Yan dal uzmanlık eğitimi


  • Ağustos 19, 2010
  • 2057

TTB WEB SİTESİNDEN AKTARILMIŞTIR]

    Yan dal uzmanlık eğitimi sınavı durduruldu

     Danıştay 8. Dairesi, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği�nin tümü ile Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kapsamında 31 Mayıs 2006 tarihinde mesleki bilim sınavı ile 3 Haziran 2006 tarihinde sözlü sınavın yapılması yolundaki işlemlerin yürütmesini durdurdu.


     T.C.
     DANIŞTAY
     SEKİZİNCİ DAİRE


     Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı
     Vekili: Av. Ziynet Özçelik Tunus Caddesi 21/3 Kavaklıdere/Ankara
     Davalı: Sağlık Bakanlığı

     Davanın Özeti: 02.05.2006 gün ve 26156 sayılıResmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği'nin tümü ile Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kapsamında 31.05.2006 tarihinde mesleki bilim sınavı ile 03.06.2006 tarihinde sözlü sınavın yapılması yolundaki işlemlerin iptali ile yürütmenin durdurulması istemidir.

     Danıştay Tetkik Hakimi Nihat TOKTAŞ'ın Düşüncesi: Davanın durumu ve olayın özelliğine göre, yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin savunması alınıncaya kadar veya yeni bir karar verilinceye kadar kabulünün gerektiği düşünülmektedir.

     Danıştay Savcısı Ahmet Yahya ÖZDEMİR'in Düşüncesi: Davanın durumu ve olayın özelliğine göre, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca davalı idarenin savunması alınıp yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması isteminin kabulünün ve anılan maddenin 4. fıkra hükmünün işletilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

     


Bu HABERİ Paylaş!