Danıştay Karar Verdi; Özel Hastane Ya da Poliklinikte Çalışan Hekimler de Muayenehane Açabilecek


  • Ağustos 18, 2010
  • 3327

DUYURU....
DANIŞTAY KARAR VERDİ;
ÖZEL HASTANEDE YADA POLİKLİNİKTE ÇALIŞAN HEKİMLER DE MUAYENE AÇABİLECEK!!!


     Muayenehanesi olan Dr. Mansur Beyazyürek, özel bir hastanede çalışmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurmuştur. İl Sağlık Müdürlüğü, bu durumun 1219 sayılı yasanın 12. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen "çifte muayene yasağının" ihlali anlamına geleceğini, "iki yerde birden çalışamayacağını, birisini kapatması gerektiğini" bildirerek, reddetmiştir.
     İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu işleminin iptali talebiyle açılan dava sonucunda İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar, temyiz incelemesini yapan Danıştay 10. Dairesi tarafından onaylanmış, bunun üzerine davalı Sağlık Bakanlığı karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Ancak karar düzeltme talebi de, Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedilmiş, böylece hekim lehine verilen karar kesinleşmiştir.
     Buna göre;
     "1219 sayılı yasanın 12. maddesindeki "muayenehane" tanımına özel poliklinik, özel hastane, laboratuar ve benzeri yerlerin katılarak madde metninin kapsamının genişletildiği, oysa maddenin münhasıran muayenehanelerle ilgili olduğu, özel hastanede kadrolu olarak çalışan bir hekimin muayenehanesinin de olması halinde, özel hastaneyi muayenehane kapsamına sokarak tercih yapmak zorunda bırakılmasının yasanın amacını aştığı gibi hakkaniyete de uygun düşmeyeceği" gerekçeleriyle adı geçen İl Sağlık Müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmiştir.
     Böylece kamuda görevli olan hekimler ile özelde çalışan hekimlerin muayene açmaları halinde hakkaniyete aykırı bir şekilde yapılan bu uygulamaya ilişkin, önemli bir karar verilmiş ve kamuda çalışan hekimlere tanınan muayene açma hakkının, özel hastane de çalışan hekimlere de tanınması gerektiği yargı kararı ile kesinleşmiştir.
     Bütün üyelerimize duyurulur.

     İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu

Bu HABERİ Paylaş!