# Başlık Yayınlanma Tarihi
301 Maliye’den hekime 20.000 tl ceza 07.07.2010
302 İmza taklidi konusunda önemli uyarı 07.07.2010
303 İşyerinde psikolojik tacize tazminat kararı 07.07.2010
304 TTB ve Tabip Odalarının seçilmiş kurullarında görev yapan kamu çalışanı hekimlerin, toplantı ve etkinlikler için aldıkları izinlerin, yıllık izinlerinden mahsup edilmesi, hukuka aykırı bulundu 07.07.2010
305 Meslek odası ve uzmanlık derneklerinin yönetim ve denetim organlarında yer almayı yök’ün iznine bağlayan genelge danıştay 8. dairesi tarafından hukuka aykırı bulundu 07.07.2010
306 Kamu hastanelerinden istifa eden hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarına ilişkin açıklama 07.07.2010
307 Öğretim üyelerinin mecburi hizmeti olarak adlandırılan "zorunlu rotasyon" kararı danıştay 8. dairesi tarafından hukuka aykırı bulundu 07.07.2010
308 “Mecburi hizmet” avrupa insan hakları mahkemesi’ne taşındı 07.07.2010
309 Yönetmelik hükümlerinin iptali istendi 07.07.2010
310 Acil ve önemli vergi iadelerinin döner sermaye gelirlerinden mahsup edilmesi, hukuka aykırıdır 07.07.2010
311 Tabela, ilan ve reklam vergisi hakkında 06.07.2010
312 Vergi dava daireleri kurulu , pos makinası bulundurma zorunluluğunu getiren tebliğin yürütmesini durdurmadı 06.07.2010
313 Anadolu'da Vakit Gazetesi tazminat ödemeye mahkum edildi 06.07.2010
314 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde iş akdi feshedilen işyeri hekimlerine yönelik bilgi notu 06.07.2010
315 Belediye hekimleri haklarını kazandı 06.07.2010
316 Ankara İdare Mahkemeleri; tabip odalarının bilgi edinme hakkı kanunu uyarınca istediği bilgileri vermeyen kamu kurumlarının hukuka aykırı davrandığına karar vermiştir 06.07.2010
317 E- beyanname uygulamasının hukuka aykırılığı saptandı 05.07.2010
318 Kamuoyunda af kanunu adıyla anılan 5806 sayılı kanun yürürlüğe girdi.(31.10.2008) 05.07.2010
319 Pos makinası bulundurma zorunluluğunu getiren tebliğ,danıştay önünde 05.07.2010
320 Asistan hekimlere, askerlik yaşı müjdesi 05.07.2010
321 Kocaeli idare mahkemesi tabip odalarından çalışma onayı almaksızın sosyal güvenlik kurumundan yetki alarak çalışan işyeri hekimlerinin yetkilerini iptal etti 05.07.2010
322 “İstihdam paketi” olarak adlandırılan iş kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun, 26.05.2008 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi 05.07.2010
323 İş sağlığı ve güvenliği kanunu tasarısı taslağı 05.07.2010
324 Hukuk bürosu'ndan duyuru 05.07.2010
325 Özel hastaneler yönetmeliği’nde değişiklikler 05.07.2010
326 Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik 05.07.2010
327 "Danıştay'dan yürütmeyi durdurma" 05.07.2010
328 İstanbul ve Yalova için Asgari Ücret Kat Sayısı Belirlendi 05.07.2010
329 Ayakta Teşhis Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler, Yaratacağı Sonuçlar Ve Sağlık Uygulama Tebliği İle Ortaya Çıkan Durum 05.07.2010
330 65 Yaş Sınırlamasına Danıştay'dan Yürütmeyi Durdurma Kararı 05.07.2010
331 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, "Eski Ssk Personeline Ödenen Fark Tazminatından, Döner Sermaye Payının Mahsup Edilmesi" İçerikli Davalarda Verilen Yürütmenin Durdurulması Kararlarını Kaldırdı 05.07.2010
332 1 Temmuz Genelgesinin Yürütmesi Durdurulması [10.2006] 05.07.2010
333 Mesai Saatleri Hakkında Duyuru [10.2006] 05.07.2010
334 Bilirkişi Başvuruları Hakkında Duyuru 05.07.2010
335 Yargı; Kadrosu Diğer Kurumlarda Olan Ancak İstanbul Üniversitesinde Yandal Uzmanlık Eğitimi Almakta Olan Hekimlere Döner Sermayeye Payı Ödenmemesi İşlemini Hukuka Aykırı Buldu [09.2006] 05.07.2010
336 Anadal-Yandal Uzmanlık Eğitimi Yapmak İsteyen Hekimlerden İstenen Yüklenme ve Kefalet Senedi Hakkında Hukuki Değerlendirme [09.2006] 05.07.2010
337 Konya 2. İdare Mahkemesi, Bankanın, Anlaşma Yaptığı İdareye Verdiği "Promosyon Ücreti" Adı Atındaki Ödemelerin, Kamu Görevlilerine Ait Olduğuna Karar Verdi [04.2007] 05.07.2010
338 Danıştay 5. Dairesi; Valiliklerin, Klinik Şef, Şef Yardımcısı ve Başasistanları Geçici Görev İle Atama Yetkisine Sahip Olmadığını Belirterek, GENELGENİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU [04.2007] 05.07.2010
339 Mecburi Hizmet Bu Kez "Esasa" İlişkin Hükümleri İle Anasayfa Mahkemesi'nin Önünde / ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Eklenen Ek Madde 4 İle Geçici 6. Maddenin 05.07.2010
340 İstanbul 5. İdatre Mahkemesi Oy Çocukluğu İle Verdiği Kararda; Bakaya Olduğu Halde Uzmanlık Eğitimine Başlatılan Hekimin, Askere Gitmesi Nedeniyle Asistanlıkla İlişiğinin Kesilmesini İdari İstikrar 05.07.2010
341 Danıştay'dan İşyeri Hekimliği'nde yeni karar 05.07.2010
342 Usulsüz ve Sınavsız Şef ve şef Yardımcılığı Atamalarında İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 7 Ayrı Dosyada Yürütmenin Durdurulması Kararı Vererek, Atama İşlemini Hukuka Aykırı Buldu [12.2006] 05.07.2010
343 Mücadelemiz Sağlık Bakanlığının Hukuka Aykırı Olarak Sürdürdüğü "Çifte Muayenehane Yasağı" Uygulanmasını ve İnadını Kırdı 05.07.2010
344 İstanbul İdare Mahkemeleri, SSK Hastanelerinin devri esnasında, hekimlerin fatura inceleme komisyonlarında görevlendirilmesini hukuka aykırı bularak, yürütmenin durdurulmasına karar verdi 05.07.2010
345 Anayasa Mahkemesi Eğitim Hastanelerinde Kadrolaşmaya Dur Dedi! 05.07.2010
346 İstanbul 2. Vergi Mahkemesi, Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin, Sadece Tıbbi Atık Üreten Muayenehanelerden Alınması Gerektiğine Karar Verdi 05.07.2010
347 İş Kanunu'nun 81. Madde Değişikliği Sonrasında Hukuki Değerlendirme 05.07.2010
348 Mecburi Hizmet Duyurusu 05.07.2010
349 Disiplin Cezaları Affı 05.07.2010
350 Döner Sermayeden Ek Ödeme Yapılması (Performansa dayalı ödeme) Düzenlemesine İlişkin Bilgi Notu 05.07.2010