Kadınlar 8 Mart'ın Aydınlığında Buluştu

8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü İstanbul’da kadın sağlık çalışanlarının gerçekleştirdiği basın açıklamaları ve buluşmalarla kutlandı.

8 Mart 2017, Çarşamba günü 12.30’da; Bakırköy Sadi Konuk EAH, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, Okmeydanı EAH ve Şişli Etfal EAH’de biraraya gelen kadınlar basın açıklamaları gerçekleştirdiler.

8 Mart’ta Her Yerdeyiz!

Bakırköy’de yapılan ve Sadi Konuk EAH ile Ruh Sinir Hastalıkları EAH çalışanlarının ortak gerçekleştirdiği basın açıklamasına Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. İncilay Erdoğan da katıldı. Sadi Konuk EAH E Blok girişinde toplanan kadınlar “Emeğimiz, Bedenimiz, Özgürlüğümüz İçin, Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Alanlardayız” pankartı açtılar. SES Bakırköy Şubesi ve İstanbul Tabip Odası adına ortak açıklamayı SES Bakırköy Şube Başkanı Nuran Güngör okudu.

İşimize, Emeğimize, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz.

Okmeydanı EAH’de ise Eski Başhekimlik binası önünde toplanıldı ve “Karanlığa Hayır, 8 Mart’ın Aydınlığında Buluşuyoruz” pankartı açıldı. Basın açıklamasına Odamız Kadın Hekim Komisyonu adına Dr. Pınar Bekdemir katıldı. SES Şişli Şubesi, İstanbul Tabip Odası ve DİSK Genel-İş imzasıyla yapılan ortak basın açıklamasını SES hastane temsilcisi Fadime Kavak okudu.

Her iki hastanede yapılan basın açıklamalarında; “Haklılığımızdan ve mücadelemizden aldığımız güçle taleplerimizi bir kez daha buradan ifade ediyoruz: OHAL ve KHK rejimi son bulmalı, haksız hukuksuz yere işten atılan binlerce emekçi görevine iade edilmelidir. Esnek, güvencesiz, kayıt dışı çalışmaya son verilmeli, güvenceli ve insana yakışır çalışma koşulları sağlanmalıdır. Kadın istihdamının önündeki en büyük engel olan bakım sorumluluğunun erkek-devlet ve işveren tarafından paylaşılmasını sağlayan yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Başkanlık dayatmalarından vazgeçilerek tüm kesimlerin hak ve taleplerinin yer aldığı, her türlü ayrımcılığa son verecek, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa toplumsal mutabakatla hazırlanmalıdır. İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikalarından vazgeçilerek halkların bir arada ve eşit yaşadığı barış koşulları oluşturulmalıdır” denildi.

8 Mart 2017’de Uluslararası Kadın Grevi’ne ses veriyoruz

Şişli Etfal EAH’de ise önce yemekhanede konuşmalar yapıldı. SES işyeri temsilcisi Mehriban Emek 8 Mart’ın bir kutlama günü olmadığını, kadınlar arasında dayanışma ve örgütlenmenin yükseltilmesi gereken bir gün olduğunu belirtti. 8 Mart’ın tarihçesinden bahsederek 160 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri’nde, grev yaptıkları fabrikada çıkan yangında hayatını kaybeden kadınları hatırlattı. Kadınların yüzyıllardır gericiliğe, ırkçılığa, güvencesizliğe, yoksulluğa, işsizliğe, savaşa ve şiddete karşı mücadele verdiğini ifade eden Emek; şiddetin en ağır biçimlerini kadınların yaşadığından bahsetti. Son yıllarda kadına yönelik artan şiddete, tecavüzlere ve kadın cinayetlerine dikkati çeken Mehriban Emek 2016 yılında 328 kadının, 2017 yılının Ocak ayında 37 kadının, 2017 Şubat ayında 30 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü ifade etti. Yemekhane konuşmasının ardından, hastane Konferans Salonu önünde bir araya gelen kadınlar Etfal’li Kadınlar imzasıyla “Karanlığa İnat, Yaşam Hakkımız, Özgürlüğümüz, Bedenimiz ve Emeğimiz İçin Direniyoruz” pankartı açtılar. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, İstanbul Tabip Odası ve DİSK/Genel-İş’in katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında; Ankara’da 8 Mart etkinliğini kutlamaya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası üyesi kadınların anılması ve 1 dakikalık saygı duruşunun ardından SES Şişli Şube Kadın Sekreteri İpek Deniz, KESK adına basın açıklamasını okudu. Yapılan basın açıklamasında “Eşitlik ve özgürlük mücadelemizi her yerde sürdüreceğiz. Tacizcileri, tecavüzcüleri ve kadın katillerini kollayanlara, çocuk istismarını yasalaştırmaya çalışanlara, ‘Boşanırsan öldürürüm’ diyen erkek akla, kadını ‘son bir kez’ affetmeye zorlayan devletin en küçük birimi olan aileye, kadını eş-çocuk-ev üçgeninde boğmaya çalışan devlete ve emeğimizi sömüren sermayeye teslim olmayacağız” denildi.

Basın açıklamasına Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Melahat Cengiz de katıldı. Dr. Melahat Cengiz kadınlara işgüvencesinin sağlanmasının öneminden ve esnek çalışma koşullarının verdiği zarardan bahsederek, kadınlara yönelik mobbingin engellenmesi için etkin önlemler alınması ve disiplin kurullarında kadın çalışanların sayısının artması gerektiğini belirtti. Karar mekanizmalarında kadınların artmasının önemini anlatan Dr. Cengiz; süt izni ve ücretli gebelik izinlerinin 2 yıla çıkarılması gerektiğinden bahsetti. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak da destek verilen ve “Hayatı İstiyoruz” şiarıyla duyurulan Uluslararası Kadın Grevine ilişkin metin Odamız hastane temsilcilerinden Dr. Deniz Türkyılmaz tarafından okundu. Açıklamada; “Arjantin, Şili, Ekvador, Almanya, Kuzey İrlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Meksika, Peru, Uruguay, Polonya, Rusya, Salvador, İskoçya, Güney Kore, İsveç ve daha birçok ülkeden kadınların sesine ses oluyoruz! Erkek şiddetinin her türlüsüne karşı, Bedenimiz ve cinselliğimizle ilgili seçimlerimizin yok sayılmasına karşı, Kürtaja erişimimize, çocuk doğurup doğurmama kararımıza müdahalelere karşı, Hayat tarzlarımız, seçimlerimizin, arzularımızın marjinalize edilmesine karşı, Güvencesiz ve geleceksiz emek dayatmasına, yoksullaştırmalara karşı, Savaşlara, sınır ötesi operasyonlara, hayatların yerinden edilmesine, bedenlerimizin savaş alanı haline getirilmesine, desteklenen silahlı örgütlere, Irkçı, cinsiyetçi, homofobik, transfobik, İslamcı, İslamofobik yerel ve küresel her türlü düşmanlaştırıcı siyasete karşı, Bizi şiddet politikalarıyla, ülkenin bugünü ve geleceğine dair umutsuzluk, çaresizlik ve inançsızlığa sürükleyenlere, evlere, bireyci yaşam tarzlarına kapatmaya çalışanlara karşı, Biz Türkiye’den kadınlar da, dünyada yükselen bu sese ses veriyoruz!” denildi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A.H

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Tabip Odası Çalışanı KadınlarAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası