Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Atamalarında Yaşanan Sıkıntıların Sonlanması İçin Nihayet Bir Adım Attı


  • Ağustos 18, 2010
  • 1933

   SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU ATAMALARINDA YAŞANAN
      SIKINTILARIN SONLANMASI İÇİN NİHAYET BİR ADIM ATTI!


     Bir yılı aşkın süredir eş durumu atama isteyen hekimlerin ve diğer sağlık personelinin talepleri gerçekleşmediği gibi belirsizlik içerisinde bırakılarak ailelerin ciddi sıkıntı yaşamalarına neden oluyordu.

     Hatırlanacağı gibi 2004 yılının mayıs ayında Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile önce eş durumu nedeniyle atamayı düzenleyen madde tamamen yürürlükten kaldırılmış, hemen ardından 08.06.2004 tarih ve 25486 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yeni Atama ve Nakil Yönetmeliği ile de, eş durumu nedeniyle atama oldukça sınırlanmıştı. Yönetmeliğin çok sayıda hükmünün değiştirildiği 14.09.2004 tarihli değişikliklerde de, eş durumunu düzenleyen maddeler önemli oranda korunmuştu.

     Adı geçen Yönetmeliklerin iptali talebiyle meslek örgümüz tarafından açılan davalar sonucunda ise Danıştay 5. Dairesi tarafından, 20. maddenin son fıkrasında yer alan, "Personel Öncelikle ilgili madde hükümlerine göre atanır, daha sonra eş durumu nedeniyle naklen atanma talebinde bulunabilir." hükmünün yürütmesi durdurulmuştu.

     Ancak hekimlerin eş durumundan nakil nedeniyle yaşadığı mağduriyet bu dönem içinde artarak devam etti. Sağlık Bakanlığı bu nedenle açılan davaları, toplanan dilekçeleri ve yapılan başvuruları nihayet değerlendirmeye alarak, 21.10.2005 tarihinde adı geçen Yönetmelikte bu kez eş durumu lehine değişiklik yaptı. 2004 yılının mayıs ayı öncesine göre daha sınırlı olan bu düzenlemeye göre, eşi Emekli Sandığı, Bağ-kur veya SSK'lı olarak çalışan sağlık çalışanları da, diğer koşulları da taşımaları halinde, eş durumu nedeniyle atama yapılmasını isteyebilecek.

     21. madde de yapılan önemli değişiklikler şöyle;

     1- Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 21. maddesinin üst başlığı değiştirilerek, "Olağanüstü Hallerde Atama" yerini "Olağanüstü ve Özel Durumlarda Yer Değişikliği" başlığına bıraktı.

     2- Bu konudaki taleplerin değerlendirilebilmesi için eşlerin;

     a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta kamu görevlisi olması ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğu,

     b) 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamında sigortalı çalışması halinde, en az dört yıl süreyle sigortalı olduğu ve müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl sigorta primi ödediği,

     c) 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamında çalışması halinde en az dört yıl süre ile vergi mükellefi olduğu ve müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl süreyle Bağ-Kur primi ödediği,

     belgelendirilmelidir.

     3- Başvuru, yukarıdaki maddeye uygun olarak belgelendirildiği koşulda, atanma talepleri münhal kadronun bulunması kaydıyla, Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

     4- Eşi başasistan, asistan veya araştırma görevlisi olanların; bu konudaki taleplerinin değerlendirilebilmesi için, eşlerinin kalan başasistanlık, asistanlık ve araştırma görevliliği süresinin (değişiklik öncesinde olduğu gibi) 6 aydan fazla olması gerekmektedir.

     5- 2. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak atamalar için istenen belgeler şunlardır; Eşin çalışmakta olduğu yerden işyeri belgesi, vergi dairesi veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge ve prim ödediğini gösterir belgeler. (Bu belgelerin Bakanlığa gönderilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.)

     6- Yönetmelik'te emeklilik hali de düzenlenmiştir. Buna göre; zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden başka bir ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve münhal kadro olması halinde, emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir

     7- Yönetmelik'te eşi şehit olanlara yönelik bir düzenleme de bulunmaktadır. Buna göre; Eşi şehit olanlar bu durumlarını belgelendirmeleri ve talepleri halinde, münhal kadro olması halinde bu durumdan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere tayin talepleri değerlendirilir.

     8- Ayrıca ataması yapılacak personelin, sağlık ile ilgili bir alanda dört yıllık yüksek öğrenim gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilecektir.

     Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde yapılan bu değişikliklerin, meslektaşlarımızın özel hayatlarında/ailelerine yansıyan atama ve nakil stresini ortadan kaldırmasını umuyor, eş durumundan atamaların, önceki dönemlerde olageldiği gibi, keyfi ve tanıdıklar için uygulanan bir "hak" olmaktan çıkarılıp, koşulları taşıyan bütün sağlık çalışanları için objektif olarak uygulanmasını bekliyor ve Sağlık Bakanlığı'nın bu yöndeki icraatlarının da takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz. 27.10.2005

     İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!