22 Nisan 2001 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda yapılan İstanbul Tabip Odası Ara Genel Kurul Kararları (22.04.2001)

İSTANBUL TABİP ODASI
ARA GENEL KURUL KARARLARI
22 Nisan 2001

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, hekimlerin ekonomik özlük hakları konusunda, kendisinin bir sendika olmadığı gerçeğinin bilincinde olmakla birlikte aktif tavır almayı, bu konuda hekimler arasında ortak ve örgütlü tepkilerin yaşam bulmasını kolaylaştırmayı öncelikli konuları arasında görür.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, Ekonomik ve özlük haklar konusundaki mücadelenin esas olarak sendikal bir mücadele olması gerektiği gerçeğinden hareketle bu konuda, hekim kitlesi üzerindeki etkinliğinin bu alandaki sağlık sendikaları ile ortaklaştırılması gerektiğini benimser, sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunu ve bu doğrultuda hekimlerin ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi mücadelesinin diğer sağlık çalışanlarının bu konudaki mücadelesi ile uyum içinde yürütülmesi gerektiğini kabul eder.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, sağlık alanındaki her konuda olduğu gibi hekimlerin ekonomik ve özlük hakları konusunda da bu alandaki tüm örgütlerle (oda, işçi send., memur send., vb) işbirliği yapmayı ve birleştirmeyi prensip olarak kabul eder. Bu doğrultuda daha önceden varolan ve son 1 yıllık süreçte bu kapsamı ile toplanamayan İstanbul Sağlık Platformunun yeniden sağlık sektöründeki tüm örgütlenmelerin katılımıyla oluşturulması gerektiğini karar altına alır.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, 57. hükümetin sosyal güvenlik kurumlarının sağlık ve emeklilik hizmetlerini özelleştirme girişimlerine şiddetle karşı çıkar.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İTO Yönetim Kurulu ve İTO üyesi bütün hekimleri sosyal güvenlik kurumlarının özelleştirilmelerine karşı mücadele etmeye çağırır.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu F tipi cezaevleri konusunda İTO olarak daha önce açıklamış olduğumuz raporun F tipi cezaevlerinde yaşanan tecrit ve bunun insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri nedeniyle kapatılması gerektiği görüşünün yaşananlarla sabitlenmesi ve konunun aciliyetinin de göz önünde bulundurularak kamuoyuna tekrar deklare edilmesi için Yönetim Kurulunu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, gerekli önlemleri alıp, söz konusu web sayfasının tüm bölümlerinin sürekli ve düzenli bir şekilde ve en çok 15 günde bir yenilenmesi konusunda oda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, Odanın web sayfasına bağlı olarak etkin ve düzenli bir şekilde haberleşmeyi ve değerlendirmelerin iletilmesini sağlamak üzere bir ATO-Forum�a benzer ve e-posta mesajlarıyla oluşacak bir �forum� ortamı oluşturulması için gerekli girişimleri yapması görevini YK�na verir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul Tabip Odası�nın daha önce yönetim ve etik kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş olan, halen odamız onur kurulu üyesi olan İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD Başkanı Prof. Dr. ?ebnem Korur Fincancı�nın ikinci görevle sürdürdüğü Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu Adli Tıp üyeliğinden alınması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu�nu gerekçeyi Rektörden sormaya, eğer bir keyfi işlem söz konusu ise hekim olan rektörün meslektaşlar arasındaki etik kurallara aykırı işlem yapması nedeniyle hakkında disiplin soruşturması açmaya çağırır.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, Dr. Fincancı hakkında gerçekleştirilen bu keyfi işleme yol açan kararı kınamak ve kamuoyuna oda tavrını açıklamak dahil yasal yolları kullanarak kurumsal olarak itiraz etme ve değiştirilmesini isteme ve Dr. Fincancı�nın bu amaçla yapacağı yasal başvurularda desteklenmesi görevlerini verir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, Dr. Şebnem Korur Fincancı�nın görevden alınmasının basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanıp kınanması, İstanbul Üniv. Rektörlüğü, Adalet Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile görüşülmesi, konunun uluslararası tıp camiası ile paylaşılması ve yargı sürecinin bütünü ile üstlenilmesine karar verir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Yaşar Okuyan�ı SSK sağlık kurumlarına daha fazla zarar vermemeye çağırır ve kamuoyuna verdiği söz doğrultusunda ikinci yılın dolmasını dahi beklemeden, derhal istifa etmeye davet eder.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurul�u, Hekim Forumu�nun kendi iç kural ve hukukuna uygun olarak ve bir forum olma özelliğini yitirmeden eskiden olduğu gibi yayınlanması ve dağıtılması konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurul�u, Hekim Forumu�nun faaliyetinin sürdürülmesi konusunda; başta Temsilciler Meclisi ve diğer seçilmiş kurullar olmak üzere tüm hekimleri üzerine düşen izlemeye çağırır.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, 2002 yılında yapılacak İstanbul Tabip Odası seçimlerine üyelerin en geniş katılımını sağlamak üzere, en az üç merkezde seçim sandıklarının kurulmasını, tüm üyelere hangi sandıkta oy kullanacaklarını belirten bir seçmen kartı gönderilmesini, seçmen listelerinin bu merkezlerde ve Oda merkezinde asılarak ilan edilmesini kararlaştırır, bunun için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, 2002 yılında yapılacak İstanbul Tabip Odası seçimlerinde yönetim organlarına aday olan üyelerden, aday oldukları yer için en yüksek oyu alanlar arasında Yönetim Kurulu için ilk yedi, Onur Kurulu için ilk beş, Denetleme Kurulu için ilk üç, TTB Genel Kurulu Delegeliği için ilk yedi sırayı alanların üye seçilmelerini, sıralamada bundan sonra gelen üyelerin �yedek üye� olarak kabul edilmelerinin seçim mantığına uygun olduğunu kararlaştırır. �Yedek adaylık� başvurusunun seçim mantığına uygun olmayacağı için uygulanmaması konusunda gerekli girişimlerde bulunmak üzere Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu üyelerinin, çalıştıkları birimlerin, bölgelerin ve üyelerin sorunlarını, görüş ve önerilerini ilettikleri, geniş bir tabana dayanan, etkili ve gerçek bir temsiliyet mekanizması kurulması için gerekli düzenlemeler yapmak konusunda Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, Tabip Odası ile üyeler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, hekimlik ve sağlık ile ilgili gelişmelerin duyurulması, üyelerden gelen görüşlerin iletilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda Yönetim Kurulu�nu görevlendirir. Bu amaçla;
* İnternet sayfasının düzenli olarak güncelleşmesi
* Bütün üyelere ulaşmak üzere, ağırlıklı olarak Tabip Odası çalışmaları, hekimlik ve sağlık alanındaki gelişmelere yer verecek bir yayın çıkarılması için Yönetim kurulu�nun maliyet-etkinlik ilkesini gözeterek bir çalışma yapmasını kararlaştırır.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, hekimlerle ilgili olarak basında yer alan yanlış haber ve bilgiler karşısında yanıt hakkının kullanılması ve gerekli yasal yolların işletilmesi konusunda bir çalışma yapılması için Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, şarlatanların halk sağlığına olumsuz etkileri konusunda etkili ve yasal önlemler alınması konusunda bir çalışma yapılması için Yönetim kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul�da diplomasız veya kaçak hekim çalıştıran sağlık kuruluşlarının saptanması konusunda bir çalışma yapılması için Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, Tabela Yönetmeliği�nin tüm üyelere duyurulması ve uymayanlar hakkında gerekli işlemler yapılması konusunda Yönetim kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, üyelerin çeşitli ürünlerden indirimli olarak yararlanabilmeleri için firmalarla temas kurması konusunda Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, üyelerin Sağlık Bakanlığı�na ait sosyal tesislerden indirimli olarak yararlanabilmeleri için gerekli görüşmeler yapılması konusunda Yönetim kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, sağlık mevzuatındaki değişikliklerin tüm üyelere duyurulması amacıyla gerekli düzenlemenin yapılması konusunda Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, asistanların bilimsel kongre ve sempozyumlara ücretsiz veya sembolik ücretlerle katılabilmeleri konusunda girişimlerde bulunmak üzere Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, eğitim hastanelerinde görevli eğiticilerin eğitimi konusunda kurumlar arasında işbirliği yapılması konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, dileyen üyelerin kamu kuruluşlarına bağlı huzurevlerinden yararlanabilmeleri için kontenjan ayrılması için gerekli işlemlerin yapılması konusunda Yönetim kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, 2008 Olimpiyatlarının İstanbul�da düzenlenmesi için gerekli kamuoyu çalışmalarına destek verilmesini kararlaştırır. Bu konudaki çalışmaları organize etmek üzere Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, 2000 yılında başlatılan ağaçlandırma çalışmalarının yaygınlaştırılmasını kararlaştırır, düzenleme konusunda Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sözleşmeli olarak istihdam edilmesinin yasal zorunluluk haline getirilmesi için çalışma yapılması konusunda Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, sağlık hizmetleri ve ilaçta KDV�nin kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunulması konusunda Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, ulusal ilaç sanayinin geliştirilmesi konusunda sürekli bir çalışma yapılması konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımı konusunda hekimlerin sürekli eğitim için çalışma yapılmasını kararlaştırır, düzenleme konusunda Yönetim kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, ulusal aşı üretiminin geliştirilmesinin stratejik önemde olduğunu kararlaştırır, bu konuda gerekli yatırımların yapılması için kamuoyu oluşturulması ve girişimler konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, yaşadığımız ekonomik kriz döneminde sağlıkta harcanan kaynakların etkin kullanımının daha da önem kazandığını saptar. Bu amaçla tıbbi teknoloji ve ilaç kullanımı konusunda hekim, diğer sağlık çalışanları ve halkın sürekli eğitimi için tüm kuruluşların ortak çaba göstermesi, gerekli programların yapılması ve girişimler konusunda Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacak bir hekimlik anlayışının geliştirilmesi, ülkemize özgü sağlık sorunları için kendi kaynaklarını temel alan özgül çözümler konusunda hekimlerin seferber edilmesinin gerekli olduğunu kararlaştırır, bu konuda girişimlerde bulunmak üzere YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, sağlık hizmeti verdiği sırada saldırıya uğrayan hekimlerle dayanışma gösterilmesi, bu konuda bilimsel-sosyolojik bir araştırma yapılması, saldırıların önlenmesi için gerekli etkin önlemlerin alınması ve saldırganların cezalandırılması konusunda girişimlerde bulunmak üzere YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, tıp kongrelerinin meslek etik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi için uzmanlık dernekleri ve ilgili kuruluşlarla eşgüdüm sağlanması konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul Tabip Odası Spor Kulübünün etkinliklerinin yaygınlaştırılması üyeler ve ailelerinin spor yapabilmeleri konusunda olanak sağlanması konusunda girişimlerde bulunmak üzere Yönetim Kuulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, adli rapor düzenlenmesi konusunda üyelerin eğitimi için bir program yapılmasını kararlaştırır. Düzenleme konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul Tabip Odası komisyonlarının çalışmalarının tüm üyelerce izlenebilmesi bakımından gündem ve kararlarının internet ortamına konulmasını kararlaştırır.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, ulusal şairimiz Nazım Hikmet�in 100. doğum yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere hekimlerin katılımı için çalışmalar yapılması konusunda Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul Tabip Odası Tarihi hakkında bir çalışma yapılarak basılması konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul milletvekilleri ile sürekli temas kuracak bir çalışma grubu oluşturulması için YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, yeni yasal düzenlemeler için hekim milletvekilleri ile sürekli temas kuracak bir çalışma grubu oluşturulması için Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, TTB Büyük Kongresi�nde İstanbul Tabip Odası�nın üye sayısına uygun bir ağırlıkla temsil edilmesi için başlatılan girişimlerin hızlandırılması konusunda Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, ekonomik krizin ilimizde sağlık sektöründeki etkileri konusunda verilere dayalı bir araştırma yapılması için Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul Tabip Odası binasının yangın ve doğal afetlere karşı önlemlerin alınması ve sigortalanması konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul Tabip Odası�nca karara bağlanan �mal praktis� dosyalarında yer alan bilgilerin, ilgili meslek alanlarında eğitim amacıyla kullanılması için yasal ve etik kurallara uygun bir çalışma yapılarak basılması konusunda Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul Tabip Odası kaynaklarının etkin kullanımı için gerekirse profesyonel bir danışman görevlendirilerek önlem alınması konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul Tabip Odası Sanatçı Hekimler Sergisi�nin daha geniş bir katılımla gerçekleşmesi için erken ve yaygın duyuru yapılması konusunda Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, hekimlerin sık karşılaştıkları mesleki ve idari sorunlarda hak ve yükümlülükleri hakkında bir çalışma yapılarak basılması konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul Tabip Odası üyelerinin konsültasyon ve sürekli eğitimi için internet kullanımı hakkında bir çalışma yapılması konusunda Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, YK tarafından hazırlanan Tabela Yönetmeliği�ni kabul ederek üyelere yaygın iletişim araçlarıyla duyurulmasını, duyuru tarihinden itibaren üç ay içinde tabelalarını yönetmeliğe uygun hale getirmeyen üyeler hakkında işlem yapılmasını kararlaştırır. Yönetmeliğin Resmi Gazete�de yayınlanması için YK�nu yetkilendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, tıp öğrencilerine verilen bursları destekleyen kuruluşların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde gerekirse Oda bütçesinden desteklenmesini kararlaştırır, düzenleme konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, hekimlerin idari ve mesleki konularda karşılaştıkları sorunlarda hukuki destek vermek üzere bir hızlı danışma sistemi kurulmasını, gerekirse yeni hukukçu istihdam edilmesi veya hizmet satın alınmasını kararlaştırır, düzenleme konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışmasının daha geniş olarak duyurulması ve katılımın artırılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, tütünün halk sağlığı üzerine olumsuz etkileri konusunda İstanbul Tabip Odası bünyesinde bir grubun kurulması, üyelerin eğitimi amacıyla bir çalışma yapılarak basılması konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, tüberküloz konusunda üyelerin sürekli eğitimi amacıyla bir çalışma yapılması konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, AIDS konusunda üyelerin sürekli eğitimi amacıyla bir çalışma yapılması konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, çocukların beslenmesi ve aşılama konusunda üyelerin sürekli eğitimi amacıyla bir çalışma yapılması konusunda YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul�da içme sularının sağlığı konusunda bir çalışma yapılması için Yönetim Kurulu�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul�da birinci basamak sağlık kuruluşlarının temel gereksinimleri konusunda bir çalışma yapılması için YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul�da ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları arasında eşgüdüm ve işbirliği konusunda bir çalışma yapılması için YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul�daki sağlık kuruluşlarının yöneticilerinde beklenen özellikler konusunda bir çalışma ve eğitim programı yapılması için YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, uzmanlık eğitimi verilen kuruluşların envanterinin çıkarılarak yayınlanması konusunda bir çalışma yapılması için YK�nu görevlendirir.

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul�da vakıf tıp fakültelerinin durumu hakkında bir çalışma yapılması için YK�nu görevlendirir.

� İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu, İstanbul�da tıp fakültelerinin durumu ve tıp eğitimi konusunda bir çalışma yapılması ve sürekli bir çalışma grubu kurulması için YK�nu görevlendirir.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası