6. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı


  • Ağustos 25, 2010
  • 2834

6. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
(4 - 5 Kasım 2000, İzmir)

4 - 5 Kasım 2000 günlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu�nda; Dokuz Eylül, Ege, İstanbul, Ondokuz Mayıs Üniversitelerinin Rektörleri; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı; YÖK Başkan Danışmanı; Hacettepe, Gazi, Dokuz Eylül, Adnan Menderes, Ege, Celal Bayar, Süleyman Demirel Tıp Fakültelerinin Dekanları; Ankara Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları; İzmir İl Sağlık Müdürü; 23 tıp fakültesi ile 30 eğitim hastanesinin eğiticileri; 35 uzmanlık derneği; Türk Tabipleri Birliği Başkan ve yöneticileri, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul ve İzmir Tabip Odası Başkanları, Ankara, Adana, Aydın, İstanbul, İzmir, Samsun Tabip Odaları yöneticilerinin yer aldığı 6. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı�na 324 eğitimci, uzmanlık öğrencisi ile basın mensupları katılmıştır.

Kurultay�da iki gün boyunca �Eğitim hastanelerindeki yeni düzenlemeler, şeflik sınavları�, �Tıpta Uzmanlık Tüzüğü konusundaki gelişmeler� ve �Tıp Kongreleri� konuları delegelerin aktif katılımıyla ele alınmış, aşağıdaki kararlara varılmıştır:

6. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı,

1- 1994 yılından bu yana çok taraflı ve geniş katılımlarla gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarının sonuç ve kararlarını dikkate almayan yasal düzenlemelerin, �demokratik katılımcılık� ve �bilimsellik� ilkelerini gözardı eden, eksik ve meşruluğu tartışmalı yaklaşımlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini,

2- Ülkemizin gereksinimlerine uygun sayı ve nitelikte, tıptaki gelişmeleri dikkate alan uzman hekimlerin yetiştirilmesi, eğitim kurumlarının bu açıdan yeniden düzenlenmesi amacıyla uzun yıllar boyunca uzmanlık dernekleri, TTB, Sağlık Bakanlığı ve YÖK�ün katkılarıyla oluşturulduktan sonra 1997 yılında Danıştay�ca onaylanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı�nın bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini,

3- Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler ile birlikte meslek kuruluşlarımız olan Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık derneklerinin uzmanlık eğitimi konusunda söz ve karar sahibi olduğunu bir kez daha taraflara ve kamuoyuna duyurmayı,

4- Tıpta Uzmanlık Tüzüğü konusunda reform niteliğinde düzenlemeler yapılana kadar, uzmanlık eğitiminin niteliğini arttırmaya yönelik olarak �asistan karnesi ve eğitim programları hazırlanması�, �yeterlilik kurulları ve sınavlar�, �eğitim birimlerinin ziyaretleri�, �sürekli tıp eğitimi ve kredilendirme � konularında uzmanlık derneklerimiz ve TTB�nin eğitimin diğer tarafları ile temas halinde bugüne kadar yürüttükleri çalışmaları daha yaygın ve yoğun olarak sürdürmelerini, böylece bu alandaki fiili etkinliklerini ve ağırlıklarını arttırmalarını,

5- Uzmanlık eğitiminin önemli bir kısmını gerçekleştiren tıp fakülteleri dışındaki eğitim hastanelerinde düzenlemelerin politik müdahalelerden uzak olarak yapılması, tüm eğitim hastanelerinde (üniversiteler ve eğitim hastaneleri) eğiticilerin belirlendiği sınavların şeffaflık, hak eşitliği ve bilimsellik ölçütleri içinde yapılmasının önemini vurgulayarak Sağlık Bakanlığı�nın meslek kuruluşları ve eğitim hastanelerinden gelen eleştiri ve önerileri dikkate almadan, sınav sistemini geriye götüren ve Sağlık Bakanlığı Merkez Yönetimine �sınırsız ve keyfi� yetki kullanma olanağı veren 12.8.2000 tarihli Yönetmelik değişikliğinin bu hastanelerdeki uzmanlık eğitimi ve sağlık hizmetini olumsuz yönde etkileyeceğini kamuoyuna duyurmayı kararlaştırmıştır.

6- 6. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, tıp kongrelerinin ülkemizin sağlık gereksinimlerini dikkate alan, hekimlerin tıptaki gelişmeler konusunda sürekli ve yaygın eğitimi hedefiyle, etik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmesi için; �tıp kongrelerinin düzenleme ve gerçekleşmesi sırasında dikkate alınması gereken hedefler, ilkeler ve etik kurallar� konusunda bir yönerge hazırlamak üzere Prof. Dr. Berna Arda, Prof. Dr. Semih Baskan, Prof. Dr. Feyza Erkan, Prof. Dr. İskender Sayek ve Prof. Dr. Şadi Yenen�den oluşan bir komiteye görev vererek, hazırlanacak taslak metninin TTB-UDKK Yürütme Kurulu aracılığıyla uzmanlık derneklerinin görüşüne açılarak TTB-UDKK Genel Kurulu�nda karara bağlanmasını tavsiye etmektedir.


Bu HABERİ Paylaş!