ASM Çalışanları Nöbetlere Gitmeyecek!


  • Mayıs 22, 2014
  • 3389Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezi(ASM) sağlık çalışanlarına hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az sekiz saat zorunlu nöbet uygulamasını, sağlık çalışanlarının haklı karşı duruşlarına rağmen birçok ilde başlatmıştı. ASM sağlık çalışanları, nöbet dayatmalarına karşı kararlı bir duruş sergileyerek, nöbetin başlatıldığı illerde hukuksuz görevi kabul etmeyerek, ekseriyetle nöbetlere icab etmemiştir.

İstanbul’da Haziran ayı için nöbet listelerinin hazırlanıp ilan edilmesi ile birlikte, buna karşın hukuki ve çalışma haklarımızın gözden geçirilmesi, nöbet dayatmalarına karşı yapılacakların belirlenmesi amacıyla, 20 Mayıs 2014 Salı günü Odamız Aile Hekimleri Komisyonunun çağrısıyla Cağaloğlu binamızda bir toplantı gerçekleştirildi.

Komisyon Eş Başkanı Dr. Hatıra Topaklı ve komisyon üyelerinden Dr. Fethi Bozçalı ile Dr. Ece Gürgüt kolaylaştırıcılığında  gerçekleştirilen toplantı, Soma’da yaşanan katliamda yaşamını yitiren işçiler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Toplantıya birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışanların örgütlü olduğu dernek ve sendika temsilcileri ile ASM sağlık çalışanları katıldı.

Oda Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez, ASM sağlık çalışanlarının haklı mücadelesinin yanında yer aldıklarını, koruyucu sağlık hizmetlerinin öneminin daha da arttığı bir dönemde, Aile Hekimlerinin hastane acillerinde çalıştırılmasının doğru olmadığını belirtti.

Hukuk büromuzdan Av. Hazal Pekşen, nöbetlerin dayandığı yasal mevzuatın ve hazırlanan nöbet listelerinin hukuki ihlaller içerdiğini, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapıldığını, yeni hazırlanan nöbet listelerinin de yargıya taşınacağını belirtti. Ayrıca, uygulamalar esnasında yaşanacak hukuki sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu. Nöbet listelerinin çalışanlara tebliği edilmesi esnasında hak kaybına uğramamak için çalışanların bir karşı yazı sunabileceklerini, buna ilişkin hazırlayacakları metni web sitesinde ilan edeceklerini ifade etti.

Katılımcılar, tek tek söz alarak, polio aşı kampanyasının yürütüldüğü bu dönemde ihtiyacın olmadığı birçok hastane acillerinde nöbetlerin yazıldığını, bu haksız görevlendirmeleri kabul etmeyeceklerini, bu nedenle nöbetlere ne pahasına olursa olsun gitmeyeceklerini, haklılıklarını hem hastalarına hem de kamuoyuna anlatabilmek için her türlü meşru yöntemi kullanacaklarını bildirdiler.

Bu amaçla ;

•  ASM’lere gidilerek birlikte davranmanın gerekliliğinin ve öneminin anlatılmasına,
•    Halka yönelik bir broşür hazırlanmasına,
•    Muayene kapılarına hastaların dikkatini çekecek yazıların asılmasına,
•    Yerel sağlık idarecileri ile görüşmeler yapılmasına,
•    Her türlü kitle iletişim aracının kullanılarak kamuoyu oluşturulmasına,
• Acillerde yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunun çözümünü ASM’leri işlevsiz kılmak pahasına birinci basamak sağlık çalışanlarının sırtına yükleyen anlayışı protesto etmek için 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 12.30’da Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kitlesel basın açıklaması yapılmasına karar verildi.

Bir önceki dönem Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören de; ASM sağlık çalışanlarının yürüttüğü mücadeleye destek olmak için toplantıya katıldığını belirterek, Soma’da yaşanılan işçi ölümlerinin, örgütlü mücadelenin önemini bizlere bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Odamız Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç; sağlık çalışanlarının mücadelesi için her türlü olanağın kullanılacağını, hukuksuz bir uygulama karşısında ASM sağlık çalışanlarının hakları için verdikleri mücadelenin başarılı olacağına inandıklarını ve bu mücadele sırasında her zaman yanlarında yer alacaklarını belirten konuşmasıyla toplantı sonlandırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!