Çalışma Hakkı ve Hekimler Paneli Gerçekleştirildi

İstanbul Tabip Odası (İTO) İnsan Hakları Komisyonu tarafından İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında 11 Aralık 2018 günü “Çalışma Hakkı ve Hekimler” paneli gerçekleştirildi.

Panelde Sosyolog Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Coşkun Canıvar ve İTO Hukuk Danışmanı Av. O. Meriç Eyüboğlu konuşmacı oldular.

Panel İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Dr. Çağla İzci’nin açılış  konuşmasıyla başladı. Dr. İzci İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilan edilişinin 70. yıldönümünde, yüzlerce hekimin keyfi güvenlik soruşturmaları sebebiyle çalıştırılmadığını ya da Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edildiğini belirterek bu durumun yaşam ve çalışma hakkına yönelik kabul edilemez bir ihlal olduğunu vurguladı.

Feminist araştırmacı, Barış İmzacısı, Sosyolog Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu, “İnsanı insan yapan emektir” vurgusu üzerinden yaptığı konuşmasında, onurlu bir çalışma ortamının herkes için hak olduğunu belirterek, “Nasıl bir dünyada çalışma hakkı istiyoruz? Sanayi toplumlarında çalışma hakkı” başlıklarını açtı ve fabrika dışı işçilik, prekarya gibi yeni tanımlamalardan bahsetti. Hekimlerin önümüzdeki süreçte prekaryalaşması öngörüsüne değinen Dr. Hattatoğlu, bu sıkışmışlıktan çıkışın TTB’nin örgütlü mücadele geleneğinde olduğunu vurguladı.

Dr. Coşkun Canıvar ise işsizlik kavramı üzerinden başladığı sunumuna, emek süreçleri ve çalışma hakkı, sosyal güvence, sendikalaşma hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkına değinerek devam etti ve hekimlere özgü çalışma hakkı ihlallerinin giderek arttığı bir süreçte sağlıkta şiddetin, intihar vakalarının ve yabancılaşmanın da arttığına vurgu yaptı.

Av. Meriç Eyüboğlu ise güvenlik soruşturmalarının keyfiyetine vurgu yaparak başladığı konuşmasında, hekimlerin kamuda her an ihraç olma tehdidiyle çalıştıklarını, özel sektörde ise çalışma koşullarının günden güne kötüleştiğini, güvencesizleştiğini dile getirdi. Özel sektörde hekimlerin bağımsız çalışma olanaklarının giderek tükendiğini, hekimleri ortak sağlık şirketleri ile anlaşma yapmaya zorlayan bir işleyiş olduğunu vurguladı. Bu sürecin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile başladığını, güvencesizleştirmenin 1 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını ama hekimlerin direnci ve ortak mücadelesi ile 10 yıldır bu sürecin tamamlanmasının önüne geçildiğini belirtti.

Forum şeklinde devam eden etkinlikte hak meselesinin kolektif bir sorumluluk olduğu, çalışma hakkına yönelik saldırıların önüne geçmenin onurlu ve güvenceli hekimlik mücadelesiyle, hekimlerin örgütlü ve sürekliliği olan mücadelesiyle mümkün olacağı ortak bir şekilde vurgulandı.