Emekli Hekim Aylıklarına Yansıtılacak "İlave Ödemeler"deki Mağduriyetler Giderilmelidir


  • Temmuz 16, 2020
  • 7878

Emekli Hekim Aylıklarına Yansıtılacak

Sayın Meslektaşlarımız,

Emekli hekimlerin aylıklarına yansıtılacak “ilave ödemeler” konusunda hekimler arasında haklı olmayan ayrımlar yaratılmış, kimi meslektaşlarımız mağdur edilmiştir.

Süreç Yönetim Kurulumuzca yakından takip edilmekte olup Odamız Hukuk Bürosu’nun konuyla ilgili yazısı aşağıda bilginize sunulmuştur.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


“İLAVE ÖDEME” GÜNCEL BİLGİ NOTU

7146 sayılı Askerlik Kanunu İle Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na Ek Madde 84 eklenmiştir. Bu madde ile emekli hekimlerin aylıklarına yansıtılmak üzere, “ilave ödeme” getirilmiştir.

Düzenleme ile Emekli Sandığı mensubu olmayan emekli hekimler (SSK ve Bağ-Kur emeklileri) tamamen ilave ödemenin kapsamı dışında tutulmuştur.

Emekli Sandığı emeklileri yönünden de kapsam daraltılmış, öncelikle makam tazminatı ödenmesine hak kazanmış olanlar (profesör, doçent emeklileri) ilave ödeme yapılacakların dışında bırakılmıştır. Yanı sıra emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar da dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışan hekimler de ilave ödemenin kapsamı dışında kalmıştır.

Yanı sıra Kanun’da bu yönde bir kısıtlama olmamasına rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumu (mülga) 2829 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında hizmet birleştirmesi yaparak emekli olan ve Emekli Sandığı kapsamında aylık bağlanan hekimlere de ilave ödeme yatırmamıştır.

Emekli hekimlerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi amacıyla Hukuk Büromuz tarafından başvuru ve dava dilekçeleri hazırlanarak emekli hekimlerle paylaşılmıştır.

Ayrıca Hukuk Büromuz tarafından;

• Emekli Sandığı emeklisi olduğu halde bir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışmasını sürdürdüğü için ilave ödemeden yararlanamayan hekimler için,

• Emekli Sandığı emeklisi olduğu halde makam tazminatına hak kazanarak emekliye ayrıldığı için ilave ödeme alamayan hekimler için,

• Emekli Sandığı kapsamında aylık bağlandığı halde, “hizmet birleştirmesi/son defa kamuda çalışmamak” gerekçe gösterilerek ilave ödeme yapılmayan hekimler için,

• SSK ve Bağ-Kur emeklisi olduğu için ilave ödemeden yaralanamayan hekimler için,

emsal davalar açılmıştır.

Hukuki girişimler sonrasında;

1- Hizmet birleştirmesi gerekçe gösterilerek ilave ödeme bağlanmayan hekimler adına açılan davalarda olumlu kararlar verilmiştir. Hukuk Büromuz tarafından emsal olarak açılan davada da, Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından, 11.10.2019 tarihinde iptal kararı verilmiştir. Dava istinaf aşamasındadır.

2- SSK/Bağ-Kur emeklileri yönünden açtığımız emsal davada, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nce 01.10.2019 tarihinde davanın reddine verilmiştir. Ret kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde istinaf yoluna başvurulmuştur.

3- Emekli Sandığı mensubu olduğu halde, sosyal güvenlik destek primi ödenmek suretiyle çalışmasını sürdüren ve bu nedenle ilave ödeme alamayan hekimler adına açtığımız emsal davalarda,

• Ankara 5. İdare Mahkemesi’nce 01.10.2019 tarihinde ret kararı verilmiştir. Bu karara karşı da Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde istinaf yoluna başvurulmuştur.

• Ankara 15. İdare Mahkemesi’nce 28.11.2019 tarihinde ret kararı verilmiştir. Bu karara karşı da Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde istinaf yoluna başvurulmuştur.

4- Emekli Sandığı mensubu olduğu halde, makam tazminatı alarak emekli olduğu için ilave ödeme alamayan bir hekim adına açtığımız emsal davada da, Ankara 14. İdare Mahkemesi’nce 25.11.2019 tarihinde ret kararı verilmiştir. Bu karara karşı da Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde istinaf yoluna başvurulmuştur.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurularında, bütün emekli hekimlerin, emekli aylıklarını iyileştirecek her türlü düzenlemeden ve ilave ödemeden yararlandırılması gerektiği, emekli hekimler arasında ayrım yapılmasını gerekli kılan herhangi bir hiyerarşi veya statü bulunmadığı, bu nedenle, emekli hekimlere verilecek ilave ödemenin ayrım yapılmaksızın tüm hekimlere ödenmesi gerektiği, aksi yöndeki düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu, eşitlik ilkesini ihlal ettiği, bir kez daha belirtilerek, Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması da yeniden talep edilmiştir.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!