İstanbul 6. İdare Mahkemesi, (Eski) SSK Hastanelerinde Görev Yapan Aile Hekimlerine Ek Ücret Ödenmemesi İşlemini Hukuka Uygun Bulmayarak, Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verdi


  • Ağustos 18, 2010
  • 1963

 

İSTANBUL 6. İDARE MAHKEMESİ, (ESKİ) SSK HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN AİLE HEKİMLERİNE EK ÜCRET ÖDENMEMESİ İŞLEMİNİ HUKUKA UYGUN BULMAYARAK, YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ.


     Hatırlanacağı gibi TUS sınavı için, aile hekimliği asistan kadrosu sadece Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler için ilan edilmekte, SSK Eğitim Hastanelerine aile hekimi asistanlar yerleştirilmemekteydi. Ancak ilk kez 2004 yılının nisan ayında yapılan TUS sonrasında, aile hekimi asistanlar, kadroları Sağlık Bakanlığında kalmak koşuluyla, SSK Hastanelerine yerleştirildiler. Ancak kendi talepleri olmaksızın SSK Eğitim Hastanelerine yerleştirilen 300 aile hekimi asistana nöbet ücretleri ve ek ödemeleri aylar boyunca ödenmedi. Oysa aynı sınav sonucunda Sağlık Bakanlığı Hastanelerine yerleştirilmiş , aile hekimi asistanlar, bu ödemeleri almaktaydı. Keza SSK Hastanelerinde aynı sınavla ancak farklı uzmanlık alanlarında asistanlığa başlayan hekimlere de ek ücretleri ve nöbet ücretleri ödenmekteydi. Kısacası bu "farklı" durum sadece SSK bünyesinde fiilen çalışan aile hekimi asistanlar için söz konusuydu. Asistan hekimlerin talepleri ve SSK'ya yapılan başvurular sonucunda, gecikmeli de olsa nöbet ücretleri ödenmeye başlandı. Ancak SSK, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 17. maddesinde ek ödeme yapılacakların sayılmış olduğu ve "�kurumda fiilen çalışan uzman tabip, tabip, eczacı, anestezi ve röntgen teknisyenine� ek ödeme" yapılabileceğini belirterek, bu talepleri reddetti.
     SSK bu red cevabı ile asistanları "fiilen çalışan tabip" olarak kabul etmediğini belirtmiş oluyordu. Bu süreçlerde meslek örgütümüz bünyesinde aile hekimi asistanların katılımı ile yapılan toplantılar sonrasında, hukuk büromuz tarafından dava açılması benimsendi.
     Açılan dava sonucunda İstanbul 6. İdare Mahkemesi, "davacının tabip ünvanına haiz olması nedeniyle kazandığı sınav sonucu, kurumda fiilen görev yaptığı tartışmasızdır. Bu nedenle yasa hükmüne uygun olarak davacıya ek ödeme yapılması gerekirken, aksine tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır" gerekçesiyle işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi. (Mahkeme kararı ve ayrıntılı bilgi hukuk büromuzdan temin edilebilir.)
     Bu karar sonrasında, SSK Hastanelerinde görev yapan aile hekimi asistanlar, ek ödemelerini alabilecekleri gibi, geriye dönük (ödenmemiş aylara ilişkin) ek ödeme ücretlerini de talep edebilecekler.
     Öte yandan belirtmek gerekir ki, her ne kadar SSK Hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na devredilmiş olsa da, bu devir işlemini düzenleyen 5283 sayılı Kanun'un 4. maddesi gereğince, "sağlık hizmeti sunan personelle ilgili açılmış ve açılacak davalar" da Sağlık Bakanlığı'na geçmiştir. Bu nedenle, devir sürecinin bu dava için sonucu, ek ödemelerin isteneceği makamın değişmiş olmasından ibarettir.
     "Devirin" sağlık hizmeti ve sağlık çalışanları ile ilgili kısımlarının ne durumda olduğu herkesin malumu. Ancak bu karar vesilesiyle, "devirin" hukuki boyutunun ne oranda gerçekleştiği de açığa çıkacak. Asistan hekimlerin mağduriyetinin sona ermesi için, Sağlık Bakanlığı'nın bu kez, Mahkeme kararını derhal yerine getirerek, bundan sonraki aylarda sorun çıkarmadan ek ödemeleri vermesini ve ikinci bir dava açmamıza gerek kalmaksızın geriye dönük ödemeleri yapmasını diliyoruz.
     İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!