlar masaya yatırılmıştır.

Kol yürütmesi seçim sonuçları ve yürütme kurulunun görev dağılımı:

Başkan : Dr. Fethi Bozçalı (İSTANBUL)

Sekreterya: Dr. Yaşar ULUTAŞ (ADANA)

Üyeler:

Dr. Recep KOÇ (İSTANBUL)- Hukuk İşleri Sorumlusu

Dr. Nuri Seha Yüksek (İZMİR)

Dr. Ersan TAŞCI (BURSA)

Dr. Hülya Görgün (ÇANAKKALE)

Dr. Celal CANPOLAT (DİYARBAKIR)

Dr. İbrahim ÇELİK (ANTALYA)

Dr. Selahattin Oğuz (BATMAN)


Bu HABERİ Paylaş!