Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları Sempozyumu


  • Aralık 04, 2023
  • 527

İstanbul Tabip Odası (İTO) ve İTO Sağlık Politikaları Komisyonu'nun düzenlediği "Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları Sempozyumu" 02-03 Aralık 2023 tarihinde, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapıldı. Katılımın yoğun olduğu sempozyumda hekimler, sağlık çalışanları, yazarlar, akademisyenler Cumhuriyetin yüzüncü yılında sağlık alanında şimdiye kadar yapılanları/yapılamayanları, yaşananları/yaşanmakta olanları birlikte konuştu, tartıştı, değerlendirdi.

Sempozyumun açılış konuşmasını İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç yaptı. Dr. Oruç, konuşmasına Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararını kınayarak başladı, "Yargı yoluyla TTB'yi susturma girişimini şiddetle protesto ediyoruz. TTB'nin yanındayız, yargı yoluyla yapılan bu tür hamlelerle bizi susturamazlar" dedi. Cumhuriyetin önemli bir dönüşümü ve değişimi işaret ettiğini vurgulayan Dr. Ertuğrul Oruç,  Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları Sempozyumunun geçmişten geleceğe baktığını belirtti, TTB'nin ve İTO'nun geçmişten bu yana savunduğu ücretsiz, nitelikli, erişilebilir, kamu eliyle, anadilinde verilen sağlık hizmetini yaratmanın önemine değindi. Oruç sözlerini sempozyumda emeği geçenlere teşekkür ederek sonlandırdı. 

Sempozyumun ilk gününde, Ayşegül Bilen’in yürütücüsü olduğu "Yüzyılın Mirası" başlıklı 1. oturumda Evren Balta, "Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Yaşam Siyaset Devlet", Özgür Öztürk, "Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Politikaları ve Dönüşüm", Melda Yaman "Cumhuriyet Döneminde Toplumsal Cinsiyet" sunumlarını yaptı.

Sempozyumun 2. ve 3. oturumunda “Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri” değerlendirildi. Süheyla Ağkoç'un yürütücülüğünü yaptığı 2. oturumda Hakan Tüzün "Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı", Cavit Işık Yavuz "Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar", Şafak Taner "Aşı Politikaları" sunumları ile yer aldı. 

Yürütücülüğünü Haydar Durak'ın yaptığı 3. oturumda Meltem Çiçeklioğlu birinci basamak sağlık hizmetlerini değerlendirdi. Osman Öztürk'ün "Sağlık Bakanlığı ve SSK Hastaneleri", Raşit Tükel'in "Üniversite Hastaneleri" sunumları ile devam eden sempozyumun ilk günü Güray Kılıç'ın "Özel Hastaneler" sunumu ile sona erdi. 

Sempozyum ikinci günü 4. oturumla devam etti. 4. oturumun yürütücülüğünü Ertuğrul Oruç üstlendi. İlk sunumu “Cumhuriyet Döneminde Sağlık Emek Gücünün Çalışma Yaşamı” başlığıyla Özlem Özkan yaptı. Ardından kürsüye Alpaslan Türkkan çıktı. Türkkan tam gün çalışma, zorunlu hizmet ücretlendirme politikalarını anlattı. 4. oturumun son konuşmacısı Ahmet Tellioğlu “Cumhuriyet Dönemi İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği” sunumunu gerçekleştirdi. 

Erbuğ Keskin'in yürütücülüğünü yaptığı 5. oturumun konusu “Cumhuriyet Döneminde Tıp ve Sağlık Eğitimi” oldu. Konuşmacılardan İskender Sayek, “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi / Sağlıkçı Eğitimi, Sağlık Meslek Eğitimi”, Funda Barlık da “Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi, Uzmanlık Eğitimi” sunumlarını yaptı. 

Sempozyumun 6. oturumunda Cumhuriyet dönemi hekim hareketi ve mücadele tartışıldı. Özdemir Aktan'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen oturumda Selim Ölçer seksenli ve doksanlı yıllardaki, Gençay Gürsoy ise iki binli yıllardaki hekim hareketi ve mücadeleyi anlattı. 

İzleyicilerin soru ve değerlendirmeleriyle katkı sunduğu sempozyum toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. 

OTURUM-1 YÜZYILIN MİRASI 

OTURUM-2 CUMHURİYET DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ-1

OTURUM-2 CUMHURİYET DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ-1 (2. BÖLÜM)

OTURUM-3 CUMHURİYET DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ-2

OTURUM-4 CUMHURİYET DÖNEMİNDE SAĞLIK EMEK GÜCÜ

OTURUM-5 CUMHURİYET DÖNEMINDE TIP VE SAĞLIK EĞİTİMİ

OTURUM-6 CUMHURİYET DÖNEMİ HEKİM HAREKETİ VE MÜCADELE

 


Bu HABERİ Paylaş!