5. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı


  • Ağustos 25, 2010
  • 2797

5. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
12 - 13 Haziran 1999, Ankara

Eğitim kurumlarında tam süre çalışma özendirilmeli ve yarı zamanlı çalışanların eğitime katkısı arttırılmalıdır.

Eğitim kurumları arasında (Üniversite, Sağlık Bakanlığı, SSK) minimum standartlar belirlenmeli ve bilimsel etkinlikler açısından işbirliği yapılmalıdır.

Üniversitelerdeki doçentlik sınavları, eğitim hastanelerindeki şef, şef yardımcılığı sınavları ile birlikte merkezi olarak yapılmalıdır.

Eğiticiler arasında eşdeğerlilik sağlanmalıdır.

Eğitim kurumlarının belli bir eğitim programı oluşturmaları ve açıklamaları sağlanmalıdır.

Eğiticilerin performansının değerlendirilmesi (yıllık raporlar ile)sağlanmalıdır.

Uzmanlık eğitimi sırasında Dernekler ve TTB kanalıyla ölçme ve değerlendirmeye yönelik ara sınavlar yapılmalıdır.

Tababet Uzmanlık Kurulu göreve çağrılarak eğiticiler ve kurumlar denetlenmelidir.

Uzmanlık eğitiminde nitelik artışı sağlanmalıdır.

Özlük haklarında standardizasyon sağlanmalı ve eğitim hastanelerinde çalışan eğiticilere de tıp fakültelerindekiler gibi eğitim tazminatı verilmelidir.
Eğitim veren hastanelerin yıllık akreditasyonu (kredilendirilmesi) sağlanmalıdır.

Uzmanlık eğitimi asgari standartları sağlayan tıp fakülteleri hastaneleri ve kamu hastanelerinde yapılmalı, bu standartları belirlenen sürede tamamlamayan kurumların (tıp fakültesi veya eğitim hastanesi) eğitim yetkileri iptal edilmelidir.

Eğitim hastanelerindeki eğiticiler tıp fakültelerindeki eğitim kadroları ile aynı özlük haklarına kavuşturulmalıdır.

Gerek tıp fakülteleri gerekse eğitim hastanelerinde eğitici olarak atanacaklarda eğitici formasyonu aranması ve eğiticilerin eğitiminin sağlanması gereklidir.

Aile hekimliği ihtisası için Sağlık Bakanlığı hastanelerinde de mesleki bilgi sınavında başarılı olma koşulunun aranması gerekmektedir.

Eğitim hastanelerinin başhekimleri belirli bir süre için eğiticiler tarafından seçilen adaylar arasından atanmalı, eğitim hastaneleri Yönetim Kurulu tarafından yönetilmelidir.

Eğitim hastaneleri yükseköğretim statüsüne kavuşturulmalıdır.

Eğitim etkinlikleri ve kazanılan becerileri belgelendiren uygulama defterlerinin (log book)her alan için ilgili derneklerce hazırlanması gerekmektedir.

Eğitim veren her kurumda �Tıp Eğitimi Birimi veya Anabilim Dalı� kurulmalı ve Tıp Eğitimi birimleri mezuniyet sonrası eğitimi kapsamalıdır.

Yeterlilik (board) kurullarının iç yönerge taslağı tartışılarak kabul edilmiştir.


Bu Haberi Paylaş!