1999 Kararları


  • Ağustos 20, 2010
  • 10320

1 Aralık 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Aktaş Turizm, Karyapı (OSB) için Dr. Enis Keskin, Sarıbaşlar İnşaat için Dr. Hüsamettin Atik, Özel Meltem Eğitim ve Öğretim için Dr. Mehmet S. Erdal, Atatürk Tarım İşletmeleri için Dr. Cemal Yalçın, Beykoz Konakları için Dr. Alp Sirman, Eva Servis Turizm için Dr. Kıvanç Güneri, ll Askalıp Aperat için Dr. M. Esat Çilar, M.E.B. Kasev Vakfı için Dr. Osman Tiryaki�ye işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine karar verildi.

Sahte hekim kimliği ile doktorluk yapan kişilere karşı önlemler ve bu konuya karışan doktorları ele alan Kanal D Televizyonu Arena programından bilgi istenerek konunun üzerine gidilmesi,

Sağlık Bakanlığı�nın 6 aylık çalışmalarını değerlendirmek üzere 3 Aralık 1999 günü bir basın toplantısı yapılması,

Dr. .................. hakkında özürlü doğan bir bebeği ilaç vererek öldürdüğü iddiasıyla açılan İş-742 sayılı dosyada Dr. ..................�nin soruşturmacı olarak atanarak soruşturma açılması,

Hekimlikte tanıtım kurallarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Dr. .................. (HUB-R-74), Dr. .................. (Hub-R-73), Dr. .................. (Hub-R-79), Dr. .................. (Hub-R-78), Dr. .................. (Hub-R-72) Dr. .................. ve Dr. .................. (Hub-R-71) ile .................. (Hub-r-76) hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,

Hekimlikte tanıtım kurallarını ihlal ettiği ve asgari ücrete uymadığı gerekçesi ile Dr. .................. hakkında soruşturma açılması, yazılı savunma istenmesi,

Hekimlik meslek etik kurallarının 3, 5, 9, 12, 31, 39 maddelerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Dr. .................. (Hub-R-77) hakkında soruşturma açılması yazılı savunma istenmesi,

Üyelik kaydının silinmesi için başvuran Dr. .................. daha önce de üye olup kaydını sildirdiği anlaşıldığından, istemin gerekçesinin sorulması,

Marmara Depremi sırasında ortaya çıkan Aksa Akrilonitril kazasının toplum sağlığını etkileme derecesini izlemek ve incelemek amacıyla İstanbul Tabip Odası ve Çevre için Hekimler Derneği üyelerinden oluşan Çevre Sağlığı Çalışma Grubu�nun oluşturulması,

Sağlık Grup Başkanlıklarında görev değişiklikleri konusunda görevlendirme ve görevden alınma ölçütleri konusunda Sağlık Müdürlüğü�nde bilgi istenmesi,

Prof. Dr. Talia Bali Aykan�ın Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 37., 38., ve 39. Maddelerinde değişiklik yapılarak eğitim ve araştırma konusunda çalışan hekimlerle ilgili hükümler konulmasını talep eden başvurusu konusunda hukuki görüş alınarak değerlendirme yapılması,

Kamu Emekçileri Sendikası�nın 4 Aralık günü Ankara�da düzenlediği mitinge dayanışma mesajı gönderilmesi,

PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde görev yapan 4 asistan hekimin yeterli eğitim alamadıkları için yatay geçiş talepleri konusunda başhekimlikten bilgi istenmesi kararlaştırıldı.

8 Aralık 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Doyuran Gıda için Dr. Sebahattin Meriç, Biraderler Tekstil için Dr. Cihangir Dilmaç, Teksen İnşaat için Dr. Ahmet Levent Özbay, Samko Mühendislik için Dr. Zeynep Debbağ Argın, İGDAŞ için Dr. Pınar Kızıltuğ Çiçek, Biruni Laboratuarı için Dr. Vural Çelik, Ziya Giyim Sanayi için Dr. Feridun Acar, Leksan Model Konfeksiyon için Dr. Tülin Kurçenli, Yağmur Tarım Makine için Dr. Engin Çağlar, MCR Grrup Şirketleri için Dr. Zuhal Kasar, Çuhadaroğlu Pazarlama için Dr. Akif Eran�a işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde Mayıs ayında meydana gelen yangın nedeniyle yapılan incelemelerde sabotaj sonucuna varıldığı basından öğrenildi. Bu konuda Odamızın tutum ve beklentilerini ifade eden bir basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı.

Olası İstanbul Depremi konusunda sağlık kuruluşlarının binalarının dayanıklılık yönünden değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda Sağlık Müdürlüğü�ne ve kamu yöneticilerine çağrı yapan bir basın toplantısının 11 Aralık 1999 günü İstanbul Tabip Odası�nda yapılması,

Deprem sırasında hasar gördüğü için kapatılan Haydarpaşa Numune Hastanesi Polikliniği önünde bir basın açıklaması yapılarak depreme dayanıklı bir poliklinik inşa edilmesi ve daha önce başka bir firma tarafından işgal edilen arazide bir Hastane inşaatı için yatırım yapılmasının önerilmesi,

Sevinç Özgüner Toplantı Salonu�nun elektrik sisteminin onarımı için kapsamlı bir proje yapılması ve teklif alınarak karar verilmesi konusunda Genel Sekreter�e yetki verilmesi,

Kamu Hastaneleri Başhekimleriyle gündemdeki konuları ele almak amacıyla bir toplantı yapılması,

İstanbul Tabip Odası Ormanı oluşturulması amacıyla Küçükçekmece Barajı çevresinde bir arsa tahsis edilmesi için proje hazırlanması,

Atina Tabipler Birliği�nin toplum sağlığı ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere çeşitli konularda işbirliği yapma isteğine olumlu yanıt verilerek 14 Mart 2000 tarihindeki Sağlık Haftası sırasında iki ülkedeki sağlık ve hekimlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunabilecekleri bir toplantı hazırlığının önerilmesi,

Tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ........................ sorumlu hekimi Dr. ........................ hakkında (HUB-R-80) soruşturma açılmasına,

İçel Akkuyu�da bir nükleer santral yapılmasının gündemde olduğu için toplum sağlığına olumsuz etkileri açısından yürütülecek etkinliklere destek verilmesi,Başbakanlık ve Enerji Bakanlığı�na görüş iletilmesi, Ankara�da yapılacak toplantıya katılım için düzenleme yapılması,

Dr. Edip Akpınar�ın özel hastanelerde reklamların kurallara bağlanması konusundaki çalışmalarla ilgili sorularına Hekimlik Uygulamaları Büro Sorumlusu Dr. Nedim Şendağ�ın yazılı yanıt vermesi,

TTB Olağandışı Koşullarda Sağlık Hizmetleri Grubunun bir �Kol� faaliyetine dönüşmesi amacıyla yapılacak toplantıda Odamızı Dr. Nadi Bakırcı, Dr. Hande Gencel Harmancı ve Dr. Ümit Şahin�in temsilen katılmaları, bu konuda TTB Merkez Konseyi�nin bu konuda Odamızın inisiyatifini dikkate almayan yaklaşımı konusunda bir hatırlatma yapılması,

........................ Hastanesi sorumlu hekimi hakkında ........................ isimli hastanın acil başvurusu sırasında yeterli özeni göstermediği iddiasıyla açılan HUB-69 sayılı dosyada soruşturmacı atanması,

Dr. ........................ hakkında cinsel taciz iddiasıyla açılan HUB-85 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. ........................�nun hazırladığı fezleke ile birlikte Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

Depremde yaralanan gebenin doğum sonrası yatırılarak tedavi edildiği sırada basın organlarının çekim sırasında Hastane Ambleminin asılmasının tanıtım kurallarını ihlal anlamı taşıdığından dosya açılarak bilgi istenmesi için ........................ Hastanesi�ne yazı yazılması,

........................ isimli hastanın tedavisi sırasında yanlış kan transfüzyonu yapıldığı iddiasıyla açılan ........................ Hastanesi hakkındaki İş-924 sayılı dosyada kan transfüzyonunun neden olduğu anlaşılamadığından soruşturma açılmasına gerek olmadığı,

........................ isimli erkek çocuğun sünneti sırasında penil nekroza yol açarak tıbbi hata ve ihmal nedeniyle hastasına gereken özeni göstermediği iddiasıyla Dr. ........................ hakkında açılan HUB-47 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. ........................�un hazırladığı fezleke dikkate alınarak Onur Kuruluna sevk edilmesi,

Dr. ........................ ve Dr. ........................ hakkında tıbbi hata sonucu uterus perforasyonuna yol açtıkları iddiasıyla açılan HUB-97 sayılı dosyada soruşturma açılarak Dr. ........................�ın soruşturmacı olarak atanması,

Hekim olmayan bir kişinin hekimlik yaptığı tespit edildiğinden Savcılığa daha önce Sağlık Grup Başkanlığı�nın suç duyurusunda bulunduğu anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılması, oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.

15 Aralık 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Ottaman Tekstil için Dr. Tülay Karamahmut, Bal-İş İnşaat için Dr. Ayhan Öztürk, Dost İnşaat için Dr. Osman Altınkaynak, Ahmet Çakır Taşeron için Dr. Altay Bayram, Fırat Plastik için Dr. Taner Bayram, Bantplas-Kaplas OSB için Dr. Mecnun Yıldız, Zeytinburnu Belediyesi için Dr. Mustafa Kadıoğlu,Days Tekstil için Dr. Mustafa Ağır, Astaş Endüstri Tekstil için Dr. Adnan Topçu, aktif serivis için Dr. Birsen Ersöç. Dmerbağ Elektrik içinc Dr. Lakif Eran, Lerdem İnşaat için Dr. Sacit İçten, Uğur Konfedarasyon Bravo Tic. (OSB) için Dr. İbrahim Hazini, İhlas Holding için Dr. Celal Pişirici�ye işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi kararlatırılmıştır.

Haydarpaşa Numune Hastanesi arazisi üzerindeki işgalin kaldırılması amacıyla açılan davalarda kamu lehine verilen kararların basına ve kamuoyuna tanıtılması, Sağlık Bakanlığı�na bu arazinin kamu yararına kullanılmasının önerilmesi,

AKSA Fabrikasındaki işçilerin sağlık durumlarını kontrol amacıyla bir tarama yapılması için girişimde bulunulması,

Dr. Kürşat Yıldız ve Dr. Hüseyin Demirdizen hakkında 29.07.1999 tarihinde Emek Platformu içinde yer alan Türk Tabipleri Birliği adına yaptığı basın açıklamasının sonrasında Haydarpaşa Numune Hastanesi�ndeki bu açıklama nedeniyle haklarında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan soruşturma ile ilgili olarak Odamızın tepkisini ifade etmek üzere 19 Aralık 1999 günü bir basın açıklaması yapılması,

İnşaat Mühendisleri Odası�nı temsilen Odamızın binasını inceleyerek ön tespit raporu dikkate alınarak 1. Bodrum kattaki fazla kumaş toplarının azaltılması, binamızdaki kiracıların bilgilendirilmesi, istenen onaramların yapılması için bir proje hazırlatılması,

SSK Sağlık Kuruluşlarının şişirilen faturalarla zayıflatıldığı, bu nedenle SSK�da bir operasyon yapılarak sağlık ve yaşlılık sigortasının ayrılmasını öneren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı�nın açıklamaları konusunda Odamızın görüşlerini açıklamak üzere bir basın açıklaması yapılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı�nın da davet edildiği bir panel düzenlenmesi,

Yaklaşan yene yıl nedeniyle hekimlere ve kamuoyuna bir mesaj verilmesi amacıyla internet ağındaki hekimlerden görüş alınarak gelecek hafta bir metin oluşturulması, protokole yeni yıl tebriği gönderilmesi, internet-kart hazırlanması,

Oda çalışanları ile 29 Aralık akşamı bir yemek düzenlenmesi,

Türk Tabipleri Birliği�nin Tabip Odası Başkanlarınının katılımıyla 20 aralık günü Ankara�da yapılacak toplantılara Odamızı temsilen Dr. Kürşat Yıldız ve uygun olursa Dr. Özcan Baripoğlu ve Dr. Orhan Arıoğul, Dr. Mithat Kıyak�ın uçakla gitmeleri,

Dr. Ümit Şahin�in önerisi dikkate alınarak, elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi konusunda yeterli kaynakça eklenerek hastanelere bilgi verilmesi,

Dr. ................. hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği için açılan soruşturmada yazılı savunması ve ilanlarını değiştireceği beyanı dikkate alınarak uyarıldıktan sonra Onur Kurulu�na sevk edilmesine gerek olmadığına,

................. isimli hastanın ................. ve .................�nde tedavisi sırasında gereken özenin gösterilmediği iddiasıyla açılan dosyasa özofagus kanaması sırasında balon uygulaması yapılıp yapılmadığının sorulması,

Çevre İçin Hekimler Derneği�ne Odamızın 1. Katında bir oda-büro kiralanması talebinin kabul edilmesi oybirliğiyle kararlaştırıldı.

Tanıtım kurallarını ihlal ettikleri için Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. Ve 9. Maddelerine aykırı hareket etmek gerekçesiyle Dr. ................. (HUB-R-84), Dr. ................. (HUB-R-82) , Dr. ................. (HUB-R-81), Dr. ................. (HUB-R-83) , hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,

................. isimli tutuklunun tedavisi konusunda tıbbi ihmal iddiasıyla ilgili olarak Dr. .................�ın bilirkişi olarak atanması,

................. Hastanesi Başhekimi Dr. ................. hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. 9. Ve 31. Maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan HUB-75 sayılı dosyada yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

Tıbbi ihmal nedeniyle öldüğü iddia edilen ................. isimli hastanın tedavisi hakkında ................. Hastanesi�nden gelen bilgiler konusunda Dr. .................�ın bilirkişi olarak görüşüne başvurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

22 Aralık 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Hey Tekstil için (OSB) Dr. Servet Aktür, Marmara Mensucat için Dr. Mehmet Bilgin, Dema Röle San. İçin Dr. Nihat Sessiz, Marmara Mensucat için Dr. Hikmet Bayram, Aras Kargo Yurtdışı için Dr. Muhterem Köseoğlu ve Beldeyama Motorlu Taşıtlar için Dr. İsmet Akdemir�e işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan�ın SSK ile ilgili görüşleri konusunda İşçi Sendikaları Temsilcileriyle birlikte ortak basın açıklaması kararlaştırıldı.

Dr. Kürşat Yıldız ve Dr. Hüseyin Demirdizen hakkında Odamız adına yapılan basın açıklaması nedeniyle açılan soruşturma ardından İl Sağlık Müdürlüğü�nün Başkan Dr. Orhan Arıoğul�u ziyareti değerlendirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mecit Çalışkan hakkında soruşturma açılması önerisinin uygun olmadığına karar verildi.

2000 yılı üye aidatlarının yalnızca kamu kesiminde çalışan üyeler için 12.000.000.TL, serbest hekimlik yapan, işyeri hekimliği yapan üyeler için 36.000.000.TL olarak belirlenmesi,

�Sağlık Bilinci ve Medya� başlıklı toplantıda, bir ilaç firmasının desteğiyle yapılmış olması nedeniyle doğan çekincelerin giderilmesi için TTB Merkez Konseyi�nin toplantının düzenleyicilerinden biri olması nedeniyle bilgi istenmesi,

Dış Ticaret Bankası�nın Bebek ... isimli çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sırasında yapılan işlemlerde usulsüzlük olup olmadığına ilişkin inceleme talebi değerlendirilerek yanıt verilmesi, buna benzer danışmalarda talep edilecek ücret konusunda araştırma yapılarak teklif hazırlanması,

...................... Hastanesi hakkında Dr. ......................�ın başvurusu üzerine depremle ilgili olarak örtülü reklam iddiası ile açılan dosyada işleme gerek olup olmadığını değerlendirmek üzere şikayetçiden bilgi istenmesi,

Prof. Dr. Feyza Erkan�ın DPT 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlıkları nedeniyle Odamızı temsilen katıldığı �Kamu Yönetiminin İyileştirilmesinde Yeni Yaklaşımlar� ve �Personel Rejiminde Yapılacak Düzenlemeler� konulu iki komisyon için hazırladığı raporların internet sayfasına iletilmesi,

...................... isimli hastanın ......................�nde geçirdiği operasyon sırasında ölüme neden olacak bir tıbbi hata iddiasıyla açılan dosyada Dr. ...................... ve Dr. ......................�ten bilirkişi görüşü istenmesi, bu dosyanın Odamız tarafından soruşturulmasında ihmal olduğu iddiasıyla önceki Yönetim Kurulu üyeleri hakkında açılan dava konusunda ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi,

Dr. ...................... hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği için açılan HUB-R-80 sayılı dosyada yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevki,

Tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Dr. ...................... hakkında açılan dosyada yazılı savunma değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

Almanya�nın Düsseldorf kentine bir tıp fuarına katılmak için gittikleri sırada Alman Polisi tarafından tartaklanarak gözaltına alınan iki hekim hakkında Alman Tabipler Birliği�ne bir mesaj gönderilmesi, ilgili hekimlerden bilgi alınması,

Tanıtımda meslek etiği kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Dr. ...................... hakkında HUB-R-73 sayılı dosyada yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

...................... Hastanesi Hakkında ...................... isimli hastanın fatura edilen parayı ödemediği için rehin tututlduğu, tartışma sonucu fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili olarak yapılan açıklama dikkate alınarak, iddiaları destekleyecek yeterli kanıt olmadığından işlem yapılmasına gerek olmadığı,

...................... Sorumlu Hekimi Dr. ...................... hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan dosyada yazılı savunması değerlendirilerek işlem yapılmasına gerek olmadığı, hekimin bu konuda özen göstermesinin hatırlatılması,

26 Aralık 1999 Pazar günü Ankara�da yapılacak Tabip Odaları toplantısına Odamızı temsilen Dr. Kürşat Yıldız�ın, 25-26 Aralık günlerinde Ankara�da yapılacak İşyeri Hekimliği ve İşçi Sağlığı Kolu ve Yürütme Kurulu toplantısına Dr. Özcan Baripoğlu�nun gerekirse uçakla seyahat ederek katılmaları,

Olağanüstü durumlarda Odamız üyeleri arasında haberleşmeyi sağlamak amacıyla bir telsiz sisteminin kurulması için gerekli teklifler alınarak karar verilmesi oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.29 Aralık 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Fatih 112 Sağlık hizmetlerinde çalışan Dr. Fethi Bozçalı�nın gerekçesiz olarak görevinden alınması üzerine hukuki girişimlerde bulunmak üzere Av. Meryem Turan�a görev ve yetki verilmesine,

Erdem Çamaşırları San. Tic. Ltd. Şti. için Dr. Ediz Kiremit�e, Commercial Union Hayat sigorta A.Ş. için Dr. Yurdakon Öngel�e Erso İthalat ve Tic. Ltd. Şti. için Dr. Erhan Ayşan�a, Asel Madeni Eşya için Dr. Saffet Duralı�ya, Kombassan Kanuni Motorlu Araçlar (OSB) için Dr. Fatma Kurtay�a, Marmara Tıp Fakültesi Vakfı KardioMed A.Ş. için Dr. Adnan Ali Erensel, Groupe Seb. İstanul için Dr. Tahsin Cem Karayiğit, Altunizade Sağlık Hizmetleri Sn. Tic. A.Ş. için Dr. Adnan Ali Ere nsel, Özgün Gümrükleme ve Dış Tic. Ltd. Şti. için Dr. Oya Sarıkaya, Element Tekstil Konfeksiyon San. Tic. A.Ş. için Dr. Arzu Tatlı, Natura Tekstil Konfeksiyon San. Tic. A.Ş. için Dr. Arzu Tatlı, Kerevitaş Gıda Sanayi Tic. A.Ş. için Dr. Bülent Çatıkkaş, Sel San. İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti. için Dr. Ahmet Mete Aker�e işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine,

Sınava girmeksizin eğitim hastanelerinin şef ve şef yardımcılığı kadrolarına atanan uzmanların atama kararlarının iptal edilmesine ilişkin Danıştay kararının basına duyurulması, atanan şeflere Oda görüşümüzün iletilmesi, klinik şeflerine duyurulmasına karar verildi.

İstanbul�da başıboş köpeklerin kontrol altına alınması ve kuduz hastalığı için önlemler konusunda bir basın toplantısı yapılması, .... isimli bir çocuğun kuduz nedeniyle ölmesi sürecinde tıbbi ihmal veya hata olup olmadığının ilgili kuruluşlardan bilgi alınarak araştırılması,

Yalova Devlet Hastanesi�nde görev yapmakta iken depremde yaşamını yitiren Dr. Gürsel Polat�ın ailesine Yeni Yıl ve Şeker Bayramı münasebetiyle 250 milyon TL�lık bir hediye verilmesi,

1998-2000 yılları arasında çalışma dönemi sonunda seçimli genel kurulun 1 ve 2 Nisan 2000 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu�nda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15-16 Nisan 2000 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

2 Kasım 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

İstanbul Tabip Odası�nın kuruluşunun 70. Yılını anma etkinlikleri çerçevesinde 18 Kasım günü İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu�nda bir toplantı yapılması veya 1933 Üniversite Reform Anfisi�nde bir toplantı düzenlenmesi,

Marmara Depremi nedeniyle zarar gören hekimler ve tıp öğrencileriyle dayanışma amacıyla İçişleri Bakanlığı�ndan alınan izin üzerine Yapı Kredi Bankasında bir hesap numarası açılması ve hekimlere duyurulması,

Susurluk�ta meydana gelen kaza sonrası Mafya türü örgütlerin açığa çıkması ile gündeme gelen karanlık ilişkilerin üzerine gidilmesini anımsatan bir basın açıklaması yapılması,

Vakıf Gureba Hastanesi Başhekimliğine Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği�ne aykırı olarak şef olmayan bir uzmanın atanması karşısında İdare Mahkemesi�ne başvurmak isteyen Doç. Dr. Nahide Onsun�a hukuki destek verilmesi,

Şişli Etfal Hastanesi KBB Kliniği Başasistanı Dr. Hakkı Süha Özçelik�in başvurusu incelenerek, EPKK�dan bu konudaki yorumları ve çalışmaları hakkında bilgi istenmesi,

Kesinleşen Onur Kurulu kararlarının Hekim Forumu�nda yayınlanması, basına hekimlik uygulamaları ile ilgili bilgilerle birlikte açıklanması kararlaştırıldı.10 Kasım 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

13 Kasım günü yapılacak Marmara Bölgesi Tabip Odaları toplantısında olağanüstü doğal afetlerde sağlık hizmetleri planı konusunda Dr. Mithat Kıyak�ın sunuş yapması, öğle yemeği ve akşam yemeği organizasyonu yapılması, İl afet planı konusunda bir sunuş yapılmasına, İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilik temsilcisinin davet edilmesine,

Esenler Belediyesi Temizlik İşleri, Makine İkmal, Bakım Onarım ve Fen İşleri Müdürlükleri OSB için Dr. Leyla Çarşafçı Sarpkaya, Emre Madencilik İnşaat Turizm San. Tic. İçin Dr. Eda Acar, Kombassan Kozoğlu Kağıt Karton Ürünleri Pazarlama San. Tic. A.Ş. için Dr. Oya Öktem Kılıç, Anadolu Metro Ortaklığı, Özgün İnşaat Taahhüt Hafriyat, Yüksel Proje, Himat İnşaat için Dr. Ferit Hatipoğlu, Meks İnşaat OSB için Dr. Tuncay Gıcık, Odea Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. için Dr. Enis Keskin, Doğuş Sosyal Hizmetler Tic. Dr. Galip Demir, Ankara Tekstil Pazarlama San. Tic. A.Ş., Tekstilya Tekstil Tabiye İşletmeleri Ltd. Şti. OSB için Dr. Nilgün Arıkan Başaran�a işyeri hekimliği yetkisi verilmesine,

Marmara Bölgesi�nde 17 Ağustos günü meydana gelen depremde zarar gören hekimlere destek amacıyla Yalova temsilcilerinin önerisi benimsenerek, saptadıkları katsayıya uygun bir maddi yardım yapılmasına, Dayanışma Komitesi kurmak amacıyla hekimlere çağrı yapılmasına, İnternet�e ve Temsilciler Kurulu�na duyurulmasına,

Özel tanı ve tedavilerde geçerli olacak asgari ücret katsayılarının laboratuvar ve diğer dallar için tek bir birim belirlenmesine, ilk altı ay için % 30 artış yapılmasına,

Oda�nın binasında güvenlik önlemleri alınması amacıyla giriş katında bir bölme yapılmasına,

Dr. Nejat Yazıcıoğlu�nun 5. Ölüm yıldönümünde mezarı başında anma toplantısı yapılarak hatırlanmasına,

Nükleer Enerji kullanımı, nükleer santraller, çevre ve insan sağlığına etkileri konusunda basını bilgilendirmek amacıyla bir toplantı yapılmasına,

Yalova�da deprem sırasında kaybettiğimiz üyeler için düzenlenen anma toplantısına Dr. Orhan Arıoğul ve Dr. Atilla Ongan�ın katılması, ölenlerin anısına ailelerine birer plaket sunulması,

Yüksek Onur Kurulu tarafından onaylanan kararları ve Hekimlik Uygulamaları Bürosu çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere 13 Kasım 1999 günü bir basın toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

17 Kasım 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Mithat Kıyak ve Dr. Özcan Baripoğlu mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadı.

Gür Metal için Dr. Yalçın Antmen, Porcan Modern Büro için Dr. Canan Özel, Gals Tekstil, Gals Dış Tic. İçin Dr. Oktay Öztürk, DES San. Sitesi (OSB) için Dr. Kemal Avil, Tavyapsan A.Ş. (Özel Atacan Eğitim) için Dr. Tülay Muratoğlu, Talo Tekstil için Dr. Cem Köylüoğlu, Yavuz Tekstil için Dr. Cem Köylüoğlu, Elit Çikolata ve Şekerleme için Dr. Perihan Sevim, Reysaş Sanatsal Gösteri Merkezi için Dr. Tuncay Selvi, Tama Mutfak Yemek San. İçin Dr. Selmin Yazgan, Fatoş Triko Konfeksiyon için Dr. Yadıgar Baylan, Eka İnşaat ve Ticaret için Dr. Kenan Tekbaş, Anadolu Fen Eğitim için Dr. Ahmet Tomur ve Ufuk Sema Eğitim için Dr. Ahmet Tomur�a işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesini,

Eğitim Hastanelerinin klinik şeflerine iletilen ankete gelen yanıtların bir rapor halinde TTB Merkez Konseyi, TTB-UDKK, Sağlık Bakanlığı�na iletilmesi, Klinik Şeflerine bildirilmesine,

Marmara Bölgesi Tabip Odaları temsilcilerinin 13 Kasım�da yaptığı toplantıda alınan kararlar uyarınca;
a) Doğal afetler ve depremde sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için binaların depreme dayanıklılığının teknik testlerle gözden geçirilmesi amacıyla İstanbul ve Yalova�daki tüm sağlık kuruluşu binalarının incelenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı, SSK, Valilikler, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı�na başvurulması,
b) İl Afet planında sağlık hizmetleri ile ilgili kısmının pratik ve uygulanabilir bir şekilde geliştirilmesi için çalışmaların sürdürülmesi ve Valilikle Sağlık Müdürlüğü�nün ataletinin eleştirilmesi, kamuoyuna yansıtılması,
c) Acil tıp hizmetleri konusunda hekimlerin eğitimden geçirilmesi için kurslar düzenlenmesi,
d) Halkın ilkyardım eğitimini sağlamak amacıyla hekim eğiticilerin eğitimi,
e) Hekimlerin ve halkın doğal afetler konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir rehber hazırlanması,

Dr. ............ hakkında hastasına gerekli özeni göstermediği iddiasıyla HUB-92 sayılı dosyada açıklaması değerlendirilerek soruşturma açılmasına, Dr. ............�un soruşturmacı açılmasına,

Dr. ...............�nün tanıtım kuralları ihlal ettiği iddiasıyla açılan HUB-R-71 sayılı dosyada açıklaması değerlendirilerek, tanıtım kuralları konusunda uyarılarak soruşturmaya gerek olmadığına,

Dr. ...............�in başvurusu üzerine Dr. ............... ve ............... hakkında çekilen grafide tıbbi hata ve ihmal olduğu iddiasıyla açılan İş-1042 sayılı dosyada soruşturma açılmasına (Bilirkişi görüşü doğrultusunda),

Tefecilik suçlamasıyla daha önce hakkında açılan soruşturmaya yanıt vermeyen (İş-882) sayılı dosyada Dr. ...............�ın yazılı savunma yapmaması üzerine Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Basında ............... isimli hastanın tedavisinde ihmal iddiasıyla çıkan haber üzerine açılan HUB-89 sayılı dosyada ............... ve ...............�nun görüş ve bilgisinin beklenmesine,

Dr. ............... hakkında Tabip Odası�na yanlış bilgi vererek işyeri hekimliği yaptığı iddiasıyla açılan HUB-71 �de haksız kazanç teminine yönelik eylemi nedeniyle soruşturmacı Dr. ...............�nun fezlekesi değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr. ............... ve Dr. ............... hakkında ............... isimli gebenin Özel ............... Hastanesi�nde takibi ve doğumu sırasında tıbbi ihmal ve hata iddiasıyla açılan İş 779 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. ............... �un fezlekesi değerlendirilerek Dr. ............... ile ilgili işleme gerek olmadığı, Hastane Başhekimi Dr. ...............�den yazılı savunma istenmesine,

Dr. ............... hakkında tanıtımlarda etik kuralları ihlal ettiği iddiasıyla açılan İş-1030 sayılı dosyada yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

Dr. ............... , Dr. ............... , Dr. ............... hakkında tıbbi hata iddiasıyla açılan iş-547 sayılı dosyada Dr. ............... �un hazırladığı fezleke değerlendirilerek işleme gerek olmadığına karar verilmiştir.

24 Kasım 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Kadri Dönmez�in Biyokimya Laboratuarlarının kalite kontrolü amacıyla hazırlanan bir yönetmelik önerisi hakkında bilgi alınarak konunun Özel Hekimlik Komisyonu tarafından değerlendirilerek tekrar ele alınması kararlaştırıldı.

Odamızın bilgisayarlarında mevcut kayıtların olası risklere karşı güvence altına alınması amacıyla bir �CD recorder� satın alınmasına,

�Güçbirliği Girişim Komitesi� nin 3 Aralık 1999 akşamı Sevinç Özgüner Toplantı Salonu�nda bir toplantı düzenleme talebinin kabul edilmesine,

Büyükşehir Belediyesi Acil Yardım Hizmetlerinde çalışan hekimlere işyeri hekimliği görevleri karşılığında haklarının verilmemesi nedeniyle hukuki girişimlerde bulunmak üzere Av. Nahide Parlak�a görev ve yetki verilmesine,

İstanbul�da Ekim ayında yapılan İşyeri Hekimliği Kursları sınavlarının henüz açıklanmamış olmaması nedeniyle üyelerin taleplerini yanıtlamak üzere TTB Merkez Konseyi�ne yazılı bilgi istenmesine,

1933 Üniversite Reformu sonrası İstanbul Tıp Fakültesi�nin ilk mezunlarını ve 60 yıllık hekimleri biraraya getirmek üzere 8 Aralık 1999 günü İstanbul Tıp Fakültesi 33 Reform Anfisi�nde bir toplantı düzenlenerek bu meslektaşlara, vefat edenlerin ailelerine birer anı plaketi verilmesine,

Bu defter bittiği için yeni bir karar defterinin onaylatılarak kullanılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Önceki defter dolduğu için bu karar defterinin devamına karar verilmiştir.

As Gündüzler için Dr. Harun Kaya, Koç Menkul için Dr. Mehmet Berk, Aydoğanlar Otomotiv için Dr. Ahmet Güner, RMK Marine Gemi için Dr. Meliha Doğru, Özkartallar İnşaat için Dr. Zübeyde Keleş, Lonca Organizasyon için Dr. Feride Kozguç, Ha Teks Entegre Tekstil için ve Haskon Giyim San. İçin Dr. F. Okan Falay�a işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine,

Dr. Yılmaz Baş, Dr. Halis Dokgöz ve arkadaşlarının deprem konulu karikatürlerinin sergilenmesi için hazırlanması, kartpostal olarak bastırılması için teklif alınması, karikatürlerin �Acılarımızın umuda dönüşmesi için elbirliği� dileğimizle sunulmasına,

Beşinci Pratisyen Hekim Kongresi Düzenleme Kurulu adına yapılan başvuru kabul edilerek 170.milyon TL çiçek masrafının Odamızca karşılanmasına,

................. isimli hastanın doğuştan kalça çıkığı nedeniyle opere edildiği sırada uyluk atardamarı kesilerek sonuçta bacağının kesilmesine neden olduğu iddiasıyla Dr. ................. hakkında açılan İş-1034 sayılı dosyada Fezlekeci Dr. ................. �un görüşleri doğrultusunda Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı .....bilirkişi görüşü istenmesine,

................. �ın çarpık bacaklarını düzeltmek amacıyla opere edildiği sırada yanlış teşhis ve tedavi edildiği iddiasıyla Dr. ................. hakkında açılan İş-873 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. ................. �un fezlekesi değerlendirilerek dosyanın Onur Kuruluna sevkedilmesine,

................. Hastanesi Başhekimi Dr. ................. hakkında açılan HUB-R-70 sayılı dosyada tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle alınan yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevkedilmesine,

Dr. ................. hakkında kendi başvurusu ve İl Sağlık Müdürlüğü�nün başvurusu üzerine uzman olmadığı konuda tıbbi uygulamada bulunduğu ve tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan İş-546 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. ................. �un fezlekesi değerlendirilerek Onur Kuruluna sevkedilmesine,

Uzman olmadığı halde ultrasonografi raporu düzenlediği için Dr. ................. hakkında açılan İş-626 sayılı dosyada yazılı savunması değerlendirilerek işlem yapılmasına gerek olmadığına ,

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. 9. Ve 42. Maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Dr. ................. �nın 20.10.1999 tarihli posta alındısı olmasına rağmen süresi içinde yazılı savunma vermediği için Onur Kurulu�na sevk edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

6 Ekim 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Adım Otomotiv A.Ş. için Dr. Orhan Timur, Özkorteks Tekstil San. Ltd. Dr. Nuran Doğramacıoğlu, Trakya Cam ve Plastik Doğrama A.AŞ. için Dr. Türkan Yanardağ, Gök-Bora Uluslar arası Nakliyat Tic. A.Ş. için Dr. Hüseyin Tunalı, Terfa İnşaat İçin Dr. Veysi Ülgen, Motorola Komünikasyon için Dr. Füsun Canik, Çarşı Büyük Mağazacılık için Dr. Y. Taner Bayram, Acarlar Otomotiv için Dr. Erkan Bakır, Erer İnşaat ve Tic. İçin Dr. R. Kenan Uzun, Deça Organizasyon için Dr. Muhsin Ayhan, Fetih Tekstil için ve Bilge Örme San. Tic. İçin Dr. Işıl Okan Köylüoğlu, International Hospital için Dr. Semra Özgür, Konyalı Lokantacılık için Dr. Pakize Cenk, Grafika Lintaş için Dr. Hülya Yanbay, Şişli Etfal Hastanesi Vakfı için Dr. Tunç Çelebi için işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine,

Deprem sırasında yürütülen çalışmalara destek veren kişi ve kuruluşlara bir teşekkür mesajı iletilmesine,

Hekimlikte tanıtım kurallarına aykırı ilanların Reklam Kurulu�na iletilmesi konusunda Genel Sekreter�e yetki ve görev verilmesine,

Sağlık Bakanlığı�nın eğitim hastanelerinde vardiyalı çalışma sistemine geçişi öngören hazırlıkları konusunda Odamız görüşünü ifade eden bir basın toplantısının 08.10.1999 günü yapılmasına,

Kızılay�a ait kuruluşlarda sağlık hizmeti, poliklinik hizmeti verilmesi, bunun yarattığı sorunlar konusunda Özel Hekimlik Komisyonu�nun görüşleri alınarak Dr. Tartanoğlu'nun hazırlamasına,

Deprem bölgesinde rotasyonla görevlendirilen hekimlerin karşılaştığı sorunlar dikkate alınarak hizmette gönüllülüğü teşvik edecek önerilerin İl Sağlık Müdürlüğü ve SSK İstanbul Bölge Müdürlüğü�ne yazılı olarak iletilmesine,

Eğitim Hastanelerinin şef ve şef yardımcısı kadrolarına profesör veya doçent olan uzmanların sınavsız atanabilmelerine olanak tanıyan değişiklik konusunda gelişmelerin EPKK üyeleriyle yapılacak toplantıda değerlendirilmesine, bu değişiklikten yararlanarak atanan hekimlere Oda görüşlerinin yazılı olarak iletilmesine,

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nin yanan ameliyathaneleri için açılan kampanyada toplanan paralarla bir ameliyathane lambası alınması için girişimde bulunulmasına, Hastanede kurulacak bir komisyona temsilci bulundurularak satın alma işlemi için görev verilmesine,

İstanbul�daki balık yenmesine bağlı zehirlenmeler konusunda İl Hıfzısıhha Enstitüsü ve Hidrobiyoloji Bölümünden görüş ve bilgi alınarak değerlendirme yapılmasına,

......... TV�de yayınlanan �...............� programında Dr. ................. �ın hekimliğe yakışmayan davranışlarda bulunması nedeniyle uyarıda bulunulmasına,

Onur Kurulu tarafından para cezasına çarptırılan, ancak tebliğ edilmesine rağmen ödemeyen hekimlerden para cezasının yasal faizleriyle birlikte tahsil edilmesi için icraya başvurulmasına,

....�nın ................... Hastanesi�nde tedavisi ve ....................... Hastansi�nde ölümü nedeniyle tıbbi ihmal iddiasıyla açılan S-0015 sayılı dosyanın 5 yıllık zaman aşımı nedeniyle işlemden kaldırılmasına,

Dr. ................... hakkında organ ve doku nakli amacıyla para teklif eden gazete ilanı verdiği iddiasıyla soruşturma açılmasına,

Dr. ............... hakkında hastasına tıbbi madahale sonucu felç olmasına neden olduğu iddiasıyla açılan HUB-57 sayılı dosyada hekimin açıklamaları değerlendirilerek soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Hekim olmayan bir kişinin tıbbi müdahalelerde bulunduğu iddiasıyla Özel ................ isimli sağlık merkezinin kapatıldığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

Dr. .................... hakkında sorumlu olduğu ....................... hakkında örtülü reklam yaptığı iddiasıyla açılan İş-720 sayılı dosyada soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesine,

.................... Başhekimi ............... hakkında çalışma izni olmayan bir kişiyi nöbetçi olarak görevlendirdikleri, Dr. ............. hakkında aynı kişiye görevini bırakarak ayrıldığı için soruşturma açılmasına, ................ hakkında çalışma izni olmadığı halde hekimlik yaptığı için Cumhuriyet Savcılığı�na suç duyurusunda bulunulmasına,

Dr. ........................ hakkında tanıtım kurallarına aykırı tabela astığı için soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesine,

Vefat eden üyeler için Cumhuriyet Gazetesi�nde vefat-başsağlığı ilanları verilmesine,

Hikmet Aygündüz isimli hastanın .................... Hastanesi'ne başvurusu sırasında yeterli özenin gösterilmediği iddiasıyla açılan HUB-42 sayılı dosyada Dr. ..............'un davranışları hakkında kesin bilgi elde edilememiş, ............. verdiği bilginin haberi yazan gazeteciye iletilmesine,

Sağlık Müdürlüğü�nün başvurusu üzerine açılmış olan İş-598 sayılı dosyada bilirkişi görüşü değerlendirilerek tıbbi ihmal saptanmadığı, azami ücretin saptanması söz konusu olmadığından işlem yapılmasına gerek olmadığına oybirliğiyle karar verilmiştir.

13 Ekim 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

İstanbul�daki eğitim hastanelerinin bazılarında vardiyalı çalışma sisteminin uygulamaya konulması ile ilgili olarak hastane temsilcilerinden yazılı bilgi istenmesi, bir rapor haline getirilerek kamuoyu ve yetkililere iletilmesi kararlaştırılmıştır.

SSK için tahsis edildiği öğrenilen 18.000. kadronun İstanbul�da başta SSK Dispanserleri olmak üzere sağlık hizmetlerinin gereksinimine yanıt verecek tarzda değerlendirilmesi ve partizan atamalardan kaçınılması konusunda görüş birdirilmesi,

Özel Sağlık kuruluşlarının kuruluş ve denetimi kurallarını belirleyen Ayaktan Teşhis ve Tedavi Merkezleri Yönetmelik Taslağı hakkında kısa zamanda görüş hazırlayarak Türk Tabipleri Birliği�ne iletilmesi,

Daha önce açılmış, ancak sonuçlandırılmamış soruşturmalarda soruşturmacılara ellerindeki dosyaları incelemeleri konusunda hatırlatma mektubu yazılması,

Dr. .. hakkındaki HUB-49 sayılı dosyanın hazırlanan fezleke ile birlikte Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

Dr. ... ile ilgili olarak hekim-hekim ilişkilerinde meslek etik kurullarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla açılan İş-934 sayılı dosyanın fezlekesiyle birlikte Onur Kurulu�na sevki,

Dr.... hakkında hastasına yaptığı ultrasonografik inceleme hakkında rapor düzenlenmesi nedeniyle açılan soruşturmada hekimin yazılı savunması değerlendirilerek rapor etmede uyulması gereken hususlar belirtilerek işleme gerek olmadığına,

Dr. ... hakkında hastasına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla açılan HUB-85 sayılı dosyada hekimin açıklamaları tutarlı bulunmadığından soruşturma açılmasına,

....�nın Özel ... Hastanesi�ne doğumu sonrasında takibi ve ölümü ile ilgili olarak açılan HUB-73 sayılı dosyada bilirkişi atanarak görüş istenmesine,

Dr. .. hakkında bir TV reklamında ismini ve kliniğini kullandırarak tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan HUB-R-59 sayılı dosyada hekimin yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr. ... hakkında safra kesesi operasyonu sırasında hekimliğin kötü uygulanması nedeniyle hastasına zarar verdiği iddiasıyla açılan HUB.-83 sayılı dosyada meydana geldiği anlaşılan striktürün operasyonun olası komplikasyonları arasında olduğu değerlendirmesiyle soruşturma açılmasına gerek olmadığına oybirliğiyle karar verilmiştir.

20 Ekim 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Uluslararası Tahkim Anlaşması konusunda Kasım ayında ABD�de yapılacak toplantı öncesi kitle örgütlerinin görüşlerini Başbakan ve Cumhurbaşkanı�na iletilmesi önerisinin gelecek hafta yapılacak değerlendirmenin ardından TTB Merkez Konseyi�ne iletilmesine,

Modam Giyim San. A.Ş. için Dr. Seval Özergin, Tür-İp Tekstil San ve Tic. Ltd. için Dr. LA. Nafi Erdinç, Egebank A.Ş. için Dr. Feride Daruga ve Dr. Saliha Sönmezateş Güneri, Tansaş İzmir Büyükşehir Bel. İç. Ve Dış Tiç. A.Ş. için Dr. Feral Çakar, Cihangir Dericilik San ve Tic. A.Ş. için Dr. Osman Öztürk, Han Tekstil ve Özet Tekstil (OSB) için Dr. A. Kerem Demir, Sağra Gıda Üretim Paz. A.Ş. için Dr. Ayten Aysel Okyay, Clasship Yatçılık San. Ltd. Şti. için Dr. İskender Sincer�e işYeri hekimliği yetki belgesi verilmesine,

Tıp Öğrencilerine verilen aylık burs miktarının 30.000.000.TL olarak belirlenmesine,

Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yardım Kampanyası nedeniyle toplanan bağışlarla ameliyathaneye bir anestezi monitör seti alınması şeklinde Hastane Yardım Komitesi�nin talebi kabul edilerek cihazın satın alınması için girişimde bulunulmasına,

Muayenehanesinde cinsel taciz uyguladığı iddiasıyla Dr... hakkında soruşturma açılmasına,

......... isimli dergide örtülü reklam yaptığı iddiasıyla Dr. .. hakkında açılan dosyada yazılı savunması değerlendirilerek dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

27 Ekim 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Deprem sonrası il afet planının kamuoyuna ve hekimlere tanıtılması konusunda Dr. Namık Kemal Tartanoğlu ve Dr. Atilla Ongan�a görev verilmesi,

İlkyardım eğitimi organizasyonu, olağanüstü durumlarda hekimlik kursları düzenlenmesi konusunda Dr. Özcan Baripoğlu ve Dr. Mithat Kıyak�a görev-yetki verilmesi,

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri içinde Taksim Atatürk Anıtı ve Beyazıt�taki Anıt önüne çelenk konulması, bir basın bildirisi yayınlanarak hekimlerin etkinliklere katılmaya çağırılması, Kadıköy Belediyesinin düzenlediği yürüyüşe katılınması, �Demokratik Toplumcu Çağrı� başlıklı metnin hekimlerin görüş ve onayına açılması, internet ve Hekim Forumu�nda yayınlanması,

Tababet Uzmanlık Yönetmeliği�nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması düşünülen değişiklikler konusunda İstanbul Tabip Odası�nın görüşlerinin gerekçeli olarak hekimlere, kamuoyu ve basına açıklanması,

Vardiyalı çalışma sistemi konusunda uygulamaya katılan hekimlerin görüşleri, değerlendirmesi, sorunları konusunda Odamızı bilgilendirmelerinin istenmesi, bu bilgiler ve gelişmeler ışığında basın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi,

Marmara Bölgesi Tabip Odaları toplantısının 6 Kasım günü �Afetlerde ne yapmalıyız?� konusunu ele almak üzere yapılmasının önerilmesi,

Bayrampaşa Cezaevi hekimlerinin başvurusu değerlendirilerek cezaevine girişte hekimlerin elle üstlerinin aranması konusunda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması,

Dr. ... hakkında dağıtılan el ilanındaki içerik ve tanıtım kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle açılan dosyada soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,

Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ... hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan dosyada soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,

Cinsel taciz iddiasıyla Dr. ... hakkında açılan dosyada yazılı savunmasına ek olarak sözlü savunma almak üzere soruşturmacı atanması,

İlimizde başıboş köpeklerin yarattığı sorunlar ve kuduz hastalığı ile ilgili alınması gerekli önlemler konusunda sağlık meslek odaları temsilcileri ile birlikte bir değerlendirme yapılması,

Özel ... Hastanesi�nde doğum yapan .... isimli hastanın bebeğinin tıbbi ihmal ve hata nedeniyle açılan dosyada bilirkişi görüşü değerlendirilerek soruşturma açılmasına gerek olmadığı,

. ... isimli hastanın tedavisini reddettiği iddiasıyla açılan İş-859 sayılı dosyada, hastalık ve hasta-hekim ilişkisi konusunda bilgilendirilerek işlem yapılmasına gerek olmadığı, dosyanın kişisel dosyasında saklanması,

.... isimli hastaya müdahale sırasında tıbbi hata sonucu organ kaybına neden olduğu iddiasıyla Dr. ... hakkında açılan İş-880 sayılı dosyada bilirkişi görüşü değerlendirilerek Dr. ...�ın soruşturmacı olarak atanması,

Bina Servis Temizlik Teknik Lojistik Hizm. Ltd. için Dr. B. Sermet Türkekul, Ant Tekstil Turizm İnş. San. Ltd. Şti. için Dr. Nusret Tuncer, Ğepa-Fiberglas için Dr. Ferit Kutlu, Melodi Çocuk Evi için Dr. Yasemin Savaş, Alarko San. Tesisleri Sabiha Gökçen Kurtköy Şantiyesi için Dr. Mehmet Sinan Günay, İnteks Tekstil San ve Tic. A.Ş. için Dr. Yıldırım Temir, Kadıköy Nakliyat A.Ş. için Dr. Salih Çalık, Çuhadaroğlu Al. (OSB) için Dr. Serdar Karlıova, Eko Tekstil Ltd. Şti. için Dr. Murat Gözen, Marmara Grupu Sosyal Hizm Ltd. için Dr. Abdurrahman Akkuş, Öreneller Örme San. İçin Dr. Kamil Çerçi, Giz İnşaat Yatırımları için Dr. Ethem Nuhoğlu, Seyran Pastanesi San. Ve Tic. Ltd. Şti. için Dr. Nimet Kaptan Zengince, İleri Elektrik .AŞ. için Dr. Asuman Azimli, Güven Sigorta A.Ş. için Dr. Ayşe Eda Tanrısever�e işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

1 Eylül 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Bölgemizde meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören hekimlerin tespit edilmesi amacıyla bir gazete ilanı verilmesi, bu ilanda destek vermek isteyen hekimlere çağrı yapılması,

Depremzedelere yardım etmek amacıyla başvuruların deprem bölgesinde depreme dayanıklı sağlık ocakları ve hekim lojmanı inşaatı, ölen hekimlerin yakınlarına destek ve çocuklarının eğitimi, acil durumlarda müdahale edebilecek seyyar sağlık üniteleri kurulması amacıyla kullanılması için yönlendirilmesi,

Deprem sonrası yas nedeniyle yapılmakta olan tıp kongrelerinde sosyal programların bu atmosfere yakışır şekilde gerçekleşmesi için uzmanlık dernekleri, İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası ve Türk Tabipleri Birliği�yle ilişki kurulması,

İstanbul�daki sağlık kuruluşlarının depreme dayanıklılığı ve depremden ne kadar hasar gördüğü konusunda teknik inceleme ve testlere dayalı kesin raporlar düzenlenmesi için girişimde bulunulması,

İzmit�te 4.9.1999 günü yapılacak TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısına Odamızı temsilen Dr. Orhan Arıoğul ve Dr. Özcan Baripoğlu�nun katılmalarına,

Depremde oturduğu konut hasar görerek oturulamaz duruma gelen Dr. ...................................başvurusu ve eklediği belgeler değerlendirilerek İşyeri Hekimliği Kursu�ndan ücret ödemekten muaf tutulmasının TTB Merkez Konseyi�ne önerilmesi,

................... Hastanesi�ne başvuran hastaya tıbbi müdahalede geç olduğu ve hekimliğe yakışmayan davranışlarda bulunduğu iddiasıyla açılan HUB-69 sayılı dosyada Dr. ...............�in açıklamaları yeterli görülerek hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığına, dosyanın ....................�ndeki yaklaşımın araştırılması,

................... isimli hastanın ................... ve ...................�nde takibi ile ilgili iddialar konusunda açılan HUB-56 sayılı dosyada Dr. ...................�nun bilirkişi atanması,

Doğan Yayın Grubu için Dr. Ebru Çetin, Aksan Hazır Giyim için Dr. Erdinç Ünal, İlsan İlaç için Dr. Gürcan Ünlüsoy, Empa Elektronik için Dr. Vahit Tunalı, Pelsan aydınlatma için Dr. Mehmet Köse, Mudurmu Tavukçuluk için Dr. Şemsi Gündoğru, Beko A.Ş. için Dr. Gönül Malat , Sema Video Televizyon için Dr. Sinan Taşbaş ve Dr. Mustafa Güney, Boytaş Boyama için Dr. Remzi Gündoğdu, Tekno Palimer için Dr. Mehmet Hayırlıoğlu�na işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine,

On günlük adet gecikmesinden söz etmesine rağmen röntgen filmi çekilmesi iddiasıyla ................... hakkında açılan HUB-68 sayılı dosyada hastane Başhekimi�nin açıklamaları değerlendirilerek başka bir işlem yapılmasına gerek olmadığı,

................... isimli hastanın ................... Hastanesi�nde geçirdiği operasyon sonrası tıbbi ihmal ve hata olduğu iddiasıyla açılan İş-460 sayılı dosyada Dr. ...................�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Dr. ................... hakkında mesai saatlerinde yapılan cerrahi işlemlerin mesai sonrası yapıldığı şeklinde göstererek ücret aldığı iddiasıyla açılan İş-35l sayılı dosyada, Enstitü tarafından verilen kınama cezasının İdare Mahkemesi�nce iptali ve yazılı açıklamalar dikkate alınarak soruşturma açılmasına gerek olmadığı, dosyanın Dr. ...................�nun kişisel dosyasında saklanması kararlaştırılmaştır.

8 Eylül 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Finansbank A.Ş. için Dr. İlkay Onur, Ekan Dış Ticaret için Dr. Sultan Karataş, Çizmeci Gıda San. İçin Dr. İsmail Uysal, Çınar Otelcilik için Dr. Semra Özgür, Koç Holding için Dr. Erkan Üçer, Hotel Princess (Özkanlar Turizm) için Dr. Aydın Kendirci, Akabe Sağlık Merkezi için Dr. Handan Toprak, Ambarlı Depolama için Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Obitaş Ortadoğu Birlik için Dr. Ersin Tokbaylar, Çakıroğlu Tekstil için Dr. Satia Advan, Biobak Laboratuar Malzemeleri için Dr. Zennure Geçer, ve HMB Uluslararası İnşaat Sanayi için Dr. Mustafa Sülkü�ye işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi kararlaştırılmıştır.

Depremden zarar gören üyelerin saptanması ve bir dayanışmanın organizasyonu konusunda Dr. Mithat Kıyat ve Dr. Rıfat Yücel�e görev ve yetki verilmesine,

Depremzedelerin tedavisine katılan hekimlerin ruh sağlığı sorunları konusunda hastaların ve kendilerinin karşılaştıkları sorunlar konusunda eğitimi amacıyla hastanelerde ve birimlerde Türkiye Psikiatri Derneği ile birlikte toplantılar düzenlenmesine,

İstanbul Tabip Odası�nı temsilen Dr. Orhan Arıoğul�un Sivil Toplum Kuruluşları Birliği dönem sözcüleri arasında yer alması önerisi karşısında, Odamızın yürütmekle zorunlu olduğu işlerin yoğunluğu karşısında görev almasının mümkün olmadığının bildirilmesine,

Depremden zarar gören Yalova ilinde görev yapanlar ve İstanbul�da zarar gören üyelerin 1999 yılı aidatlarının alınmamasına,

Sağlık Bakanlığı�nın afet durumunda yerine getirmesi gereken görevleri yerine getirmediği açısından eleştirildiği bir basın açıklamasının yapılmasına,

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmelik Tasarısı hakkında Dr. Yıldız tarafından hazırlanan bir metnin TTB MK�ne gönderilmesine,

.................... isimli hastanın .................... ve ....................�nde tedavisinde tıbbi hata ve ihmal olduğu iddiası üzerine açılan HUB-56 sayılı dosyada bilirkişi Dr. ....................�nun görüşü değerlendirilerek soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Bir TV kanalında yayınlanan programda hekimlik etiğine yakışmayan davranışlarda bulunduğu belirtilen Dr. .................... ve .................... hakkında 30.5.1996 tarihinde açılmış buhunan soruşturmanın, soruşturmacı atanan Dr. ....................�nın şu ana kadar fezleke hazırlamadığı değerlendirilerek resen yürütülmesine, Dr. ............... 'ya konunun hatırlatılmasına,

Dr. ....................�e konsültasyon amacıyla geldiği klinikte fiili saldırıda bulunduğu iddia edilen Dr. ....................�in açıklaması değerlendirilerek ....................�nda barıştırıldıkları anlaşıldığından ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına,

Tanıtım Kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan İş-892 sayılı dosyada Özel .................... Hastanesi sorumlu hekimi Dr. .................... hakkında Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr. .................... hakkında açılan bir soruşturmada öncelikle ....................�ndan bilgi alınarak konunun araştırılmasına,

Deprem nedeniyle Tıpta Uzmanlık Sınavı�nın ertelenmesi talebinin ÖSYM tarafından uygun görülmemesine karşın Temsilciler Kurulu kararı doğrultusunda itiraz edilerek girişimde bulunulmasına,

.................... Merkezi hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan HUB-R-41 sayılı dosyada düzeltme açıklaması yeterli görülerek ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

15 Eylül 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Yalova izlenimleri Dr. Orhan Arıoğul tarafından aktarıldı ve şu kararlar alındı:
a) Bölge hekimlerinin işyeri hekimliği başvurularının kabul edilmesine,
b) Sertifikası olan hekimlere öncelikli olarak işyeri bulunmasına,
c) Bölge hekimlerinin 1999 yılı aidatları ve eski borç gecikme faizlerinin dondurulmasına,
d) Bölge hekimlerinden okul çağında çocuğu olanlara eğitim yardımı verilmesine,
e) Bölge hekimlerine uygun barınma şartlarının sağlanması için kriz masasına yazı yazılmasına,
f) Bölge hekimlerine, 1 maaş ikramiye, maaşın yarısı kadar deprem tazminatı ve taşınma yardımı verilmesi için Sağlık Bakanlığına yazı yazılmasına,

Hekimler ve sağlık çalışanlarına destek ve dayanışma kampanyası için (İstanbul ili) yeni bir hesap açılmasına, daha önce açılan hesaptaki paraların bu yeni hesaba aktarılmasına, Dr. Rıfat Yücel, Dr.Turgut Adatepe, Dr. Seniha Hacıoğlu�nun yetkili kılınmasına,

15.09.1999 İstanbul Valiliği tespit tutanağı gereği, oda hanının yangın merdiveninin yapılması, yangın çıkışlarının işaretlenmesi ve birden fazla çıkış kapısının belirtilmesi işlemlerine başlanmasına,

DPT�nin 06.09.1999 tarih 3226 sayılı yazısı ile istenen bilgilerin toplanması için Sağlık Müdürlüğü�ne, SSK Bölge Müdürlüğüne, Özel Sağlık Kuruluşları Birliği Derneğine yazı yazılmasına,

09.09.1999 tarihli İstanbul Tıp Fakültesi K.B.B. Ana Bilim Dalından gelen yazı gereği, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü�ne düzeltme yazısı yazılmasına,

Şef, şef yardımcılığı atamaları ile ilgili 09.09.1999 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişikliğin iptali için dava açılmasına,

Yönetmelik değişikliğinin geri alınması için Sağlık Bakanlığı�na mektup yazılmasına karar verilmiştir.

Janine Giyim için Dr. Yusuf Demirci�ye, Kodak (Near East) için Dr. Sedat Altınışık�a, Arda Cam-Ekrem Akyiğit Tekstil OSB için Dr. Metin Çetinkaya�ya, Balkan Motorlu Araçlar için Dr. Ahmet Güner�e Tekstilya Tekstil için Dr. N. Arıkan Başaran�a, Elif Bebe Genç Mobilya için Dr. H. Arif Kayahan�a, Sena Tekstil için Dr. Engin Çağlar�a, Ali Rıza Başkan Matbaası için Dr. Efrahim Seçkin�e, Özkul Giyim için Dr. B. Ziya Gökalp�e işyeri hekimliği yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

22 Eylül 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

.................. hakkında ............ Gazetesi�nde verdiği demeçle hekimlik meslek kurallarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Dr. ......... hakkında soruşturma açılmasına,

Hekimlerin kullandıkları cep telefonları için indirim uygulanması konusunda Turkcell ve Telsim nezdinde girişimde bulunulmasına,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi�nde görev yapan ve işyeri hekimliği için sözleşme imzalayan hekimlerin ücretlerini alamamaları nedeniyle yapılan başvurunun hukuken incelenerek gerekli girişimlerde bulunulmasına,

Park Ticaret ve Tur İşletmecilik için Dr. Füsun Yariş�e, Akyüz Tekstil ve Tic. A.Ş. için Dr. Oktay Tarlığ, Bika Servis Oto Onarımı ve Yedek Parça Tic. Ltd. Şti için Dr. Oktay Tarlığ,Park Yapı Organizasyon için Dr. Fevzi Dikici, Coşkun Link Bilgisayar A.Ş., Link Holding A.Ş., Ling Soft A.Ş., Link Plus A.Ş., Link Sistem A.Ş. (OSB) için Dr. Birgül Öz, Gülistan Dekal Çıkartma ve Baskı San A.Ş. ve Ltd. Şti. (Osm) için Dr. Tevfik Sevindik Örnek, Özel Okmeydanı Hastanesi için Dr. Ercan Kesal ve Beyoğlu Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu için Dr. Nurdoğan Beyazıt�a işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine,

İstanbul için olası bir afet sırasında sağlık hizmetlerinin organizasyonu konusunda hazırlanan bir raporun Valilik Makamı�na sunulması, bu konuda ciddi bir hazırlık yapılmasının izlenmesine,

Depremden zarar gören hekimlerin ve yaşamını yitiren üyelerin yakınlarını maddi yönden desteklemek için eldeki kaynakların kullanılması ve zarar gören hekimlerin Ekim ayı başına kadar netleştirilmesine,

Ortopedi Derneği�nin düzenlediği �Medya ve Sağlık� konulu toplantıya İstanbul Tabip Odası�nı temsilen Dr. Rıfat Yücel�in katılmasına,

Mahkemelerde bilirkişilik yapmak isteyen hekimlere duyuru yapılmasına,

... isimli hastanın patolojik incelemesi nedeniyle preparatları hasta sahibine vermediği iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına,

... isimli hastanın ..........Tıp Fakültesi�ndeki tanı ve tedavisinde ihmal ve hata iddiasıyla açılan HUB-41 sayılı dosyada ....Hastanesi�nden bilgi istenmesine,

... isimli hastanın ................. Hastanesi�ne başvurusu sırasında kötü muamele ettiği iddiasıyla Dr. ... hakkında açılan HUB-21 sayılı dosyada tekit yazılmasına rağmen açıklama yapmayan hekim hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesine,

Tanıtım amacıyla kendisine verileni ilaçları muayenehanesinde sattığı iddiasıyla Dr. .... hakkında açılan HUB-13 sayılı dosyada iddiaları kanıtlayacak bilgi olmadığından soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Dr............�e hakaret ettiği iddiasıyla Dr. .......... hakkında açılan HUB-17 sayılı dosyada tanık gösteremediği anlaşıldığından, iddiaları kanıtlayacak bilgi olmadığından soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Gözaltında iken Rıza Poyraz�ın muayenesi sırasında hekimliği yakışmayan sözler sarfettiği ve tarafsız-önyargısız davranmadığı iddiasıyla Dr....hakkında açılan İş-1052 sayılı dosyada hekimin iddiaları reddetmesi ve tanık gösterilememesi nedeniyle soruşturma açılmasına gerek olmadığına, dosyanın hekimin kişisel dosyasında saklanmasına,

Uzmanı olmadığı konularda tıbbi müdahelede bulunduğu ve tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Dr....hakkında soruşturma açılmasına, ve yazılı savunma istenmesine,

Uzmanı olmadığı halde radyolojik inceleme yaparak rapor düzenleyen Dr. .., Dr. ve Dr. �in hakkında açılan İş-626 sayılı dosyada Etik Kurulun önerisi doğrultusunda soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesine,

Dr.... hakkında tıbbi hata iddiasıyla açılan İş-470 sayılı dosyada bilirkişi Dr...�in görüşünü bildirmemesi nedeniyle tekit yazılmasına,

... isimli hastanın tanı ve tedavisinde hata yaptığı iddiasıyla Dr. ... hakkında açılan İş-569 sayılı dosyada hekimin tekit yazılarına rağmen açıklama yapmaması değerlendirilerek soruşturma açılmasına,

... isimli hastanın tanı ve tedavisinde tıbbi hata yapıldığı iddiasıyla Özel ... Hastanesi ve Özel ...Polikliniği hakkında açılan İş-378 sayılı dosyanın bilirkişi Dr...�nun görüşü doğrultusunda soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

... ve ... isimli hastaların ölümünde ihmali nedeniyle ..... Hastanesi hakkında HUB-9 sayılı dosyada soruşturma açılmasına,

Dr.... hakkında Dr....�in hastane acil servisine getirdiği hastasını kabul etmemesi ve hekimin tartaklanması iddiasıyla açılan İş-543 sayılı dosyada tanık ve şikayetçi hekime ulaşılamaması nedeniyle soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

Hastasına kontakt lens reçetesini lensi kendisinden almadığı için vermeyen Dr. ... hakkında açılan İş-691 sayılı dosyada Oftalmoloji Derneği�nin görüşü doğrultusunda soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

29 Eylül 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

İl Valiliğine daha önce gönderilen �İl Afet Planı� ile ilgili önerilerimizi içeren raporun TTB Merkez Konseyi, İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, SSK Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı�na da iletilmesine,

Depremden zarar gören hekimlere destek amacıyla oluşturulan fondan talepte bulunan hekim ve tıp öğrencilerine yardım yapılması amacıyla Dr. Kürşat Yıldız, Dr. Rıfat Yücel, Dr. Turgut Adatepe�den oluşan bir komisyon kurulması,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından önerilen üyelik programının yenilenmesi ile ilgili projenin İstanbul Tabip Odası�nın taleplerini karşılayacak şekilde sunulduğu taktirde kabul edilmesine,

Milliyet Gazetesi�nde ilan vermek üzere hekimlere ayrılan sayfanın 1219 sayılı Yasa ve tanıtım kurallarına uymaları kaydıyla İstanbul Tabip Odası�nın denetiminden geçirilerek yayınlanması için bir sözleşme yapılması,

Profesör ve doçentlere, sınava girmeden yapılmadan sınavsız şef ve şef yardımcılığına atanma olanağı doğuran Yönetmelik değişikliği hakkında Danıştay 5. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınması nedeniyle bugüne kadar yapılan atamaların iptali için kişisel dava açılması amacıyla üyelere çağrı yapılması,

Hastanelerde vardiyalı çalışma sisteminin getirdiği yönetmelik hakkında görüş oluşturmak amacıyla yapılan değerlendirmelerin 1 Ekim gününe kadar genel sekretere iletilmesi, TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı ve hastanelere bu görüşlerin ulaştırılması,

Özel hastane ve polikliniklerde çalışan hekimlerin sözleşmeli olarak görev yapmaları amacıyla, Oda Avukatınca hazırlanan örnek sözleşme metninin hekimlere ve kurumlara iletilmesi, sözleşmeli hekim çalıştıran kuruluşların sertifikalandırılarak teşvik edilmeleri,

Özel .... Hastanesi ve Dr...hakkında (Hub-69) soruşturma açılmasına

Tanıtım kurallarını ihlal ettikleri için haklarında soruşturma açılmış bulunan Özel .... Hastanesi Başhekimi Dr. .. (Hub 32) Dr. .... (Hub-R 45), Dr. ... (Hub-R 46), Dr.... (Hub-R 33) hakkındaki dosyaların Onur Kurulu�na sevk edilmeleri,

Tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Dr. ... hakkında açılan (Hub-R 5) yazılı savunması değerlendirilerek uyarılarda bulunulması, Onur Kurulu�na sevk edilmesine gerek olmadığına,

Bilimsel olmayan yöntemlerle hasta tedavisi iddiasıyla açılan Hub-18 sayılı dosyada hazırlanan fezlekenin değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

Daha önce lokal başvurusu için alınmış olan Yönetim Kurulu kararına ilaveten Kadıköy Hasanpaşa Andelip sokaktaki lokalde dernek üyelerine hafif alkollü içki servisi için alkol kullandırma izin belgesi alınması için mülki amirliğe başvurulması ve önceki lokal talebimizle ilgili bu işlemin tamamlanmasına,

Tanıtım kurallarını ihlal ettikleri gerekçeyle Dr. ... ve Dr... hakkında soruşturma açılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

4 Ağustos 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Organon İlaçları için Dr. Beyza Çelenligil, Kent Dayanıklı Tüketim için Dr. Sacit İçten , Evren Mutlu ve Gün-er İnşaat için Dr. Fatih Sabuncu, Yeni Hasdayı İnşaat için Dr. Sonnur Yılmaz, Gelişim Dayanıklı Tüketim Malzemesi için Dr. Serdar Hakan Çiftçi, Diksan İç Giyim için Dr. Şükran Balcı, Üçgen Örme Sanayi için Dr. Nazan Başaran, Vega Gıda için Dr. Kamil Aksu, Hidromekanik Makine Sanayi için Dr. Şenel Akgöz, Güray Tekstil için Dr. Hamiyet Camuşçu, SCA Packaking için Dr. Metin Oral, Epi Ticaret Temizlik için Dr. Ali Rıza Yurdakul, Karum Yönetim için Dr. Emre Baysal�a işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi kararlaştırılmıştır.

SSK ve Bağ-Kur gibi kamu yararına çalışan kuruluşların ilaç harcamalarının azaltılması açısından ucuz ilaç uygulamasının yürürlüğe konulması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması, bir basın açıklaması yapılmasına,

Uzmanlık eğitiminin yasal statüsü konusunda vakıf üniversiteleri, atamalar gibi bir konuda açılacak davarlarla hukuki berraklık sağlanması için çaba gösterilmesine, bu konuları ele almak üzere Ekim ayında bir toplantı düzenlenmesine,

TTB Büyük Kongresi�nde alınan kararlarla, TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği�nde yapılan değişiklik uyarınca, 5 yıllık zaman aşımına uğrayan,

a) Dr. .........., Dr. ................., Dr. ................. ve Dr. ................ hakkında 25.11.1992 tarihinde açılmış S-10 sayılı dosyanın,

b) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ........., ......................bölümleri hakkında 15.9.1993 tarihinde açılmış İş-210 sayılı d osyanın,

c) .................... �nde bir bebeğin ölümü hakkında 18.12.1992�de bir gazete haberi ile ilgili olarak açılmış S-25 sayılı dosyanın,

d) ............................�nde Nalan İnceel isimli hastanın operasyon sırasında ölümü nedeniyle 2.3.1993 tarihinde açılmış olan S-248 sayılı dosyanın kapatılmasına,

Dr. Oktar Babuna ile ilgili olarak açılan doku tipi bilgi bankası oluşturulmasına konusunda Odamızın tutumu hakkında Hekim Forumu ve İnternet�e yazı yazılmasına,

Büyükşehir Belediye�sinde çalışırken işiyeri hekimliği yapan üyelerin özlük haklarının ödenmesi konusunda çıkan sorunlarla ilgili olarak Belediye Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmasına,

16-23 Ekim 1999 tarihinde açılması planlanan İşyeri Hekimliği Kursları için en uygun mekanda kurs yapılmasına,

Ümraniye Cezaevi�nden iki hükümlünün ......................... ve ................... hekimleri hakkındaki ilgisizlik yakınmaları hakkında ilgili hekimlerden açıklama istenmesine,

.................... hakkında Başhekimin hemşireleri tartaklayarak odasından kovduğu yönünde SES Sendikası�nın başvurusu üzerine ilgili başhekimden görüş istenmesine,

.......................... Hastanesi Başhekiminin uygulamalarıyla hastane çalışanlarına hakaret ettiği, baskı altında tuttuğu iddiası ile ilgili olarak daha önce ilgili kurumlara yazılan yazıların tekidi ve Odamızın çalışmalarını engeller hale geldiğinin ifade edilmesine,

Dr. .............. hakkında hastasının tanı ve tedavisinde hata yaptığı iddiasıyla açılan HUB-5 sayılı dosyada soruşturma açılmasına (Bilirkişi görüşleri dikkate alınarak)

Dr. .............. hakkında Dr. ..............�e fiili saldırıda bulunduğu iddiasıyla açılan HUB-1 sayılı dosyada tanık ifadeleri değerlendirilerek soruşturma açılmasına,

Dr. .............. hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği ve tıbbi hata işlediği iddiasıyla açılan İş-463 sayılı dosyada soruşturmacının fezlekesi ve yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr. .............. hakkında adli rapordu usülsüz nedeniyle açılan dosyada soruşturmacı Dr. ..............�ın fezlekesi değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine gerek olmadığına,

Dr. .............., Dr. .............., Dr. .............. hakkında aynı seanst 6 olgunun 3�ünde anestezi komplikasyonu nedeniyle optik aterofi gelişmesi karşısında bilirkişi görüşü değerlendirilerek soruşturma açılmasına,

Dr. .............. hakkında hastasına yanlış bilgi verdiği ve başka bir hastanede ameliyat edilmesi konusunda aracılık yaptığı iddiasıyla açılan HUB-37 sayılı dosyada yazılı açıklamalar ve ebilirkişi görüşü alınarak soruşturma açılmasına,

... isimli hastanın Akut MI tanısıyla ..............Hastanesi�nden sevk edilmesi nedeniyle, sevkeden hekim ve hastane sorumlu hekiminden bilgi alınmasına,

Dr. .............. hakkında anestezi uygulamasın nedeniyle hastanın görme kaybına neden olduğu iddiasıyla açılan

..............�de başka bir hekim yerine çalışan ve piyasada olmayan bir ilaç yazan hekimle ilgili HUB-66 sayılı dosyada üye olmadan ve çalışma izni olup olmadığı bilinmeyen bir kişiyi çalıştırdığı için hastane sorumlu hekiminde bilgi istenmesine karar verilmiştir.

11 Ağustos 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Sigara içen hekimlere dönük çalışmalar konusunda Eylül veya Ekim ayında bir hazırlık toplantısı yapılmasına,

Anayasa�da üç maddede değişiklik yapılarak özelleştirmelerin Anayasa hükmü haline getirilmesi, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi�nin devre dışı bırakılması karşısında Emek Platformu ile birlikte yapılacak basın açıklamasına temsilen katılınması, sosyal güvenlik yasa tasarısı ile ilgili etkinliklerde Odamızın temsil edilmesi, hastane toplantılarında üyelerle görüş alışverişinde bulunulmasına,

Dr. ................... hakkında tanıtım kurallarına aykırı hareket ettiği için açılan HUB-R-51 sayılı dosyada hekimin tutumunu düzeltmesi nedeniyle soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Dr. ................ �un vefatı nedeniyle daha önce hakkında açılmış olan İş-623, İş-910 ve İş-917 sayılı dosyaların kapatılarak işlemden kaldırılmasına,

Üyelik hizmetlerinin yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla başvuru salonuna bir klime cihazı alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ahsen Plastik Kağıtçılık için Dr. Sedat Sivaslıoğlu�nu, Turkuaz Eşarp Sanayi için Dr. Mehmet Sargın , Logo Yazılım ve Logo Yazılım Sanayi Ticaret için Dr. Cengiz Cambazoğlu, İpek Ticaret için Dr. Fuat Hızlı, Şahinler Mensucat San. İçin Dr. Güven Akar, Beykoz Beld. (OSB) için Dr. Hüseyin Geren, Etim Eğitim Merkezleri için Dr. Pınar Tura Canbora, T.S.K. Mehmetçik Vakfı için Dr. Oğuz Öner�e, Marka Mağazacılık için Dr. Oya Uncu İmamoğlu�na işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

25 Ağustos 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

17 Ağustos günü meydana gelen deprem felaketi nediniyle İzmit, Adapazarı ve Yalova�da hasar gören bölgelerde zarara uğrayan sağlık hizmetlerini desteklemek amacıyla gönüllü hekimlerden oluşan sağlık birimleri oluşturulmasına,

Deprem bölgesinde Sağlık Bakanlığı ve SSK tarafından biri İzmit, biri Adapazarı�nda iki seyyar hastane kurulmasının önerilmesine,

Felakete uğrayan yurttaşların sosyal güvenlik kapsamına alınmasına, temel sağlık hizmetlerine öncelik verilerek ücretsiz seevk zincirini esas alan basamaklı bir sağlık sistemi kurulması, sağlıklı barınma koşullarının bir an önce oluşturulması için kaynak oluşturmak amacıyla bütçedeki borç faizlerinin iptal edilmesini, yardım için devlete güvenmeyen yurttaşlardan vergi alma yoluna gidilmesinin çelişkili olduğuna dikkat çeken bir basın açıklaması yapılmasına,

Dar Tekstil için Dr. Zehra Temer, Gülsan İnşaat için Dr. İsmet Ertürk, Jan Tekstil için Dr. Birsen K. Yılmaz, Sinam Mode Tekstil için Dr. Sinan Yolsal, Kanal 6 Radyo Televizyon için Dr. Sezgin Tan, Tetal Ev Aletleri için Dr. Ganimet Göktepe, Joy Giyim Sanayi için Dr. Şebnem Kocamış�a işyeri hekimliği yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

7 Temmuz 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

SSK Reformu ve Memur maaş zamları konusunda 13 Temmuz 1999 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 14 Temmuz 1999'da da SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde toplu basın açıklaması yapılmasına (Temsilciler Kurulu Önerisi Gereğince),

Dr. Nur Birgen'e verilen 6 ay meslekten men cezasına rağmen kararın uygulanmaması sonucunda, Adalet Bakanlığı'na ve Başbakanlığa mektup yazılmasına ve basın açıklaması yapılmasına,

Dr. Babuna olayının hekim camiasında yarattığı farklılıkları ortadan kaldırmak ve kamuoyunun vicdanını yaralayan bu olayın tüm taraflarca tartışılması için bir forum düzenlenmesine Temsilciler Kurulu önerisi üzerine karar verilmiştir.

Kosovalı hekimler konusunda Sağlık Müdürlüğü'nden randevu alınmasına,

Hanım Baran dosyası ile ilgili olarak ilgili Başhekimliklerden ve ilgili hekimlerden görüş ve belge istermesine,

KPDS için ÖSYM başkanlığı ve Sağlık bakanlığına görüş bildirilmesine,

Dr. Ali Nahit Babaoğlu'nun Temsilciler Kurulu'nda ifade ettiği gelişmeler üzerine Dr. Orhan Arıoğul'un Etik Kurul'dan ayrılması isteği uygun görülmüş, ancak Dr. Ali Nahit Babaoğlu'nun Etik Kurula devam etmesi uygun bulunmuş konunun kendisine bildirilmesine karar verilmiştir.

14.07.1999 YÖNETİM KURULU KARARLARI

Sağlık Bakanlığı�nın kamuoyu gündemine getirdiği vardiyalı çalışma sistemi Av. Meryem Turan�dan görüş alınarak değerlendirilmiş, Sağlık Bakanlığı�ndan proje ile ilgili ayrıntılı bilgi istenmesine ve çalışma koşulları hakkında mevzuatın ortaya konularak görüş oluşturulmasına,

Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi�ndeki yangın sonrasında açılan Yardım Kampanyası ile ilgili gelişmeler konusunda yeni Başhekim Dr. Necmi Kurt�a bilgi vermek ve kampanyanın geleceği hakkında değerlendirme yapmak üzere bir görüşme talebinde bulunulmasına,

6023 sayılı yasada değişiklik önerileri konusunda bir komisyon kurularak hazırlık yapmak üzere Dr. Atilla Ongan�a ve Av. Meryem Turan�a görev ve yetki verilmesine,

Özel Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezlerinin denetimi konusunda İl Sağlık Müdürlüğü ile özel bir görüşme yapılması, bu merkezlere ilgili mevzuat konusunda bilgi verilmesine, her ilçeden bir temsilci belirlenmesi için çalışma yapılmasına,

Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı konusunda hekimleri bilgilendirmek için birim toplantıları yapılmasına, bu konuda 17 Temmuz günü düzenlenen mitinge katılınmasına,

Yoğun sıcaklar nedeniyle Oda çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla çalışma yerlerindeki değişiklikler ve klima alınması için girişimde bulunulmasına,

Bazı antibiyotiklerle ilgili olarak ICMAS KO5 başlıklı bilimsel toplantının İstanbul�da yapılması kararlaştırılmışken �global nedenler� gerekçe gösterilerek yer değişikliği yapılması konusunda Dr. Haluk Eraksoy�un Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği adına yaptığı başvuru değerlendirilerek, Eczacı Odası, İlaç İşverenleri Sendikası, İspanya Hekimler Birliği, Pfizer, Abbott, Pharmacia, Eczacıbaşı Rhone ilaç firmaralarına yazılarak görüş istenmesine,

........... firması sorumlusu Dr... hakkında Sağlık Grup Başkanlığı�nın başvurusu üzerine açılan HUB-R-21 sayılı dosyada yazılı savunması değerlendirilerek hekimlikte tanıtım kurallarına aykırı hareket etmekten dolayı Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

.............Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Dr....hakkında reklam niteliğinde haber nedeniyle açılan HUB-R-23 sayılı dosyada yazılı savunma dikkate alınarak uyarı,

Dr......hakkında tefecilik yaparak hekimliğe yakışmayan davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle açılan İŞ-882 sayılı dosyada, bu konuda mahkemenin hekim aleyhine mahkumiyet kararı verdiği yönünde basında yer alan bilgiler de değerlendirilerek ikinci kez yazılı savunma istenmesine,

Dr......hakkında hastasını yanlış bilgilendirmesi ve hasta-hekim ilişkilerinde Deontoloji�ye aykırı hareket ettiği gerekçesiyle açılan İş-312 sayılı dosyada Dr..........�in hazırladığı fezleke değerlendirilerek konunun Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr......hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan HUB-R-31 sayılı dosyada yazılı savunması dikkate alınarak Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sağlık Merkezi ile ilgili olarak asgari ücretin altında çalıştığı için açılan HUB-62 sayılı dosyada Sağlık Grup Başkanlığı�nın denetleme tutanağı değerlendirilerek standartlara uygun olmayan ve ruhsatsız poliklinik hizmeti verilmesi nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü�ne gerekli işlemlerin yapılması amacıyla bilgi verilmesine,

Tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Dr....hakkında açılan HUB-R-50 sayılı dosyada ilgili dergiye ilanda değişiklik yapmak üzere yaptığı başvuru dikkate alınarak işlem yapılmasına gerek olmadığına,

..............Hastanesinde sezeryanla doğum yaptığı sırada .... isimli hastaya HIV bulaştırıldığı iddiasıyla yayınlanan haberler üzerine ilgili Klinik ve Hastane Başhekimliğinden alınan görüş ve açıklamalar yeterli görülerek işlem yapılmasına gerek olmadığına, (HUB-52)

Özel...........Hastanesinde yapılan operasyonda tıbbi ihmal ve hata nedeniyle bir hastanın ölümüne yol açtığı gerekçesiyle Dr.....hakkında açılan HUB-60 sayılı dosyada operasyona katılan anestezi uzmanından bilgi istenmesine,

Tanıtım Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle .....Sağlık Merkezi hakkında açılan HUB-R-52 sayılı dosyada sorumlu hekimin uyarılmasına,

Özel...........Hastanesi sorumlu hekimi hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan HUB-R-30 sayılı dosyada uyarı yazısı yazılmasına,

.............Hastanesi Başhekimi Dr.... hakkında hastanenin tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan HUB-R-29 sayılı dosyada konunun Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

...............Kan Merkezinde VDRL testi sırasında hata yapılarak donörün zararına yol açıldığı iddiasıyla açılan HUB-49 sayılı dosyada bilirkişi görüşleri değerlendirilerek 1�e karşı 3 oyla soruşturma açılmasına,

Tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle........Merkezi sorumlu Hekimi Dr....hakkında açılan HUB-R-14 sayılı dosyada ilanların iptali konusunda girişimi değerlendirilerek yazılı uyarıda bulunulmasına, soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Dr.....hakkında açılan HUB-R-23 sayılı dosyada yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

.......... Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Kliniği�ndeki bir hastanın tanı ve tedavisi sırasında ihmali olduğu gerekçesiyle iki hekim hakkında basına suçlamalarda bulunduğu iddia edilen Dekan Dr....�in yaptığı yazılı açıklamalar yeterli görülerek soruşturma açılmasına gerek olmadığı kanaatine varılarak işlem yapılmamasına

Organ nakli yapılan alıcı ve verici arasında aracılık yaptığı iddiasıyla Dr....hakkında açılan HUB-48 sayılı dosyada Organ Nakli Kuruluşları Derneği ve Haydarpaşa Numune Hastanesi Etik Kurulu�nun görüşlerinin alınmasına,

Ameliyata alınan hastasına yanlış entübasyon uygulayarak tıbbi zarara yol açtığı gerekçesiyle Dr....hakkında Dr......�ın hazırladığı fezleke dikkate alınarak dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine karar verilmiştir.

Üyelikten ayrılma talebinde bulunan Dr. Sündüz Güler�in başvurusunun kabul edilmesine karar verilmiştir.

21.07.1999 YÖNETİM KURULU KARARLARI

Arsen İş Makinaları için Dr. Naci Köksal�a, Ataköy Sağlık Hizmetleri için Dr. Hamiyet Camuşçu, Türker Transport OSB için Dr. Mansur Türkmen, Servicemaster Temizlik Tekstil için Dr. Ertuğrul Manzak, Jet-Pa Holding için Dr. Abdülkadir Zeydan, Service Master için Dr. Çağrıbey Kıryaman, Çarşı Mağazacılık için Dr. Berna Bilgili, Altınyıldız Uzay Sistem için Dr. Emine Canbekli, Albayrak Turizm Seyahat için Dr. İsmail Uysal, Albayrak Turizm Seyahat için Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Erpaş Otomotiv Sanayi için Dr. İhsan Kayılı, Dökümay A.Ş. için Dr. Önder Aydıner, Özün Konfeksiyon için Dr. İhsan Kayılı, Halk Yaşam Sigorta için Dr. Şehbal Özafşar ve Dr. Elvan Sönmez�e işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine,

ICMASCO5 isimli Uluslararası katılımlı kongrenin İstanbul�dan alınması üzerine Rhone-Pouler ve Farancia Upjohn isimli ilaç firmalarına bu durumu onaylamadığımızı belirten bir yazıl yazılması ve Dışişleri Bakanlığı�na ve Sağlık Bakanlığı'na bilgi verilmesine,

24 Temmuz günü Ankara�da yapılacak mitinge Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı ve % 20�lik zamma karşı çıkmak amacıyla temsilen katılınması, bu amaçla Ankara�ya gidecek üyelerin ulaşım giderlerinin karşılanmasına,

Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışması konusunda 27.07.1999 tarihinde bir basın açıklamasıyla kazananların açıklanmasına, açıklamada Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezler, Kamu kuruluşlarına yatırım yapılması ve mesleki risklerin ifade edilmesine, ödüllerin eğitim dönemi başında yapılacak bir törenle verilmesine,

70. Yıl kutlaması için bir komite kurulması konusunda Dr. Baripoğlu ve Dr. Eraksoy�a görev ve yetki verilmesine,

Sağlık Rehberi 2000 adlı bir katalog çıkarılması için Av. Meryem Turan�dan alınacak görüş ve onay doğrultusunda Sagün firmasıyla bir sözleşme hazırlanması konusunda Dr. Orhan Arıoğul ve Dr. Kürşat Yıldız�a yetki verilmesine,

Sendikalı olarak çalışan görevliler için toplusözleşme görülmelerinde ilk altı ay için % 55, ikinci altı ay için % 30 artış önerisi götürülmesine,

...............Sorumlu hekimi Dr........hakkında tanıtım kurallarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla açılan soruşturmada savunması değerlendirilerek işlem yapılmamasına,

Dr. .... tanıtım kurallarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla açılan HUB-R-48 sayılı soruşturmada ilanları değiştirdiği açıklaması değerlendirilerek işlem yapılmamasına,

Bez afişleri kaldırdığını belirten ........,,,Kliniği hakkında işlem yapılmamasına karar verilmiştir.

28.07.1999 YÖNETİM KURULU KARARLARI

TTB 48. Büyük Kongresinde alınan karar gereği TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği'nin 11. Maddesinin 1. Bendinde yapılan değişikliklere göre,
Dr. ....................... hakkında açılmış 19.11.1985, S-0131 sayılı dosyanın,
Dr. .......................22.04.1986�da açılmış S-0092 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 25.10.1984�te açılmış S-0083 sayılı dosyanın,
....................... Merkezi hakkında 12.06.1988�de açılmış S-0085 sayılı dosyanın,
Dr. ....................... hakkında 29.08.1991�de açılmış S-0033 sayılı dosyanın,
....................... Kliniği hakkında açılmış S-0029 sayılı dosyanın,
Dr. ......................., Dr. ....................... hakkında açılmış S-0094 sayılı dosyanın,
Dr. ....................... hakkında 22.05.1985�te açılmış S-0082 sayılı dosyanın,
Dr. ....................... hakkında 09.10.1992�de açılmış S-0048 sayılı dosyanın,
....................... Laboratuvar hakkında 27.05.1986�da açılmış S-0122 sayılı ldosyanın,
Dr. ....................... hakkında 6.6.1985�te açılmış S-0132 sayılı dosyanın,
...................... Fakültesi ve ....................... Hastanesi hakkında 7.10.1990�da açılmış S-0151 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 3.9.1984�te açılmış S-0179 sayılı dosyanın,
Dr. ....................... hakkında 22.12.1989�da açılmış S-0181 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 14.12.1981�de açılmış S-0192 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 20.9.1990�de açılmış S-0196 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 31.10.1984�te açılmış S-0199 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 20.12.1990�da açılmış S-0197 sayılı dosyanın,
.......................Hastanesi hakkında 3.2.1989�da açılmış S-0260 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 28.3.1990�da açılmış S-0253 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 9.1.1990�da açılmış S-0252 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 25.12.1996�da açılmış S-0242 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 10.6.1985�te açılmış S-0234 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 7.12.1988�de açılmış S-0229 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 11.2.1985�te açılmış S-0207 sayılı dosyanın,
Dt. .......................hakkında 25.6.1985�te açılmış S-0206 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 7.9,1989�da açılmış S-23-İş-164 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 16.5.1989�da açılmış S-0029 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 2.1.1990�da açılmış S-0029 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 15.4.1993�te açılmış S-0008 sayılı dosyanın,
Dr. ......................., Dr. .......................hakkında 2.11.1983�te açılmış S-0047 sayılı dosyanın,
Dr. .......................hakkında 26.5.1994�te açılmış İş-225 sayılı dosyanın,
Dr. .......................ve Dr. .......................hakkında 4.7.1994�te açılmış S-025l sayılı dosyanın,
......................Hastanesi hakkında 9.9.1993�te açılmış S-0055 sayılı dosyanın
beş yıllık süreyi aştığı için zaman aşımına uğradığından kapatılmasına,

Dr. .......................�un başka bir ilde hastanede çalışması nedeniyle açılan HUB-64 sayılı dosyada bu uygulamanın Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği hükümlerine aykırı olduğu, çalışmalara ara verdiği anlaşıldığından yeniden çalışmaya başladığı taktirde Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağının hatırlatılmasına,

Kampanyalar konusunda serbest rekabet ve reklam konusundaki etik değerleri dikkate alarak Özel Hekimlik Komisyonu�ndan görüş istenmesine,

Tanıtım kurallarını ihlal ettiği için hakkında dosya açılan Dr. .......................(HUB-R-50) �in açıklamaları yeterli görülerek soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Gazetelerde yayınlanan demeçlerle tanıtım kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Dr. .......................hakkında açılan İş-1055 sayılı dosyada yazılı savunması dikkate alınarak Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr. ....................... ve Özel .......................Hastanesi Başhekimi Dr. .......................hakkında açılan İş-426 sayılı dosyada yazılı savunması ve sözlü savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Tanıtım Kurallarını ihlal ettiği için Dr. .......................(HUB-R-34) Dr. .......................(HUB-R-42), Dr. ....................... (HUB-R-43),
Dr. ....................... (HUB-R-40), Dr. ....................... (HUB-R-47)�nun yazılı açıklamaları değerlendirilerek özenli davranmaları hatırlatılarak Onur Kurulu�na sevk edilmesine gerek olmadığına,

Örtülü reklam yaparak tanıtım kurallarını ihlal ettiği için Dr. .......................hakkında yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Özel ....................... Hastanesi�nde abse drenajı sonrası diabetik ketoasidoz ve sonuçta sepsisle ölümün gerçekleşmesi nedeniyle açılan İş-460 sayılı dosyada Dr. .......................�nün soruşturmacı atanmasına,

Dr. .......................hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan Hub-R-26 sayılı dosyada yazılı savunma değerlendirilerek Onur Kuruluna sevk edilmesine,

Dr. ....................... hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan dosyada (Hub-R-28) yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Dr. ....................... hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan HUB-R-49 sayılı dosyada yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevkine,

Dr. ....................... hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan (dağıttığı broşürle) açılan HUB-R-19 sayılı yazılı savunması değerlendirilerek işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

Dr. ....................... hakkında hastasına gereksiz yere anestezi uyguladığı ve eksik bilgilendirdiği iddiasıyla açılan dosyada Dr. .......................�den bilirkişi görüşü istenmesine,

Dr. ....................... hakkında tanıtım kurallarına aykırı hakeket ettiği ve kendini yanlış tanıttığı iddiasıyla açılan İş-884 sayılı dosyada Dr. ....................... tarafından hazırlanan fezleke değerlendirilerek Onur Kuruluna sevk edilmesine gerek olmadığına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Protokol defteri basımı için Mono Kırtasiye�ye taksitlerle 2.200.000.000.TL ödenmesine,

Sinpaş Yapı Endüstrisi için Dr. Filiz Ülkür Şahin, Bozkurt Tekstil için Dr. Suat Bilir, Basket Ayakkabıcılık için Dr. Levent aydemir, İshakol Boya için Dr. Tahir Ceylan, Pet-Sa Petrol Ürünleri için Dr. Halis Narin, İntaş İnşaat Sanayi için Dr. Metin Özdal, Meges Boya Sanayi için Dr. Abdülhamit Buluttekin, Baytur İnşaat için Dr. Mustafa Tamur, Özey Yeni Yıldız Eğitim için Dr. Zehra Baskak, Kefeli Giyim Sanayi için Dr. Tevfik Saydan, Zinde Sağlık Hizmetleri için Dr. Uğur Bakan, Tamek Holding OSB için Dr. Şahabettin Keleşoğlu, Tamteks Tekstil Konf. İçin Dr. Cesur Çimen, Güllüoğlu Gıda San. İçin Dr. Aykut Yenen Kavak, Milsan Basın Sanayi için Dr. Yakup Özkan�a işyeri hekimliği yetkisi verılmiştir.

2 Haziran 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde meydana gelen yangın nedeniyle kullanılamaz duruma gelen ameliyathanelerin tıbbi cihazların yenilenmesi amacıyla açılan yardım kampanyasında Türkiye genelinde bağış toplamak amacıyla 5000 adet makbuz bastırılmasına, bu konuda Dr. Kürşat Yıldız, Dr. Cuma Kılıçkap ve Dr. Altan Acinan�a yetki ve görev verilmesine karar verilmiştir.

Ziya Turizm için Dr. Adil Çamlı�ya, Nizam Konfeksiyon için Dr. Ali Özçelik�e , Nil Örme için Dr. Kerem Kınık�a, Esmer Mobilya için Dr. Coşkun Kadakal�a, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü için Dr. Himmet Karazeybek�e, Alemdar Kimya için Dr. İsmail Topal�a, Plastek-Makplast-Plaspen (OSB) için Dr. Yüksel Cerrahoğlu�na, Hür İthalat-Hür Güç-Rekpa-AD Yayıncılık (OSB) için Süleyman Çam�a , Temel Transport için Dr. Mehmet Köse�ye, Angora Halıcılık için Dr. Yemliha Gençoğlu�na, Ezel Uluslararası Nakliyat için Dr. A. Orhan Gürer�e, Merter Haloz Sanayi için Dr. Mahmut Öz�e, Danışment Makine, Danko Kablo için Dr. Salih Çalık�a, Murat Gıda-PNS Pendik Nişasta (OSB) için Dr. İsmail Alpan Üstek�e ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 109 hekime işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi kararlaştırılmıştır.

Dr. Yıldırım Çınar�ın eğitim hastanelerinin yüksek öğretim statüsü kazanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve bakanlıklara akademi açma yetkisi tanıyan yasa değişikliği konusunda Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu ve üç tıp fakültesinden görüş alınmasına,

Tıp öğrencilerinin katılacağı bir yaz kampı önerisi ile ilgili olarak maliyet analizi yapılarak karar verilmesine karar verilmiştir.

Dr. ...... hakkında kendisine hasta getiren hekimi tartakladığı iddiasıyla açılan 543 sayılı dosyada belirtilen tanıya ulaşılamadığı için şikayetçi kişiden yeni bir tanık bildirmesi veya tanıya ulaşılması konusunda katkıda bulunmasının istenmesine,

Muvaazalı eczane açtığı iddiasıyla Dr. ................hakkında açılan 621 sayılı dosyada açılan eczanenin kapandığı anlaşıldığından ve hekimin yazılı savunması değerlendirilerek bu konuda özenli davranması hatırlatılarak başka bir işlem yapılmasına gerek olmadığına,

Gözaltında yaralandığı için kendisine getirilen Dr. .................hastaya önyargılı davrandığı ve kullandığı sözlerle bunu gösterdiği iddiasıyla .... hakkında aaçılan 1052 sayılı dosyada hekimin iddiaları reddetmesi nedeniyle tanık istenmesine,

Skolyoz ve disk hernisi nedeniyle opere edilen hastada optik atrofiye yol açan dosyada hastayı ilk gören göz hastalıkları uzmanından bilgi istenmesi ve Dr. ...�ün soruşturmacı atanmasına,

Üye olmadan serbest hekimlik yaptığı için hakkında soruşturma açılan Dr. ................'ın Odamıza üye olduğu anlaşıldığından ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına,

Dr. ..............hakkında idari etki altında kalarak rapor vermediği iddiasıyla açılan HUB-46 sayılı dosyada, iddia sahibi hakkında hekimin açıklamaları değerlendirilerek soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

SSK Göztepe Eğitim Hastanesi�nde ameliyat olduğu sırada tıbbi hata yapıldığı iddiasıyla iki hekim hakkında öne sürülen iddialar hakkında açık bilgi verilmediği görülerek verilen telefon ve adreslere ulaşılamadığı anlaşıldığından dosyanın tutanakla kapatılmasına,

Tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ... Ltd. Şti. hakkında açılan HUB-R-6 sayılı dosyada İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlıklarına bu kliniğin denetlenmesi için bilgi verilmesine,

Dr. ...............hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmada muhakkik tayin edilerek fezleke düzenleyen Dr. .................ile ilgili olarak basında yer alan spekülasyonların benzer soruşturmalarda görev verilerek muhakkikler açısından olumsuz düşünceler yaratacağı düşüncesiyle İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmasına,

Av. ...�in Dr. ...�in meslekten men cezasının uygulanmaması nedeniyle Adli Tıp Kurumu�na verdikleri dilekçede hakaret ettikleri iddiasıyla kendisi ve Dr. ... hakkında açılan davada destek talepleri karşısında Odamızın meslekten men cezasının uygulanması konusunda gerekli girişimde bulunduğu, ancak kişilik haklarına karşı tavırlar nedeniyle taraf olmayı uygun bulmadığının yazılı olarak bildirilmesine,

TTB Büyük Kongresi�nin gündemine işyeri hekimliği kursu bütçesinin dağılımı modern kurs yöntemlerinin geliştirilmesi ve 6023 sayılı TTB yasasında değişiklikler konularının ele alınmasının önerilmesine karar verilmiştir.

9 Haziran 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Erzincanlılar Bakır için Dr. Nazan Savaş�a, Aksan Hazır Giyim için Dr. Rıfat Yücel�e, Campenon Bernard SGE Tekfen İnşaat için Dr. Ahmet Yörükoğlu�na, Ünlü Tekstil için Dr. Birsen Ersöz ve Dr. Emin Sarıkaya�ya, İpektül ve Konfeksiyon için Dr. Ersin Barut�a, Akabe Tekstil Sanayii için Dr. Ahmet Şen�e, Tedaş Tekstil İmalatı için Dr. Şeref Kara�ya, Eczacıbaşı Avon Kozmetik için Dr. Sebra Arınç�a, Ataklar Uluslararası Nakliyat için Dr. Doğan Orhan�a işyeri hekimliği yetkisi verilmesi kararlaştırıldı.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi yapılan merkezlerle ilgili bir yönetmelik düzenlenmesi için ilgili uzmanlık derneği ve fakültelerin görüşlerini alan bir çalışma yapılması,

TTB Pratisyen Hekimler Kolu�nun daha önce aldığı karar uyarınca halkın hekim haklarına sahip çıkması için çağrıda bulunan bir basın açıklamasının 11 Haziran günü yapılması,

Kosova�daki savaş ortamı nedeniyle ülkemize sığınmak zorunda kalan hekimlere çalışma imkanı sağlamak amacıyla 16.06.1999 günü İstanbul Tabip Odasında bir toplantı yapılarak çözüm aranması, bu konuda hukuki yollar aranması için çalışma yapılması ve basına açıklama yapılması,

İstanbul Defterdarlığı�nın çeşitli takdir komisyonlarında görev yapmak üzere Odamızca görevlendirilmesini istediği üyelerin o bölgede çalışan serbest hekimler arasından rastgele olarak seçilerek bildirilmesi,

Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı�na kendi alanlarıyla ilgili beklentilerimizi içeren birer mektup gönderilmesi,

... şirketinin estetik merkezlerinin yasa ve tüzüklere aykırı reklamlarla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü�ne yaptığı başvurunun Odamıza iletilmesi üzerine açılan dosyada ilgili hekimler hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi, bu konuda suç duyurusunda bulunulması için İl Sağlık Müdürlüğü�ne bilgi verilmesi,

SSK ile ilgili yeni hükümetin planladığı reform çalışmaları ile ilgili görüş oluşturmak üzere SSK Hekimleri Komisyonu�na görev verilmesi,

Özel ................Hastanesi�nde takibi sırasında Reanimasyon Kliniği�nde ölen Nuran Kaya isimli hastanın takip ve tedavisinde ihmal olduğu iddiasıyla açılan İş-460 sayılı dosyada Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği�nin görüşleri değerlendirilerek konu hakkında soruşturma açılmasına, olayda ihmalı olabileceği iddiasıyla hastayı takip eden Dr. ..................�dan ve hastane başhekiminden yazılı savunma istenmesine,

...�ün çocuğu ile ilgili olarak Dr. ................... �nün yetersiz adeniodektomi yaptığı iddiasıyla açılan dosyada bilirkişi görüşü alınarak işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verildiği halde, operasyon materyalinin patolojik incelemesi yapılmadığı için tıbbi hata yapıldığı iddiasıyla yapılan itiraz üzerine yapılan değerlendirmede tonsillektomi materyalinin patolojik inceleme yapılmamış olması tıbbi hata veya ihmal sayılamayacağı ve yetersiz rezeksiyonun kanıtı olamayacağından işlem yapılmasına gerek olmadığı,

Olay tarihinden itibaren 5 yıldan fazla süre geçmiş olmasına karşın soruşturma açılmamış olan İş-14, İş-15, İş-17, İş-22, İş-33, İş-39, İş-42, , İş-46, İş-47, İş-62, İş-87, İş-118 sayılı dosyaların tutanakla kapatılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Aynı gerekçelerle, İş-140, İş-141, İş-152, ,iş-155, İş-156, İş-218, İş-214, ve İş-83 sayılı dosyaların tutanakla kapatılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

İşyeri hekimliği yapan hekimlerin sürekli eğitimini sağlamak amacıyla TTB İşyeri Hekimliği Kurs Yönetmeliğine uygun olarak B tipi Kurs yapılması,

Ankara�da yapılacak olan 5. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultay�ına Odamızı temsilen katılacak hekimlerin yol giderlerinin karşılanmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU'NUN 16 HAZİRAN 1999 tarihli toplantı kararları

Dr.......hakkında erişkin bir kişiye DBT aşısı uyguladığı iddiasıyla yapılan başvuru nedeniyle soruşturma açılmasına ve Dr. ....�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Olay tarihinden itibaren 5 seneyi aşkın süre geçtiği halde soruşturma açılmamış olan S-83 (1985) , S-85, S-94 ve İş-83 sayılı dosyaların (eski çalışma dönemlerinden devretmiş olan) zaman aşımı nedeniyle tutanakla kapatılmasına,

Başka bir hekime hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında HUB-33 sayılı dosya açılan Dr. ........... �ün istenen açıklamayı göndermediği görülerek soruşturma açılmasına, Dr. Nedim Şendağ�ın soruşturmacı atanmasına,

Özel .......... Hastanesi�nin verdiği ilanla tanıtım kurallarını ihlal ettiği için açılan İş-760 sayılı dosyada sorumlu başhekimin belirlenerek hakkında soruşturma açılmasına,

Dr........hakkında alınan bir kadavra böbreği vericinin haberi dışında yurtdışına göndermesi nedeniyle açılan İş-353 sayılı dosyada dosyanın kişi hakkında daha sonra açılan ve Yüksek Onur Kurulu�nda bulunan dosya ile birleştirilmek üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi�ni sunulması, soruşturmacı atananların uyarılmasına,

Form Sante dergisinde yayınlanan bir haberde örtülü reklam yaptığı iddiasıyla Dr..... hakkında Reklamcılara Derneği�nin görüşü de değerlendirilerek yazılı savunması incelenerek Onur Kurulu�na sevkedilmesine,

Dr.... hakkında usulsüz adli rapor düzenlediği iddiasıyla açılan İş-539 sayılı dosyada görevini yapmayan soruşturmacı Dr.....�un uyarılarak Dr.....�ın atanmasına,

Cuma Gıda için Dr. Cumhur Özcan�a, Transalkım Uluslararası Nakliyat için Dr. İlhan Özel�e, Ünsa Ambalaj Sanayi için Dr. Nurali Binay�a, İshakoğlu Boya-İshakoğlu Kimyevi Mad. İçin Dr. Ayşe Giray�a, Sistem İnşaat Turizm için Dr. Necdet ülker�e, Albayrak Turizm için Dr. Necdet Ülker�e, Sandoğan A.Ş. ve Meypar-Akulsan (OSB) için Dr. İlhan Özdemirci�ye, Aktaş Akıncı Tekstil için Dr. Celal Güzel�e, Rammar Dış Tic. İçin Dr. İsmail Uysal�a, Prefabrik Yapı İnş. İçin Dr. Kezban Yörükoğlu�na, Başarı Elektronik için Dr. H. İbrahim Ünal�a, Ataşehir Hizmet için Dr. İlhan Özdemirci�ye işyeri hekimliği için yetki belgesi verilmesine,

Uzman olmadığı halde reçetesine uzmanlık dallarının isimlerini ve muayenehane hekimi olduğu halde �Tedavi Merkezi� ibaresine yer verildiği iddiasıyla Dr.... hakkında açılan İş-854 sayılı dosyada yazılı savunması değerlendirilerek, daha önce de uyarıda bulunulduğunu dikkate alarak oyçokluğuyla Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Şaşılık ameliyatı sırasında tıbbi hata nedeniyle hastanın ölümüne yol açtığı iddiasıyla Özel.... Başhekimi ve sorumlu anestezi uzmanı Dr. hakkında soruşturma açılmasına ve Dr. �un soruşturmacı olarak atanmasına, Hastanenin açıklamasından simsar kullandıkları anlaşıldığından sorumlu hakkında soruşturma açılmasına ve yazılı savunma istenmesine,

Hekimlikte tanıtım kurallarını ihlal ettiği için hakkında HUB-R-6 sayılı dosya açılan Dr. ......... �in savunması alınarak Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Tanıtım kurallarını ihlal ettiği için hakkında soruşturma açılan İş-1044 sayılı dosyada .............. Hastanesi sorumlu hekiminin yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Operasyon sırasında optik atrofi gelişen üç hasta ile ilgili olarak Dr. ............... hakkında açılan İş-480 sayılı dosyada diğer iki hasta ile ilgili bilgi istenmesine,

Hastasına cinsel taciz iddiasıyla HUB-6 sayılı dosyada ilgili klinikteki başhekimden görüş alınmasına,

Organ ticareti yaptığı iddiasıyla Dr. hakkında açılan soruşturmada Onur Kurulu�nun önerisi ve kararı üzerine Dr. hakkında soruşturma açılmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu konusunda Yüksek Onur Kurulu kararının beklenmesine,

Cezaevindeki kişilerin hasta oldukları durumda hastaneye sevk edilmeleri konusunda ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 15.5.1989�da verilen bir dilekçe nedeniyle S-23 sayılı Dr. hakkındaki dosyada, soruşturmacılar Dr. ve Dr. �nun soruşturmayı tamamlayamadıkları görülerek, kişinin halen aynı görevde olup olmadığının ve durumunun açıklığa kavuşturulması için araştırılmasına,

Adli Tıp Kurumu hakkında tüberküloz hastası bir tutuklunun gözetin altında iken tedavisi yapılmaması nedeniyle ölümü nedeniyle açılan S-39 sayılı dosyada soruşturmacı atanmış (2.1.1991�de) olan Dr. ...�tan bilgi istenmesine,

Dr. hakkında Deontolojiye aykırı tanıtım yaptığı iddiasıyla 22.5.1985 tarihinde açılan S-82 sayılı dosyada, aynı kişi hakkında yeni bir başvuru nedeniyle açılan dosyada soruşturma açıldığında eski dosyanın hatırlatılmasına,

Özel polikliniklerde kullanılacak defterlerin basımı konusunda alınan teklifler içinde en uygunu olan Mono Kırtasiye Ürünleri şirketinin tercih edilerek toplam 2.500. adet sipariş verilmesine,

Hiperbarik Oksijen Tedavisi yapılan merkezlerle ilgili bir yönetmeliğin hazırlanıp yürürlüğü girmesi için Sualtı ve Hiperbarik Tıp Terdeği ile ortak girişimlerinde bulunulmasına,

Kosova�daki çatışma ortamı nedeniyle ülkemize sığınanlar arasında bulunan hekimlerin yarım kalan eğitimlerini sürdürebilmeleri ve çalışma izni konusunda destek verilmesine Dr. Atilla Ongan�ın karşı oyuna karşı oyçokluğuyla karar verilmiştir.

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi mezunlarının da katılacağı bir mezuniyet töreninin 10 Temmuz�da Avcılar Kampüsü�nde İstanbul Tabip Odası standı açılmasına,

Bilgisayarların bakım sözleşmesi için gelen teklifler içinde Çözüm Bilgisayar�ın verdiği teklifin kabul edilmesine,

Mali Müşavir olarak Ahmet Altun ile bir yıllık sözleşme yapılmasına,

6023 sayılı yasada yapılacak değişiklikler sırasında özel polikliniklerin kullandığı basılı evrakların Oda tarafından verilmesini belirleyen yasa önerisinin TTB�ye sunulması kararlaştırıldı.

Kamu sağlık kuruluşlarının savunulması, hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda daha önce TTB Pratisyen Hekim Kolu tarafından kararlaştırılan etkinlikler çerçevesinde bir basın açıklaması yapılmasına karar verildi.

YÖNETİM KURULU'NUN 23 HAZİRAN 1999 tarihli toplantı kararları

Av. Nahide Parlak�tan daha önce Ankara�da TTB Merkez Konseyi tarafından düzenlenen bir toplantıdaki izlenimleri hakkında bilgi alındı. Odamızın hukuk ile ilgili çalışmaları konusunda bir rapor hazırlaması ve önümüzdeki hafta ele alınması kararlaştırıldı.

Ülker Gıda için Dr. Aytül Papatya, Oracle Bilgisayar için Dr. İsmail Çetin�e, Deteks Dekstil için Dr. İnci Köseoğlu, Marinteks Tekstil için Dr. Önder Tolya Yıldırım�a, Bozkurt Tekstil için Dr. Nuri Akay�a, Av. Hüseyin Sarı Hukuk Bürosu için Dr. Gökhan Güvener�e, Hadımköy Belediyesi için Dr. İbrahim Ergün�e, Körfezbank için Dr. Handan Tuncer�e, Sezginler Marketiye-Kitchen-Booker OSB için Dr. Faruk Yıldız�a, Sezginler Depo, Hasat A.Ş. (OSB) için Dr. Faruk Yıldız�a, İnterbank Merkez Şb. Ve İnterbank A.Ş. için Dr. Fatma Z. Girgin�e, Fen Elektrik için Dr. MehmetÖztürk�e, Develi Turizm Hizmetleri için Dr. Ebru Başyurt�a, Tacirler Menkul Değerler için Dr. Ali Yayla�ya, Kardiyoloji Vakfı için Dr. Gül Alço�ya, Fulya Sağlık Tesisleri için Dr. Gül Alço�ya, Koz İlaç için Dr. Renan Soyyılmaz�a, Ulaş Toplu Yemek için Dr. R. Kenan Uzun�a, Komsa Elektronik için Dr. Sevinç Özgen�e, Bilkont Dış Tiç. İçin Dr. Abdullah Öztürk�e işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine karar verildi.

Dr. İrfan Gökçay�ın TTB SSK Hekimleri Kolu�nun Ankara�da yaptığı toplantı hakkında bilgi verdi. SSK Hekimleri Komisyonu�nun SSK Reform tasarıları hakkındaki görüşü alındı.

Kamu sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin özlük hakları ve ücretlerinin iyileştirilmesi konusunda 12-15 Temmuz arasında Temsilciler Kurulu üyelerinin katılımıyla bir basın açıklaması yapılmasına, bu amaçla TK üyelerine bilgi verilmesine,

Soruşturmacılara hazırladıkları fezleke için asgari ücret birimi olarak 60 birim karşılığı ödeme yapılmasına,

TTB Yargılama ve Soruşturma Yönetmeliği�nde şikayetçilerden başvuru sırasında masraflarına karşılık bir harç alınması için Yönetmelik değişikliği konusunda TTB Büyük Kongresine karar önerisi götürülmesi,

Eski dosyaların ele alınmasında gerekli işlemlerin yapılmasında ihmali olduğu görülen Genel Sekreterler, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Yönetmenler ve sekreterlerden açıklama istenmesine,

Dr. ............ hakkında organ nakli ile ilgili usulsüzlük yapılmasına gözlemcilik (tanıklık) ettiği iddiasıyla açılan HUB-54 sayılı dosyada Dr. �ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Hastaya yanlış teşhis koyduğu iddiasıyla Dr. hakkında açılan HUB-4 sayılı dosyada hekimin açıklamaları yeterli görülerek soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

Dr. ................ �na intrakranial lipom eksizyonu yaptığı operasyon sırasında tabula ve kafatası arasında metal parçası unuttuğu iddiasıyla açılan İŞ-1053 sayılı dosyada hekim hatası olmadığı için soruşturma açılmasına gerek olmadığına, hastanın yeterince bilgilendirilmesi gerektiği konusunda hekimin uyarılmasına,

................ adlı merkezden yapılan ilanlarda reklam yapıldığı için açılan HUB/R-3 sayılı dosyada Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı�nın bu merkezde hekim çalıştırılmadığı öğrenildiğinden işlem yapılmasına gerek olmadığına, halkı yanlış bilgilendirdikleri için Reklam Kurulu�na bildirimde bulunulmasına,

Sünnet sırasında glans peniste meydana gelen yanık ve enfeksiyona bağlı nekroz ve glans penis kaybına neden olduğu iddiasıyla Dr. hakkında basında yer alan haberler nedeniyle HUB-47 sayılı dosyada Dr.�un soruşturmacı olarak atanmasına,

Toksoplazmozis nedeniyle üç kür Daraprim kullanan hastada meydana gelen intoksikasyon nedeniyle Dr. .............. hakkında açılan HUB-5 sayılı dosyada Prof. Dr. ve Prof. Dr. �den bilirkişi olarak görüş istenmesine,

Uzman olmadığı halde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak tanıtan Dr. hakkında Prof. Dr.�un bu görevden ayrılan Dr. yerine soruşturmacı olarak atanmasına (İş-546)

Tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Dr. hakkında açılan İş-674 sayılı dosyada açıklamaları değerlendirilerek işleme gerek olmadığına,

Özel ... Kliniği sorumlusu Dr. hakkında tanıtım kurallarına ihlal ettiği gerekçesiyle açılan HUB-2 sayılı dosyada yazılı savunmasını süresi içinde göndermediği görülerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

Malforme bebeği doğum sırasında öldürdüğü iddiasıyla Dr. hakkında basından öğrenilen bilgilere göre açılan İş-747 sayılı dosyada Adli Tıp Kurumu ve Cumhuriyet Savcılığı�nın görüş ve bilgilerinin Avukatımız tarafından edinilmesine,

SSK İstanbul Hastanesi�ne başvuran hastanın ilgisizlik ve ihmal sonucu ölümüne yol açtıkları iddiasıyla hasta yakınlarının başvurusu üzerine Dr. , Dr. ve Dr. hakkında açılan İş-995 sayılı dosyada Dr....... �ın soruşturmacı atanmasına,

Marmara Tıp Fakültesine başvuran bir hastaya acil müdahale yapılmadığı için açılan İş-953 sayılı dosyada Hastane Başhekimliğinden nöbetçi uzman hekim bulundurmadığı için açıklama istenmesine,

Dr. ...........hakkında üye olmaksızın muayenehane açtığı ve tanııtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan İş-632 ve İş-661 sayılı dosyalarda muayenehanesini kapattığı ve Bursa Tabip Odası�na üye olduğu anlaşıldığından soruşturmaya yardımcı olmadığı anlaşıldığından

TUS�un Ankara dışında İstanbul�da da yapılması konusunda girişimde bulunulmasına,

İstanbul�daki hastanelere hekimlerin otoparklardan kimliklerini göstererek ücretsiz yararlanabilmeleri konusunda yazı yazılması kararlaştırıldı.

YÖNETİM KURULU'NUN 30 HAZİRAN 1999 tarihli toplantı kararları

Sağlıkta tanıtım kurallarını ihlal ettikleri için basında çıkan reklamlar ve haberler üzerine Dr. (HUBR-19) , Dr. (HUBR-27), ... Merkezi sorumlusu Dr. , ... Hastanesi sorumlusu Dr. , Hastanesi Başhekimi Dr. , Dr. Dr. ile S Başhekimi Dr. hakkında soruşturma açılarak yazılı savunmalarının istenmesi,

Kamu kuruluşlarında çalışan hekimlerin ücret artışları konusunda basın açıklamasının Temsilciler Kurulu gündemine getirilmesi ne,

İl Sağlık Müdürlüğü ve çeşitil başhekimliklere yapılan atamaların ilgili hastane temsilcileriyle birlikte değerlendirilmesi, Sağlık Müdürü�nün ziyaret edilmesi, bu atamalarda izlenmesi gerekli görülen yöntem konusunda bir çalışma yapılmasına,

Dr. ... hakkında basında çıkan haberler üzerine Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi�nin yazılı görüşlerinin Basın Konseyi�ne iletilmesine,

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sözleşmeli ve sigortalı çalışmaları konusunda Hekim Forumu�na bir yazı yazılmasına,

Uzmanlık alanı olmadığı halde vesayet davasına davasına delil teşkil edecek bir rapor verdiği iddiasıyla Dr. .... hakkındaki İş-663 sayılı dosyada hekimin savunması değerlendirilerek bilirkişi görüşü doğrultusunda şikayetçiye görüş bildirilmesine, Dr. �na uyarıda bulunarak rapor düzenlerken özen göstermesi gerektiğinin hatırlatılmasına,

Tanıtım kurallarını ihlal ettiği için basında çıkan reklamlar nedeniyle HUBR-16 sayılı dosyada ............... Polikliniği hakkında soruşturma açılmasına ve yazılı savunma istenmesine,

Dr. ........... ve Dr. ............hakkında gebeliğin ileri döneminde terminasyon için para aldığı iddiasıyla basında yer alan haberler üzerine açılan HUB-12 sayılı dosyada Dr. ..........tarafından hazırlanan fezleke ile dosyanın Onur Kurulu�na sevkedilmesine, soruşturmacıya 60 birim karşılığının ödenmesine,

Hastasına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Dr. ...........hakkında açılan HUB-6 sayılı dosyada; başhekimin açıklamaları dikkate alınarak yeterli kanıt olmadığından işlem yapılmasına gerek olmadığına,

İstanbul Tabip Odası Tıp Öğrencileri Kolu�nun eğitim ve dinlenme amacıyla düzenledikleri kamp konusunda bütün tıp öğrencilerinin ilgisini çekecek bir kamp düzenlenmesi koşuluyla 150. Milyon TL (harcamalar belgelenmek üzere) tahsis edilmesine,

Dr. Kürşat Yıldız�ın 3-12 Temmuz tarihleri arasında izne ayrılması nedeniyle Dr. Özcan Baripoğlu�nun Genel Sekreterliğe vekalet etmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Koç Üniversitesi için Dr. Ayşe Tanyeli Çitoğlu�na, Polaris Tekstil için Dr. Ferda Gönen Erbay�a, Baytur İnşaat için Dr. Vedat Albayrak�a, STFA Deniz İnşaat için Dr. Ziya Baykal�a, Grafika Lintaş için Dr. Hülya Yanbay�a, Menak Nakış için Dr. Yusuf Dolkan�a, Koçsel İlaç-Onko Ecza (OSB) için Dr. Şafak Tantani�ye ve Koray Yapı Endüstri için Dr. Şefik Eryılmaz�a işyeri hekimliği için yetki belgesi verilmesine karar verilmiştir.

Yazılı basın organlarında verdikleri ilanlarla sağlıkta tanıtım kurallarını ihlal ettikleri için Dr.........., Dr..Dr..., Dr...,Dr.....,Dr.....,Dr....,Dr....,Dr....,Dr...,Dr....,L..... Estetik Merkezi, B... Fizik Tedavi sorumlu hekimleri hakkında soruşturma açılmasına aynı gerekçe ile Dr........E....Görüntüleme Merkezi....S....Estetik Merkezi sorumlu hekimi hakkında soruşturma açılmasına ve bu kişilerden yazılı savunma istenmesine,

... Merkezi, ... Merkezi ....... Sağlık Merkezi, ..Center ve d. .... Merkezi Sorumlu hekimlerinin verdikleri ilanlardan dolayı uyarılmaları ve tekrarı halinde soruşturma açılmasına,

Dr........hakkında daha önce soruşturmacı atanmış olan Dr......fezlekesi yetersiz olduğu için Dr......soruşturmacı atanmasına karar verilmiştir.

Gebeliğini takip ettiği hamile bayanın doğumunu indüksiyonla yaptırarak bebeğin uğradığı travma nedeniyle sekel bırakacak bir hastalığa neden olduğu iddiasıyla yapılan başvuru nedeniyle Dr.......hakkında açılan dosyada Dr......�in soruşturmacı olarak atanmasına karar verilmiştir.

5 Mayıs 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

9 Mayıs 1999 tarihinde yapılacak olan Ara Genel Kurul hazırlıkları gözden geçirildi.

1. Bilimsel Makaleden yazarlardan birinin ismini çıkardığı için Dr. .......... hakkında açılan 1036 sayılı dosyada bilimsel ölçülere göre ve etik değerlere göre hareket etmesi gerektiği konusunda yazılı hatırlatma yapılarak ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına,

2. Dr. ......'in Dr. ............'in kendisine darp ettiği ve bazı belgelerini odasından aldığı iddiası karşısında açılan HUB-1 sayılı dosyada Dr.......'in yaptığı açıklamaları değerlendirilerek darp iddiasını kanıtlayacak tanık istenmesine,

3. Özel ........Hastanesi Başhekimi hakkında Dr. .............�un kendi hastalarını yönlendirdikleri iddiasıyla açılan HUB-31 sayılı dosyada başhekimin iddiaları reddeden açıklamasına karşın, iddiaları destekleyen iki hastanın başvurusunun bildirilerek bu konuda özenli hareket etmelerinin hatırlatılmasına,

4. Örtülü reklam yaparak Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. 9. Maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında HUB-35 sayılı dosya ile soruşturma açılan Dr. .......... hakkında yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

5. Dr. ....... ve Dr. ...........hakkında çıkar karşılığı geçdönem gebeliğin sonlandırılmasını kabullendikleri iddiasıyla açılan HUB-12 sayılı dosyada yazılı savunmalar ve iddialara karşı ifadeler değerlendirilerek Dr. ...........�nin soruşturmacı olarak atanmasına,

6. Farklı ülkelerden canlı donörlerden böbrek alınarak İsrail�li hastalara nakledilmesi sırasında uluslararası etik kurallara aykırı davrandığı ve organ naklinde ticaret yapılmasına aracılık ettiği iddiasıyla Dr. ...............hakkında açılan soruşturma dosyasında fezlekeci Dr. ..........�ın kanaatlerini içeren fezleke değerlendirilerek dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

7. DDY Yakacık Hastanesi�nin kapatılması girişimleri karşısında durumu analize eden ve Kamu Sağlık Hizmetlerini savunan Oda görüşü oluşturulması ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ile ortak etkinliklerin planlanmasına karar verilmiştir.

12 Mayıs 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Onur Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri ve TTB Delegeleri ile ilgili üyelerin katılacağı bir değerlendirme toplantısının 17 Mayıs 1999 Pazartesi günü saat 19.00�da Oda�da yapılmasına,

TTB Genel Yönetim Kurulu�na Dr. Orhan Arıoğul, Dr. Özcan Baripoğlu ve Dr. Kürşat Yıldız�ın katılmaları ve uçakla seyahat etmelerine (Diyarbakır),

Cinsel Taciz iddiasıyla Dr.......hakkında yapılan şikayetle ilgili dosyanın tanık bulmanın zorluğu nedeniyle doktorun davranışlarında özen göstermesi için uyarılmasına,

Dr..........hakkında bilimsel olmayan yöntemlerle hasta tedavi ettiği ve hekim olmayan kişilere hasta gönderdiği iddiasoyla açılan dosyada gazeteci ...�ın yazılı ifadesi değerlendirilerek soruşturma açılmasına ve Doç. Dr. ...�in soruşturmacı atanmasına,

Uzmanlık alanı olmadığı halde bir çocuk için babasının isteği üzerine düzenlediği raporda Deontoloji Kurallarına aykırı olarak yeterli muayene ve nörolojik inceleme yapmadan, anneyi dinlemeden rapor vermeye yönelik sınırlı bir değerlendirme yaparak karara vardığı gerekçesiyle Dr..........hakkında açılan İş-663 sayılı dosyada soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesine,

Dr.........tarafından tacize uğradığı iddiasıyla açılan dosyada iddialar hakkında yeterli destekleyici kanaat ve kanıt olmadığından herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına,

Dr........hakkında uzmanlığı olmadığı halde reçetesine yazdığı ibarelerle Deontolojiye aykırı hareket ettiği iddiasıyla 1038 sayılı dosyada Onur Kuruluna sevkedilmesine yazılı savunması değerlendirildikten sonra oybirliğiyle karar verildi.

Kendisine başvuran hastaya kötü muamele ettiği iddiasıyla Dr. .....hakkında açılan HUB-34 sayılı dosyada hekimin ve hastanın daha sonra gittiği hastaneden gelen açıklamalar değerlendirilerek hekimin hastalarla ilişkisine özen göstermesinin istenerek başka bir işlem yapılmasına gerek olmadığına

Başka bir hekimin imzasını taklit ederek şikayette bulunan Dr.....hakkında hekimliğe yakışmayan davranışlarda bulunmak ve Oda çalışmalarını aksatmak gerekçesiyle soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesine,

Yakacık DDY Hastanesi�nin kapatılması ile ilgili bilgi toplanarak rapor hazırlanmasına,

19 Mayıs resmi tatili nedeniyle Yönetim Kurulu toplantısının 17 Mayıs Pazartesi günü yapılmasına,

Basaş Ambalaj Yalıtım Sanayi İçin Dr. Hatice Yenigün�e, Batı Tekstile Konfeksiyon için Dr. Ahmet Doğan�a, Farma Gal Ecza Deposu için Dr. Zuhal Apaydın�a, Erse Tekstil San. İçin Dr. Cemil İşiaktır�a, Bilgi İnş.Bilgi İşlem-Öztan Temizlik (OSB) için Dr. Hulusi Orhangazili�ye, Isıkon ısı ve Kontrol elemanları için Dr. Tülay Yanardağ�a, Özel Profil San. Tic. İçin Dr. Gürbüz Doğu�ya, Hitap Tekstil San. İçin Dr. Cihangir Dilmaç�a işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine karar verildi.

17 Mayıs 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. ......hakkında gereksiz yere operasyon yaptığı ve kranium içinde unuttuğu metal parçası nedeniyle hastada epilepsiye neden olduğu iddiasıyla açılan 1053 sayılı dosyada ilgili hastaneden belge istenerek bilirkişi görüşü istenmesine, Dr. ... ve Dr. ...�in görevlendirilmesine,

Tanıtım kuralları ihlali nedeniyle .......... Hastanesi hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesine (İş-1044 sayılı dosya)

Reçete düzenlemede isim veya kaşe bulunmadığı için reçete düzenlemede usülsüzlük iddiasıyla açılan 548 sayılı dosyada ilgili hekimin ismi öğrenilemediğinden tutanakla herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına,

Dr. .........hakkında bir sağlık merkezinin açılışındaki davranışları nedeniyle doktorluğa yakışmayan tutumlarıyla mesleki saygınlığımızı zedelediği ve tanıtım kurallarını ihlal ettiği için açılan HUB-26 sayılı soruşturmada, geçen hafta Yönetim Kurulu�na katılarak yaptığı sözlü açıklamalar ve yazılı savunması değerlendirilerek iddialarla ilgili basında çıkan yazılı reklamlar ve görsel basında çıkan haberlerle ilgili kaset yeterli görülerek Onur Kurulu�na sevkedilmesine,

... ismindeki hastanın operasyonu sırasında malpraktis yapıldığı iddiası ile 1996 yılında Oda�ya yapılan başvuru sonucu açılan dosyanın kaybolması nedeniyle ilgililer hakkında işlem yapılmasını isteyen başvurunun hukukçu görüşü alınarak değerlendirilmesi ve dosya ile ilgili mervcut bilgilerin ve mahkemeye sunulan belgelerin son başvuru sahibinden istenilmesine,

Dr. Yıldırım Çınar�ın başvurusu üzerine eğitim hastanelerinin akademi çatısı altında yüksek öğretim statüsüne kavuşturulması önerisinin değerlendirilerek eğitim hastanelerinde görev yapacak eğiticilerin görev tanımları, atanma koşulları, denetimleri gibi konuların netleştirilmesi bu amaçla daha önce yapılan dört uzmanlık kurultaylarının kararları doğrultusunda görüş oluşturulmasının önerilmesine,

Dr......... hakkında katarakt ameliyatı nedeniyle yaptığı işlemlerle hastanın görme kaybına yol açtığı iddiasıyla açılan 860 sayıla dosyada Türk Oftalmaloloji Derneği�nin ulaştırdığı bilirkişi raporu dikkate alınarak ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına,

Daha önce ayda 10 milyon TL burs verilen öğrencilerin burs miktarının 20 Milyon TL�ya çıkarılarak bursların Genç Tıbbiyeli Destek Fonu�ndan karşılanmasına,

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi�ndeki yangın nedeniyle ameliyathanenin devredışı kalması üzerine hastane başhekimliğinin yardım talebi değerlendirilerek ameliyathanelerin tıbbi donanımının yenilenmesi için birn kampanya açılmasına ve Dr. Altan Acinan, Dr. Cuma Kılıçkap, Dr. İnci Küçükercan ve Dr. Şeref Ünver�in görevlendirilmesine,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi iken silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sevinç Özgüner�in anılması için mezarı başında toplantıya katılmaya ve bir anma toplantısı düzenlenmesine,

Dünya Sigarasızlık Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapılması ve Dr. Feyza Erkan�dan bir hazırlık yapılmasının istenmesine,

İnsan Hakları Komisyonunda çalışan Dr. Cem Cemal İşyapan�ın Komisyon çalışmalarından uzaklaştırılması kararına itirazı değerlendirilerek Tabip Odası çalışmalarını engellediği iddiasının araştırılmasına, bu amaçla Komisyon üyelerinin görüşlerinin alınmasına,

26 Mayıs 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde meydana gelen yangın sonucu kullanılamaz hale gelen ameliyathanelerin hizmet ve eğitim amacıyla kullanılması için gerekli donanımın sağlanması amacıyla daha önce açılan kapmanyada Türkiye İş Bankası Cağaloğlu Şubesi 1095 301030 3205906 numaralı TL hesabı ile 1095 301030 3205911 ve 1095 304400 502235 numaralı döviz hesapları aracılığıyla Türkiye genelinde para toplanmasına, bu konuda Dr. Cuma Kılıçkap, Dr. İnci Küçükercan, Dr. Şeref Ünver ve Dr. Altan Acinan�a yetkilendirilmesine, gerekirse bağış toplamak üzere makbuz bastırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

PTT Hastanesi ve Yakacık DDY Hastanesi�nin kamu mülkiyetinde kalması ve hizmet kalitesinin artırılması konusunda durumu, sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir rapor düzenlenmesine,

Gülistan Dekal Çıkartma için Dr. Tevfik Örnek�e, Birlik Galvanız Saç San. İçin Dr. Akile Hafız�a, Doğan Holding-Ad Yayıncılık OSB için Dr. Ebru Çetin�e, Sedef Gemi Endüstrisi için Dr. Sabri Karagülle�ye, Bischoff Rosa Tekstil için Dr. Erdinç Ünal�a, İGDAŞ için Dr. Betül Çakmak�a, İlbek Tekstil için Dr..İsmail Öztürk�e, Vural Tekstil için Dr. Abdurrahman Kavuncu�ya ve Dr. Figen Yaşar�a, Ismaco Amsterdam B.V. için Dr. Murat Baydar�a, Nursace Ayakkabı için Dr. Sevinç Kalyoncu�ya işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine karar verilmiştir.

Odamız Avukatlarının Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi�nin davetiyle 10 Mayıs günü Ankara�da yaptıkları görüşmenin sonuçları değerlendirilerek bundan böyle yapılacak benzer toplantılara, gündemine göre işbölümü yaparak katılmanın yararlı olacağı kararlaştırılmıştır.

Özel Polikliniklerin denetimi sırasında bulundurulması gerekli defterler ve kullanılması öngörülen formların basılması için teklif alınmasına,

Bayrampaşa Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların Cezaevine konulan frekans karıştırıcıların sağlıklarına zarar verme riski yaratacağı kaygısını ifade eden dilekçelerinin değerlendirilerek bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığı�ndan bilgi alınmasına bu bilgiler ışığında İstanbul Teknik Üniversitesi ve uzmanlardan görüş alınmasına,

Dr........hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılan 680 sayılı dosyada TDT. 8. Ve 9. Maddelerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Onur Kurulu�na sevkedilmesine,

Dr......hakkında kendi ameliyat etmediği hastadan fazla para aldığı iddiasıyla açılan HUB-37 sayılı dosyada tıbbi endikasyon konusunda bilirkişi görüşü alınması ve Dünya Göz Hastanesi�nden hastaya ait bilgilendirilmiş onam formunun istenmesine,

... isimli hastanın Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü�nde yapılan operasyon sırasında battaniye ısısının artması nedeniyle yanması üzerine basında çıkan haberler üzerine açılan HUB-25 sayılı dosyada Dr. ......ve Dr. .......�nın ilettiği açıklamalar değerlendirilerek olayın istenmeyen bir kaza olduğu, hekimlerin doğrudan sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı görülerek soruşturma açılmasına gerek olmadığına, hastanede böyle bir olayın tekrarlanmaması için çağdaş ısıtma yöntemlerinin kullanılmasının önerilmesine,

Dr..... hakkında sezeryan yerine vaginal doğum yaptırarak bebeğin doğum travmasına uğramasına neden olduğu iddiasoyla açılan HUB-36 sayılı dosyada tıbbi kayıtların istenmesine, bebeğin durumu hakkında aileden bilgi istenmesine,

Dr......, Dr.......,Dr......hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü kurallarına aykırı olarak rapor düzenledikleri iddiasıyla açılan 786 sayılı dosyada yazılı savunmaları değerlendirilereke Onur Kurulu�na sevkedilmesine,

�Saçsızlığa kalıcı çözümler� konulu bir reklam verdikleri için HDC firmasının denetlenmesi konusunda Sağlık Grup Başkanlığı�na bilgi verilmesine,

Dr........hakkında tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan 1056 sayılı dosyada savunması değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7 Nisan 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Emin Uluğ�un Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin görüşü üzerine bölge dışına Tavşanlı ilçesine sürülmesi konusunda girişimlerde bulunmak üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin düzenlediği toplantıya temsilen Dr. Kürşat Yıldız�ın uçakla gidişinin kabulüne,

2. Genç Tıbbiyeli Destek Burslarının 1 Mayıs tarihinden itibaren verilmesine, burslar için oluşturulan fona katkıda bulunan Özel Sağlık Kuruluşları ve diğer katkıların İnternet sayfasi ve Hekim Forumu�nda yayınlanmasına,

3. Bilim Teknik Dergisinde çıkan karşılıklı yazılarda haksız ithamlarda bulunulduğu iddiası nedeniyle Dr....�nın başvurusu üzerine bir inceleme yapılarak Ağrı Derneği ve Farmakoloji Derneği�nin görüşlerine başvurulmasına,

4. Özel ... Hastanesi hakkında asgari ücrete uygulamasına aykırı hareket ettiği iddiasıyla hastane başhekimi hakkında açılan 958 sayılı dosyada ,

5. ... Merkezi�nde çalıştığı iddiasıyla ... hakkında açılan 622 sayılı dosyada yaptığı savunma değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevkine gerek olmadığına,

6. Özel Sağlık Merkezi�nin tanıtım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan dosyada uyarıda bulunularak kapatılması ve Çorlu�ya taşınan hekim hakkında Tekirdağ Tabip Odası�na yazılması,

7. Kosova�da meydana gelen savaş nedeniyle oluşan göç dalgası benzeri olağanüstü koşullarda sağlık hizmeti verilebilmesi amacıyla bir kurs düzenlenmesi,

8. Tekirdağ Tabip Odası tarafından iletilen bir ilanda Özel ... Hastanesi�nin asgari ücretin altında fiyatlarla sağlık hizmeti verdiğini belirterek tanıtım kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle sorumlu başhekim hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesine,

9. ... başlıklı bir ilanla çeşitli hastalıkları bilimdışı yöntemlerle iyileştirdiğini iddia eden merkez hakkında gerekli girişimlerde bulunmak üzere Sağlık Müdürlüğü�ne bilgi verilmesine,

10. ...�nin sanatçı ...�ı tedavisi sırasında bilimsel olmayan yöntemler uyguladığı, hastalığın tedavisini uygun şekilde yapmadığı ve konsültasyonunu geciktirdiği, basında reklam yaptığı iddiaları hakkında bilirkişi raporu uyarınca herhangi bir işlem yapmaya gerek olmadığına ,

11. Dr. ... hakkında cerrahi girişim sırasında hastanın empotansına neden olduğu iddiasıyla açılan 987 sayılı dosyada soruşturmaya gerek olmadığı kararının Onur Kurulu�nca bozularak soruşturma açılması istemi konusunda Onur Kurulu�nun önerisi doğrultusunda bilirkişi görüşü istenmesine,

12. Dr. ... �un çıkar karşılığı organ nakli yaptığı iddiası ile açılan 619 sayılı dosyada Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Etik Kurulu�nun görüşleri ve alınan bilgilerin değerlendirilmesi için soruşturmacı atanması,

13. Yabancı uyruklu doktorların çalıştığı ve mesul müdürün yerinde bulunmadığı iddiasıyla Özel ... Polikliniği hakkında açılan 614 sayılı dosyada Sağlık Grup Başkanlığının denetimlerinde iddialar doğrulanmadığından soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

14. Tanıtım kurallarını ihlal ettiği ilanlar verdiği, bu ilanlarda hastaları yanlış yönlendirdiği için hakkında soruşturma açılan Özel ... Kliniği ile ilgili açılan 1001 sayılı dosyada süresi içinde yazılı savunmasını yapmadığı görüşülmüş, bu gerekçelerle Onur Kurulu�na sevk edilmesine karar verilmiştir.

14 Nisan 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği�nin Genel Kurul toplantısını yapmak için Odamız Toplantı Salonu�nu kullanmak isteğinin daha önce alınan ilke kararlarına uygun olmadığı için reddedilmesine,

2. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Emin Uluğ�un Olağanüstü Hal Bölgesi�nde çalışması sakıncalı olduğu gerekçesiyle, gerekçesiz ve isteği dışında Kütahya Tavşanlı ilçesine atanmasına karşı Türk Tabipleri Birliği�nin düzenlemesi doğrultusunda Çalışma Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Demokratik Sol Parti Genel Merkezi nezdinde girişimde bulunulmasına,

3. Bir yıllık çalışma dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu�nun 21 Nisan günü 16.00�da toplantı yaparak bir değerlendirme yapması,

4. Ara Genel Kurul akşamı, Genel Kurul çalışmalarına katılan üyelerin davet edildikleri bir yemekli toplantı yapılmasına,

5. Kosova�da yaşanan savaş nedeniyle meydana gelen göçler konusunda hekimler arasında yardım kampanyası açılması ve İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu bünyesinde yürütülen çalışmaları izlemek ve koordine etmek amacıyla Ümran Dayıcıoğlu�nun görevlendirilmesine,

6. Olağanüstü Hallerde hekimlik yapmak üzere İstanbul�da bir hekim grubuna eğitim verilmesi, bu konuda TTB Merkez Konseyi ve Sağlık Müdürlüğü ile temas kurulması için Koordinasyon görevinin Dr. Mithat Kıyak�a verilmesine,

7. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım bölümünde Fakülte Dekanı�nın yaptığı denetimde tıbbi ihmalle karşılaştığı iddiası karşısında basında çıkan haberlerle ilgili olarak suçlanan hekimler ve dekanlıktan bilgi istenmesine,

8. Kendisine başvuran hastayı muayenehanesinde başka bir hekimin muayene etmesinin ardından kalp krizi geçirerek ölmesi konusunda kusurlu olduğu iddiasıyla açılan 722 sayılı dosyada diğer hekimden de görüş istenmesine,

9. Kanal D Televizyonu Anahaber bülteninde yayınlanan bir programda bir klinik açılışının tanıtımı amacıyla yapılan çekimler sırasında hekimlikte tanıtım kurallarına aykırı hareket ettiği ve çekimde yer alan mankenlere karşı davranışlarıyla hekim saygınlığına gölge düşürdüğü iddiasıyla Dr. ... hakkında HUB-26 sayılı dosyada Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 7. ve 8. Maddelerine aykırı hareket ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasına ve yazılı savunma istenmesine,

21 Nisan 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Özel.......Hastanesi�nde çalışma izni olmadığı halde hasta muayene ettiği ve hastaların kendisine yönlendirdiği iddia edilen ... ile ilgili olarak doğru bilgi vermedikleri için hakkında soruşturma açılan Hastane Başhekimi Dr..........�in yazılı savunması değerlendirilmiş, açıklama tutarlı görülmediği için Oda�ya doğru bilgi vermeyerek çalışmaları aksattığı için Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

2. Özel........Hastanesi ile ilgili tanıtım kuralı ihlali nedeniyle açılan dosyada özenli davranması konusunda uyarı4larak Onur Kurulu�na sevkedilmesine gerek olmadığına,

3. Özel ... Kliniği�nin tanıtım kuralları ihlali yaptığı iddiasıyla açılan 892 sayılı dosyada bu klinik ile ilgili dosyaların birleştirilmesi ve soruşturmanın sürdürülmesine,

4. Muayene için kendisine gelen hastaya yeterli tedavi uygulamayıp bir süre sonra ölüm olayına neden olduğu iddiasıyla Dr. ... hakkında açılan 752 sayılı dosyada yazılı savunması alınarak değerlendirilmiş, Onur Kuruluna sevkedilmesine gerek olmadığına karar verilmiştir.

5. ... isimli bir çocuğa annesini konuşturmak amacıyla 1996 yılında kötü muamele yapıldığı iddiasıyla İstanbul Tabip Odasına yapılan başvuru nedeniyle bilirkişi görüşleri alınarak oluşturulan raporun talebi üzerine İçişleri Bakanlığına iletilmesine,

6. Albayrak Turizm için Dr. Yusuf Önlen�e, Esem Spor Giyim için Dr. Niyazi Akyıldız�a, Aster Tekstil için Dr. Cem Erdoğan�a, Mis Süt için Dr. İlker Küçükyıldırım�a, Dokap Yapı (OSB) için Dr. Cengiz Şahin�e, Emlak Pazarlama için Dr. Hüseyin Kaytak�a, Özel Haznedar (Tüfaş Sağlık için Dr. Faruk Cemal Sönmez�e, Tarma Tarım için Dr. M. İlhan Cala�ya, Aysu Gıda için Dr. Uğur Şahin�e, Akatlar Turizm için Dr. Kemal Eryar�a işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

7. Ameliyat ettiği ... isimli hastanın ayağının kesilmesinde ihmali olduğu iddiasıyla Dr.... hakkında açılan 873 sayılı dosyada yazılı savunma istemi kendisine eulaşmadığı için yanıt vermediği anlaşıldığında savunma ve dosyadaki belgeleri değerlendirmek üzere soruşturmacı atanmasına,

8. isimli hastanın bacağının kesilmesine neden olan tıbbi hata iddiası ile Dr. ... hakkında açılan ve Onur Kurulu�na sevk edilen dosyada soruşturmacı atanması talebi üzerine soruşturmacı atanmasına,

9. Dr. ... hakkında Dilek Atmalı isimli hastanın tanı ve tedavisi sırasında tıbbi hata ve ihmalleri olduğu iddiasıyla açılan ve Onur Kurulu�na sevk edilen dosyada Onur Kurulu�nun isteği üzerine soruşturmacı atanması kararlaştırıldı.

28 Nisan 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Yurtdışından ithal edilen hurda demirlerde radyasyon açısından inceleme yapılması konusunda Atom Enerji Kurumu ve Çevre Bakanlığı�ndan görüş alınması,

2. 9 Mayıs günü yapılacak Genel Kurul�a basının davet edilmesi, internetle bağlantı olanağı sağlanması,

3. Yeni üye kaydı ve aidatların ödenmesi amacıyla hekimlere ve kurumlara dönük bir çalışma düzenlenmesi,

4. Ümraniye Cezaevinde bir hükümlünün ölümü nedeniyle bulaşıcı hastalık endişesi doğması üzerine Savcılık, Cezaevi hekimi, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak bir sağlık taraması yapılması, bu konuda Dr. Orhan Arıoğul ve Dr. Namık Kemal Tartanoğlu�nun görevlendirilmesi,

5. Sevinç Özgüner�in ölüm yıldönümünde bir anma toplantısı düzenlenmesi, �Düşünce Özgürlüğü� konusunda bir konferans verilmesi,

6. Kosova�da meydana gelen savaşve göç nedeniyle Kırklareli�nde kurulan kampta sağlık hizmeti vermek üzere görevlendirilen doktorların başvurusu değerlendirilerek, bölgedeki sağlık kuruluşlarının hizmetler için yeterli olduğu kanısına varıldığından dış destekli bir insangücüne gerek olmadığı, gerekli durumlarda Odamızın destek vermek istediğinin İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığına bildirilmesi kararlaştırıldı.

7. Tıbbi Ultrasonografi Kursu konusunda başvuran uzmanlık derneklerinin değerlendirmeleri incelendi.e Bu konudaki Etik Kurul kararının kursu düzenleyenlere, TTB Merkez Konseyi�ne bildirilerek kursiyerlere iletilmesi,

8. Sivil Toplum Kuruluşları Birliği toplantılarına katılan temsilcilerimizin dönem sözcüsü olarak görev almalarının uygun olduğu,

9. Sağlık Sigortasına verdiği çelişkili epikrizler nedeniyle Dr. ... hakkında açılan 559 sayılı dosyada bundan böyle özenli davranması hatırlatılarak Onur Kurulu�na sevk edilmesine gerek olmadığına,

10. Tanıtım kurallarını ihlal ettiği içine Dr.... hakkında açılan 1039 sayılı dosyada yazılı savunması değerlendirilerek tanıtım kurallarına uyması konusunda özenli davranması uyarısı yapılarak Onur Kuruluna sevk edilmesine gerek olmadığına,

11. Reklam vererek tanıtım kurallarını ihlal ettiği ve yetkili olmadığı konuda tıbbi müdahale yaptığı iddiasıyla Dr. ... hakkında açılan 680 sayılı dosyada Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 8. 9. Maddesine aykırı davranmaktan soruşturma açılması ve yazılı savunma istenmesine,

12. Dr. ... hakkında bir öğretmenin başını kapatması için rapor verdiği, böylece bilimsel gerçeklere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 786 sayılı dosyada raporda belirtilen �Başını sıcak tutması gerekir� ifadesinin bilimsel olarak kabul edilemeyeceği için heyet raporunda imzası bulunan Dr. ... hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesine, oybirliğiyle,

13. Marmara Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsünde beyin cerrahi kliniğindeki bir operasyon sırasında teknik bir arıza nedeniyle çocuk hastanın göğüs duvarındaki yanık nedeniyle koğuşturma yapılarak bilgi istenmesine oyçokluğuyla karar verildi.

14. Atatürk Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Adli Tıp Uzmanları Derneği�nin Erzurum�da düzenlediği �Malpraktis� konulu simpozyuma Hekimlik Uygulamaları Bürosu Sorumlusu Dr. Nedim Şendağ�ın uçakla seyahat etmesi, katılım ve konaklama giderlerinin karşılanması oybirliğiyle kararlaştırıldı.

3 Mart 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Erkin Teksil -Yıkan Tekstil O.S.B için Dr. Nevruze Çabbarova�ya, PKD Pencere ve Kapı Doğramaları için Dr. Hakan Bahadır�a, Hotel Aziyade için Dr. Feray Ayral Eryılmaz�a, Ramtop Tüketim Malları için Dr. Salman Çatalgil�e Kentbank A.Ş. için Dr. Altan Kuş�a, Polat Yol Yapı Sanayi için Dr. Nurşen Turan Müsellim�e, MDM Hazır Giyim - Mudo O.S.B. için Dr. Mehmet Bilgin�e, Set Programcılık Tanıtım için Dr. Cengiz Veysi Yoldaş�a, Uteksport A.YŞ. için Dr. Sevda Dirik�e, Ümraniye Belediyesi için Dr. Sinan Taşbaş ve Dr. Mustafa Gürel�e Centilmen Konfeksiyon için Dr. Ömer Okuyan�a, Vursan Tüfek A.ŞY. ve Vursan Tüfek Ltd. O.S.B. için Dr. Saniye Dirik�e işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi kararlaştırıldı. İhlas Holding A.Ş. için Dr. Levent Saraç�a,İhlas Han O.S.B. için ve İhlas Matbaa O.S.B. için Dr. İbrahim Ruhlusaraç�a, Novartis Sağlık Gıda için Dr. Hasan Turgut Sür�e, Tatmak A.Ş. için Dr. Selahattin Atılgan�a, Aya için Dr. Rıdvan Saygılı�ya, SHOW TV. (Özkan Elektronik) için Dr. Kenan Tiftikçi�ye, Adel Kalemcilik Tic. Ve Ülkü Kırtasiye için Dr. Aycan Gürkaş�a, Uludağ Et Lokantası için Dr. Cemalettin Davutoğlu�na ve Öz-Kur Özel Eğitim Kurumları için Dr. Taner Arıkan�a işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine karar verildi.

14 Mart Tıp Yemeği�ne davet edilecek kişilerin yemek bedellerinin 4 milyon TL�sının Oda tarafından karşılanması,

14 Mart Sanatçı Hekimler Sergisi�ni düzenleyen Dr. Hayri Davas�a bir özel plaket verilmesi,

Büyükçekmece Temsilciliği tarafından düzenlenen 14 Mart Yemeği�nde kişi başına l.500.000.TL katkıda bulunulması,

15 Mart günü İstanbul Tabip Odası Tarihi Sergisi adıyla bir sergi açılması, açılışta bir kokteyl verilmesi kararlaştırıldı.

10 Mart 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. 14 Mart Sağlık Haftası etkinlikleri gözden geçirilerek basın sözcüsü Dr. Rıfat Yücel tarafından düzenlemesi yapılan radyo programlarına katılım için temsilciler görevlendirildi. Diğer etkinliklere katılım konusunda işbölümü yapıldı.

2. Durumu uygun olan hekimlere işyeri yetki belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

17 Mart 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Doğa Madencilik için Dr. Erdal Tuncer�e, Buklet Tekstil için Dr. Murat Baydar�a, Ürosan Mobilya için Dr. Tevfik Örnek�e, Erson Giyim San. İçin Dr. Hume Toklu�ya, Habaş A.Ş. için Dr. Arda Şişli�ye, CMS Isıcam Makine için Dr. Aygül Budak�a , Kardemir Uluslararası Nakliyat için Dr. Ali Kıraç�a, Rabak Sanayi Ürünleri için Dr. Yusuf Özcan�a, Başarı Elektronik için Dr. Suat Elmalı�ya, Maya Dış Tic . O.S.B. için Dr. Mahmut Öz�e Şen Yayla Plastik için Dr.Ahmet Orhan Güven�e, Otel Blance (Kalemdar Otelcilik) için Dr. Ali Kasım Nazlı�ya, Erdoğanlar Alüminyum için Dr. Uğur Sürücü�ye, Lyra Yönetim için Dr. Murat Aktimur�a, Ferdi Tekstil OSB için Dr. Ayşen Erduran ve Dr. Figen Ozan Sayman�a, Ercan Giyim OSB için Dr. Figen Ozan Sayman�a ve Ayşe Erduran�a işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

14 Mart Sağlık Haftası etkinlikleri gözden geçirildi.

23 Mart 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Gerçekleştirilen 14 Mart Sağlık Haftası Etkinlikleri hakkında genel değerlendirme yapıldı.

2. Genç Tıbbiyeli Destek Bursları için bursiyerlerin belirlenmesi konusunda YK üyeleri Dr. Namık Kemal Tartanoğlu ve Dr. Atilla Ongan�a yetki ve görev verilmesi, burs komitesinde üç tıp fakültesi temsilcilerinden birer kişinin yer alması,

3. 14 Mart Sağlık Haftası Etkinliklerine katkıları nedeniyle İlaç İşverenleri Sendikası Başkanlığı�na teşekkür plaketi verilmesi,

4. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı�nın Olağanüstü Hal Bölgesi dışına gönderilmesi konusunda Diyarbakır Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği, SSK Genel Müdürlüğü ve Bölge Valiliği�nden bilgi istenerek hekimlere ve kamuoyuna bilgi verilmesi,

5. İstanbul Tabip Odası ara Genel Kurulu�nun 24 Nisan günü İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu�nda, çoğunluk sağlanmazsa 8 Mayıs l999 günü yapılması,

6. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları ile İstanbul Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu�nun yapacağı toplantıda sağlık konusunda beklentilerimizi sunmak üzere Dr. Mithat Kıyak ve Dr. Özcan Baripoğlu�nun görevlendirilmesi,

7. Dr. ....�nin sanatçı ...�ı tedavisi sırasında tıbbi hata yaptığı iddiaları nedeniyle kendisinin yaptığı başvuru nedeniyle Dr....�un soruşturmacı olarak atanması,

8. ... isimli hastanın daha önce yaptığı şikayetle hekimin gerçeğe aykırı olarak rapor verdiği iddiasıyla açılan 689 sayılı dosyada, söz konusu raporun örneğini isteğimize rağmen iletmediği ve bilgi vermediği için herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı,

9. Dr. ...�nun bir poliklinikteki reklam panosunda, orada çalışmadığı halde ismine yer verilmesi nedeniyle yaptığı başvuru nedeniyle açılan 687 sayılı dosyada, hekimin bu yakınmasının sürmediğini belirtmesi üzerine, aradan geçen süre dikkate alınarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına,

10. ATV Haber bülteninde yayınlanan bir haberde polis tarafından darp edilerek hastaneye başvurduğu sırada muayene edilmediği iddiası üzerine açılan 938 sayılı dosyada ilgili Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Koordinatö-rünün verdiği yanıtta bu isimde bir hastaya rastlanmadığı belirtildiğinden herhangi bir işlekm yapılmasına gerek olmadığına,

11. Ruhsatsız çalıştığı ve ücretsiz muayene yapıldığı iddiasıyla açılan 648 sayılı dosyada Kağıthane ... Derneği�nin kapandığı anlaşıldığından işlem yapılmasına gerek olmadığı,

12. Kendisine başvuran hastaya fatura vermediği ve yeterince ilgilenmediği iddiasıyla Dr.... hakkında açılan 869 sayılı dosyada hekimin açıklamaları değerlendirilerek soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

13. Muayene için kendisine getirilen çocuk hastayı, gözlüğünü kırması üzerine muayene etmeyi reddettiği iddiasıyla Dr.... hakkında açılan HUB-14 sayılı dosyada hekimin samimi açıklamaları yeterli bulunarak soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

14. Eczacı eşinin eczanesinde hasta muayene ettiği iddiasıyla Dr...... hakkında açılan HUB-8 sayılı dosyada hekimin açıklamaları değerlendirilerek soruşturmaya gerek olmadığına,

15. Kontakt Lens Merkezi�nde çalıştıkları için iki hekim hakkında açılan 622 sayılı dosyada bu merkezle ilişkisini kestiğini belirten Dr.... hakkında bu konuda özenli davranması için uyarılması, açıklama yapmayan Dr.... hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,

16. Özel .... Hastanesi�nde çalışma izni olmadığı halde hekimlik yaptığı iddia edilen ...... isimli kişi hakkında açılan 952 sayılı dosyada hastane başhekiminin nöbet listesi fotokopisinde adı görülmesine rağmen bu kişinin hastanede çalışmadığı yönünde bilgi vermesi karşısında, Tabip Odası�na yanlış bilgi verdiği için soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi ve çalışma izni olmaksızın çalışan hekimle ilgili Sağlık Grup Başkanlığı�na bilgi verilmesi,

17. Kendisine başvuran hemofili hastasına Faktör VIII reçetesi yazmadığı iddiasıyla Dr..... hakkında açılan 1023 sayılı dosyada, hekimin başhekimlik tamimi nedeniyle böyle davrandığı açıklamalardan anlaşıldığından soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

18. Uzmanlık alanı olmadığı halde antetli kağıtlarında akupunktur ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdiği yazılan Dr. ..... hakkında açılan HUB-10 sayılı dosyada hekimin yaptığı düzeltme dikkate alınarak soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

19. Reklam yaparak Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nü ihlal ettiği gerekçesiyle ..........kliniği hakkında açılan 599 sayılı dosyada sorumlu hekimin yaptığı açıklama değerlendirilerek soruşturma açılmasına gerek olmadığına,

20. Liposuction uygulaması konusunda KBB uzmanlarının rolü konusunda KBB Derneği�nden görüş istenmesine,

21. ... isimli hastaya acile yaptığı başvuruda ilgi göstermeyerek ölümüne yol açtığı iddiasıyla Dr. .......hakkında açılan 929 sayılı dosyada hekimin yazılı savunması yeterli görülerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine gerek olmadığına,

22. Dr. ... isimli hekime hakaret ettiği iddiasıyla Dr.... hakkında açılan HUB-17 sayılı dosyada tanık istenmesine,

23. Ameliyat ettiği ...�ın ayağının kesilmesinde ihmali olduğu iddiasıyla Dr. ..... hakkında açılan 873 sayılı dosyada 10 Şubat 1999 tarihinde verilen soruşturma kararına rağmen yazılı savunmasını vermediği görülerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün ikinci maddesini ihlal etmekten ötürü Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

24. Dr........ hakkında Özel Sağlık Sigortası�na verilen bir raporda gerçeğe aykırı rapor düzenlediği iddiasıyla açılan 559 sayılı dosyada tekid yazılarına rağmen açıklama göndermeyen hekim hakkında soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesine,

25. ... Hastanesi�nde verilen bir psikolog raporunda çelişkili iki karara yer verildiği ve alkol bağımlılığı tanısı konulduğu iddiasıyla açılan 558 sayılı dosyada, bilirkişi görüşü ışığında yapılan değerlendirmede soruşturma açılmasına gerek olmadığına ve raporlarda özen gösterilmesi konusunda uyarılmasına,

26. ... isimli hastaya ... Hastanesi�nde anjiografi ve PTCA+Stent uygulanması sırasında zorla senet imzalattırıldığı, özel sigortasının geçerliliği onaylatılmadan opere edildiği iddiasıyla açılan 1002 sayılı dosyada, hasta yakınlarına hakaret ettiği iddia edilen Dr. .............�in açıklaması yeterli görülerek herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına, konu hakkında sigorta şirketinden bilgi istenmesine,

27. ... isimli hastanın operasyonu sonrasında tıbbi hata yaptığı iddiasıyla Dr.... hakkındaki 1034 sayılı dosyada 24.02.1999 tarihinde açılan soruşturmada yazılı savunması değerlendirilerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün ikinci maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Onur Kurulu�na sevk edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

28. Durumu uygun olan hekimlere işyeri yetki belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

3 Şubat 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Psikiyatri uzmanlarının televizyon kanallarında yaptıkları programlar konusunda Türk Nöropsikiyatri Derneği'nden görüş istenmesi,

2. Ajans Press firmasından basın mensuplarının isim, adres ve çeşitli bilgileri içeren internet dosyasına abone olunması,

3. Hepatit C'li olduğu gerekçesiyle hastayı muayene etmeyi reddeden hekimle ilgili 859 sayılı dosyada Dr.......'den savunma istenmesi,

4. Radyoloji uzmanı olmadıkları halde ultrasonografi raporu düzenleyen Dr..... .hakkındaki 626 sayılı dosyada muayenehanelerinde tanı amacıyla görüntüleme yöntemleri kullanan hekimlerin ayrı bir rapor düzenlemelerinin doğru olmadığı, bulgularını hastaya ait epikrizde belirtmelerinin uygun olacağının hekimlere bildirilmesi, konunun ayrıca Etik Kurul gündemine götürülmesi,

5. İntrauterin ölümü gecikmeli olarak sonlandırdığı ve yetersiz küretaj yapıldığı iddiasıyla Dr..... hakkında açılan 704 sayılı dosyada, aşikar bir tıbbi hata ve ihmal olduğunu gösteren bilgiler olmadığından işlem yapılmasına gerek olmadığı, dosyanın aradan geçen iki yıl içinde işlem yapılmamış olması nedeniyle tutanakla kapatılarak hekimin dosyasında saklanması,

6. Mezoterapi uygulamasının kimler tarafından yapılabileceği konusunda İl Sağlık Müdürlü-ğü'nün Dr... .hakkında gönderdiği bilgilerle açılan 627 sayılı dosyada net görüşler belirleninceye kadar sadece bazı uzmanlık dallarının yetkili olacağı görüşünün paylaşılmadığı, bu görüşün İl Sağlık Müdürlüğü ve Plastik Cerrahi Derneği'ne bildirilmesi, konunun uzmanlık derneklerinin görüşü alınarak değerlendirilmesi,

7. Mevcut cihazların aşırı yıpranması nedeniyle yeni bir fotokopi cihazının satın alınması,

8. Tıbbi ihmal ve takipte yetersizlik nedeniyle hastasının amputasyonuna neden olunduğu iddiasıyla Dr..........hakkında açılan 873 sayılı dosyada, soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi,

9. Muvazaalı eczane açtığı iddiasıyla Dr. .......hakkında açılan 621 sayılı dosyada tekit yazılmasına rağmen yanıt vermediği görülerek soruşturma açılması ve yazılı savunma istenmesi,

10. Dr..........hakkında meningoensefalit nedeniyle başvuran hastasına yeterli özeni göstermediği iddiasıyla açılan 569 sayılı dosyada tekit yazılmasına ve hastaneye bilgi verilmesi,

11. Rüşvet almak iddiasıyla Dr...... hakkında açılan 461 sayılı dosyada soruşturma açılması ve yazılı savunma istenmesi,

12. Dr...... hakkında, çelişkili rapor verdiği iddiasıyla açılan 811 sayılı dosyada, yaptığı savunma değerlendirildi, raporla yazılı tanıları protokol defteri ve raporda yazması gerektiği konusunda uyarılarak Onur Kurulu'na sevk edilmesine gerek olmadığı,

13. Dr................hakkında Sağlık Sigortasına gerçeğe aykırı rapor düzenlediği iddiasıyla açılan 520 sayılı dosyada yanıtı değerlendirilerek işlem yapılmasına gerek olmadığı,

14. ll Hıfzısıhha Kurulu çalışmaları ile ilgili bilgileri içeren Dr. Murat Fırat'ın yazısının internette yayınlanması ve hekimlerden öneri istenmesi kararlaştırıldı.

10 Şubat 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. 14 Mart hazırlıkları gözden geçirilerek 14 Mart akşamı bir yemek düzenlenmesi,

2. Oda'nın gereksinimi olan bir baskı makinesi ve fotokopi cihazı satın alınması,

3. Dr. Cumhur Akpınar'ın 4 Mart 1999 günü yapılacak duruşmasına katılınması,

4. Başvuru sekreterliği için üç aylık bir iş akdi yapılarak aylık 100 milyon TL ücret karşılığında Sinem Tabakoğlu ile sözleşme yapılması,

5. Yaklaşan seçimler nedeniyle oluşan çeşitli siyasal kümelenmeler veya "Sol Güçbirliği" grubunun kurumsal olarak desteklenmesinin söz konusu olmadığı, ancak birey olarak yer alınabileceğinin internette, Hekim Forumu'nda deklere edilmesi, Aydınlık dergisine açıklama gönderilmesi,

6. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan özel polikliniklerin açılma koşulları, bulundurulması gerekli belgeler ve denetimler konusundaki genelge değerlendirilerek Eczacı Odası deneyiminden yayarlanılması, İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşme yapılması kararlaştırıldı.

7. Laserle Tüp bebek başlıklı reklam niteliğindeki haber nedeniyle 872 sayılı dosyada Dr...'in yazılı savunması değerlendirilerek bu konuda "özenli davranması hatırlatılarak Onur Kuruluna sevk edilmesine gerek olmadığı,

8. Dr....'ün gözaltında iken muayene ettiği kişilerde mevcut darp izlerini rapor etmediği ekonusunda daha önce kararlaştırılan soruşturma ile ilgili 839 sayılı dosyada hekimin adli rapor formatlarına uygun rapor düzenlemeye özen göstermesi hatırlatılarak Onur Kurulu'na sevk edilmesine gerek olmadığı,

9. Dr.... hakkında yurtdışında gördüğü eğitim ve çalışmalar hakkında doğru bilgi vermediği konusundaki iddialar nedeniyle soruşturmanın sürdürülerek yazılı savunma istenmesi kararlaştırıldı.

17 Şubat 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Mali Müşavirin aylık üretinin 100 milyon TL'ya çıkarılması,

2. Oda'nın masaüstü yayıncılık çalışmalarında kullanılmak üzere Macintosh bilgisayar, tarayıcı ve yazıcı satın alınması,

3. Asgari ücretteki artış nedeniyle Oda çalışanı Ümran Harman'ın ücretinin asgari ücret esa alınarak yeniden düzenlenmesi

4. ... isimli hastanın tedavisinde ilgisizlik nedeniyle açılan SSK İstanbul Hastanesi ile ilgili dosyada aradan geçen 4 yıllık sürede gelişme sağlanamadığı için ileri işlem yapılmasına gerek olmadığı, konu hakkında SSK Hekimleri Komisyonu'na bilgi verilmesi,

5. Oda'nın iletişim gereksinimi nedeniyle beş yeni telefon hattı için başvuruda bulunulması,

6. Kendisine hasta sevk eden meslektaşlarına deontolojiye aykırı sözler sarfettiği için hakkında açılan dosyada ilgili hekimin özenli davranması için uyarılarak ileri işlem yapılmasına gerek olmadığı kararlaştırılmıştır.

24 Şubat 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

... ile ilgili olarak Karaciğer Araştırmaları Derneğinin önerisi üzerine daha önce bilinen bir tedaviyi ilk kez kendisi yapıyor ve kesinleşmemiş bir araştırma sonucunun kesin sonuç alıcı bir başarı olarak kamuoyuna sunması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği�ne hekimin çalıştığı ildeki Tabip Odası tarafından değerlendirilmesi amacıyla gönderilen dosyada varılan karara itiraz edilerek hekimin Deontolojiye aykırı hareket ettiği için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi�ne başvurulması ve olayın Bilimsel bir kurul tarafından incelenmesi önerisi yapılması,

Beslenme ve gıda uzmanı olduğu halde kendini hekim izlenimi uyandıracak tarzda reçete düzenleyen Nuriye Wertheilt hakkında reçete izlenimi verecek evrak düzenlememesi ve bu konuda özenli davranması için Sağlık Grup Başkanlığına ve kendisine bilgi verilmesi,

Betaş Boya Vernik için Dr. İlhan Özdemirci�ye, Başyazıcıoğlu İnşaat için Dr. İsmail Erbaşı�ya, Türk Makine içine Dr. Necati Çakmak�a, Örma Tekstil için Dr. Emine Özdemir�e Lowe Adam Tanıtım için Dr. Uygar Canik�e, İspat İzmit Sıvı Paketmleme için Dr. Süreyya Erdoğan�a, Faisal Finans O.S.B. için Dr. M. Sait Tansev�e, İhlas Genel O.S.B. için Dr. Taner Gökgöz�e, Rapsodi Çorap için Dr. Kayhan Buharalı�ya, Konak Ambalaj için Dr. Mahmure Uraz�a, D.G.S. Doğanay Giyim için Dr. Asım Aygün�e, Moya Dış Tic. İçin Dr. Mahmut Öz�e, Maya Poliüretan Kauçuk için Dr. Mahmut Öz�e Bilkont İnşaat için Dr. Dursun Dursunoğlu�na işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

6 Ocak 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. 14 Mart Sağlık haftası boyunca yürütülecek etkinliklerde maddi destekte bulunacak firmalarla görüşmeler yapılması,

2. Aidat ödemeleri hakkında;
a) Daha önce yapılan uyarılara rağmen 1998 yılından önceki döneme ilişkin aidat borçlarının 14 Mart 1998 Sağlık Haftası sonuna kadar ödenmesi için iadeli taahhütlü bir mektupla uyarıda bulunulması, yine de ödemeyenler hakkında icra yoluna gidilmesi,
b) 1999 yılı üye aidatlarını 1 Nisan tarihine kadar ödemeyen üyelere Hekim Forumu dergisinin aidatını ödedikten sonra gönderilmesi,
c) Geçmiş yıllara ait aidat borçlarına bu yıl aylık yüzde 10 basit gecikme zammı uygulanması,

3. Yönetim, Onur, Denetleme kurulları ve TTB Genel Kurulu Delegeleri ile 27 Ocak günü ortak bir toplantı yapılması,

4. 14 Mart ödülleri konusunda, tıp hizmet ve bilim ödülleri için tıp fakültesi mezunu olma koşulunun arranması, hekimlerin kendilerini aday göstermelerine olanak sağlayacak şekilde yönetmelik değişikliği yapılması,

5. Yüksek Öğrenim kurulu (YÖK) Disiplin yönetmeliği�ndeki değişikliklerle ilgili olarak Dr. Eraksoy ve Dr. Arıoğul tarafından hazırlanacak bilgiler ışığında gelecek toplantıda değerlendirme yapılması,

6. TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısına temsilen Dr. Kürşat Yıldız�ın katılması,

7. Dr. Yavuz Baç�ın başvurusu üzerine doktor tabelalarının binaya dikey olarak asılabilmesi konusunda Oda�nın girişimde bulunması talebinin uygun olmadığı,

8. SSK Okmeydanı Hastanesi �nde çalışan hekimlerin radyasyon izni kullandıkları sırada ek ödemelerinin verilmemesi konusunda SSK Genel Müdürlüğü emri üzerine Danıştay�da iptal talebiyle açtıkları davada Danıştay 12. Dairesi�nin verdiği 25.6.1998 tarihli kararın uygulanması konusunda girişimde bulunulması talebinin kabul edilerek, SSK Genel Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulması oybirliğiyle kararlaştırıldı.

9. İş-991. İlgili hastanenin bez afişlerle ilan verdiği için açılan dosyada Onur Kurulu tarafından verilen uyarı cezası hakkında bilgi alındı.

10. İş-1035 . Dr. ... hakkında Deontoloji tüzüğü�ne aykırı ilan verdiği gerekçesiyle açılan dosyada verdiği yanıt değerlendirildi,bu konuda gerekli özeni göstereceği düşüncesiyle hatırlatılarak soruşturmaya gerek olmadığına karar verildi.

11. İş-1041. Gazeteye verdiği ilanla ilgili olarak Antalya Tabip Odası�nın başvurusu üzerine açılan dosyada hekimin yazılı açıklaması değerlendirilerek bu konuda işlem yapılmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı.

12. İş-812 .... ismindeki uzman tıbbi biyologun hekim olarak kendini tanıttığı iddiasıyla ilgili olarak açılan dosyada Cerrahpaşa tıp Fakültesi�nden gelen yanıt değerlendirilerek Maltepe Sağlık GrupBaşkanlığı�na yazılarak soruşturulması,

13. İş-1040. Bez afişlerle reklam yaparak Tıbbi Deontoloji tüzüğü�nü ihlal ettikleri için .... Hastanesi Sorumlu Hekimi hakkında açılan dosyada, yazılı savunmada iddiaları reddetmelerine rağmen bu konuda Sağlık Ocağı tarafından tutulan tutanak olduğu görüldüğünden ilgili hekimin Onur Kurulu�na sevk edilmesi,

14. İş-857. Kaydiopulmoner cerrahi sırasında meydana gelen komplikasyonda hekim hatası iddiasıyla açılan dosyada bilirkişi görüşü dikkate alınarak olayın beklenen komplikasyonlardan olup hekim hata veya ihmali olmadığ kanaatine varıldığından soruşturmaya gerek olmadığı,

15. İş-662. Kromozom analizinde hata yapılarak tıbbi ve manevi zarara neden oldukları iddiasıyla açılan dosyada bilirkişi görüşüne başvurulması,

16. Sağlık kuruluşlarının denetimi sırasında basın muhabirlerinin bulundurulması konusundaki sorumuza Sağlık mmüdürlüğü�nden alınan yanıt üzerine konunun Valilik nezdinde takip edilmesi oybirliğiyle kararlaştırıldı.

13 Ocak 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan "Rotasyonlar Raporu"nun onaylanarak hekimlere sunulması,

2. 14 Mart Sağlık Haftası'nın 13-20 Mart arasında gerçekleştirilmesi, 13 Mart günü Sanatçı Hekimler sergisinin açılışının yapılması, 14 Mart günü Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere sertifika ve plaketlerin verildiği törenin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda yapılması, "İnternet ve Sağlık" konulu bir panel, siyasi parti temsilcilerinin sağlık programlarını anlatacakları bir toplantı düzenlenmesi, bir klasik müzik, opera veya bale gösterisine toplu bilet alınması, siyaset meydanı vb. birkaç televvizyon programında sağlık konusunun işlenmesi için girişimde bulunulması, İstanbul Tabip Odası tarihinin ele alınacağı bir tanıtım filminin yaptırılması kararlaştırıldı.

3. Asistan hekimlerin tez çalışmalarının niteliğini artırmak ve uzmanlık eğitimini teşvik etmek amacıyla gelecekte geleneksel hale getirilebilecek bir "Tez Yarışması" düzenlenmesi, Dr. Cengiz Çetin adına düzenlenen yarışmanın ödüllerinin 23 Temmuz günü verilmesinin planlanması, bu dzenlemeler için Uzmunlık Eğitimi Çalışma Grubuna görev verilmesi,

4. İçinde bulunduğumuz yüzyılda çalışmalarıyla tıbba ve halk sağlığına katkıda bulunarak iz bırakmış hekimleri tanıtmak ve belgelemek amacıyla "Yüzyılımızda iz bırakan hekimlerimiz" konulu bir çalışmanın Dr. Haluk Eraksoy ve Dr. Atilla Ongan tarafından yürütülmesi,

5. Yaklaşan seçimlerde aday olmak isteyen hekimlere Oda'nın görüş ve beklentilerini içeren bir mektup gönderilmesi, bu metnin Dr. Baripoğlu tarafından yazılması,

6. Dr. Faik Çelik tarafından hazırlanan Asistan Rehberi'nin Oda yayınları arasında basılması,

7. İkitelli'de meydana gelen nükleer kaza konusunda bir rapor hazırlanarak kamuoyuna duyurulması ve bu süreçte yapılan hataların ilgili kuruluşlara bildirilmesi,

8. Oda çalışmalarında artan başvurulara yanıt verebilmek amacıyla bilgisayar konusunda deneyimli, telefonlara doğru ve düzgün yanıt verebilecek bir başvuru sekreterinin göreve alınması, bu amaçla görüşme yapmak üzere Dr. Baripoğlu ve Dr. Yıldız'a yetki verilmesi kararlaştırıldı.

9. İkitelli'de meydana gelen nükleer kaza ilgili olarak bu süreçte yapılan yanlışlıklar konusunda belgeleri esas olarak bir rapor düzenlemek ve saptanan hataları ilgili kuruluşlara yazılı olarak bildirilmesi

10. Yüzyılımızda çalışmalarıyla halk sağlığına, bilime katkıda bulunmuş ve iz bırakmış hekimleri tanıtmak ve haklarında kalıcı bir belge bırakmak amacıyla "Yüzyılımızda iz bırakan hekimlerimiz" konulu bir çalışmanın Dr.Haluk Eraksoy ve Dr. Atilla Ongan tarafından yürütülmesi,

11. Yaklaşan seçimlerde aday olmak isteyen hekimlere Oda'nın görüş ve beklentilerini dile getiren bir metnin Dr. Özcan Baripoğlu tarafndan yazılması,

12. SSK Ümraniye Dispanseri Tabip Odası temsilciliğinin başvurusu üzerine 16.12.1998 günü açılan soruşturmada, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'ne aykırı reklam yapıldığı iddiası hakkında açılan dosyada bu konuda daha özenli davranması uyarısında bulunarak Onur Kurulu'na sevk edilmesine gerek olmadığına,

13. Milliyet Gazetesi'nde Korkmaz Yiğit ile ilgili bir haberde hasta sırlarını açıkladığı iddiasıyla Dr.......hakkında açılan soruşturmada yazılı savunması değerlendirilerek bu konuda özenli davranması hatırlatılarak Onur Kurulu'na sevk edilmesine gerek olmadığı, haberde imzası olan gazeteci Leyla Ataman Dilek'e hekimin ağzından yazılan haberin gerçek olmadığı iddiasının bildirilmesi,

14. TTB Merkez Konseyi'nin 15.6.1996 tarihindeki başvuru üzerine TTB'ye gerçeğe aykırı beyanda bulunarak İşyeri Hekimliği Kursuna Konya'da katılmalarına karşın İstanbul'da ikamet etmeleri nedeniyle açılan 542 sayılı soruşturma dosyasında soruşturmacı Dr. Rıfat Yücel tarafından alınan yazılı savunmalar değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevk edilmesine gerek olmadığı,

15. Hasta olarak başvuran memuru ihmal ettiği ve sevk etmediği iddiasıyla Dr... hakkında açılan 977 sayılı dosyada yazılı açıklama değerlendirilerek soruşturmaya gerek olmadığı,

16. Bakırköy Devlet Hastanesi aciline başvurduğunda hekim tarafından muayene edilmediği, bir hemşirenin kan basıncını ölçerek gönderildiği iddiasıyla açılan 551 sayılı dosyada; bugüne kadar dosyanın geliştirilemediği anlaşıldığından bir tutanakla kapatılması,

17. SSK Süreyyapaşa Hastanesi Acil Servisine sevkle gelen bir hastaya gerçeğe aykırı adli rapor düzenlediği iddiasıyla 955 sayılı Dr. ... hakkında açılan dosyada yapılan açıklama değerlendirilerek soruşturma açılmasına gerek olmadığı,

18. Dr. ... hakkında çalışma izni olmayan bir hekimi yanında çalıştırmak nedeniyle açılan 912 sayılı soruşturma dosyasında, yazılı savunma değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevk edilmesine gerek olmadığı, ancak böyle bir durumda Tabip Odası'nı bilgilendirmesinin bekleneceğinin hatırlatılması,

19. "Önce sünnet, sonra futbol, 6,5 milyona sünnet" ilanlarıyla asgari ücret ve ilanlar konusunda Deontoloji Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Özel... Hastanesi başhekimi Dr... yazılı savunması değerlendirilerek Onur Kurulul'na sevk edilmesi oybirliğiyle,

20. .......... Tıp Merkezi hakkında asgari ücretin altında muayene ve tedavi yapılması, afiş asarak ilan yapılması nedeniyle açılan 568 sayılı soruşturmada yazılı savurma açıklayıcı bulunmamakla birlikte aradan geçen sürede dosyanın geliştirilememiş olması nedeniyle fotoğrafı göndererek uyarıda bulunulması ve hastane ile ilgili dosyada saklanması, Onur Kurulu'na sevk edilmesine gerek olmadığı,

21. Usule aykırı ve sahip olmadığı ünvanları kullanarak reçete düzenleyen Dr...... hakkında Zeytinburnu Sağlık Grup Başkanlığı'nın yaptığı başvuruyla açılan 1038 sayılı dosyada; daha özenli çalışması, reçeteyi kullanmaması için uyarılması, Sağlık Ocağı'ndan konuyu izlemelerinin istenmesi, tekrarı durumunda soruşturma açılması.

22. Özel .... Hastanesi hakkında yapılan bir şikayet nedeniyle Deontolojiye aykırı reklam yapıldığı iddiasıyla açılan 1047 sayılı dosyada tekrarlamamaları uyarısı yaparak soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı.

23. 3 Nisan 1999 Cumartesi günü "Tıp Araştırmalarında Yöntem ve Etik" konusunda bir sempozyum düzenlenmesi,

24. Gerçeğe aykırı tıbbi rapor düzenlediği iddiasıyla Dr...... .hakkında açılan 786 sayılı dosyada, ilgili hastane, Milli Eğitim Müdürlüğü, gazeteci ve hekimden rapor hakkında bilgi istenmesi,

25. Çocuklarına yetersiz cerrahi girişimde bulunulduğu iddiasıyla yapılan başvuruda bilirkişi Doç.Dr....'ün görüşleri değerlendirilerek adenoidektomi sırasında geride kalması normal olan lenfoid dokunun tekrarlayan enfeksiyonlarla tekrar büyüyebileceği kanaatine varıldığından Dr... hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığı,

26. Dr. .....'nun iki ilde muayenehane açtığı yönünde Bursa Tabip Odası tarafından yapılan başvuru üzerine açılan 727 sayılı dosyada Bursa'daki muayenehanesini kapattığına dair daha önce göndermiş olduğu bildirinin doğruluğu kontrol edilerek soruşturmanın sonlandırılması,

27. ... isimli hastayı tedavi ederken aşırı sıvı yükleyerek dekompanse kalp yetmezliği sonucu ölümüne neden olduğu iddiasıyla Dr....... hakkında açılan 1012 sayılı dosyada, hekimin açıklamaları ve tanık hekimin verdiği yazılı bilgiler değerlendirilerek soruşturma açılmasına gerek olmadığı,

28. Özel ....'nin dağıttığı ilanlarla ilgili olarak açılan 849 sayılı dosyada soruşturma kararına cevaben gönderilen yazılı savunma değerlendirilerek, olayın tekrarlanmayacağı taahhüdü dikkate aınarakk Onur Kurulu'na sevk edilmesine gerek olmadığı, kararın hastaneye ait dosyada saklanması,

29. Dr. Berrin Karaibram'a Fab Tekstil San, Dr. Elif Kaya'ya Bahçeşehir Dağıtım Pazarlama, Dr. Ümit Korkmaz İspir'e Pamukspor ve Turizm Hizmetleri, Dr. Baki Dökme'ye Simge Tekstil San., Dr. Niyazi Yıldız'a Trapeze Fashion Tetkstil, Dr. Haluk Gürsoy Ticaret Sigorta A.Ş.için, Dr. Hatice Batay'a Atlas Zımpara San. Tic. İçin, Dr. Engiz Devrez'e Anadolu Lombardini Motor Üretim için, Dr. Mustafa Sinirlioğlu'na İSBİ A.Ş. (OSB) için, Dr. Adnan Cengiz'e Arpaş romorkas Pilotaj Firması için işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesi,

30. ... isimli hastanın ölümüne yolaçtığı iddiasıyla hakkında dava açılan ...'un Avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine bu konuda verilen Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Dairesi kararında adı bulunan üyelerden, İstanbul Tabip Odası ve TTB Merkez Konseyi'nce alınan uzman görüşleri de iletilerek görüş istenmesi,

31. Oda çalışmalarında artan başvurulara daha hızlı yanıt verebilmek için bilgisayar kullanımı konusunda deneyimli, telefonlara doğru ve düzgün yanıt verebilecek bir başvuru sekreterinin göreve alınması, bu görüşmeleri yapmak ve Yönetim Kurulu'na teklif sunmak üzere Dr., Yıldız ve Dr. Baripoğlu'nun görevlendirilmesi oybirliğiyle
KARAR VERİLMİŞTİR.

27 Ocak 1999 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Geçtiğimiz haftanın değerlendirmesi.)
* KİGEM İstanbul toplantısı. 14 Ocak günü Petrol-İş Genel Merkezi�nde yapılan toplantıya Dr.Ongan ve Dr. Yıldız katıldı. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe�nin İstanbul�un ulaşım sorunu ve 3. Köprü� konulu sunuşu Prof.İzzettin Önder�in başkanlık yaptığı toplantıda değerlendirildi. Bu konuda kamuoyuna sunulmak üzere bir ortak metin hazırlanmasına karar verildi.
* SSK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu�na plaket. 16 Ocak günü Odamızda yapılan bir törenle görevinden istifa ederek ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu�na bir plaket verildi. SSK Hekimleri Kolu adına Dr. İrfan Gökçay�ın sunuşunun ardından Oda Başkanı Dr. Arıoğul neden böyle bir tören düzenlediğini anlattı. SSK�nın İstanbul Tabip Odası açısından taşıdığı önem ve Kılıçdaroğlu�nun katkılarına değindi. Plaketi alan Kılıçdaroğlu ise SSK için yapabildiklerini, düşündüklerini, TTB ve İstanbul Tabip Odası�ndan aldığı desteği dile getirdi. Hekimlerle ilgili sorunları çözmeden SSK sağlık hizmetlerinde ciddi bir düzelme beklenemeyeceğini belirtti. Törene SSK Sağlık İşleri Böge Müdürü Dr. Çevik, Müdür yardımcıları Dr. Hakan Uymam, Dr. Doğan Şahin, önceki Bölge Müdürü Dr. Faik Çelik, YK üyesi Dr. Yıldız, SSK Paşabahçe Hastanesi Başhekimi ve bazı SSK yöneticileri katıldı.
* İkitelli�deki Radyasyon kazası konusunda basın toplantısı. Dr. Kıyak�ın düzenlediği basın toplantısına Başkan Dr. Arıoğul, Çevre İçin Hekimler Derneği adına Dr. Ümit Şahin, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olarak Dr. Nihal Dizdar katıldı. Basın toplantısı ertesi gün yayınlanan gazetelerde geniş yankı buldu.
* Ergun Balcı�yı yitirdik. Tedavi gördüğü sırada geçirdiği beyin kanaması sonucu ölen Cumhuriyet Gazetesi Dış Politika yazarı Balcı için Dr. Arıoğul bir başsağlığı mesajı gönderdi. Cumhuriyet Gazetesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önünde yapılan törene Dr. Yıldız katıldı.
* İlaçta Patent Kanal 9�da. 14 Ocak günü banda alınan yayına Türk Eczacılar Birliği Başkanı Mehmet Domaç, İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farma-koloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykan Canberk ve Genel Sekreterimiz Dr. Yıldız katıldı. Dr. Canberk�in vicdanen patenti savunduğu ve patentsiz ilaçların daha etkisiz olduğunu öne sürdüğü panelde konu sağlıkta özelleştirmeye geldi.
* Uğur Mumcu 24 Ocak�ta ölümünün 6. Yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Bu konuda bir basın açıklaması yapıldı. Cumhuriyet Yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk�a da gönderildi. Cumhuriyet Gazetesi önünde düzenlenen törene Dr. Rıfat Yücel katıldı.
* Basında Tabip Odası: Radyo Cumhuriyet�te �Uyuşturucu bağımlılığı� konusu Dr. Ali Nahit Babaoğlu�nun katılımıyla işlendi. SSK Eğitim Hastanelerinde tam süre çalışan şef ve şef yardımcılarına verilmesi kararlaştırılan ek ödeme artışları Dr. İrfan Gökçay�ın katılımıyla işlendi.
* Basın sağlık ödülleri yarışması haber olarak yayınlandı.

2. 44 Kişilik toplantı: Seçimle göreve gelen Yönetim, Onur, Denetleme Kurulu üyeleri ve TTB Genel Kurul Delegeleri ile yapılan periyodik toplantıların üçüncüsünde YK�nun geçtiğimiz son dönem çalışmaları, çalışma dönemi içinde aldığı tüm kararlar ve uygulamadaki durum, bir rapor halinde sunulması kararlaştırıldı. Toplantı 27 Ocak günü gerçekleştirildi. Nisan ayında yapılacak Genel Kurul�a kadar olan üç ay içinde özellikle 14 Mart Sağlık Haftası sırasında yapılacaklarla ilgili görüş alışverişi yapıldı.

3. Temsilciler Kurulu hazırlıkları 2 Şubat günü yapılacak TK�nun üç gündem maddesi var:
a. Yeni hükümetten beklentilerimiz,
b. 14 Mart Sağlık Haftası etkinlikleri,
c. Yönetim Kurulu çalışmaları. Prof. Mümtaz Soysal toplantı öncesi �Çürüyüşten Dirilişe� başlıklı bir konuşma yapacak.

4. Tıp Fakülteleri tarafından düzenlenen TUS kursları konusundaki kaygıları değerlendirmek üzere soru yönelttiğimiz üç kurumdan, Cerrahpaşa Tıp�tan sonra Marmara Tıp Fakültesi Dekanlığı�ndan da yanıt geldi. Kursların sakıncaları konusunda görüşlerimize katıldıklarını ve bu nedenle Marmara Tıp Fakültesi Vakfı tarafından düzenlenmesi planlanan TUS kurslarının yapılmayacağını ifade eden bu mektubun İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü�ne sunulması kararlaştırıldı.

5. Gözaltına alınan bir Avukatta telefonlarının olması üzerine Ankara�da gözaltına alınan, daha sonra da evinde yapılan aramada bazı adli raporlar ve insan hakları çalışmaları ile ilgili raporlar bulunması gerekçesiyle terör suçlularına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanan Ankara Tabip Odası önceki Yönetim Kurulu üyesi ve Adli Tıp Kurumu hekimi Dr. Cumhur Akpınar ile ilgili gelişmeler değerlendirildi. Çalışmaları ve kişiliğiyle böylesi bir suçlamayı kesinlikle hak etmeyen bir hekim olduğu ve hukukdışı bir uygulamayla karşılaştığı kanaatiyle Dr. Akpınar�a ve eşine dayanışma mesajı iletilmesi, kamuoyuna açıklama yapılması ve TTB tarafından randevu alınması durumunda Adalet Bakanı ile görüşmeye temsilen katılınması kararlaştırıldı.

6. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi arazisinin bir Holding�e kullandırılması konusunda Yönetim Kurulu�na ulaşan bilgiler değerlendirildi. Tapu kayıtları ve hukuki durum değerlendirilerek kamuoyu oluşturma ve hukuki müdahale konusunda karar verilmesi benimsendi. Bu konuda hastane temsilcilerine görev ve yetki verildi.

7. Masaüstü yayıncılık çalışmalarının gereksinimi olan Macintosh bilgisayar ve scanner satın alınması, bunun için teklif istenmesi kararlaştırıldı.

8. Yapılan bir şikayet üzerine, çalışanlarla yapılan toplusözleşmenin 65. Maddesi b fıkrasına dayanılarak, ilgili Oda çalışanının toplusözleşme hükümleri gereği kurulan Disiplin Kurulu�na sevkedilmesi, bu Kurul�da Yönetim Kurulu�nu temsilen Dr. Baripoğlu ve Dr. Tartanoğlu�nun görev yapmaları ve 5. Üyenin belirlenmesinde yetkili olmaları kararlaştırıldı.

9. Soruşturmalar.
* Meslektaşlarına kötü davranış ve hakaret iddiasıyla hakkında soruşturma açılan hekim hakkında hazırlanan soruşturma fezlekesi değerlendirilerek dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesi oybirliğiyle,
* Yapılan laboratuvar analizi sırasında eksik değerlendirme ve yanlış yönlendirme yaparak tıbbi ve manevi zarar neden oldukları iddiasıyla açılan dosyada soruşturma açılarak yazılı savunma istenmesi bire karşı oyçokluğuyla kararlaştırıldı.


BENZER HABERLER

Bu HABERİ Paylaş!