Döner sermaye payında kesintiye durdurma


  • Ağustos 18, 2010
  • 2058

[TTB WEB SİTESİ'NDEN ALINMIŞTIR]

Döner sermaye payında kesintiye durdurma...

Danıştay, kısmi süreli çalışma sebebiyle döner sermaye payında kesinti yapılmasının yürütmesini durdurdu. Buna göre, hekimler serbest çalışmaları sebebiyle eksik ödenen döner sermaye paylarını talep edebilecekler...

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlara döner sermayeden pay ödenmesine ilişkin Yönerge�nin 4. maddesinin (r) bendinde �Serbest Meslek Katsayısı : Mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personel için (0,4) mesleğini serbest olarak icra etmeyen sağlık personeli için (1) olarak belirlenen katsayıyı,� ifade eder hükmü bulunmakta ve Yönerge�nin Ek 1 ve Ek 3 çizelgelerinde döner sermayeden hekimlere yapılacak ödemelerin katsayıları bulunmaktadır.

Devlet hastanesinde çalışan ve aynı zamanda serbest hekimlik de yapan bir hekimin açtığı davada Danıştay 11. Dairesi tarafından, Yönerge�nin dayanağı olan Bütçe Yasası�nın ilgili hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından 29.11.2005 tarihinde iptal edilmiş olması sebebiyle, ilgili Yönerge�nin madde 4/r, Ek 1 çizelgede serbest çalışan tabipler ve Ek 3 çizelgede uzmanlar için saptanan katsayıların yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anılan Danıştay kararı ile Yönerge�nin ilgili hükümlerinin yürütmesi durdurulmuş olmakla ve genel düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması sadece davacı değil bütün ilgililer için geçerli olmakla Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekimlerden aynı zamanda serbest hekimlik yapanlara eksik ödenen döner sermaye paylarının hesaplanarak ödenmesi gereklidir. Her ne kadar hukuka bağlı İdare�nin herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yargı kararının gereğini doğrudan ifa etmesi beklenir ise de hekimler tarafından yargı kararı esas alınarak baştabipliklerden talepte bulunulmasında yarar vardır. Bu talep ile hem zamanaşımı kesilmiş olur hem de dava açılabilmesi için İdare�ye yapılması gereken başvuru yapılmış olur.

Baştabipliklere yapılacak başvurunun üzerinden 60 gün geçmesine karşın ödemenin yapılmaması, eksik yapılması ya da ret yanıtı verilmesi halinde, bu tarihten itibaren 60 gün içinde dava açılması gereklidir.

Her ne kadar Danıştay kararında ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları ile ilgili olarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ise de kararın temel mantığı Yönerge�nin dayanağı kanun hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olduğu hususu olmakla birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan tabipler için de aynı hususlar geçerlidir. Bir başka ifadeyle birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan tabipler de Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ve Danıştay 11. Dairesinin yürütmenin durdurulması kararına dayalı olarak serbest çalışmaları sebebiyle eksik ödenen döner sermaye paylarını talep edebilirler.


BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ:

.......................................... HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ�NE
.......................................... SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI�NA
Sağlık kurumumuzda ........................... (Tabip / Uzman Tabip) olarak görev yapmaktayım. 2368 sayılı Yasa�nın tanıdığı haktan yararlanarak serbest hekimlik de yapmam sebebiyle tarafıma ödenmesi gereken döner sermaye payı eksik ödenmiştir.
Bilindiği üzere döner sermaye paylarının dağıtımı ile ilgili hükümler 2005 yılı Bütçe Yasasında düzenlenmiş, ayrıntılı düzenleme de bu Yasa�ya dayalı olarak çıkartılmış olan Yönergelerde yapılmıştır. Ancak 29.11.2005 tarih ve 2005/6 E. 2005/93 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararıyla Bütçe Yasasının ilgili Yönerge dayanağı olan 37/d maddesi iptal edilmiştir. Bu iptal kararıyla tarafıma ödenmesi gereken döner sermaye miktarına üst hukuk düzenlemelerinde yer almayan sınırlamalar getiren Yönerge hükümlerinin de uygulama alanı kalmamıştır.
Bu çerçevede resmi kurum çalışmamın yanı sıra serbest hekimlik de yapmam sebebiyle tarafıma eksik ödenmiş olan döner sermaye paylarımın yeniden hesaplanarak ödenmesi gereken miktar ile ödenen miktarın farkının tarafıma ödenmesini talep ederim.
Saygılarımla.

Dr.........................................


Bu HABERİ Paylaş!