İşyeri Hekimliği Bürosundan Önemli Duyuru


  • Aralık 28, 2010
  • 4780


Değerli meslektaşlarımız 27 kasım tarihinde yürürlüğe giren “işyeri hekimlerinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik” te yer alan mevcut işyeri hekimliği yapanların durumuna ilişkin

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/5/2006 ilâ 15/8/2009 tarihleri arasında, işyeri hekimliği hizmeti sunmak üzere geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olmayan hekimler arasından işyerlerinde hekim görevlendiren işverenler, bu hekimlerin hâlen kendi işyerinde çalışıyor olması ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilecek olan bildirim formu kullanılarak bu Yönetmeliğin yayımından itibaren iki ay içinde Bakanlığa yazılı bildirimde bulunmaları şartıyla, bir yıl süreyle daha işyeri hekimliği hizmetlerini bu personel marifetiyle yürütebilirler. İki ayın dolmasından sonra yapılacak bildirimler geçerli sayılmaz ve yapılan bildirimlerin geçerliliğinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.” denmektedir.
Buna istinaden adı geçen tarihler arasında işe başlamış, halen aynı iş yerinde çalışan ve 2003 yılından sonraki tarihlerde TTB ve Üniversitelerin birlikte yaptığı eğitimlerde sertifika alan meslektaşlarımızın, işverenlerine Bakanlığa yazılı bildirimde bulunmaları yönünde bilgilendirme yapmaları önemlidir.

Her hangi bir nedenle işyeri hekimliğinden ayrılan meslektaşlarımızın Odamıza bilgi vermelerini önemle hatırlatırız

" İŞYERİ HEKİMLERİNİN, 6023 SAYILI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI'NIN 5. MADDESİNE UYGUN OLARAK MESLEK ÖRGÜTÜNDEN ÇALIŞMA ONAYI ALMASI  ZORUNLUDUR " Yazısı İçin Tıklayınız

 - "16.12.2003 Tarihinden Sonra Alınan İşyeri Hekimliği Sertifikalarının  Geçerlilik Sorunu" Yazısı İçin Tıklayınız

 
- "27 Kasım Tarihinde Yürürlüğe Giren İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik"  Yazısı İçin Tıklayınız

 


Bu HABERİ Paylaş!