Sanovel İlaç Sanayi İşçileri Ziyaret Edildi!

SANOVEL İLAÇ SANAYİ İŞÇİLERİ ZİYARET EDİLDİ!Çalışma koşullarının düzeltilmesi ve insanca yaşanabilecek ücret talebiyle sendikaya üye olan SANOVEL İLAÇ SANAYİ işçisinden 190�ı üretimi durdurmayı göze alan işveren tarafından hiçbir makul gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmış durumdadır.
6 Temmuz günü fabrika önünde çadır ve dövizleriyle oturmayı sürdüren SANOVEL İLAÇ SANAYİ işçilerine, TTB, İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve DİSK-Dev Sağlık İş temsilcilerinden oluşan bir heyet ile destek ziyaretinde bulunuldu.
Sanovel İstanbul Silivri Çantaköy fabrikası önünde eylemlerini sürdüren işçiler, heyetimizi oldukça sıcak ve coşkuyla karşıladı. Petrol İş Sendikası Trakya temsilcisi işten atılma nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
Türkiye ilaç sanayi içerisinde ilk on içerisinde yeralan Sanovel fabrikasının, yabancı ortağı olmadığı ve Çantaköy fabrikasının teknolojik düzey ve üretim kapasitesi açısından ülkenin en iyi birkaç fabrikasından biri olduğu, tek vardiya çalıştığı halde üretim kapasitesinin 100 milyon kutuya ulaştığı bilinmektedir. Fabrika mavi yakalı toplam 195 işçisinden sendikaya üye olan 190 işçinin tamamını işten çıkartmıştır. Büyük çoğunluğu kalifiye olan işçiler asgari ücrete yakın düzeyde maaş ile çalıştırılmaktadır. Yine fabrika bünyesinde 100�ün üzerinde beyaz yakalı işçi ve Sanovel bünyesinde 1000�in üzerinde ilaç mümessili çalışmaktadır.
Türkiye�nin dev şirketleri arasında yer almasıyla övünen ve ilaç sanayi gibi özellikli bir sektörde üretim yapan fabrikanın, işçilerin sağlıklı koşullarda çalışma, insanca muamele görme, sendikaya üye olma, emeklerinin karşılığı olan insanca yaşayabilecekleri bir ücret gibi taleplerinin işten atılma ile sonuçlanması üzüntü vericidir. Nitekim üretim durmuş durumdadır. Sektörde yer alan diğer fabrikalar ile mukayese edildiğinde Sanovel�deki mavi yakalı işçi ücretlerinin dörtte bir düzeyinde olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla işçi ücretlerinde iyileştirme ve diğer sosyal hakların düzenlenmesi makul ve mümkün görünmektedir. Sendikalı olmanın demokratik bir hak olarak kabul edileceğini ve çalışanların insani taleplerinin karşılanması için bir an önce işçiler, sendikaları ve işveren arasında karşılıklı anlayışla görüşmeler yoluyla bir çözüm bulunabileceğini umuyoruz.
İlaç üretimi gibi sağlık hizmeti üretiminin önemli bir aşamasında yeralan çalışanların daha insani ve güvenceli koşullarda çalışması/çalıştırılması toplum sağlığı, demokratik ve sosyal çalışma koşulları açısından İstanbul Tabip Odası ve hekimler olarak duyarlı olduğumuz bir alandır.
Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza duyurulur.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası