Eğitim Hastahanelerinde Uzman / Başasistan Sürgünü Durduruldu! Danıştay Sağlık Bakanlığının Keyfi Uygulamalarına Dur Dediİ!

İTO Yönetim Kurulunun Açıklaması:

EĞİTİM HASTANELERİNDE UZMAN / BAŞASİSTAN SÜRGÜNÜ DURDURULDU!
DANIŞTAY SAĞLIK BAKANLIĞININ KEYFİ UYGULAMALARINA DUR DEDİ!Danıştay 5. Dairesi uzman/başasistan atamalarına ilişkin Türk Tabipleri Birliği'nin açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararı verdi.

21 Nisan 2005'de hekimlerin, atamalar dahil olmak üzere sağlıktaki olumsuz gidiş için hükümeti uyardığı "GöREV" gününde, Danıştay aldığı kararlarla Sağlık Bakanlığı'nın;

 • 2500 uzman/başasistanı sürgüne gönderen,
 • İş güvencesini yok eden,
 • Eğitim hastanelerini tahrip eden,
 • Siyasi kadrolaşmaya neden olan uygulamalarına
  "Dur" demiştir.

  Sağlıkta Dönüşüm Programının bir parçası olarak eğitim hastanelerinin işletmeleştirilmesini amaçlayan ve iş güvencesini ortadan kaldırmayı hedefleyen uygulamalara karşı hekimlerin mücadelesine Danıştay hukuki destek vermiştir.

  Sağlık Bakanlığı artık keyfi kararlarla hekimlerin özlük haklarına saldıramayacak; uzmanlık eğitimi ve eğitim hastaneleri ile ilgili düzenlemeleri konunun tarafları ile birlikte yapacaktır.

  Danıştay aldığı kararlarla;
  1- Eğitim hastanelerinde uzman çalıştırılmasını engelleyen düzenlemeyi iptal etmiştir.
  2- Norm kadro kısıtlaması kalkmış olup; başasistan ve uzman sayısı o kliniğin verdiği hizmetin özelliği ve iş hacmine göre belirlenebilecektir.
  3- Başasistan ve uzmanların eğitim kadrosunda olduklarının altı çizilmiş ve bunlarla ilgili düzenlemelerin Atama/Nakil Yönetmeliğinde değil, Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğinde yer alması gerektiği belirtilmiştir.
  4- Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğinde yapılacak her türlü düzenlemenin YÖK'ün uygun görüşü alınmadan yapılamayacağı belirtilmiştir.
  5- Başasistan ve eğitim hastanelerindeki uzmanlarla ilgili her türlü değişiklik ve girişim Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğinde yer almalıdır. Sağlık Bakanlığı hizmetin gereği olarak bu konularda düzenleme yapmak isterse YÖK'ün uygun görüşü alınmak zorundadır.
  6- Sonuç olarak bu alanda yapılacak değişiklikler için Danıştay'ın daha önce önemli maddelerini iptal ettiği Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nün yeniden yayınlanması ve Tıpta Uzmanlık Kurulu kurulması gerekmektedir. 7- Halen 5.41974 günlü Tababet Uzmanlık Yönetmeliği geçerlidir.

  Türk Tabipleri Birliğinin , Sağlık Bakanlığı'nın 14 Eylül 2004'de atama ve nakil yönetmeliğinde değişiklik yaparak başasistanların nitelik ve seçilme esaslarını burada tarif eden, geçici maddelerinde süresi dolmuş başasistanları ve uzmanları çalıştığı il dışına atayan; 5.4.1974 günlü Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 20.maddesinde değişiklik yaparak uzmanları eğitim hastanelerinin dışına çıkaran ve norm kadro uygulaması ile bir klinikteki başasistan sayısını standart hale getiren değişikliklere karşı açtığı davalarda Danıştay 5. Dairesi 21 Nisan 2005'de yürütmeyi durdurma kararları vermiştir.

  Danıştay'ın aldığı kararların eğitim hastaneleri ile ilişkili olanları ve bunların genel gerekçesi:

  "Tıpta Uzmanlık" 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 9. maddesine dayanarak Sağlık Bakanlığının hazırladığı Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre düzenlenir.

  19.06.2002'de yayınlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nün "Eğitim Sorumluları" başlıklı 3. maddesinde uzmanlık eğitiminden kimlerin sorumlu olacağı sıralanmış ve bu alana ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği kurala bağlanmıştır.

  Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nün yönetmelik çıkarılması başlıklı 36. maddesinde, "Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği adı altında YÖK'ün uygun görüşü alınmak kaydıyla tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde bakanlıkça hazırlanan yönetmelik yürürlüğü konulur." hükmü vardır. Tüzüğün geçici 4.maddesi ise, "Yeni yönetmelik yürürlüğe girene ve tıpta uzmanlık kurulu oluşana kadar 5.4.1974 günlü Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nin tüzüğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır." der.

  Bakanlık Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğini belirtilen sürede yayınlamamıştır. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nün Tıpta Uzmanlık Kurulu ile ilgili hükümleri de 19.11.2002'de Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

  "Tıpta Uzmanlık", uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan kurumlar, uzmanlık eğitimi gören asistanlar ve uzmanlık eğitimi veren eğitim sorumlularını birer ana unsur olarak kapsamı içine alan ve bu anlamda bütünlük arz eden bir eğitim süreci olarak tanımlanmaktadır.

  Bu nedenle tıpta uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kurumlarda eğitim sorumlularının yani şef, şef yardımcısı, başasistan ve uzmanların atama ve nakilleri ile bu kadrolara için yapılacak sınavlara ilişkin esas ve usuller 1219 Sayılı Kanun ve bunun 9. maddesine göre çıkartılacak Tıpta Uzmanlık Tüzüğü gereği Sağlık Bakanlığınca Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği adı altında çıkartılacak yönetmelik düzenlenmesi ve bu yönetmeliğin YÖK'ün uygun görüşü alınarak yürürlüğe konulması gerekirken; Sağlık Bakanlığı tüzüğün 36.maddesinde sözü edilen bu yönetmelik için ön görülen süre içinde YÖK'ün uygun görüşü alınarak çıkarma yoluna gitmemiştir.

  Bu durumda geçerli olan 22.03.1974 tarihli Tababet Uzmanlık Yönetmeliğidir. Sağlık Bakanlığı, bu yönetmelik çerçevesinde hareket etmek durumundadır. Sözü edilen yönetmelikte hizmet gereği değişiklik yapma gereksinimi duyuyor ise bu değişikliği YÖK'ün görüşünü alarak yapması gerekmektedir.

  Sonuç olarak Sağlık Bakanlığı'nın uzmanlık eğitimi, eğitim kurumları ve eğitim kadroları ile ilgili değişiklikleri Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği çerçevesinde ve bu konunun tarafları (YÖK) ile birlikte yapması gerekmektedir.

  Bu gerekçeye dayanarak Danıştay 5. Dairesi:

  "Sağlık Bakanlığının eğitim hastanelerinde görevli uzmanlarla ilgili dava konusunda yönetmelikte düzenleme yapılmasında hukuka uyarlık yoktur." dedi ve "Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nin 20. maddesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin uzmanlar yönünden yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi."

  Danıştay verdiği bu yürütme durdurma kararı ile;
  - Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 20. maddesini yeniden geçerli kılmıştır.
  - Eğitim hastanelerinde uzman kadroları yeniden oluşmuştur.
  - Her bir klinikte bulunması gereken başasistan ve uzman sayısı için hizmetin özelliği ve birimin iş hacmi göz önüne alınması gereği vurgulanmıştır. (Eğitim hastanelerinde uzman çalışması mümkün hale gelmiş, başasistan sayısındaki kısıtlama ortadan kalkmıştır.)

  Danıştay, 14 Eylül 2004'de yayınlanan Atama ve Nakil Yönetmeliğindeki değişikliklerle ilgili verdiği yürütmeyi durdurma ile ;

  Atama / Nakil Yönetmeliği'nin 1. maddesi "Eğitim hastanelerinde görev yapan şef, şef yardımcısı ve asistanlar bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir." demektedir. Buna göre; eğitim kurumları, eğitim gören asistanlar ve eğitim sorumluları olan şef, şef yardımcısı ve başasistanlar bir bütün iken; bu bütünden başasistan ve uzmanlar çıkartılmış ve Atama/ Nakil Yönetmeliği'nin hükümlerine tabi hale getirilmiştir.

  Danıştay , başasistan ve eğitim hastanelerindeki uzmanların durumlarının sadece Tababet Uzmanlık Yönetmeliğine göre düzenlenebileceğini karara bağlamıştır.

  Başasistan ve eğitim hastanelerindeki uzmanlarla ilgili düzenlemelerin Atama/ Nakil yönetmeliğinde yapılmasını uygun bulmamıştır:
 • Bunun sonucu olarak Atama/Nakil Yönetmeliği'nin madde 15'de belirtilen başasistanın nitelikleri ve seçim esaslarına ilişkin düzenlemeler iptal edilmiştir. Başasistanın süresi, sürenin uzatılması ve eğitici niteliğine son verilmesine ilişkin hükümler de iptal edilmiştir.
 • Buna göre Atama/Nakil Yönetmeliği'nin 18. maddesindeki geçici hükümlerde belirtilen eğitim kadrosundan çıkartılan uzmanlar ve süresi dolmuş (9 yıllık) başasistanların nakillerine (başka bir ile atanmasına) ilişkin düzenlemeler de ortadan kalkmıştır.
 • Profesör ve doçentlerin sınavsız ve mecburi hizmet koşulu olmaksızın başasistanlığa atanabilmeleri engellenmiştir.
 • Başasistanlığa yeni başlayacak uzmanların bir yıl Doğu'da mecburi hizmet yapması koşulu ortadan kalkmıştır.

  Eğitim hastanelerinde uzman çalıştırılması , uzmanların ve başasistanların seçilme, atanma koşulları ve kadroların sayıları için halen 5.4.1974 günlü Tababet Uzmanlık Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Bu yönetmelikte hizmetin gereği olarak değişiklik yapılması istendiğinde de YÖK'ün uygun görüşünün alınması gerekmektedir.

  Yeni Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve buna bağlı olarak Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği hazırlanana kadar bu alanda herhangi bir düzenleme yapılması mümkün gözükmemektedir.

  Sağlık Bakanlığı, başta YÖK olmak üzere TTB ve konunun diğer tarafları ile birlikte tıpta uzmanlık eğitimini düzenleyecek tüzük ve yönetmelik hazırlamak üzere görüşmeleri acilen başlatmalıdır. Bu alanın bilimin gereğine uygun, özlük haklarına saygılı, adalete ve liyakate önem veren bir anlayışla düzenlenmesi gerekmektedir.

  Danıştay'ın eğitim hastaneleri dışında Atama/Nakil yönetmeliği ile ilgili verdiği kararlar şunlardır:

  Madde 5'de belirtilen "Daha önce sağlık hizmetleri kadrosunda olup da, yeniden göreve dönmek isteyenlerden bakanlıkça uygun görülenlerin ataması yapılır."

  Madde 12'deki "Bakanlıkça uygun görülenlerin aynı hizmet bölgesinde A - B hizmet gruplarından C ve D hizmet gruplarına ve üst hizmet bölgesi illerden alt hizmet bölgelerinin C - D hizmet grubu illerine her zaman atama yapılabilir" hükümlerinin yürütmesini durdurmuştur.

  Gerekçe olarak, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde hizmet puanı esası benimsenerek sistem objektif yapıya dayandırılmasına karşın; bu maddelerde idareye geniş bir takdir hakkı getirildiği ve nesnel ölçütlerin göz ardı edildiği bildirilmiştir.

  Danıştay, madde 10 ve 14'deki "Atananların atandıkları ilde fiilen bir yıl çalışmadıkça naklen atama talebinde bulunamazlar." hükmünün yürütmesini durdurmuştur. Gerekçe olarak eş durumu ve sağlık özrünün göz önüne bulundurulmadığını bildirmiştir.


 • Ara

  Twitter'da İstanbul Tabip Odası