VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Toplantısı

VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Toplandı

VII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 1-2 Aralık 2001günlerinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda yapıldı. Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kurultay'a tıp fakülteleri, eğitim hastaneleri, uzmanlık dernekleri ve tabip odalarından toplam 300 eğitici ve asistan katıldı.

Kurultay'a İstanbul, Ege, Dokuz Eylül, Trakya ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörleri, Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve yöneticileri, Sağlık Bakanlığı Sağlık Proje Koordinatörlüğü, Marmara, Adnan Menderes Tıp Fakültelerinin Dekanları, Rektör ve Dekan Yardımcıları, çeşitli tıp fakültelerinden çok sayıda öğretim üyesi, eğitim hastanelerinin başhekimleri ve eğiticileri, uzmanlık derneklerinin ve tabip odalarının yöneticileri katıldı. Açılış oturumunda İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Süha Göksel, TTB-UDKK Başkanı Dr. Semih Baskan, TTB Başkanı Dr. Füsun Sayek ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kemal Alemdaroğlu birer konuşma yaptılar.

Avrupa Cerrahi Board Başkanı Belçikalı Dr. Jaques Gruwez uzmanlık eğitiminde standardizasyon ve eğitim kurumlarının değerlendirlmesi konularında iki konferans verdi. İlk gün Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen uzmanlık eğitimi birimleriyle ilgili anket sonuçları değerlendirildi. Daha sonra beş ana başlık altında oluşturulan çalışma grupları ayrı ayrı toplanarak kendi konularıyla ilgili birer rapor hazırladı. Bu raporlar ikinci gün tartışıldı.

Uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi ve sorunların çözümü için kurumlararası işbirliği, yasal düzenlemelerin yapılması, meslek birlikleri ve uzmanlık derneklerinin daha etkili olması, asistanların eğiticileri ve eğitimi nasıl değerlendirdiğinin dikkate alınması tartışmalarda en sık dile getirilen konular oldu. Katılımcılar eğiticilerin ve asistanların eğitime yeterli zaman ayırabilmeleri için ekonomik durumlarınını iyileştirilmesi gerektiğini vurguladılar.

İkinci gün sabah oturumunda asistan hekimler arasında düzenlenen anketin sonuçları bir forumda tartışıldı. Forumda asistanların beklentileri ve uzmanlık eğitiminin aksayan yönleri gündeme geldi. Kurultay'a katılan asistan temsilcileri, altyapıdaki sorunları ve eğiticilerin eksiklerini vurgularken bazı eğiticiler de söz alarak asistanların eğitime yeterli ilgi göstermediklerinden yakındılar.

Ankara Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu'nun sunduğu rapor tartışılırken Avrupa Birliği ile ilişkilerin uzman hekimleri ve sağlık sistemini nasıl etkileyeceği konusunda farklı görüşler karşı karşıya geldi. Kurultay'da bazı eğitim birimlerine uzmanlık eğitimin geliştirmek için gösterdikleri çabalardan ötürü takdir belgesi verildi:

- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet sonrası Eğitim, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu - Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. ve 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinikleri - Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniği - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği - Göğüs Hastalıkları Eğitim Hastanelerinde Eğitim ve Hizmet Standardizasyonu Projesi - Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı VII. Kurultay'da ele alınan konularla ilgili bilgiler ve gelişmeler www.uzmanlikegitimi.net/tuek adresinden izlenebiliyor.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası