Bu Ülkeye Borcumuz Var! İyi Hekimlikte Israrcı Olmalıyız…


Değerli Meslektaşım,

Bildiğiniz gibi hekimlik özgürlüğe ve demokrasiye en çok ihtiyaç duyulan mesleklerin başında gelir. Hekimin özgürlüğü, bağımsızlığı, mesleğini icra ederken herkese eşit davranması ve yine hiç kimsenin bu icra sırasında kendisine müdahalede bulunamaması esastır. Bu nedenle kendi mesleği pratiğimizden hareketle tabip odalarında ve ülkemizdeki yönetim anlayışında demokratik ve adil bir işleyişi talep etmek en doğal hakkımızdır.

Demokratik kitle örgütleri/sivil toplum örgütlerinin vazgeçilmez niteliğini merkezi otoriteden bağımsızlığı oluşturur. Üyeleri adına hak talep etme ve onlar adına itiraz edebilme yeteneğine ve demokratik bir işleyişe sahip olması çok değerlidir. Bu nedenle tabip odalarının iki yılda bir yinelenen, herkesin aday olabildiği ve hekimlerin özgürce oy kullandıkları seçimler ülkemizdeki demokrasinin işleyişi açısından önemli bir gösterge olma özelliğini sürdürüyor.

“Torba yasalarla” yüzlerce kanun maddesini TBMM’den bir gecede geçirme gücünü elinde bulunduranların, hekimler lehine olan taleplerimizi görmezden gelmelerini; hekimlerle alay edercesine “fiili hizmet zammı!” vaadinde bulunmalarını, bir süre sonra bu vaatlerini bile unutmalarını ve her seçim döneminde tabip odalarını arka bahçe haline getirme çabalarını sizlerin takdirine bırakıyoruz.

İçinde bulunduğumuz sağlık ortamında;

• Hükümet hekim maaşlarını komik düzeylerde tutmakta ısrar etmekte, hiçbir güvence içermeyen ve emekliliğe yansımayan döner sermaye ve yine özelde güvencesiz hakediş ödemelerinin yarattığı hekim mağduriyetini görmezden gelmektedir. Tüm ısrarımıza ve yapılan vaatlere rağmen emekli hekim maaşlarında herhangi bir iyileşme henüz yapılmamıştır.

• Temel tıp eğitiminden, uzmanlık eğitimine, birinci basamaktan üçüncü basamağa, özel sağlık kuruluşlarından üniversitelerimize, asistan hekimden profesöre, pratisyen hekimden uzman hekime kadar hemen tüm alanlarda yaşanan ve giderek artan sorunlar hekimleri de halkı da rahatsız etmektedir.

• Sağlık hizmetleri, sadece bakılan hastaların ve bu hastalara yapılan işlemlerin sayısıyla ölçülmekte, nitelik göz ardı edilmektedir.

İstanbul Tabip Odası bu tablonun değişmesi, hekimlerin seslerinin her alanda duyulması ve taleplerinin karşılanması için yoğun bir çalışma yürüttü ve yürütmeyi sürdürüyor. Demokrasi anlayışının giderek yok olduğu bir ortamda iktidar; meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin demokratik basıncını görmek, uygun yanıtlar vermek ve çözümler üretmek yerine “hükümetimiz ne eylerse güzel eyler” anlayışını dayatmaya, itiraz edenleri yok edilmesi gereken “düşmanlar” olarak görmeye ve hekimleri yok sayan politikalar üretmeye devam ediyor.

Hekimlik, zor anların mesleği olarak tanımlanır. Biz hekimlere düşen görev de insanı ve hekimi yok sayan bu sağlık ortamının ve ülkemizi ortaçağ karanlığına sürükleyen bu girdabın karşısında, bağımsız ve çağdaş bir ülke talebinde ısrarcı olmaktır.

İstanbul Tabip Odası laik, demokratik, çağdaş bir ülkede barış ve kardeşlik içinde yaşamak, mesleki değerlerimize sahip çıkarak iyi ve onurlu hekimlik yapmak şiarıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu mücadeleci, demokratik ve bağımsız çizginin sürdürülebilmesi, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sizlerin, mesleğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkma doğrultusunda katkı sunmasıyla, Odamız genel kurul ve seçimlerine katılımıyla mümkün olabilecektir. Bu düşüncelerle, sevgi ve saygılarımı sunuyor, sizleri aşağıda tarih ve saatleri belirtilen genel kurula katılmaya, sorunları bu zeminde dile getirmeye ve Oda seçimlerinde oy kullanmaya davet ediyorum.

Prof. Dr. Selçuk EREZ
İstanbul Tabip Odası Başkanı

 

Genel Kurul

Tarih: 14 Nisan 2018, Cumartesi

Saat: 14.00-18.00

Yer: İstanbul Tabip Odası

Türkocağı Cad. No: 9 Kat 4 Cağaloğlu Fatih İstanbul


Seçim

Tarih : 15 Nisan 2018, Pazar

Saat : 09.00-17.00

Yer : İstanbul (Erkek) Lisesi

Türkocağı Cad. No: 4 Cağaloğlu Fatih İstanbul