19 OCAK SALI GÜNÜ İŞ BIRAKIYORUZ.


  • Ağustos 25, 2010
  • 1726

Değerli Meslektaşımız,

Türk Tabipleri Birliği'nin, tabip odalarının, uzmanlık derneklerinin ve diğer sağlık örgütlerinin itirazlarına rağmen, hekimlerin sesine kulak vermeyerek "Tam Gün" adı altında kölelik düzenini dayatan Sağlık Bakanlığı'na ve Hükümete karşı 19 Ocak 2010 Salı günü (yarın) işimizi gücümüzü bırakıyoruz. Hekimleri yok sayan bu anlayışa karşı tepkimizi göstermek için tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da her birimde "Tam Gün" iş bırakıyoruz.

Birimlerdeki etkinliklerin yanı sıra 18 Ocak 2010 Pazartesi saat 18.00'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde buluşup Taksim Tramvay durağına fenerli bir yürüyüş gerçekleştirecek ve diğer sağlık meslek örgütleriyle ortak bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz.

19 Ocak 2010 Salı günü ise 09.00'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde, 12.00'da ise İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirecek ve ortak tepkimizi dile getireceğiz.

Gerek birimlerinizdeki etkinliklere, gerekse ortak/merkezi etkinliğe katılımınız ve duyurusu konusunda vereceğiniz destek bu haklı davadaki gücümüzü artıracaktır.

Sağlık Bakanı'nın her fırsatta vatandaşı hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı kışkırtan tutumuna ve hekimleri, hekimlik mesleğini zedeleyici açıklamalarına rağmen "Gerçek hekimler iş bırakır, tehditlere pabuç bırakmaz" şiarıyla yarın birimlerimizde ve merkezi eylemde birlikte olacağımıza inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI

NOT: Konuyla ilgili olarak TTB ve diğer örgütlerin ortak basın açıklaması ve bugüne kadar yapılan bazı etkinliklerin satırbaşları dikkatinize sunulmuştur.


TTB MERKEZ KONSEYİNİN HEKİMLERE ÇAĞRI YAZISI

 

“TAM GÜN” DAYATMASINA KARŞI 19 OCAK SALI TÜM GÜN İŞİMİZİ GÜCÜMÜZÜ BIRAKIP EYLEMDE OLACAĞIZ

 

16 Ocak 2010
 
Basın Açıklaması

“Tam Gün” Yasa Tasarısı’nın Meclis’te görüşülmesine 19 Ocak Salı günü devam edilecek.
Bu yasa tartışmaları boyunca “muayenehaneleri kapatıyoruz” gibi bir sloganın arkasına gizlenen gerçekleri bir kez daha tekrarlamak istiyoruz.

Bu Tasarı;
• Sağlık çalışanlarının ücretlerinde kalıcı ve emekliliğe yansıyan bir düzenleme içermemekte,
• Halkı-hastaları hekimlere-sağlık çalışanlarına karşı kışkırtmakta,
• Hekim ücretleriyle ilgili kamuoyuna yansıtılan rakamlar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamakta,
• Sağlık çalışanlarını geçinebilmek için 7 gün 24 saat çalışmaya zorlayarak hasta güvenliğini tehlikeye atmakta,
• Hekimleri “daha fazla muayene, daha fazla tetkik, daha fazla ameliyat” yapmaya yönlendirmekte,
• Üniversitelerde ve eğitim hastanelerinde eğitimin kalitesini daha da düşürmekte,
• Getirdiği mesleki sorumluluk sigortasıyla yerli-yabancı özel sigorta şirketlerine yeni bir kazanç kapısı açmakta,
• Radyasyonla çalışan sağlık mensuplarının haftalık mesai sürelerini 25 saatten 35 saate çıkarmakta,
• Kısacası; ne sağlık çalışanları, ne de hastalar için hiçbir olumlu düzenleme içermemektedir.
Üstelik… Bizler biliyoruz ki;
• “Tam Gün” Tasarısı’nı da içeren Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel hedefi sağlığın ticarileştirilmesidir/özelleştirilmesidir,
• Sağlık hizmetleri, son yedi yılda, daha önce hiç olmadığı kadar ticarileşmiş, özelleşmiştir,
• Sosyal Güvenlik Kurumu’nun fonlarıyla büyüyen özel hastane zincirleri daha şimdiden yabancı tekellere satılmaya başlanmıştır,
• Hızla artan sağlık harcamalarını karşılamanın yolu vatandaşın cebi olarak görülmeye başlanmıştır,
• Vatandaşlar, sağlık hizmetlerine ulaşabilmek için her geçen gün daha fazla para ödemek zorunda bırakılmıştır,
• Özel hastaneler yıldızlandırılmış; vatandaşlar bizzat devlet tarafından ödeme güçlerine göre sınıflara ayrılmıştır,
• Sağlık Bakanlığı iş güvenceli istihdam yerine yüz binin üzerindeki taşeron çalışan istihdamıyla Taşeron Bakanlığı’na dönüşmüş durumdadır,
• Devlet Hastaneleri’nin özelleştirilmesini hedefleyen bir diğer Yasa Tasarısı da Meclis’in gündeminde beklemektedir.
Bizler mevcut “Tam Gün” Tasarısı’na başından itibaren karşı çıktık. Karşı çıkmakla yetinmedik; kendi alternatif talep ve önerilerimizi yetkililere defalarca ilettik.
Soruyoruz: Bu yasayı destekleyen sağlık çalışanlarını temsil eden herhangi bir örgüt var mıdır?
Açık ki siyasi iktidar sağlık çalışanlarının sesine kulak vermek yerine kendi programını okumaya devam etti.
Bizler, sağlık çalışanlarının örgütleri, bu nedenle 19 Ocak 2010 günü tüm gün işimizi gücümüzü bırakıp eylemde olacağız.
“Ücretimiz, İş Güvencemiz, Meslek Onurumuz, Sağlık Hakkı” için yapacağımız eylemimizle ilgili olarak bilinmesini isteriz ki;
• Eylemimizin öncelikli talebi mevcut Tasarı’nın acilen geri çekilmesidir,
• Eylemimizden etkilenecek hastalarımızın herhangi bir zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınacak, belirlediğimiz kurallara sıkı sıkıya uyulacaktır,
• Eylemimiz hiçbir şekilde halkımıza, hastalarımıza karşı değildir,
• Sağlık ocaklarında 2 TL, devlet hastanelerinde 10 TL, özel hastanelerde hem 15 TL hem de üstüne “ilave ücret” ödemek zorunda kalanlar başta olmak üzere…  Uygulanan sağlık politikalarından zarar gören, mağdur olan bütün vatandaşlarımız davetlimizdir,
• Eylemimiz, aynı zamanda, hastalarımızın seslerini siyasi yetkililere ve kamuoyuna duyurabilmesi için birer özgür kürsü olacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ

SAĞLIK MEMURLARI DERNEĞİ

SAĞLIK TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ SÖZÜ SENDİKASI

TÜRK MEDİKAL RADYO TEKNOLOJİ DERNEĞİ

TIBBI LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ


EYLEMLERDE ÖZEN GÖSTERİLECEK KURALLAR

• Eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacı herhangi bir tartışmaya yer vermeden açıklanmalıdır. 
• Her yaştaki acil hastalar ve çocukların tıbbi zarar görmemeleri için özel önem gösterilmelidir.  
Bu amaçla;
• Birinci basamak sağlık hizmeti sunan birimler dahil olmak üzere, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. 
• Çocukların, hamilelerin, diyaliz hastalarının, yoğun bakım hastalarının ve kanserli hastaların acil olmasa bile her türlü tıbbi tedavisi aksatılmadan sürdürülecektir. 
• Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık personeli, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır. 
• Hastane bahçesi ve binasında hastaların üzüntülerine hürmet etmeyen davranışlarda bulunulmamasına özen gösterilmelidir.

Değerli Meslektaşımız,

“Tam Gün Tasarısı'nın” 19 Ocak 2010 tarihinde TBMM de yasalaşması bekleniyor.
Başbakan sesleniyor:
“Muayenehaneler kapanacak diye karşı çıkıyorlar”.
Sağlık Bakanı devam ediyor: “Karşı çıkanların hepsi sırça köşk kahramanları, ...eylem yapanlara baksan hekim sayısı 50’yi geçmez”
Oysa Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde Antalya’da bir otelde yaptığı Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Komisyonları Çalıştayı toplantısına katılan öğretim üyelerinin yasaya karşı yaptıkları basın açıklamasına katılan hekim sayısı sadece 100.(http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/basinaciklamalari/1833-antalya)
Hekimleri temsil eden örgütler olarak tabip odaları ve uzmanlık derneklerinin hemen tamamı bu yasaya karşı.
Bilebildiğimiz kadarıyla sağlık alanındaki sendika, dernek vb. sağlık çalışanları örgütlerinin de yine hemen tamamı bu yasaya karşı.
Hükümet ise azmetti, çıkaracak. Öyle ki meclisteki görüşmeleri bile kısa tutabilmek için tasarıyı temel yasa kapsamında görüştürüyor, yani maddeler değil önergeler üzerinden ve daha kısa süre ayrılarak. Anlaşılan sağlık hizmetlerinin düzelmesi için bu yasaya hekimlere rağmen, sağlık çalışanlarına rağmen ihtiyaç var.
Bu yasa tasarısına dair yapılanların, çıkartılan broşürlerin, toplantıların, etkinliklerin “dünü” 3 yıla yayılıyor.
Birkaç örnek;

Elbette yasalaşırsa “yarın” yapacaklarımız da var.
Ama önemli olan bugün ne yapacağımız.
TTB olarak bugün yapacaklarımızın yarın yapacaklarımıza da kuvvet vereceğini biliyoruz.
O nedenle yasa tasarısının TBMM’de görüşüleceği
19 Ocak 2010 günü sizleri
Tam güne karşı tüm gün eylemde olmaya,
işi gücü bırakmaya davet ediyoruz.
(19 Ocak Salı günü, işi gücü bırakıyoruz!.....)
 
Türk Tabipleri Birliği
Merkez KonseyiBu HABERİ Paylaş!