Oda Aidatlarının Belirlenmesi ve Tahsiline İlişkin Bilgilendirme


  • Mayıs 27, 2024
  • 197

İstanbul Tabip Odası, 35 bine yakın üyesi olan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve ilgili mevzuat ile meslek kuruluşumuza bir dizi görev ve sorumluluklar yüklenmiştir. Bu görev ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi en başta fedakârca ve adanmış bir çalışma tarzının odamıza hâkim kılınması ile mümkün olabilir. Ancak bugünkü dünyada maalesef bu kendi başına yeterli olmamaktadır.  Her ne kadar odamız kâr etme amacı gütmese de günlük faaliyetlerini sürdürebilmesi, sağlık alanına dair özgürce söz söyleyebilmesine devam edebilmesi için mali açıdan da güçlü bir yapıya sahip olması gerekmektedir.

Tabip Odalarının gelir kalemleri, 6023 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. En büyük ve temel gelir kaynağımız kuşkusuz siz üyelerimizin aidatlarıdır. Meslek kuruluşu faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi için, üye aidatlarının düzenli olarak ödenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, Web sitemizde yayınladığımız duyuruların yanı sıra e-posta, SMS veya mektup göndermek suretiyle sizlere hatırlatmalar yaparak, aidat borçlarının zamanında ödenmesi için çalışıyoruz.

Meslektaşlarımızdan aidat miktarlarına, birikmiş aidat borçlarına ve aidat borçlarının tahsil usulüne yönelik kimi itiraz ve eleştiriler geldiğinden, oda aidatlarının belirlenmesi ve tahsiline ilişkin bilgilendirme yapma gereği duyduk:

1- Hekimler yönünden aidat ödeme yükümlülüğü de, Yönetim Kurulu’muzun aidatları tahsil etme yükümlülüğü de yasal bir zorunluluktur.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 8. maddesi gereği, oda gelirleri arasında yer alan oda aidatları, Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu (Büyük Kongre) tarafından belirlenmekte ve aidat miktarları her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi uyarınca belirlenen Yeniden Değerleme Oranı’na göre arttırılmaktadır. Tabip Odalarının kendisi aidat miktarlarını belirleyememektedir. 

Türk Tabipleri Birliği Üyelik İşlemleri Yönergesi’nin 6. maddesi, Büyük Kongre kararları ve Türk Tabipleri Birliği’nin 06.12.2023 tarih ve 7452/2023 sayılı yazısı gereğince; 

  • Üye aidatlarının en geç 31 Aralık tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde aidat borcu yasal faiz işletilerek tahsil edilmektedir.

 

  • Üyelerin yıl başındaki statüsüne göre aidat tahakkuk ettirilmekte, yıl içindeki değişimler sebebiyle aidat farkı talep edilmemektedir.

 

  • Aidat yılın başında tam olarak tahakkuk ettirilmekte, yıl içinde herhangi bir zamanda üyelikten ayrılan hekime aidat iadesi yapılamayacağı gibi, doğmuş bulunan aidat tam olarak tahsil edilmektedir.

 

  • Üyelik nakillerinde aidat tam olarak, yılın ilk günü kayıtlı olunan odaya aittir.

 

  • Herhangi bir mesleki faaliyeti bulunmamak kaydıyla, 65 yaşını dolduran üyelerden, 65 yaşını doldurdukları yılı takip eden yıldan itibaren üyelik aidatı alınmamaktadır. 65 yaşını doldurup çalışmasını sürdüren hekimlerden aidat alınmaya devam etmektedir.

 

  • Tıpta uzmanlık ana dal asistanlarının aidatı 2015 yılı ve sonrası için indirimli olarak belirlenmiştir.

 

  • Hekim olmamakla birlikte tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlardan, kamuda ve özelde çalışma durumlarına göre belirlenen aidat tutarlarında aidat alınmaktadır.

2- Aidatların ait olduğu yıl içinde ödenmemesi halinde, geciken her bir gün için hesap edilecek olan yıllık yasal faiz oranı 2006 yılından itibaren yıllık %9 olarak uygulanmakta iken, bu oran 21.05.2024 tarih ve 32552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.06.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %24’e çıkarılmıştır.

Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin 22.05.2024 tarih ve 3044/2024 sayılı yazısı ile de tabip odalarına bildirildiği üzere, 01.06.2024 tarihinden itibaren gecikmiş aidatlara yıllık %24 oranında faiz uygulanacak, bu tarihten önce tahakkuk etmiş gecikme faizleri ise %9 üzerinden hesaplanmaya devam edilecektir. 

3- İlgili düzenlemeler nedeniyle, tabip odası yönetim kurullarının aidatları tahsil etmeme yetkisi bulunmamaktadır. 

Keza 6023 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince; Her türlü oda aidatı ile para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren 30 gün zarfında ödemeyenler hakkında tabip odaları idare heyetleri tarafından verilecek kararlar, idare heyetinin bulunduğu mahal icra dairelerince ilamlar gibi infaz olunur.”

Bu nedenle, gerekli ikazlar yapıldıktan sonra, aidatlarını ödemeyenler hakkında icra takibi yapılması maalesef kaçınılmaz olmaktadır.

4- Meslek kuruluşumuza çeşitli sebeplerle, aidat ödememeye ya da birikmiş aidat borçlarının silinmesine yönelik talepler ulaşmaktadır.

6023 sayılı Kanun’un 9. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu “hastalık, ihtiyarlık veya yoksulluk dolayısıyla aidatını veremeyecek durumda olan oda mensuplarından geçici veya sürekli olarak aidat almamaya karar verebilir.” Bu üç halin dışında, Yönetim Kurulu’muzun aidat borcunu tahsil etmeme ya da birikmiş aidat borçlarını silme yetkisi bulunmamaktadır.

Birikmiş aidatlar yönünden, silme taleplerinin en sık karşılaşılan nedenleri arasında, özel sağlık kuruluşlarındaki çalışmayı sonlandırmak, muayenehaneyi kapatmış olmak, İstanbul’dan ayrılıp başka bir şehirde hekimlik yapıyor olmak, yurtdışına gitmiş olmak, mesleğine ara vermiş ya da fiilen bırakmış olmak gibi durumlar yer almaktadır.

Ancak sayılan durumların hiçbiri, aidat borcunun silinmesine imkân tanımamaktadır.

Tabip Odamıza ödediğiniz üyelik aidatının her bir kuruşunu, hekimlerin mesleklerini daha iyi koşullarda icra edebileceği bir sağlık ortamı yaratmak için harcıyoruz. Duyarlılığınız ve verdiğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz. 

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!