1998 - 2000 İstanbul Tabip Odası Çalışma Raporu


  • Ağustos 18, 2010
  • 7125

DEĞERLİ MESLEKTAŞLAR,

İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu ve seçimleri öncesinde, yeni yöneticileri belirleme sürecine girmemiz nedeniyle,1998-2000 yönetimi adına son seçimde oy kullanmış olan 3200 üyemize bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyor ve benzer duyarlılığı 30 Nisan 2000 seçimlerinde de göstermelerini bekliyoruz. Aynı zamanda 1998 seçimlerindeki güzel atmosferi diğer üyelere de ileterek onların da oy vermeye katılmalarını sağlamalarını rica ediyoruz. Üye olduğu halde daha önce oy kullanmamış veya yeni üye olmuş meslektaşlarımızın da bu kez mutlaka sandık başına giderek bir hekimlik görevini yerine getirmelerini bekliyoruz.
14.801 üyesi olan bir kuruluşun seçimlerine 11.000 kişinin katılmaması, hekimlerin artarak devam eden sorunlarının çözümsüzlüğüne, neredeyse bizlerin eliyle haklılık kazandırıyor.
Seçime düşük katılım olmasının burukluğuyla değil, sizleri gerçekten nasıl temsil etmek gerekiyorsa o yönde temsil ederek İstanbul Tabip Odası�nı yönetmeye çalıştık. Ancak takdir edersiniz ki, sorunlarımıza köklü çözümler getirilmesi, hekimlerin çok daha gür sesli ve güçlü bir yapı oluşturmasından geçiyor. Bunun da ön koşulu, meslek odamıza ilgi ve destektir. İşte genel kurullara ve seçimlere katılım, bu desteğin sayısal göstergesi oluyor.
Seçimlere katılan üyelerimizin hekim sağduyularına güveniyoruz ve onların yönetim görevine talip olan kişi ya da grupların en uygununu seçeceğinden kuşku duymuyoruz.
Geçmişte kendilerine oy vermeyecek hekimleri �seçimde oy kullanmamaları gereken kişiler�olarak niteleyebilen yönetici adayları vardı. Bu anlayışın aşıldığını ve İstanbul  Tabip Odası�nı yönetmeye aday kişi ve gruplar arasında böylesi bir yaklaşımın bulunmadığını düşünmek istiyoruz.
Seçime katılan her aday ve grup, Tabip Odası�nı daha iyi yönetme anlayışı içindedir. O nedenle öncelikle seçime katılarak, seçim sonrasında da yönetime gelen meslektaşlarımızı yalnız bırakmayarak Odamızı güçlendirmemiz gerekiyor.
1998-2000 dönemi Çalışma Raporu�nu sunuyoruz. Rapor aynı zamanda içerdiği belgelerle, gelecekte görev alacak meslektaşlarımıza ve Tabip Odası�nın tarihini incelemek isteyenler için kaynak olarak değerlendirilebilir. Bu raporla ilgili olarak göndereceğiniz görüş ve değerlendirmeleriniz, bizlere ve bizden sonraki Tabip Odası yönetimlerine ışık tutacaktır.
Saygılarımızla,

PROF. DR. ORHAN ARIOĞUL
BAŞKAN
Yönetim Kurulu adınaSUNUŞ

1998-2000 çalışma dönemine ait raporun öncelikli amacı bu dönemde yapılan çalışmaları dokümante etmektir. Gelecek yıllarda görev alacak meslektaşlarımız böylece geçtiğimiz iki yılın deneyimlerinden yararlanabilecektir. Daha önce düşünülmüş, ele alınmış, ancak sonuçlandırılamamış projelerin sürdürülmesi mümkün olabilecektir.
Çalışma Raporu�nda Yönetim Kurulu�nun aldığı kararlar ve Oda çalışmaları haftalık dönemler halinde kronolojik olarak yer almaktadır. Basın açıklamalarının başlıkları ve basındaki yansımaları önemli başka bölümü oluşturmaktadır. İstanbul Tabip Odası�nın basına dönük çalışmalarının tümü (basın açıklamalarının tam metni, basındaki yansımaların ayrıntıları, TVkanallarındaki konuşmaların dökümü ve bazı haberlere ait küpürler)�Basında İstanbul Tabip Odası� başlıklı bir kitapta toplanmıştır. Bu kitabın Çalışma Raporu ile birlikte değerlendirilmesi tamamlayıcı olacaktır.
İstanbul Tabip Odası büro, komisyon ve çalışma gruplarının iki yıllık faaliyetleri ayrıca raporda yer almaktadır. Deprem, hekimlik uygulamaları gibi önemli çalışmalar da ara başlıklarla sunulmuştur. Çalışma Raporu�nun kısa bir özeti tüm üyelere Genel Kurul öncesinde gönderilmiştir.
Rapor�un başında İstanbul Tabip Odası�nın kısa tarihçesine yer verilmektedir. Bir Çalışma Raporu�na meslek kuruluşunun tarihi ile başlamak yadırganabilir. Ancak iki yıllık çalışma döneminin bu tarihi zeminde gerçekleştiğini hatırlatmak istiyoruz.
Son olarak, iki yıllık çalışmalara katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza, kurul ve komisyonlarımızın üyelerine ve Oda çalışanlarına teşekkür ediyoruz.
İSTANBUL TABİP ODASI - YÖNETİM KURULUİSTANBUL TABİP ODASI BAŞKANI PROF. DR. ARIOĞUL�UN GENEL KURUL AÇIŞ KONUŞMASI

İstanbul Tabip Odası�nın kuruluşunun 71. yılında, ikibinli yılların bu ilk Genel Kurulu�na katılımlarınızla bizleri onurlandırdınız. Sizlere şükranlarımı sunuyorum.
Kurumlar, aynen bireyler gibi içinde yaşadıkları topluma katabildikleri değerler oranında kabul ve ilgi görürler. Meslek kuruluşlarının üyelerine ve topluma karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluk:1)Mesleki uygulamaların niteliğinin korunup geliştirilmesiyle, 2)Meslek etiğinin korunmasıyla, 3)Üyelerin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle, 4)Toplumsal çıkarlar ile üyelerin çıkarlarının dengelenmesiyle yerine getirilebilir.
Hekim meslek örgütleri de, bu sorumlulukları yerine getirecek olgunluğa eriştikleri ve hekimleri etkili biçimde temsil edecek mekanizmalar kurabildikleri oranda toplum tarafından ciddiye alınır. Özellikle de içinde yaşadıkları toplumun çıkarlarıyla üyelerinin çıkarlarını beraberce gözetecek yöntemler üretebilmiş, bunların ülke sağlık politikaları haline dönüşmesinde etkin roller üstlenmiş hekim örgütleri batıda gerçek anlamda güçlü meslek örgütleri olarak karşımıza çıkıyor.
Bu konuma erişmiş hekim örgütleri, ya İngiltere�de olduğu gibi, kendi ilkelerini ülkelerinin sağlık mevzuatı içine yerleştirerek siyasi erk tarafından yürütülen ulusal sağlık sistemini, neredeyse tümüyle, hekim örgütü mevzuatıyla ve hekimler eliyle yürütecek konuma dönüşmüş durumdalar.
Böylesi bir bürokratikleşme kurumsal planda tartışılabilir. Ancak günümüz batı ülkelerinin hekimlik pratiğinde meslek örgütlerinin önemi ve toplumdaki rolü yadsınamaz.Batı toplumlarında hekim örgütlerinin eriştiği konum, hekimliğin gelişmesinin yol açtığı sorunların çözümünde gene hekim iradesine gereksinim olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.
Hekimliğin gelişmesinin global ölçekte yarattığı sorunların ana başlıkları şunlardır:
� Hekim sayısının artması, hekimler arası rekabeti de arttırmakta.
� Tıbbi bilgiler ve teknolojide büyük gelişmenin yanında, sağlık ekonomisindeki büyüme tıptaki gelişmelerin önüne geçerek, kendi kurallarını ülkelerin ekonomilerine, hatta global ekonomiye dikte ettirerek, hekimliğin geleneksel etik değerlerini kemiren, dev bir sektör oluşturmuş durumda.
� Tüm dünyada insanların genel yaşam beklentilerinde bir iyileşme olmakla beraber, sağlık düzeyleri arasındaki eşitsizliklerin giderek derinleşmesi, dayatılan sağlık ekonomisi ideolojilerinin eşitsizlikleri arttırıcı etkilerini özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaştırmakta.
� Sağlığın insanların temel haklarından biri olduğu kavramı aşılarak, parayla elde edilebilecek bir meta olduğu ideolojisi yerleştirilmiş. Batı insanı bunu pek hissetmiyor. Bizde ise bu yalın gerçek olumsuz sonuçlarıyla beraber sokaktaki insan tarafından giderek daha çarpıcı şekilde anlaşılıyor.
� Hekimler, hekimlik yapmaktan öte global sağlık ekonomisinin tüketim çarklarını döndürmeye koşullandırılıyorlar.
Böylesi bir ortamda, hekimlerin kendi geleneksel değerlerini koruma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu, batı için de böyle, bizim için de. Ve bunun örgütlü olarak yapılabileceği tek yer meslek kuruluşları.
Gelişmiş ülkelerin hekim örgütlerinin işleviyle tabip odalarımızın işlevlerinin benzerliklerini ve farklarını belirginleştirmeliyiz. Hekim örgütümüz kuşkusuz batıdaki kadar güçlü olmalı.
Yukarıda dört ana başlıkta sunduğum sorumluluklarını yerine getirebilecek yapıya ve güce kavuşturulmalı.
1- Mesleki uygulamaların niteliğinin korunup geliştirilmesi:Buna biz �iyi hekimlik� diyoruz. İyi hekimlik yapmak hekimlerin, hekim olmalarından doğan temel hakkı. Doğru düzenlenmiş sağlık ortamı, çağdaş bilgilerle donanmış olma ve denetim, iyi hekimliğin sacayağını oluşturuyor. Bu konuda batıdaki hekim örgütlerinin önemli bir sorunu artık yok. Uygulanan sosyal politikalar, iyi hekimlik ilkelerini yurttaşların talebi haline getirmiş. Bu politikalarda geri dönüşü düşünmek bile olanaksız. Bizim ise, iyi hekimlik öğelerinin her birinin sağlanması için mücadeleyi sürdürmemiz  gerekiyor. Tıp eğitiminin niteliği yükseleceğine düşmekte, hekimlik pratiğini denetleyecek mekanizmalar yoğun çabalarımıza rağmen yeterili etkinlikte değil.
2- Meslek etiğinin korunması için hekimlik değerlerini daha geniş bir hekim kitlesine tanıtmamız gerekiyor. Dayatılan sağlık ideolojilerinin anlamını genç hekimler bilmiyorlar. Bu alanda batıdaki hekim örgütlerinden farklı bir yol izlemek zorundayız.
3- Üyelerin hak ve çıkarlarının korunması, batıda önemli ölçüde sendikal alanın işi. Bizde hekim sendikası yok, ama örneğin KKTC�de var. Hekimlerin gönüllü katılmayı kabul edecekleri, içlerine sindirebilecekleri bir sendikacılığın önünü açmamız gerek.
4- Toplumsal çıkarlar ile üyelerin çıkarlarının dengelenmesi hekim örgütünü başka örgütlerden ayıran temel özellik. Batıda hekim örgütleri ağırlıklı olarak üyelerinin çıkarlarını kovalarken bizim yolumuz farklı. Toplumsal çıkarları kollamak konumunda olanların bundan vazgeçtiği, hatta tam tersi politikaları dayattıkları bir ortamda hekimlik yapmaktayız. Sağlığa bütçeden ayrılan pay ortada. O nedenle bu ülkede, toplumsal çıkarları önde tutarak kamusal sağlık hizmetini savunmak işi sadece hekim örgütüne kalıyor. Ancak tezlerimize toplumda yeni destekçiler bulmak zorundayız.
Özetle, bir hekim örgütü, tüm meslektaşlarını içine alabilmişse, onları doğru meslek ilkeleri etrafında tutabilmişse, onları haklarının korunduğuna inandırabilmişse ve bunları toplumsal çıkarları önceleyerek yapabilmişse güçlüdür.
Hepimizin temel sloganı, �Hedef, güçlü hekim örgütü� olmalıdır. Bunu sağlamak hepimizin sorumluluğudur.
Ülkemiz sağlık ortamının içinde bulunduğu karmaşa güçlü bir hekim örgütünü gerekli kılmaktadır. İkibinli yılların bu ilk Genel Kurulu�nda bu gerçeği bir kez daha ifade ediyoruz.
Yürütülen ilkesiz, politika dahi denmesi olanaksız uygulamaların yanlışlıkları anlaşıldıkça yıllardır ortaya koyduğumuz tezlerimize zorunlu olarak yaklaşılacak ve örgütümüzün deneyim birikimine gereksinim giderek belirginleşilecektir. Odamızın yakın gelecekte yeni roller üstlenmesi gerekeceğini gözden uzak tutmamalıyız.
Her dönemde olduğu gibi bizim yönetimimizde de başarabildiklerimiz ve başaramadıklarımız vardır. Hedefimiz İstanbul Tabip Odası�nın toplumumuzdaki prestijini yükseltmekti.
Başarabildiklerimiz, İstanbul Tabip Odası�nın bizden önce pekçok hekimin ve Oda çalışanının emeğiyle oluşan zengin birikimine eklenmiştir.
Bizden sonra hekimliğe bu kurum çatısı altında emek verecek olanlar, İstanbul Tabip Odası�na kattıklarımızdan yararlanıp, hekimliğin değerini ve örgütsel gücümüzü daha da arttıracaklardır.
Başaramadıklarımız ya da hatalarımız için yapılacak eleştirileri de birikimlerimize eklemeliyiz ve bunları tamamlayacak ya da düzeltecek emeği İstanbul Tabip Odası�nda yoğunlaştırmalıyız. Gelecek yönetimlere düşen iş budur.
Değerli meslektaşlarım, 4 yıldır İstanbul Tabip Odası�nı temsil etmiş olmamı yaşamımın en onurlu işlerinden biri olarak kabul ettiğimi bilmenizi isterim. Şimdi, görev döneminin sonunda, bu onurun, benim sevdiklerime bırakabileceğim tek değerli nesne haline dönüştüğünü görmekteyim. O nedenle böyle bir göreve beni layık gören arkadaşlarıma şükranlarımı sıradan sözlerle ifade edebilmem mümkün değildir.
İstanbul Tabip Odası çatısı altında hizmet edebilmenin onur ve coşkusunu hepinizin hissetmesini diliyorum.
Genel Kurulumuz yolumuzu aydınlatsın...
Hepinizi sevgiyle kucaklarım.İSTANBUL TABİP ODASI KISA TARİHİ

Tabip Odası tarihi, ülkemizin tarihi ile içiçedir. Bu nedenle Cumhuriyet tarihinin bazı olaylarını içeren kronolojiden yararlanılarak dönemin önemli gelişmeleri de hatırlatılmıştır.
Ayşe Nur Gökçe�nin tez olarak hazırladığı �İstanbul Tabip Odası Tarihi� başlıklı çalışmadan, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek�in yayıma hazırladığı �TTB Tarihine Giriş� başlıklı kitaptan yararlanılmıştır. Metin, Tıp tarihi konusunda akademik çalışma içinde olan Dr. Ayten Arıkan, Prof. Dr. Ayten Altıntaş ve Prof. Dr. Nuran Yıldırım tarafından gözden geçirilmiştir. Bu meslektaşlarımıza, özellikle Sayın Prof. Dr. Nuran Yıldırım�a titiz değerlendirmesi ve katkıları için teşekkür ederiz.
70 yıllık bir meslek örgütünün tarihini tam olarak yansıtmak iddiası taşımıyoruz. Ancak yazılanlar kimilerine �korkutucu� gelebilecek böyle bir görevi yüreklendirebilir veya kışkırtabilirsek amacına ulaşmış olacaktır.
Bu metni okuyan bütün tabip odası yöneticileri ve tarihçilerimizin görüş, katkı ve önerilerini, varsa ellerindeki görsel malzemeyi Odamıza ulaştırmaları, ortak bir eserin kısa zamanda ortaya çıkmasını kolaylaştıracaktır.
Hekimliğin doğuşu, Anadolu�da hekimlik, eski tıp fakülteleri: İnsanlık tarihi kadar eski mesleklerden biri de hekimliktir. İlk çağdan başlayarak tanınmış bilginlerin çoğu insan sağlığı ile uğraşmış, Anadolu da birçok uygarlığa ve ünlü hekimlere ev sahibi olmuştur. Hipokrat bunlardan biridir. Hekimlerin ünlü yemini hala onun adını taşıyor. İkinci dünya savaşından sonra Yunanistan�a verilen 12 adadan biri olan İstanköy�de yaşamış, Yunanistan ve Anadolu�da dolaşıp hekimler yetiştirmiştir. anatomi ve deneysel fizyoloji konusundaki çalışmaları kendinden sonra gelen bilimadamlarının yolunu aydınlatmıştır.
Selçuklular ortaçağda Anadolu�da kurdukları şifaiyelerle iz bırakmışlar. Kayseri�de Gevher Nesibe Sultan�ın son arzusuna uyarak açtıkları tıp okulunun adı bugün bir tıp fakültemize esin kaynağı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu�nun yükselme döneminde Bursa�da, Edirne�de sağlık merkezleri kurulduğu görülmektedir. İstanbul�un fethinden sonra 1470�de faaliyete geçen Fatih Darüşşifa�sında ayaktan ve yatarak hasta tedavisi yapılmıştır. Tıp eğitiminde o zaman da yöntem aynıdır: Usta-çırak yöntemi.
İmparatorluğun duraklaması ve gerilemesinde, yeniçağın bilimsel ve düşünsel gelişmelerine ayak uyduramamanın etkisi açık. Sağlık bilimlerinde de aynı etkiyi görmek mümkün. Uzun bir dönem sağlık hizmetleri ihmal edilmiştir. Padişah II. Mahmut yenilikçi bir sultan olarak Batı�ya dönük girişimlerde bulunuyor. Yeniçeri Ocağı�nın kaldırılmasının ardından el attığı işlerden biri de hekim eğitimidur. 14 Mart 1827�de Şehzadebaşı�ndaki Tulumbacıbaşı Konağı�nda batılı anlamda eğitim verilen ilk tıp okulu olan Tıphane-i Amire açılmıştır.
1838�de Galatasaray�a taşınan okulun adı Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane olmuştur. Okul 1870�e kadar Fransızca eğitim yapmıştır. Yirminci yüzyıla girerken, 1909�da askeri ve sivil tıp okulları Haydarpaşa�da �Tıp Fakültesi� adıyla biraraya gelir. Haydarpaşa�daki görkemli binası, kaloriferle ısıtılan ilk kamu kurumudur. Demirleri Belçika�dan, su kireci Marsilya�dan, pencere çerçeveleri Viyana�dan getirtilmiştir. Biri alafranga diğeri alaturka saati gösteren görkemli iki saat kulesi yapılmıştır.
Bir söylentiye göre Tıbbıye�nin Haydarpaşa�ya nakledilmesinin asıl nedeni Sultan Abdülhamit�in korkusudur. Sultan, tıbbıyelilerin gizli gizli örgütlendiklerini haber almış, çareyi tıp fakültesini boğazın öte yakasına göndermekte bulmuştur. Bu söylentiyi doğrulamak mümkün değil. Ama tıbbıyelilerin Abdülhamit�in baskıcı yönetimine karşı gizli örgüt kurduklarının kanıtları var. II. Abdülhamit�in baskıcı rejimine karşı ilk örgütlenme tıp öğrencileri arasında gerçekleştirilmiş. 1889�da İshak Sükuti, İbrahim Temo ve arkadaşlarının kurduğu gizli cemiyet 1897�de İttihat ve Terakki Cemiyeti�ne dönüşmüştür. Sultan Abdülhamit�e karşı eylemleri nedeniyle Taşkışla Harp Divanı�nda çeşitli cezalara çarptırılıp 1897�de Trablus�a sürgün edilen 74 kişiden 29�u Tıbbıyeli veya askeri doktordur.
Balkan Harbi�nin ardından 1. Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu�nu parçalar. Uzun savaş yıllarının olumsuz etkisi halkın sağlığına da yansır. Bulaşıcı hastalıklar büyük boyutlara ulaşmıştır. Çanakkale Harbi ise İtilaf Devletleri�ne karşı Osmanlı Ordusu�nun efsane direnişinin yanında dramatik bir olaya sahne olur. Tıp Fakültesi öğrencilerinin bir sınıfı tamamıyla şehit olur. Bu nedenle Tıbbıye bir dönem hiç mezun vermez.
1919�da işgal altındaki İstanbul�da aydınların işi zordur. Ulusal direnişten yana olanlar bir bir tutuklanır. Birçok öğrenci Anadolu�ya geçerek direnişe katılır. Tıp Fakültesi öğrencileri işgale karşı tepkilerini dile getirecek bir yol ararlar. İlk Tıp Bayramı 14 Mart 1919�da İstanbul�da kutlanır. Bayrama dönemin ünlü Tıp Hocaları katılır: Fevzi Paşa, Besim Ömer, Akil Muhtar (Özden) bunlar arasındadır. Bazı kaynaklara göre işgalci İngiliz Ordusunun başhekimi de törenlere katılmıştır.
İzmir Mayıs�ta Yunan işgaline uğrar. 16 Mayıs günü İstanbul�dan Samsun�a hareket eden Bandırma vapuru Kurtuluş Savaşımızın kurmayları arasında hekimleri de taşımaktadır. Hele bunlardan biri savaştaki yararlılıklarından sonra Cumhuriyet dönemi sağlık hizmetleri için hep öne çıkan bir isim, bugüne kadar etkisi süren, bir sembol olacaktır: Binbaşı Doktor Refik Bey (Saydam). Mustafa Kemal�in bu tarihi yolculuğuna katılan bir başka hekim Albay Dr. İbrahim Tali Bey (Öngören) dir.
Kurtuluş Savaşı yılları, halkın sağlık sorunları, hekimlerin durumu:Mustafa Kemal, Anadolu�nun o zamanki durumunu Söylev�in başındaki o unutulmaz sözleriyle ifade eder: �1919 yılı mayısının 19�uncu günü Samsun�a çıktım. Genel durum ve görünüş:� diye başlar ve devam eder. �Büyük Savaş�ın uzun yılları boyunca, ulus yorgun ve yoksul durumda. Ulusu ve yurdu Genel Savaş�a sürükleyenler, kendi başlarının kaygısına düşerek, yurttan kaçmışlar...�
Söylev�de yazılmayan konulardan biri, ordunun ve halkın karşı karşıya bulunduğu sağlık sorunlarıdır. Osmanlı Ordusu 1. Dünya savaşı�nda belki de düşmandan daha çok tifüsten darbe yemiştir. Askeri hekimler tifüse karşı aşı üretmeye çalışmış, bunda kısmen başarılı olmuştur. Bunlardan biri de aşıyı kendi üzerinde deneyen Gülhane Bakteriyoloji Muallimi Mustafa Bey�dir.
Ancak sorun tifüsle sınırlı değildir. Kurtuluş Savaşı�nda tifo ve kolera salgınları büyük kayıplara neden olmuştur. Frengi akıl almaz derecede yaygındır. Güney illerinde trahoma bağlı körlük ve sıtmanın önü alınamamaktadır.
İşte Ankara Hükümeti�nde sağlık dairesinin başına geçen Refik Bey bu sorunlarla başetmeye çalışır. Ulusal direnişin merkezi Ankara, ilk ulusal aşı üretiminin de merkezi olur. Sonraki yıllarda Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü adını taşıyacak bir merkezde at serumundan aşı üretimi başlar.
Savaşlardan harap ve yorgun düşmüş Anadolu, manda önerilerini reddetmek, Sevr Anlaşması�nı kanı ve canı pahasına yırtmak için dört yıl daha savaşır. Anadolu düşmandan temizlenir. Cumhuriyet ilan edilir. Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal, Başbakan İsmet Paşa�dır. Sağlık Bakanı ise Dr. Refik Bey olur.
Cumhuriyet�in ilk yıllarında yeni düşmanlar saptanır. Cehaletle, sefaletle, hastalıklarla mücadele başlar. Bu sırada devlet hizmetinde yalnızca 554 hekim vardır. Hemşire yok denecek kadar azdır. Yatak, eczacı ve ebe sayısı son derece yetersizdir. Devlet hizmetinde hiç dişhekimi yoktur.
Hızla sağlık teşkilatı kurulur. 8 Kasım 1923�te doktorlara mecburi hizmet kanunu çıkarılır. Trahomla, sıtmayla savaşmak için özel örgütlenmelere gidilir. Bu mücadeleye katılanlara hükümetin sınırlı bütçesi içinde yüksek maaşlar verilir. Trahom Savaş Örgütü Başkanı olan doktor, milletvekillerinin üç misli maaş almaktadır.
Cumhuriyet kurulduğunda toplam hastane ve dispanser sayısı 78�dir. 1924�te yenileri açılır. Ankara, Diyarbakır, Erzurum ve Sivas Numune Hastaneleri kurulur. 15 yıl içinde bu sayı 397�ye ulaşır. Cumhuriyet Yönetimi Anadolu�da dengeli bir sağlık örgütlenmesine önem vermektedir. O zamana kadar daha çok muayenehanelerinde çalışan hekimler yoksul halka hastanelerde ve hükümet tabipliklerinde ücretsiz hizmet verirler. Hekim milletvekilleri de hastanelerde çalışmak zorunda kalır.
Genç Cumhuriyet daha yolun başında dış destekli engellerle karşılaşır. 1 Şubat 1925�te Şeyh Sait İsyanı başlar. İsyanla uğraşırken devrimler sürdürülür. Çıkarılan �Tevhid-i Tedrisat�, yani �Eğitimin Birliği Yasası� irtica girişimlerine karşı �fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür� Cumhuriyet yurttaşları yetiştirmeyi hedeflemektedir.
1 Eylül�de ilk Tıp Kongresi Ankara�da toplanır. Aynı ayın 13�ünde Bakanlar Kurulu Avrupa�ya öğrenci göndermeye karar verir. Batı�yla savaşılarak elde edilen bağımsızlık Batı�dan öğrenilerek güçlendirilecektir. 25 Kasım 1925�te Şapka Devrimi Yasası yayınlanır.
1926�da Adli Tıp Yasası çıkarılır. Cumhuriyet Hükümeti güçlü bir devlet kurmak için son derece ileri görüşlü adımlar atmaktadır. 1928�de Latin harflari ve Türk Alfabesi uygulamaya konulur. Gazi, Devrimlerde duraklama ve yavaşlamaya tahammülsüzdür. �Yıllar sürer� denilen yeni alfabeye geçiş, sadece altı ayda gerçekleşir. Aynı yıl Ankara Numune Hastanesi�nin yapımı için özel bir yasa çıkar.
Tıbbıyeliler de bu atılıma ayak uydururlar.
Etıbba Odalarının kuruluşu, kuruluş kararı, ilk karar defteri, kurucu üyeler, o yıllarda hekimlerin durumu ve sağlıkla ilgili veriler:1928�de adı kadar ömrü de uzun olacak bir yasa çıkarılır: Tababet ve Şuabat-ı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun. 11 Nisan�da yayınlanan 1219 sayılı bu yasa, bugün iki ayrı bakışla değerlendirilmektedir: Bazıları sağlık sisteminin 70 yaşını geçmiş böylesi eski bir yasa ile yürütülemeyeceğini savunur. Bazıları da aradan geçen yıllara rağmen daha iyisi yazılamayan yasanın zamana dayanıklı, uzak görüşlü ve kamu yararını gözeten yanlarını övmektedir.
30 Aralık 1928�de Maarif Vekili Mustafa Necati�nin bir apandisit ameliyatının ardından vefat etmesi üzerine çıkan tartışmalar sonucu Tıp Bayramı�nın günü değiştirilmiş, 1929�dan itibaren Bursa�daki Yıldırım Bayezid Darüşşifası�nın faaliyete geçtiği 12 Mayıs 1399 tarihi esas alınmıştır. 1937�den sonra Tıp Bayramı eskiden olduğu gibi 14 Mart�ta kutlanmaya başlamıştır.
Bu Yasa�nın önemli hükümlerinden biri de Etıbba Odaları�nın kuruluşunu öngörmesidir. Nitekim bir yıl sonra 6 Mart 1929�da Hükümet Etıbba Odaları Nizamnamesi�ni yayınlar. Karardaki ilk imza yine Gazi Mustafa Kemal�e aittir. Sağlık Bakanı ise Dr. Refik�tir.
İlk Etıbba Odası İstanbul�da kurulur. Türkiye 9 bölgeye ayrılmıştır. İstanbul�daki Üçüncü Mıntıka Etıbba Odası, Marmara bölgesi illeri yanında Zonguldak, Bolu ve Bilecik�teki hekimleri de kapsamaktadır. Sağlık Bakanı Dr. Refik Bey�in Oda�nın kuruluşuna katkısı büyüktür.
İlk toplantı Sağlık Müdürlüğü binasında 18 Teşrinisani (Kasım) 1929�da yapılır. Önce Gazi Mustafa Kemal�in başarı telgrafı okunur. Başkanlığa Dr. Tevfik Salim Paşa Hazretleri seçilir. Yönetim Kurulu�nda Haseki Hastanesi Başhekimi Dr. Esat Nurettin Bey, İstanbul Belediye Sağlık Müdürü Dr. Neşet Osman Bey, Tıp Fakültesi Dekanı, o zamanki isimle �Reisi� Dr. Tevfik Recep Bey ve Dr. Rıfat Bey de vardır. Yedek üyeler arasında da tanınmış isimler göze çarpar: Dr. Fuat Süreyya Paşa Hazretleri bugünkü SSK Süreyyapaşa Hastanesi�nin, Moda�daki Şifa Hastanesi�nin temelinde katkısı olan bir isimdir. Dr. Hayrullah Bey Adli tıbbın ülkemizdeki öncülerinden biridir. Dr. Ömer Lütfi Bey Gureba Hastanesi Baştabibi ve Hastabakıcı Mektebi Müdürü�dür.
1933�e kadar Oda Başkanlığını sürdüren Dr. Tevfik Salim Paşa daha sonra soyadı yasası çıkınca �Sağlam� soyadını alacaktır. Ülkemizin önde gelen bilim adamlarından, deneyimli, yetenekli ve örgütleyici bir hekimdir. Kurtuluş Savaşı�nda önemli katkılar yapmıştır. Ankara�da Sıhhıye Başkanlığı yapmış, Diyarbakır, Sivas ve Ankara�da dahiliye uzmanı olarak çalışmıştır.
Tabip Odası�nın gelişimi, yeni fakülteler, hekim sayısının artışı, başlıca çalışmalar, Oda�nın yayınları, bazı yöneticiler:Etıbba Odalarının kuruluşu 1931�de toplanan 4. Milli Tıp Kongresi�nin açılış konuşmasında gündeme gelir. Başvekil İsmet Paşa doktorlara verdikleri değeri belirttikten sonra yeni kurulan Odalar konusunda hekimlere seslenir:
�Kanuna göre hekimlerimizin teşkil ettikleri Etıbba Odalarının iyi işlemesine hepinizin hüsnü nazarını isterim. Buradan avdetinizde (dönüşünüzde) yeni heyetlerin iyi bir tarzda teşekkül etmeleri ve hekimlerimizin memleketin menfaati için iyi bir surette çalışmaları hakkında alakanızı rica ederim.�
İsmet Paşa�nın sözlerinin ne kadar etkili olduğu bilinmez. Ama çok zaman geçmeden Oda yöneticilerinin hekimlerin katılımının yetersizliğinden yakındıkları görülecektir.
1931 yılında ilk tıbbi istatistik çalışmaları yapılır. İstanbul�da 600 kişiye bir hekim düşmekte, hekimler hastalarının % 30�undan para almamaktadır. Oda Başkanı, bu nedenle hekimlerin kazanç vergisinden muaf olmakları gerektiğini savunur.
Dr. Tevfik Sağlam bugün İstanbul Erkek Lisesi olan eski Düyunu Umumi Binası karşısındaki Tabip Odası binasını 1933 yılında 20.000 TL karşılığında satın alır. Restorasyon için Mimar Vasfi Bey görevlendirilir. O yıl yeni seçilen Dr. Ziya Nuri Paşa Afyon mebusu olunca görevden ayrılır, yerine ünlü göz hekimlerinden Dr. Niyazi İsmet Başkan olur. 21 Haziran 1934�te �Soyadı Kanunu� çıktığında �Gözcü� soyadını alacak olan Dr. Niyazi İsmet, ilk iş olarak Oda binası ve eşyaları sigortalatır. Oda salonlarını bilimsel ve mesleki kuruluşlara kiralar. Kira verecek durumda olmayanlara da ortak bir oda tahsis eder.
1934�te Sağlık Bakanı Dr. Refik Bey de �Saydam� soyadını alır. Onun desteği ile bir yardım sandığı kurulur. Ölen hekimlerin ailelerine yardım yapılmaya başlanır. Kurulan Oda kütüphanesine ilk bağış Dr.Hulusi Behçet�in gönderdiği iki kitap etajeri olur.
Hulusi Behçet, şöhreti ülke sınırlarını aşmış, kendi adıyla anılan hastalığı tanımlamış bilim adamlarımızdan biridir. Aynı yıl bir gazete çıkarılması ve kitap sergisi açılması kararlaştırılır. Sergi için Dr. Süheyl Ünver, Dr. Kazım İsmail ve Dr. Suat İsmail Beyler görevlendirilirler.
Üçüncü Mıntıka Etıbba Odası hekimlerinin basılı eserleri ise 19 Nisan 1935�te açılan bir başka sergide binlerce ziyaretçi tarafından ilgiyle incelenir. Sergiyi düzenleyenler arasında Dr. Selim Nüzhet, Dr. Süheyl Ünver, Dr. Kazım İsmail, Dr. Süreyya Kadri Beylerin yanında tanınmış bir isim daha göze çarpar: Dr. Fahrettin Kerim.
1935�te Bilecik, Bursa, Kocaeli ve Zonguldak illeri Ankara�ya bağlanır. İstanbul Etıbba Odası�ndan 138 üye eksilmiştir. Şimdi bu dört ildeki üye sayısı ile bir karşılaştırma yapılırsa hekim sayısındaki artış anlaşılabilir.
1936, yeni bir dünya savaşının ayak seslerinin duyulmaya başladığı yıllardır. Naziler Almanya�da, faşistler İtalya�da iktidara yürümektedir. 25 Ekim günü yeni bir kabine kurulur. İnönü artık başbakan değildir. Sağlık Bakanı da değişir. Yeni Bakan yine bir hekimdir: Dr. Hulusi Alataş.
O yıl 23 Nisan 1936 günü Cağaloğlu bir törenin heyecanını yaşamaktadır. Etıbba Odası binası boyanmış, bahçe düzeni yapılmış, kütüphanesi açılışa hazırlanmıştır. Açılışta kütüphanede 2000 kitap vardır. Kütüphaneci olarak görevlendirilen Burhan Özaçar 3 lisan bilen bir uzmandır. Açılış konuşmasını Oda Başkanı Prof. Dr. Niyazi İsmet Gözcü yapar.
Oda Yönetim Kurulu aynı yıl bir de Tıbbi Ansiklopedi yayınlama girişiminde bulunur. Bu girişim sonuç vermez, ama kütüphane uzun yılar hekimleri için önemli bir bilgi kaynağı olur. 1941�e gelindiğinde kitap sayısı 7206�ya çıkmıştır.
Üyelerin eğitimi yanında üstünde durulan konulardan biri de, hekimlerin hastaları çekmek için simsar kullanmaları ve reklam yapmalarıdır. Bu üyelere ceza verilir, uyarılar yapılır.
1937�de Dr. Yahya Orhan Tahsin, Oda Başkanlığına seçilir. 1 Eylül 1939�da İkinci Dünya Savaşı başladığında aynı Yönetim Kurulu görevdedir. 1940�ta Dr. Bahri İsmet Temizer, 1942�de Dr. Mim Kemal Öke Başkan olur. Türkiye Savaş�a girmemiştir, ama Savaş�tan etkilenir. Ankara�da ekmek karneye bağlanır.
1930�lu yıllar Türkiye�de veremle mücadele yıllarıdır. Verem Savaş Örgütü�nün etkili çabasıyla tüberkülozlu kişiler saptanır, tecrit ve tedavi edilir.
Savaş sürerken Etıbba Odası, Türk Tıbbına büyük hizmet yapmış hekimler adına bir �jübile� düzenler. Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, Prof. Dr. Cemil Topuzlu, Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay ve Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy hocalarını ve anılarını anlatırlar.
1944�te gelir vergisi ile uğraşılır. Bir de üfürükçülükle. Daha yakın zamanda gündeme gelen haberlere bakılırsa 55 yıldır bu beladan kurtulamadığımız anlaşılmaktadır.
10 Ağustos 1945�te Savaş biter. Türkiye 23 Şubat�ta sonuç az çok belli olduktan sonra Almanya ve Japonya�ya savaş ilan etmiştir. Savaş biterken Ankara�da yeni bir tıp fakültesi açılmaktadır.
1945�te İstanbul Etıbba Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Cankat olur. Dört yıl süreyle bu görevde bulunan Prof. Cankat tüm odaları Dünya Tıp Birliği Kongresi�nde temsil eder. 1949�da Londra�da yapılan toplantıya ise Dr. Fahri Atabey temsilci olarak gönderilir. Bu sırada Etıbba Odası�nın üye sayısı 2000�i bulmuştur. Bu sırada Türkiye�deki tüm hekim sayısı 3886 olarak kaydedilmektedir.
1948�de Dünya Sağlık Örgütü kurulur. Ve sağlık kavramı için son derece önemli bir tanım getirir: �Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.� Savaş sonrasında dünyada toplumcu görüşlerin rüzgarı esmektedir. ABD ve Avrupa�da �sosyal devlet� anlayışı hakimdir.
1950�de Florence Nightingale Hemşire Koleji açılır. Çok partili yaşamın ikinci seçimlerinde Meclis�te büyük çoğunluğu sağlayan Demokrat Parti iktidara gelir. Menderes Kabinesi�nin bakanı bir zamanlar İstanbul Etıbba Odası Kütüphane Komisyonu�nda görev yapmış olan Prof. Dr. Nihat Reşat Belger�dir.
1951�de Türkiye NATO�ya dahil olur. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli Oda Başkanı seçilir. Hekim sayısının hızla arttığı farkedilmiştir. Tıp Fakültesine alınacak öğrenci sayısının 800�den 300�e indirilmesi kararlaştırılır. Sağlık Bakanlığı ve Üniversite bu görüşü kabul eder.
Öte yandan hekim örgütleri açısından yeni bir çalışma yürütülmekte, Hekim Odaları Kanunu üzerinde çalışılmaktadır. Yasa çalışmalarına Oda Başkanı Prof. Egeli de katılır. Hekimler arası dayanışma, deontolojiye uyulması, Sağlık Bakanlığı�nın her yıl Tabip Odası�na 20 lira yardım etmesi öneriler arasındadır. Etıbba Odası yabancı hekimlerin ülkemizde çalışmasının engellenmesi görüşündedir.
TTB kurulmadan önce 1952-1953 yılları arasında bir dönem daha Prof. Dr. Murat Cankat Başkanlık yapar. Bu dönemde kanun tasarısı üzerinde çalışılır. Hekimlerin iş bulmaları ve sözleşme yapmaları konusunda Tabip Odalarına yetki verilmesi için düzenleme yapılması önerilir. Bir başka çalışma, meslek sırlarının korunması konusundaki kararlardır. Bazı şeyler hasta ve hekim arasında sır olarak kalabilmelidir. Bu dönemde ele alınan önemli bir diğer konu da sosyal sigorta sorunu olmuştur. Geniş halk kitlelerinin hastalık, iş kazası, meslek hastalıkları, doğum ve yaşlılığa karşı sigorta edilmesi gündeme getirilmiştir.
Türk Tabipleri Birliği Yasası 31 Ocak 1953�te yürürlüğe girer. Etıbba Odaları böylece lağvedilerek yerine 23 Tabip Odası kurulur. Türk Tabipleri Birliği, tabip ve dişhekimlerini kapsamaktadır. Ardından 1954�te Türk Veteriner Hekimler ve 1955�te Türk Eczacılar Birliği Yasaları hazırlanır.
İstanbul Tabip Odası, yalnızca İstanbul ilindeki hekim ve dişhekimlerinin üye olacağı bir kuruluştur. İlk TTB Kongresi ise Ankara Numune Hastanesi ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi salonlarında toplanır. Seçim Ankara�da yapılır. Ama ilk TTB Merkez Konseyi İstanbul�da Tabip Odası Kütüphane Salonu�nda toplanır. Başkanlığa Prof. Dr. Ahmet Rasim Onat getirilir. Bu sırada İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Asil Mukbil Atakam�dır.
TTB kurulduğunda Türkiye�de 2999�u serbest, 3558�i memur, 875�i asker olmak üzere 7432 hekim vardır. Aynı yıl Adli Tıp Kurumu kurulur.
1955�te Dr. Rahmi Duman, 1957�de Dr. Hazım Bumin, 1959�da Doç. Dr. Celal Öker başkanlığa seçilir. Dr. Öker zamanında �İstanbul Tabip Odası Dergisi� adıyla bir dergi çıkarılması kararlaştırılır. Dr. Ayhan Songar�a bu konuda yetki verilir.
1954�te kurulan Menderes Hükümeti�nin Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz�dur. Ankara�da ilk kan merkezinin temeli o yıl atılır.
1957�de GATA Kanunu kabul edilir. Başkent�te ilk çocuk sağlığı enstitüsü açılır. Menderes 5. kez hükümet kurar. Sağlık Bakanı, eski İstanbul Valisi Dr. Lütfi Kırdar�dır.
Dünya Sağlık Örgütü, kuruluşundan 11 yıl sonra 1959�da ülkemizde temsilcilik açar. 1958�de kurulmuş olan SSK ilk SSK Sağlık Kurumu olan Nişantaşı Sağlık Merkezi�ni hizmete sokar. SSK sağlık hizmeti vermeye başlamıştır.
1960 İhtilal yılıdır. Demokrat Parti�nin giderek baskısını artıran iktidarına karşı biriken tepki, öğrenciler ve aydınlardan sonra genç subayların etkili ve örgütlü bir tepkisi ile kendisini gösterir. Milli Birlik Komitesi ülke yönetimine el koyar. Aydınların yer aldığı bir hükümet kurulur. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Nusret Karasu olur. Kurucu Meclis Anayasa çalışmalarına başlar.
Bu sırada İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Cemal Öner�dir. İstanbul Tabip Odası hekimler arasında bir anket yaparak sonuçlarını Kurucu Meclis�te Anayasa Komisyonu�na iletir. 1961 Anayasası�nda sağlıkla ilgili 49. madde bu anketle şekillenir: �Türkiye�de ferdin sağlık ve sosyal güvenliği devletin teminatı altındadır.� Bu madde Anayasa metninde �Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir� şeklinde yer almıştır.
Anket sonucunda belirlenen diğer görüşler şunlardır: � Bugünkü sağlık teşkilatımız ne halkı ne de hekimleri tatmin edici mahiyettedir. � Yeni bir sisteme gidilmesi şarttır. � Sağlık sigortaları prensip olarak desteklenmelidir. � İsteyen hekim serbest tababet yapabilmelidir ve özel hastane açabilmelidir. � Tabipler, aylıkları haricinde muayyen bir tazminat almalıdır. � Hastanın hekim seçme ve değiştirme hakkı olmalıdır.
Anayasa�da belirlenen hedef Sağlık Bakanlığı müsteşarı Prof. Dr. Nusret Fişek�in hazırladığı 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Yasa ile şekillenir. Bütün yurdu kademeli olarak saran bir sağlık ağı tarif edilmiş, koruyucu hekimliğe öncelik verilmiş, halkın sağlık hizmetlerinin sunumu ve denetimi sırasında katılımı sağlanmıştır. Yasanın ismi bile muhafazakar siyasetçiler arasında tedirginlik yaratır. �Sosyal devlet� Anayasa�nın ilk maddelerinde devletin niteliğini belirleyen terimler arasında yer almaktadır. Ama Nusret Hoca bu konuda somut bir projeyi ortaya koyunca dirençle karşılaşır. Milli Birlik Komitesi yönetiminin son gününde yasa imzalanır: Hoca yıllar sonra bu direncin nasıl aşıldığı konusunda bir ipucu verecektir: Komite üyesi Albay Sami Küçük�ün masaya koyduğu tabancası.
Albay�ın tabancası Yasa�yı çıkartır, ama uygulamayı güvence altına alamaz. İlk olarak 1963�te 13 ilde uygulamaya başlayan Sosyalleştirme Yasası, savsaklanır, yozlaştırılır, törpülenir. Sonuçta Yasa halen yürürlüktedir. Ama devletin sosyal niteliği çoktan terkedilmiş, 12 Eylül Askeri Darbesinden sonra yapılan Anayasa�da sağlık, devletin vermekle yükümlü olduğu bir hizmet olmaktan çıkarılmıştır. Devlet sağlık konusunda �düzenleyici� rol üstlenmekte, iktidarlar bütün Atatürkçü nutukların arkasında, Cumhuriyet�in kuruluşundan 60 yıl sonra sağlık alanındaki sorumluluğu konusunda �yan çizmektedir.�
1961 yılı İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu 14 Mart günü yapılır. Doç. Dr. Sabahattin Kerimoğlu Başkan seçilir. Kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu TTB Merkez Konseyi tarafından görevden alınarak geçici bir Heyet atanır. Başkanlığa Dr. Raşit Serdengeçti�yi seçen geçici yönetimin ardından 1962�de yapılan Olağanüstü Genel Kurul�da tekrar Dr. Cemal Öner başkanlığa seçilir.
Dr. Cemal Öner�in başkanlık ettiği dönemlerde önemli çalışmalar yapılır: � İlk tam-süre çalışma yasa taslağı hazırlanır. � Memur Hekimler Sendikası kurulur. � Devlet Hastanelerine Atama Yönetmeliği Tabip Odası tarafından hazırlanır. � Sağlık sorunları ve hekimlerle ilgili bir anket sonucunda hazırlanan kapsamlı rapor, dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Yusuf Azizoğlu�na sunulur.
Tam-gün Çalışma Yasası İstanbul Tabip Odası�nın taslak hazırlamasından 16 yıl sonra, 1978�de yürürlüğe girecektir.
1964�te Koalisyon Hükümeti�nin Sağlık Bakanı Dr. Kemal Demir�dir. 65 seçimlerinden Adalet Partisi önde çıkar. Süleyman Demirel ilk kez Başbakan olur. Artık tedavi edici hekimliğin ve popülist politikaların revaçta olduğu bir dönem başlamıştır. �Küçük Amerika rüyası� tekrar sahnededir.
1966�da Dr. Naci Çubukoğlu, 1968�de de Doç. Dr. Fikri Şenocak başkan seçilerek birer dönem görev yapar. Aynı yıl İstanbul Siyami Ersek Göğüs Cerrahi Merkezi�nde Doç. Dr. Siyami Ersek ikinci kalp naklini gerçekleştirir. Dr. Ersek, tıp fakültesi dışından doçent olan ilk hekim olma başarısını gösterir.
1969 yılı 68 kuşağının etkili eylemlerine sahne olur. Parasız eğitim, parasız sağlık taleplerin başında gelmektedir. Amerikan karşıtı eylemler yoğunlaşır. 6. Filo İstanbul�da protesto edilir. Amerikan erleri Dolmabahçe�de denize dökülür. İktidar bağımsızlıkçı sol bir hareketin gelişiminden rahatsızdır. Irkçı ve antikomünist örgütlenmeler destek görmeye başlar. 13 Nisan 1970�te Ankara Tıp Fakültesi faşist militanlarca basılır. Bir askeri doktor öldürülür. Yıllar sonra gazeteler, bu saldırıya katılanlardan birinin TBMM doktorluğu yaptığını yazacaktır.
1970 yılı Genel Kurulu�nda Tabip Odası Başkanlığı�na Dr. Haldun Sirer seçilir. Bir süre sonra Başkanla birlikte Yönetim Kurulu da istifa edince seçimler yenilenir. Dr. Hüsamerttin Canöztürk başkan seçilir. Bu sırada önemli bir gelişme, 13 Mayıs 1970�te alınan işyerlerinde hekim bulundurulması kararıdır. Haziran ayında ise doktorlar sağlık hizmetlerinde reform yapılması için yürür.
�Sosyal gelişmeler ekonomik gelişmeyi geçmiştir.� Bu uyanışı hizaya getirmek için 12 Mart darbesi yapılır. Kurulan Nihat Erim Hükümeti�nde parlamento dışından bakanlar da yer alır. İlk kez bir kadın, Prof. Dr. Türkan Akyol Sağlık Bakanı olur.
10 Mart 1972�de Meclis Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam cezasını onaylar. Ferit Melen kabinesi kurulur. Dr. Kemal Demir bir kez daha Sağlık Bakanı olur. 4 Mart 1972�de Dr. Kayıhan Aydoğmuş Tabip Odası Başkanı olur.
Bu yıllarda yönetim kurullarının gündemindeki sürekli konu, gereksinime cevap veremez hale gelen eski binanın yerine yenisinin yapılmasıdır. Sonunda inşaat için bir firma ile kat karşılığı bina yapılması konusunda sözleşme imzalanır. Yeni binanın yapımı için Dr. Kayıhan Aydoğmuş, Dr. Ali Sönmezler ve Dr. Selami Birgen görevlendirilir. İnşaat üç yılda tamamlanacaktır.
29 Ekim 1973�te Boğaz Köprüsü açılır. 23 Şubat 1974 günü yayınlanan gazeteler, Ankara Tabip Odası Onur Kurulu�nun gözaltındaki tutuklulara kötü davrandığı gerekçesiyle Dr. Metin Denli�ye 2 ay meslekten men cezası verildiğini yazar. Temmuz ayında Kıbrıs Harekatı yapılır.
14 Mart 1975 günü İstanbul Tabip Odası�nın bugünkü binası İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güngör Ertem tarafından törenle açılır. Aynı yıl meslekte 50 yılını dolduran hekimlere bir jübile yapılarak plaket verilir. Bir de albüm çıkarılır. Ekim ayında yapılan Genel Kurul�da Dr. Selami Birgen Başkan seçilir. 1976 yılında �Çağdaş Hekim� adında bir dergi, �Sesimiz� adlı bir gazete yayınlanması kararlaştırılır. Meclisteki Tam-gün Yasası çalışmalarını izlemek üzere Başkan Dr. Selami Birgen görevlendirilir.
1977�de Prof. Dr. Özdemir İlter Başkanlığa seçilir. O sırada meydana gelen kolera salgını ile ilgili çalışmalar, sağlık harcamalarına ayrılan payın % 3�ten % 20�ye çıkarılması çabaları bu döneme rastlar. Ama hükümetler bütçeden sağlığa ayrılan yatırım payını giderek daha da kısarlar.
22 Kasım 1978�de �İstanbul Tabip Odası Bülteni� yayınlanmaya başlar. Oda temsilcileri I. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi çalışmalarında yer alır.
1978 Aralık ayında Hacettepe Tıp Fakültesi�nde ilk kez kemik iliği nakli yapılır. Aynı hafta Kahramanmaraş�tan kötü haberler gelir. Alevi-sünni çatışması yaratmayı hedef alan komandolar silahlı kalkışma sonucu 100 kişinin ölümüne neden olurlar. Sıkıyönetim ilan edilir. Ecevit Hükümeti zor günler yaşamaktadır.
1979 yılında piyasada benzin, şeker gibi temel tüketim maddeleri yanında ilaç sıkıntısı çekilir. Tabip Odası Bülteni�nde yayınlanan duyuruda İstanbullu hekimler için aylık 25 litre benzin sağlandığı müjdelenmektedir. Sanayi Patronları Ecevit Hükümeti�ne ağır eleştiriler yönelten gazete ilanları yayınlarlar. O yıl Prof. Dr. Coşkun Özdemir Tabip Odası Başkanlığına seçilmiştir. 12 Kasım 1979�da Demirel, Necmettin Erbakan ve Türkeş�in desteğiyle 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti�ni kurar.
1980�ler can güvenliğinin olmadığı yıllardır. Aydınlar birbiri ardına öldürülmektedir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dişhekimi Sevinç Özgüner, faşist saldırganlarca öldürülür. Eşi Vecdi Özgüner saldırıdan yaralı olarak kurtulur. 25.6.1980 günü İstanbul tabip Odası Toplantı Salonu�na �Dt. Sevinç Özgüner Toplantı Salonu� ismi verilmesi kararlaştırılır.
12 Eylül günü Genelkurmay Başkanı Kenan Evren yönetiminde Askeri darbe yapılır. Parlamento feshedilir. 21 Eylül günü Bülent Ulusu Başkanlığında kurulan yeni hükümette Sağlık Bakanı Emekli bir General�dir: Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu. Siyasi partiler, Sendikalar ve diğer örgütler yanında tabip odaları da kapatılır. 22 Ocak 1981�e kadar İstanbul Tabip Odası kapalı kalır.
14 Mart 1981�de Genel Kurul yapılır. Doç. Dr. Üstün Korugan Başkan seçilir. Bültenin yanında bilimsel bir dergi çıkarılması kararlaştırılır.
24 Ağustos 1981�de doktorlar için �Mecburi Hizmet� Yasası çıkarılır. 12 Eylül darbesinin lideri çeşitli illerde hemşerilerine yaptığı konuşmalarda hekimleri ağır şekilde eleştirir. Kars�ta halka şöyle seslenir: �Gerekirse ağaca bağlayın, kaçmasınlar.�
82 Mezunu hekimler yoğunlukla doğu ve güneydoğu illerine gitmek üzere kura çekerler.
14 Nisan 1984�te Kürtaj Yasası kabul edilir. Haydarpaşa Lisesi yeniden tıp eğitimine açılır: Marmara Tıp Fakültesi. 2 Kasım�da İstanbul�da ilk böbrek nakli yapılır. 13 Aralık�ta kurulan Özal Hükümeti�nin Sağlık Bakanı hekim değildir: Mehmet Aydın.
1984 başında Kayseri�de boğmacadan 34 çocuk ölür. 85 yılında Dünya Sağlık Örgütü�nün desteğiyle başarılı bir aşı kampanyası yürütülür. Aynı hevesle açılan nüfus planlaması kampanyası, temel sağlık örgütlenmesindeki yetersizliği ortaya çıkaracaktır. Ama Özal Dönemi �köşeyi dönme� felsefesinin parlatıldığı yıllardır. Halka hizmet etmek, çağdışı bir anlayış sayılmaktadır. Kamu çalışanlarının ücretleri düşük tutulurken başbakan çıkış yolunu gösterir: �Benim memurum işini bilir.�
80�li yıllar, aynı zamanda hızla yeni tıp fakültelerinin açıldığı bir dönem olur. Her ile bir üniversite, öncelikle tıp fakültesi dağıtılır. Her ilçe, il olmayı, her il bir tıp fakültesine sahip olmayı istemektedir. Politik yarar uğruna her yolun geçerli olduğu anlayışı hakimdir.
1984-1985 yıllarında Dr. Tarık Özerengin İstanbul Tabip Odası Başkanlığı yapar. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün yenilenmesi için çalışmalar başlatılır. Oda çalışmalarını daha etkili hale getirmek için Genel Sekreter Dr. Nejat Yazıcıoğlu�nun büyük çabalarıyla sekiz ayrı komisyon kurulur. 1985�te o zamana kadar Tabip Odaları bünyesinde örgütlenen dişhekimleri çıkan yasa gereği ayrılarak kendi odalarını kurarlar.
1986�da Çernobil Atom Reaktörü�nde meydana gelen patlama Türkiye�yi de etkiler. Ama Atom Enerjisi Başkanı Ahmet Özemre endişe edilecek bir şey olmadığını ilan eder. Karadeniz�de çay bitkisinin radyasyondan etkilendiği iddialarına karşı Bakan, TV kanallarında çay içerek yanıt verir: �Az miktarda radyasyonun yararı bile var�. O yıl İstanbul Tabip Odası Başkanlığı�na Prof. Dr. Ferruh Korkut seçilir. Genel Sekreter Dr. Şükrü Güner�le birlikte iki dönem görev yapan Dr. Ferruh Korkut�un başkanlık yaptığı yıllarda Oda�da bir Genel Yönetmen, bir muhasip, bir han yöneticisi çalışmaya başlar.
80�li yıllara damgasını vuran siyasetçi Turgut Özal�dır. �Çağ atladığımız� bu yıllarda gazeteler temmuz ayında artan kuduz vakaları nedeniyle 16 köyün karantinaya alındığını yazar.
22 Ocak 1987�de Yüksek Sağlık Şurası tüp bebek uygulamasına yeşil ışık yakar. 10 Şubat günü Turgut Özal ABD�de by-pass ameliyatı geçirir.
1988�de İstanbul Tabip Odası�nda ilk kez bilgisayar kullanılır. �Klinik Gelişim� ismiyle bilimsel bir dergi, �İn vitro� isimli bir sanat-kültür dergisi yayınlanır. Yine ilk kez 1988�de sağlık alanında ve toplumsal konulardaki çalışmaları nedeniyle başarılı hekimlere madalya verilmeye başlanır. İşyeri hekimliği kursu ile 600 hekime sertifika verilir. Spor Hekimliği Kursu�na da 63 hekim katılır.
1989�da İstanbullu hekimler ve dişhekimleri Şişli Abide-i Hürriyet Caddesinde �Beyaz Yürüyüş� yapar.
1990 yılı Genel Kurulu�nda seçimlere ilk kez 2000�e yakın hekim katılır. Prof. Dr. Selçuk Apak Başkanlığındaki yeni yönetim, ilk olarak Temsilciler Kurulu�nu oluşturmaya girişir. İlk toplantısını 20 Haziran 1990 günü yapan Temsilciler Kurulu�na seçilmiş temsilciler yanında kalabalık bir hekim topluluğu ve basın mensupları da katılır. Mesleki ve ekonomik sorunlar ele alınır. Beyoğlu, Bakırköy ve Salacak�ta üç lokal açılır. Bu dönemde literatür tarama ve tez hizmeti verilmeye başlar. İstanbul�un su sorunu ve nöbet tazminatları ile ilgili çalışmalar yapılır. �Hekim Forumu� adı verilen bir aylık dergi yayınlanmaya başlar.
Ortadoğu�da çıkan savaş hekimleri de etkiler. İstanbullu hekim ve hemşireler sınır illerinde rotasyona tabi tutulur. Temsilciler Kurulu savaşa karşı çıkar, hastanelerde yürüyüşler yapılır.
1992 Genel Kurulu�nda seçilen Yönetim Kurulu, Başkanlığa Prof. Dr. Zeki Karagülle�yi getirir. Zorunlu rotasyonlarla mücadele, özlük hakları, nöbet ücretleri gündemdeki konulardır. Pratisyen hekimlerin eğitimi konusunda birçok bölgede etkinlikler düzenlenir. EKG ve �Aciller� konusunda kurslar düzenlenir.
1994�te Etik Kurul çalışmaya başlar. Hekimlerin istihdamı konusundaki çalışmalara öncelik verilir. �Tıp fakülteleri ve öğrenci kontenjanları�, �Tıpta uzmanlık eğitimi� ve �Hekim atamaları ve zorunlu hizmet� başlıklarıyla bir dizi sempozyum hekimler arasında yankı bulur. Bir trafik kazasında yaşamını yitiren Prof. Dr. Uğur Derman�ın anısına �İyi Hekimlik Sempozyumu� yapılır. Uzmanlık eğitimi konusundaki çalışmalar yoğunlaşır. 14 Mart Sağlık Haftaları çeşitli etkinliklerle değerlendirilir. İstanbul�da işyeri Hekimliği yaygınlaşmaktadır.
1996 yılında yapılan Genel Kurul�da seçilen Yönetim Kurulu başkanlık görevine Prof. Dr. Orhan Arıoğul�u getirmiştir. Bu çalışma döneminin hemen başında 12 kişinin ölümü ile biten cezaevlerindeki açlık grevlerinin sona ermesinde ve grevcilerin tedavi edilmelerinde Tabip Odası etkili bir rol oynamıştır. Bir diğer önemli çalışma, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte düzenlenen sağlık muhabirlerinin eğitimine yönelik kurslardır. 1998 yılında �Türk Tıbbında İlk Kadın Hekimler Sempozyumu� akıllarda kalan bir başka etkinlik olmuştur.
Son yıllardaki önemli etkinlikler... 14 Mart Sağlık Haftası, Onur Kurulu çalışmaları, işyeri hekimliği kursları, uzmanlık eğitimi çalışmaları, basın çalışmaları:1980�den sonra açılan yeni fakültelerle hekim sayısı hızla artmakta, hekimlerin sorunları buna paralel bir artış göstermektedir. Her ne kadar kurulduğundan beri yöneticiler üyelerin ilgisini yeterli görmeseler de son yıllarda hekimlerin tabip odalarından beklentilerinin arttığı bir gerçektir. Genel Kurullara katılan üye sayısı bunun bir göstergesi sayılabilir.
1986�da yalnızca 300 üyenin oy kullandığı Tabip Odası genel kurullarına 1994�te 4200, 1996�da 2100, 1998�de 3200 hekim katılarak oy vermiştir. 1998 Genel Kurulu son derece renkli ve heyecanlı bir seçim atmosferi içinde gerçekleşmiş, yazılı ve görsel basında da geniş yankı bulmuştur. Seçim bir şenlik havasında gerçekleşmiş, Prof. Dr. Orhan Arıoğul�un başında yer aldığı liste oyların çoğunu alarak seçimi kazanmıştır.
14 Mart Sağlık Haftaları, tabip odasını sadece hekimlerle değil kamuoyu ile buluşturan dönemler olmaktadır. Bir hafta boyunca çok sayıda etkinlikte sağlık sorunları masaya yatırılmakta, hekimlerin eğitim, özlük hakları ve çalışma koşulları gündeme gelmektdir.
İşyeri hekimliği, İstanbul�da yaklaşık 2500 hekim için yeni bir iş alanı haline gelmiş, işçi sağlığı konusunda temel kursların ardından �B� ve �C� kursları düzenlenmeye başlamıştır.
Son yıllarda kamuoyu ve hekimler arasında ilgi gören bir başka konu �hasta hakları�dır. Hekimlik ve teknolojideki gelişmeler, hekim sayısının artışı, eğitimde çeşitli kurumlar arasındaki farklılıklar, hekimlik uygulamasında denetimi kaçınılmaz hale getirmiştir. Tabip odaları, sağlık ortamındaki kaos içinde ağır bir sorumluluk üstlenmek durumunda kalmıştır. Hekim hataları, ihmaller, hasta-hekim ilişkisindeki sorunlar, hekimlerin kendi aralarındaki uyuşmazlıklar, tıbbi deontoloji kurallarının uygulanmasını gerektirmektedir. Tıpta ve teknolojideki gelişmelere bağlı olaral zaman zaman yetersiz kalan kuralların uygulanması için tabip odalarının yönetim kurulları ve onur kurulları giderek yoğunlaşan bir iş yükü ile karşı karşıyadır.
Son 10 yılda İstanbul Tabip Odası tarafından incelenen dosya sayısı 1050�dir. Son iki yılda hekimler veya sağlık kuruluşlarının sorumluları ile ilgili açılan dosya sayısı 500�e yaklaşmıştır. Gerek Adli Tıp Kurumu, gerekse Yüksek Sağlık Şurası�nda ele alınan dosyaların büyük kısmı aynı zamanda Tabip Odası kurullarınca da değerlendirilmektedir.
Hekim sayısındaki artış, hekimlerin sürekli eğitimini önemli hale getirmiştir. Tabip Odası bu nedenle açılan tıp fakültelerinin yeterliliği, ülke gereksinimine uygun hekim yetiştirilmesi, mezun olan hekimin sürekli eğitimi ve nitelikli uzmanlık eğitimi konularını ele alan sürekli çabalar içindedir.
Bir başka önemli çalışma alanı kamu sağlık kuruluşlarının düzeltilmesidir. Genel bütçeye yük olarak görülen kamu hastaneleri ve sağlık ocaklarına sahip çıkanların başında tabip odası gelmektedir. Kendi yağıyla kavrulmaya terkedilmiş, bir yandan da hükümetlerin partizanca müdahaleleriyle sürekli bir yönetim krizi içine sokulan hastaneler, hekimler için büyük bir sorundur. Son yıllarda esen �özelleştirme rüzgarları�na karşı Tabip Odası, kamu sağlık kurumlarının geliştirilip korunmasını ısrarla savunmaktadır. Hastalarla hekimleri karşı karşıya bırakan politikalara karşı, İstanbul Tabip Odası 1995 ve 1996�da �Hastalarımıza Açık Mektup� başlığıyla sağlık kuruluşlarına birlikte sahip çıkma çağrısı yapmıştır.
�5 Nisan kararları� olarak bilinen ekonomik önlemlerle kamu çalışanlarının ücretlerinde büyük gerileme yaratan, sağlık yatırımlarını ortadan kaldıran, yeni eleman alımını durduran Çiller Hükümeti�nin göstermelik hastane teftişleri, yine İstanbul Tabip Odası�nın çabasıyla deşifre edilmiştir.
İstanbul Tabip Odası kaynaklı haberler giderek daha fazla yazılı ve görsel basında yer almaktadır. Basın alanındaki önemli bir gelişme Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği�nin kurulması olmuştur. İstanbul Tabip Odası ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti�nin de işbirliği sonucu �Sağlıklı Sağlık Haberleri� sloganı ile kurslar düzenlenmiş, üç ay süren kurslarda 40�a yakın katılımcıya sertifika verilmiştir.
Oda�ya bilgisayarın ilk girişinden tam 10 yıl sonra internet kullanımına başlanmıştır. İstanbul Tabip Odası internet sayfası, sağlıkla ilgili gelişmelerin izlenebildiği canlı bir ortam olma yolunda hızlı adımlar atmaktadır. 1999 yılı 14 Mart Sağlık Haftası içinde Oda binasında bir internet kütüphanesi açılmaktadır. Bu arada İstanbul Etıbba Odası�nın kütüphanesinin 1936�da açıldığını hatırlatalım.
1998 yılının son aylarında bir başka gelişme İstanbul Tabip Odası Spor Kulübü�nün kuruluşu oldu. Hekimler ve tıp öğrencileri ile Tabip Odası�nı buluşturan Spor Kulübü�nün basketbol takımı Şubat ayı sonunda 3. Amatör Küme�ye kabul edildi.
Son gelişmelerden biri de uzmanlık derneklerinin Oda çatısı altında biraraya gelmeleridir. Etıbba Odası�nın ilk yıllarında düşünülen bu tasarı 1999 yılı başında gerçek olmuş, 8 uzmanlık derneği İstanbul Tabip Odası binasının birinci katını kiralayarak kullanmaya başlamıştır.
Yıllar sonra tam-süre uygulaması tekrar gündeme gelmiş, yine 1999 yılı başında SSK Eğitim hastanelerinde çalışan klinik şeflerine rekor sayılabilecek bir tam-gün tazminatı verilmesi yürürlüğe girmiştir. Bu uygulamanın gerçekleşmesinde de İstanbul Tabip Odası önemli bir katkıda bulunmuştur.
Tabip Odası�nın bugünkü durumu, üye sayısı, başlıca çalışma alanları, hekimlerin sorunları, özlük hakları, eğitim, çalışma koşulları, etik sorunlar, hekimlik uygulamaları:İstanbul Tabip Odası, 14.000 üyesiyle yalnız Türkiye�nin değil, dünyanın en fazla üyeye sahip hekim kuruluşlarından biri. Başlıca çalışma alanları, yıllardır hemen hemen aynı kalmıştır: � Hekimlerin özlük hakları, atamalar, idari sorunlar, ücret talepleri � Hekimlerin deontolojiye aykırı davranışları, hekimler arasındaki haksız rekabet � İşyeri hekimliği ve işçi sağlığı ile ilgili eğitim ve düzenlemeler � Hekimlerin sürekli eğitimi � Sağlık sisteminin sorunları ve çözüm önerileri � Her yurttaşı ve kuruluşu ilgilendiren ülke sorunları.
Onur Kurulu da diğer tabip odalarıyla karşılaştırıldığında Türkiye�nin en çok dosya ile uğraşan heyetidir. Ayda iki kez toplanarak raportörlerin görüşlerini değerlendirmekte ve karara bağlamaktadır. Uyarı cezasından başlayarak altı ay meslekten men cezasına kadar takdir yetkisi olan Onur Kurulu kararları, Yüksek Onur Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Oda�nın yayın organlarında yayınlanmaktadır.
Ülkemizin genel gidişi ve demokrasi ile ilgili sorunlar her zaman İstanbul Tabip Odası gündeminde yer almıştır. Cumhuriyet�in ilk yılları ve 61 Anayasası�nın getirdiği özgürlük ortamında meslek örgütünün sağlık ve hekimlikle ilgili konularda daha etkili olabildiği tarihten çıkan derslerdir. 12 Mart Askeri Darbesiyle Tabip Odası kapatıldığı gibi, kamuda çalışan hekimlerin üye olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Valilere Tabip Odası�nı kapatma yetkisi verilmiş, yöneticilere siyaset yasağı getirilmiş, Onur Kurulu�na tanınan meslekten men yetkisi altı ayla sınırlanmıştır. YÖK�ün getirdiği tahribat, Devlet Memurları Yasası�ndaki antidemok-ratik hükümler, demokrasiyi budarken Tabip Odalarını etkisizleştiren diğer gelişmelerdir.
Uzun yıllardır iktidara gelen bütün hükümetler, tabip odalarının uyarı ve önerilerine kulaklarını tıkamaktadır. Bilimin ve aklın gereği yerine ekonomiye hakim küçük çıkar gruplarının etkisi, sağlık alanına da hakim görünmektedir.
1997�de bütün bu gelişmeleri değerlendiren bir bildirge, İstanbullu hekimlerin imzasına açılmış, 14 Mart günü Taksim Atatürk Anıtı önünde kamuoyuna açıklanmıştır. Çok sayıda hekimin katıldığı, kamu sağlık kurumlarının çelenk koyduğu tören yeni ve güzel bir geleneğin başlangıcı olmuştur. �Hekimlerin 97 Bildirgesi�, bugün de Tabip Odası�nın temel görüşlerini özetleyen bir belge niteliğindedir.
Yine ülke sorunlarına gösterdiği duyarlılığın gereği olarak İstanbul Tabip Odası Cumhuriyet�in 75. Yılı kutlamalarında yerini almıştır. Taksim�de yapılan �Cumhuriyet Yürüyüşü�ne katılan Tabip Odası korteji, hekimlerin Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığı bir gösteri olmuştur.
İstanbul Tabip Odası binası, kurul ve komisyonların çalışmaları: İstanbul Tabip Odası, çalışmalarını Cağaloğlu�ndaki tarihi yerinde yürütmektedir. İstanbul Erkek Lisesi�nin karşısında, Cumhuriyet Gazetesi ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti arasında kalan bu bina 70 yıllık tarihin izlerini taşımaktadır. Otopark sorunu, zaman zaman buradan taşınma önerilerine yol açsa da tarihi yarımadadaki bu yerin korunması her defasında kabul görmektedir.
Dört katlı binanın girişi kiracılara aittir. Bunlar arasında bir çiçekçinin bulunması, han girişine ayrı bir renk katmaktadır. Binanın girişinde emektar han görevlileri 24 saat nöbet tutmaktadır.
Birinci kata geldiğinizde yeni taşınan uzmanlık derneklerinin tabelalarıyla karşılaşırsınız. Bu katta aynı anda beş kişinin yararlanabildiği bir internet kütüphanesi de bulunmaktadır. Üyeler ve tıp öğrencilerinin ücretsiz kullanabildiği kütüphanede internet kursları da düzenlenmektedir. Amaç, bilgisayar ve internet olanakğı olmayan tıbbıyelileri desteklemektir. İnternet kullanımının üyeler arasında yaygınlaşması sayesinde alınan kararların sürekli izlenmesi ve karar süreçlerine daha fazla ve hızlı katılım sağlanması hedeflenmektedir.
İkinci kat, üyelere temel hizmetlerin verildiği yerdir. Giren üyeyi değişik bir oturma mekanı karşılar. Oda�nın yayınları, çeşitli duyurular bu salonda yer alır. Yeni kayıtlar, hekimler için gerekli evraklar, aidat ödemeleri, yazışmalar, Onur Kurulu çalışmaları bu katta yürütülmektedir. Basın Bürosu, Hekimlik Uygulamaları Bürosu ve İşyeri Hekimliği Bürosu da ikinci katta bulunmaktadır.
Üçüncü katta ise yayın bürosu geniş bir yer tutar. Oda�nın sürekli yayınları, afişler, davetiyeler, broşür ve diğer yayınlar burada hazırlanır. Gelen yayın ve kitaplar arşivlenir. Hekim Forumu ve Klinik Gelişim Yayın Kurulu bu odada toplanır.
Yönetim Kurulu da haftalık toplantılarını üçüncü katta yapmaktadır. Akşama doğru başlayan toplantı çoğu zaman geç saatlere kadar sürer. Hafta içindeki gelişmeler, hekimlerin başvuru ve talepleri ile soruşturmalar sürekli gündem maddeleridir. Sıklıkla Yönetim Kurulu toplantılarının konukları vardır. Önemli konuları Yönetim Kurulu�na sunmak isteyen hekimler, sağlık yöneticileri, çeşitli dernek veya kuruluş temsilcileri gündemde yerlerini alırlar.
Üçüncü katta yer alan diğer mekanlar, komisyonların çalışma odalarıdır. İşyeri hekimliği Komisyonu, SSK Hekimleri Komisyonu, Pratisyen Hekim Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu, Asistan Komisyonu, Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu değişik aralıklarla ve değişik günlerde toplanarak gündeme aldıkları konuları görüşürler. İstanbul Tabip Odası Etik Kurulu ise ayda bir toplanmaktadır.
Dördüncü katta Dt. Sevinç Özgüner Toplantı Salonu bulunmaktadır. Her ay Temsilciler Kurulu�nun biraraya geldiği salon, 1998 yılında oluşturulan Temsilciler Kurulu�na dar gelince yeni onarımlarla genişletilmiştir. Temsilciler Kurulu hastaneler, sağlık kurumları ve serbest hekimlerin seçtiği temsilcilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri ve TTB Genel Kurulu�nun İstanbul delegeleri Temsilciler Kurulu�nun doğal üyesidir. Temsilciler Kurulu�nda o ay içindeki gelişmeler değerlendirilir, Yönetim Kurulu Oda çalışmaları hakkında bilgi verir.
Nasıl bir gelecek? Hekim sayısı ne olacak? Etik sorunlar, özlük hakları, halkın sağlık sorunları:70 yıllık tarihi ile Tabip Odası, geçmişinden aldığı güçle hekimler ve sağlık alanı için önemli bir meslek kuruluşu olmaya devam etmektedir.
Hekim sayısı artıyor, şimdiden hekim işsizliğiyle karşı karşıyayız. Hekimlerin özlük hakları giderek karmaşık bir hal alıyor, yeni etik sorunlar ortaya çıkıyor, halkın sağlığı için kalıcı politik çözümler henüz çok uzak görünüyor.
Bugün sayıları 90 bine yaklaşan hekimler, sağlık sorunlarının çözümü için muhatap arayan halk, sağlıkla ilgili güvenilir bilgi ve yorum kaynağı arayan basın mensupları her geçen gün daha fazla Tabip Odası�na başvurmaktadır. Tabip Odası�nın telefonları, faksları, internet sayfası her gün daha fazla mesaj almakta, tarihi yarımadaya gelen hekimler Odalarına uğramayı daha çok akla getirmektedir.
Uzmanlık dernekleri, kamu sağlık yöneticileri ve hatta merkezi yönetimler önlerine çıkan sorunların çözümünde Tabip Odası�na da başvurmayı artık ihmal etmiyorlar.
Bu gelişme, � 70 yıldır sabırla, inançla ve özveriyle çaba gösteren, amatör çalışmalardan ciddi ürünler çıkaran Tabip Odası yöneticilerinin � Profesyonel iş ortamında amatör bir heyecanla hizmet veren Oda çalışanlarının ve � Oda�nın etkinliklerine katılan, üyelik görevlerini yerine getiren, bulunduğu yerde mesleki dayanışmanın gereğini yerine getiren, öncelikle mesleğini hangi koşulda olursa olsun en iyi şekilde yapmaya çaba gösteren hekimlerin emeğinin ürünüdür.
Yeni bir yüzyılın, üçüncü bin yılın başında, 71 yıllık tarihinden gelen birikimi ile İstanbul Tabip Odası hekimler için doğru adres, toplum sağlığı için gerçek bir güvencedir. 2 YIL ÖNCE NE HEDEFLEMİŞTİK?

3 Mayıs 1998 günü şenlikli bir atmosferde yapılan Tabip Odası seçimlerine bir programla girerken şunları hedeflemiştik:
� Tabip Odası�nın sağlık politikaları ve hekimlik değerleri konusundaki geleneksel tezlerini daha etkili şekilde savunmak.
� Hekim haklarını savunmak ve sorunların çözümü için sonuç alıcı çaba göstermek.
� Meslek uygulamasının iyi hekimlik ilkelerine göre yapılmasını sağlamak ve mesleki kuralların denetimi.
� Tabip Odası çalışmalarına hekim katılımını artırmak ve Oda�yı hekimler için daha yakın ve sıcak hale getirmek.
� Bütün bunları yaparken İstanbul TabipOdası�nın kurumsal yapısını güçlendirmek.

YÖNETİM KURULU KARARLARI
Yönetim Kurulumuz ilki 6 Mayıs 1998 tarihinde olmak üzere her hafta Çarşamba günleri toplanarak gündemdeki konuları ele almıştır.
Yönetim Kurulu kararları, internetteki sayfamızda sürekli olarak yayınlanmış, her ay Temsilciler Kurulu toplantısında üyelerin görüşlerine sunulmuştur.
Aşağıda bu dönem içinde alınan kararların bir dökümü sunulmaktadır. İki yıl içindeki toplam karar sayısı binin üzerindedir. İşyeri hekimliği yetkileri ile küçük ölçekli mali kararlar burada yer almamaktadır.
Alınan kararların hepsinin amacına ulaştığını söylemek mümkün değildir. Bir hafta önceki Yönetim Kurulu�nda alınan karar, yeni gelişmelerle önceliğini yitirdiğinden, olanaklar elvermediğinden veya öngörüler yanlış çıktığından yaşama geçirilememiş veya eksik gerçekleşmiştir.
İncelendiğinde alınan kararların büyük kısmı hekimlik uygulamaları ile ilgili olduğu görülecektir. Bu açıdan bakıldığında Yönetim Kurulumuzun bir anlamda tıbbi bir kurul olarak görev yaptığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Hekimlik uygulamalarıyla ilgili kararlarda hekim ve soruşturmacı isimlerine yer verilmemiştir. Bu değerlendirmelerde amaç, bütün üyelerin ortak sonuçlar çıkarması ve deneyimin paylaşılmasıdır. Meslek içi sürekli eğitimin bir aracı olarak gördüğümüz bu çalışmalarda bilirkişi ve soruşturmacı olarak kanaat belirten, dosyaların geliştirilmesinde katkıda bulunan tüm üyelere tekrar teşekkür ederiz.ODA ÇALIŞMALARI
Bu dönem yürütülen çalışmalar ve hekimlikle ilgili gelişmeler o hafta yapılan Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde yazılı bir rapor haline getirilmeye çalışılmıştır. Aşağıda bu raporların bir özeti yer almaktadır. Aynı zamanda Oda çalışmalarının basındaki yansımaları da kaydedilmiştir.

6 MAYIS 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� 3 Mayıs 1998 tarihinde yapılan seçimlerle göreve gelen Yönetim Kurulu, geçen dönem görev yapan üyelerle bir saat süren bir devir-teslimin ardından ilk toplantısını yaptı.
� Başkanlığa Dr. Orhan Arıoğul, Genel Sekreterliğe Dr. Kürşat Yıldız, Saymanlığa Dr. Özcan Baripoğlu, Veznedarlığa Dr. Haluk Eraksoy oybirliğiyle seçildi. Dr. Rıfat Yücel�in basınla ilişkilerden sorumlu olarak çalışması kararlaştırıldı.
� Tıp fakülteleri, tıp eğitimi, tıbbi etik Dr. Arıoğul; işyeri hekimliği-işçi sağlığı Dr. Baripoğlu; uzmanlık eğitimi Dr. Eraksoy; temel sağlık hizmetleri ve halk sağlığı Dr. Kıyak; özel sağlık hizmetleri Dr. Tartanoğlu; SSK sağlık hizmetleri Dr. Ongan; diğer kamu hastaneleri ise Dr. Yıldız�ın görev ve yetki alanı olarak belirlendi.

13 MAYIS 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� SSK Bölge Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Sağıroğlu�nun cenaze törenine Dr. Arıoğul ve Dr. Ongan katıldı. Oda Başkanımız bir konuşma yaptı.
� Dr. Arıoğul, Sinop-Ayancık�da İstanbul Tıp öğrencileri ile birlikte yapılan sağlık taraması hakkında bilgi verdi. Benzer çalışmaların Tabip Odası düzenlemesiyle yapılması çok yararlı olabilir.
� Dr. Ongan, Malatya�da katıldığı Ortopedi toplantısı hakkında bilgi verdi. Malatya Tabip Odası ve İnönü Üniversitesi�ndeki gelişmeler hakkındabilgi verdi.
� Dr. Baripoğlu, Karadeniz Ereğlisi�nde katıldığı işyeri hekimliği gezisi ve maden ocaklarındaki durum ile ilgili bilgi verdi.
� Dr. Yıldız, katıldığı Adli Tıp Enstitüsü�ne bağlı olarak kurulan Drog Araştırma Eğitim Merkezi (DAREM) hakkında bilgi verdi. Uyuşturucu ile ilgiliolarak sağlık topluluğu içinde etkinlik gösteren merkezlerin koordinasyonu konusunda Tabip Odası�na görev düşebileceği düşünüldü.
� Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı: Dr. Arıoğul:Tıp eğitimi, tıp fakülteleri, Etik Kurul. Dr. Yıldız:Kamu hastaneleri ve başhekim toplantıları, hekimlik uygulamaları, Onur Kurulu, Hukuk Bürosu, TTB Delegasyonu ile ilişki, Temsilciler Kurulu Divanı ile ilişki, İnsan Hakları Komisyonu, Asistan Hekimlik Komisyonu. Dr. Kıyak:Temel sağlık hizmetleri, pratisyen hekimlik, çevre ve halk sağlığı, Sağlık Grup Başkanlıkları toplantıları. Dr. Ongan:SSK sağlık hizmetleri, KİGEM. Dr. Eraksoy:Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu, Eğitim Planlama Koordinasyon toplantıları. Dr. Baripoğlu:İşyeri hekimliği, Denetleme Kurulu ile ilişkiler. Dr. Namık Kemal Tartanoğlu:Özel Hekimlik Komisyonu. Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu ve İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu için Dr. Kıyak ve Dr. Ongan�a temsil görevi verilmiştir.
� Toplantı öncesinde yapılan basınla tanışma toplantısında Oda�nın iki yllık hedefleri ile ilgili basına bilgi verilerek sorular yanıtlandı. Saat 16.00�da Oda�nın profesyonel çalışanlarıyla tanışma toplantısı yapıldı. Tanışmanın ardından Oda çalışmaları ile ilgili öneriler üzerinde duruldu.

20 MAYIS 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� Sağlık Bakanı�nın Oda�yı ziyareti,
� Oda Başkanı�nın seçimlerle ilgili teşekkür ziyaretleri,
� Cumhuriyet Gazetesi�nin kuruluş yıldönümü nedeniyle Dr. Ongan�ın ziyareti,
� Kan Haftası nedeniyle düzenlenen toplantıya Dr. Kıyak�ın katılımı,
� Dr. Tartanoğlu�nun Özel Hekimlik Komisyonu ile toplantısı,
� Anneler Günü nedeniyle gazete ilanı,
� Görev dağılımı ile ilgili basın açıklamasının basındaki yansımaları değerlendirildi.

27 MAYIS 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� İstanbul Tabip Odası Satranç Birinciliği, 19-31 Mayıs günleri arasında yapıldı. 13 kişinin katıldığı turnuvada birinciliği Dr. Abdullah Kasapoğlu, ikinciliği Dr. Yılmaz Baş, üçüncülüğü Dr. Gökhan Göziş aldı. Dereceye girenlere plaketlerin verildiği törene Başkan Dr. Arıoğul katıldı. İlk yedi sıradaki satranççılara bir yıllık satranç dergisi aboneliği, tüm katılımcılara birer satranç takımı armağan edildi. Törende, satranç birinciliğinin sonbaharda geniş bir duyuru yapılarak tekrarlanacağı ve İstanbul Tabip Odası Satranç Takımı�nın kurulacağı ilan edildi.

3 HAZİRAN 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� 30 Mayıs günü Ankara�da yapılan TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısına Dr.Yıldız, Dr. Baripoğlu ve Dr. Hikmet Çevik katıldı. 38 Tabip Odası�nın temsil edildiği toplantıda öncelikle Nisan ve Mayıs aylarında yapılan Tabip Odası seçimleriyle ilgili bilgi verildi. İstanbul seçimleriyle ilgili sayısal veriler üyelere dağıtıldı. Gelecek dönem TTB�den beklentilerin dile getirildiği ikinci gündem maddesinde söz alan üyeler, dileklerini ifade ettiler.
� Toplusözleşme görüşmeleri 29 Mayıs�ta başladı. Odamızda çalışan yedi sendikalı çalışanın ücretleri, sosyal haklarını belirleyen görüşmelere Yönetim Kurulu�nu temsilen Dr. Yıldız ve Dr. Baripoğlu katıldı. Görüşmelerde mali hükümler dışındaki maddeler üzerinde anlaşma sağlandı.

10 HAZİRAN 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� TTB Merkez Konseyi üyeleri ile Ankara, İzmir ve İstanbul Tabip Odalarının Yönetim Kurulu üyeleri ve İzmir delegelerinin biraraya geldikleri toplantıya Dr. Yıldız ve Dr. Baripoğlu katıldı. İstanbul Tabip Odası olarak Merkez Konseyi�nden beklentilerimizin ifade edildiği toplantıda yaklaşan Büyük Kongre de gündeme alındı. Şu an görevde bulunan Konsey üyelerinin büyük kısmının tekrar aday olmayı düşündükleri, Ankara Tabip Odası seçimlerinde �Gerçeğe çağrı� grubu içinde yer almış hekimlerle birlikte liste oluşturmak istemedikleri ifade edildi.
� Aynı toplantıda şef-şef yardımcılığı sınav sonuçları ele alındı. Sınavlar konusunda üç ildeki odaların katkılarıyla bir rapor hazırlanması benimsendi.
� İstanbul Valisi Kutlu Aktaş ile 8 Haziran günü yapılan görüşmede tanışmanın andından Tabip Odası�nın çalışma alanları tanıtıldı. Temel sağlık hizmetleri, kamu hastaneleri ve sağlık ocaklarının desteklenmesi gündeme geldi. Acil sağlık hizmetleri hakkında önceki yıllarda hazırlanmış rapor hakkında bilgi verildi (Bu rapor aynı hafta içinde Valiliğe iletildi). Haydarpaşa Numune Hastanesi arazisi ile ilgili işgalin kaldırılması konusunda destek istendi. Vali ise, kendilerine düzenli olarak sağlıkla ilgili sorunları nedeniyle başvuran vatandaşların için bir danışma merkezi kurularak bu kişilerin doğru yönlendirilebileceğini önerdi.
� Radyo Cumhuriyet�te ilk program gerçekleşti. �Hekim Gözüyle� adıyla Dr. Özcan Baripoğlu ve Dr. Rıfat Yücel tarafından sunulan programa konuk olarak Dr. Kürşat Yıldız, telefonla Dr. Esat Eşkazan ve Dr. Füsun Sayek katıldı.

24 HAZİRAN 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� TTB-UDKK toplantısı 20 Haziran günü Ankara�da yapıldı. Toplantıya 22 dernek temsilcisi katıldı. Tababet Uzmanlık Tüzüğü�nün Danıştay�dan geçtiği şekliyle yürürlüğe girmesi önerisi benimsenmedi. TTB-UDKK Yönergesi ile ilgili hazırladığımız değişiklik teklifi aynen benimsendi. Buna göre TTB Büyük Kongresi sonrasında TTB-UDKK Yürütme Kurulu için yeniden seçim yapılacak.
� TTB-UDKK�daki İstanbul Tabip Odası temsilcilerini yeniden belirlemek için UEÇG�nin önerilerinin alınması kararlaştırıldı.
� Marmara Bölge Tabip Odaları toplantısı 21 Haziran Pazar günü yapıldı. Edirne ve Tekirdağ Tabip Odaları Başkanları ile Tekirdağ Tabip Odası�ndan iki delegenin katıldığı toplantıda TTB Büyük Kongresi ile ilgili görüş alışverişi yapıldı. Toplantı sonunda Marmara Bölge İlleri Tabip Odaları toplantılarının düzenli yapılması benimsendi.
� EPKK toplantısı 22 Haziran günü yapıldı. Roche salonundaki toplantıya 11 EPKK üyesi katıldı. Üç kişilik bir Yürütme Kurulu seçildi. Şeflik sınavları konusunda Odamızın stratejisinin uygun bulunduğu görüldü. Eğitim hastanelerinin özlük hakları ile ilgili çalışma yapmak konusunda; a)Mevcut durumu, tıp fakülteleriyle karşılaştırmayı içeren bir saptama, b)Beklentileri, gerekçesini ve maliyetini içeren bir rapor hazırlanması, c)Bu raporun basına, hekim milletvekilleri, siyasi partiler ve kamuoyuna ulaştırılması, d)Eylül ayında bu konuda, Bakanlık temsilcileri ve maliyecilerin de davet edildiği geniş katılımlı bir toplantının düzenlenmesi kararlaştırıldı.
� Toplusözleşme görüşmeleri. Odamızın sendikalı çalışanları ile yapılan toplusözleşme görüşmeleri, anlaşma ile sonuçlandı. Temel ücretlere % 90 zam ve 5 milyon TL artışın yanısıra gıda tazminatının 9 milyon TL�dan 25 milyon TL�ya çıkarılması ve diğer sosyal haklarda % 90 artış yapılması üzerinde anlaşma sağlandı. Buna göre �giydirilmiş ücretler�de artış oranı ortalama % 100 oldu.
� Dr. Candan Övül ile ilgili araştırmada bilirkişi görüşü değerlendirildi. Soruşturmaya gerek olmadığı kararı verildi. Üyemizin mesleki saygınlığının zedelenmiş olması nedeniyle ve kortizon kullanımı konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bir basın toplantısı yapılması kararlaştırıldı.
� Basın toplantısı 4 Temmuz 1998 günü yapıldı. Dr. Candan Övül�ün de katıldığı toplantıya 4 TV kanalı ve 10 gazete muhabiri katıldı. Çok sayıda basın organında haber olarak yer aldı.

8 TEMMUZ 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� Üyelik başvurusu için verdiği evrakta sahtecilik yaptığı için hakkında dava açılan Irak uyruklu şahısla ilgili mahkemede Genel Sekreter ifade verdi.

22 TEMMUZ 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� 9 Temmuz günü Haydarpaşa Numune Hastanesi�nde maaş artışları ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Genel Sekreter Dr. Yıldız�ın hazırlanan bir metni okuduğu açıklamaya 15�i hastane dışından, 40 hekim katıldı. Flash TV ve bazı gazete muhabirleri izledi. Cumhuriyet, Milliyet, Ülkede Gündem Gazetelerinde yer aldı.
� Şeflik sınavları. Sınav tarihi ve boş kadrolar açıklandı. 28 Eylül�de yapılacak sınav için açıklanan kadrolar, bizim daha önce saptadıklarımızdan daha az değil. Dolayısıyla boş kadroların saklı tutulmaması talebimiz SSK Göztepe Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Şefliği dışında önemli ölçüde karşılanmıştır. Yine öğrendiğimize göre merkezi sınav sonuçlarına itiraz eden 14 hekimin başvurusu yerinde görülerek puanları yükseltilmiştir.

29 TEMMUZ 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� Toplantının başında 1995 yılında Gazi Mahallesinde meydana gelen olaylarda yaşamını yitirenlerin yakınlarından oluşan bir heyet Oda�yı ziyaret etti.
� Adil bir yargılama yapılması taleplerini dile getiren heyet, Tabip Odası�ndan Trabzon�da görülmekte olan davayı izlemek üzere temsilci gönderilmesini, davanın hukuk kuralları içinde yürütülmesi ve adaletin yerine gelmesi için mahkeme üzerindeki baskılara karşı kamuoyu desteği istediler.
� Geçtiğimiz haftanın değerlendirilmesi: En önemli olay, 27 Temmuz geceyarısı İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Merkezi�nde meydana gelen kazadır. Bir asistan hekimin ve iki hastanın ölümü ile sonuçlanan olayın ardından Dr. Eraksoy bu bölümü ziyaret etti. Odamız adına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletti, fakültedeki cenaze törenine katıldı. Ayrıca bir de çelenk gönderildi. Cumhuriyet Gazetesi�nde bir anma ilanı verildi. Sağlık çalışanlarının karşılaştığı mesleki riskler, eğitimine yeni başlamış bir asistanın aldığı sorumluluk, Sualtı ve hiperbarik tedavinin olası komplikasyonları ve son yıllarda özel sektörde de açılmaya başlayan bu merkezler konusunda alınması gerekli önlemler konusunda basının bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.
� Haydarpaşa Numune Hastanesi�ndeki arazi işgali konusunda Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkan ve sekreteri ile görüşme yapıldı. Görüşmede sunulan belgeleri inceleyerek yapacakları hukuki değerlendirme sonunda nasıl bir girişimde bulunulabileceğine karar verecekler. Aynı zamanda Baro ve Mimarlar Odası ile birlikte kamuoyu oluşturmaya dönük tekliflerimizi de benimsediler. Hazırlanan ortak bir dosya basına tanıtılacak.
� Şeflik sınavları ile ilgili olarak 11 Temmuz�da Ankara�da alınan kararlar eğitim hastanelerinin klinik şeflerine iletildi.
� Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi�ne aidat almak için giden muhasebe görevlimiz, hekimlerin sadece aidat almak için gelindiği ortak düşüncesiyle hiçbirinin aidat vermediğini iletti.
� Basında sansürün kaldırılışının 90. yıldönümünde T. Gazeteciler Cemiyeti�ne bir mesaj gönderildi, Bizim Gazete�ye abone olundu..
� Geçtiğimiz haftanın değerlendirilmesi: * Hiperbarik Oksijen tedavi merkezleri ile ilgili Kent TV ile görüşme.7.8.98 * Sıcaklar ve yüksek nemin sağlığa etkileri konusunda basın açıklaması Dr. Zeki Karagülle, Dr. Sebahattin Umman, Dr. Kerim Güler, Dr. İlhan Satman ve Dr. Yakup Kresbi�nin katkılarıyla Dr. Haluk Eraksoy tarafından yapılan organizasyonla biraraya getirilen görüşler derlenerek yapıldı (7.8.1998). Sağlıkta özelleştirme konusunda NTV ile görüşme. Dr. Yıldız (4.8.1998).
� Basında Tabip Odası haberleri: * �Doktorun müşterisi olur mu?� Tempo dergisi. * İstanbul Tabip Odası: �Bugünü bile arayacağız� Günlük Emek.6.8.98. * Tabip Odası, Kişisel Sağlık Sigortasına Karşı. Zaman, 5.8.98. * Facia �geliyorum� diyor. Posta, 5.8.98 * Kaçak çalışan �facia�, Radikal, 5.8.98 * �Mıymıntılar devrim yapamaz� Necati Doğru köşe yazısı, Milliyet 5.8.98. * Milletvekilleri aileleri 30 bin kişi. Yılmaz Çetiner köşe yazısı, Milliyet, 6.8.98.

19 AĞUSTOS 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� Namık Kemal Tartanoğlu babasını yitirmişti. Geçtiğimiz hafta da Dr. Baripoğlu aynı acıyı yaşadı. Tekrar başsağlığı diliyoruz.
� 3. ve 4. katın pencereleri yapıldı. İki odanın boyanması ve elektrik aksamının yenilenmesi bitmek üzere. Çatı onarımı tamamlandı. Şu ana kadar gerçekleşen harcama 2.6 milyar TL�dır.
� Basında Tabip Odası haberleri: * Komisyon almak için hastaları soyuyorlar. Yeni Yüzyıl 17.8.98 * Radyo Cumhuriyet�te, sağlıkta reklam Dr. Orhan Arıoğul ve ESAM II. Başkanı gazeteci Sibel Güneş�in katılımı ile, sıcaklar ve sağlık Dr.Sabahattin Umman�ın katılımıyla, şiddete yol açan etkenler Dr. Ali Nahit Babaoğlu�nun, İnternet ve Tıp ise Dr. Nihal Dizdar�ın katılımıyla işlenmiştir.
� Temel Sağlık Hizmetlerinde Geçici Görevlendirmeler konusunda basın açıklaması yapıldı. (9.8.1998)
� TTB Toplantıları takvimi: TTB Olağanüstü Büyük Kongresi, Genel Yönetim Kurulu toplantısı, Örgütsel çalışmalar için eğitim toplantısı ve Marmara Bölgesi İlleri Tabip Odaları toplantısı hazırlıkları gözden geçirildi.

9 EYLÜL 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� Marmara Bölgesi Tabip Odaları toplantısı yapıldı.
� 8.9.1998 günü Eczacı, Dişhekimleri, Veteriner Hekimler Odaları ile birlikte �İlaçta Patent� konulu ortak basın toplantısı yapıldı.
� 8.9.1998 günü İstanbul Üniversitesi Kayıt Şenliği�nde Tabip Odası standı açıldı. İki ayrı fakülteye kayıt yapılan şenlikte standı ziyaret eden 540 öğrenciye Tabip Odasını tanıtan bir broşür verildi, ajanda veya kalem armağan edildi. Ayrıca öğrencilerin özelliklerini ve fakülteden beklentilerini öğrenmeye yönelik bir anket uygulandı.

16 EYLÜL 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� Daha önce süresini doldurmadan şef olarak atandığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı�na duyurduğumuz ve işlemin iptali için İdare Mahkemesi�ne başvurduğumuz Dr. Zafer Özsoy�un şeflik sınavları için son olarak kurayla belirlenen jüride yer alması üzerine Yeni Yüzyıl Gazetesi�nde yer alan iki ayrı haberden sonra jüriden çıkarılarak yerine yedek üye atandı.
� Cerrahpaşa Tıp Fakültesi�nde temsilcilik seçimleri yapıldı. 231 hekimin oy kullandığı seçimlerde Dr. Nurhayat Yıldırım, Dr. Nurten Uzun, Dr. Rıfat Yücel, Dr. Süha Göksel, Dr. Ali Ulvi Önder, Dr. Sabri Ergüney, Dr. Ferhan Öz, İbrahim Bozkurt, Dr. Gökhan Demir, Dr. Tufan Kutlu, Dr. Murat Hancı ve Dr. Önder Aydıngöz temsilci seçildi.
� KTÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları öğretim üyesi Dr. Sait Yazıcıoğlu�nun Hepatit B tedavisinde kesin çözüm iddiasıyla basında geniş olarak yer alan haberler üzerine Karaciğer Araştırmaları Derneği ve İstanbul Tabip Odası�nın düzenlediği basın toplantısında İndometazin�in 1990�dan beri hepatit tedavisinde denendiği, virusun tam negatifleşmesini sağlamadığı ve önemli yan etkileri olduğu vurgulandı. Ayrıca basındaki haberlerin toplumu yanlış bilgilendirdiği konusunda basına bilgi verildi. Bu açıklama yazılı ve görsel basında geniş olarak yer aldı.
� İstanbul Üniversitesi Kayıt Şenliği sırasında Tıp Fakültesi öğrencilerine rektörlük tarafından sağlanan olanakla açılan Tabip Odası standında uygulanan anket sonuçları Dr. Rıfat Yücel tarafından sunuldu. 541 öğrencinin yanıtladığı ankette öğrencilerin % 19�unun ailesinde hekim ya da tıp öğrencisinin bulunduğu, % 49�unun devlet liselerinden mezun olduğu, imam hatip lisesi mezunlarının oranının ise % 1�de kaldığı görüldü. Öğrencilerin % 82�sinin hekimliğe duyduğu ilgi nedeniyle tıp fakültesini tercih etttikleri, % 87�sinin de İstanbul Tabip Odası�ndan burs talep ettikleri ortaya çıktı.
� 12 Eylül günü Ankara�da yapılan TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısında Dr. Hikmet Çevik (İstanbul), Dr. Hamdi Aytekin (Bursa), Dr. İlhan Diken (Diyarbakır), Dr. Nihat Şahbaz (Tekirdağ), Dr. Hakan Şen (Bursa), Dr. Rıdvan (Eskişehir) Merkez Yürütme Kurulu�na seçildi.

23 EYLÜL 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� İstanbul Tabip Odası Spor Kulübü 13-14 Kasım günlerinde iki günlük Satranç Turnuvası düzenliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi�nde yapılacak turnuvanın sponsör bulunarak 100 milyon TL ödüllü olması planlanıyor. Yabancı bir katılımcının simültane gösteri yapması da söz konusu.
� Şişli Etfal Temsilciliği�nin düzenlediği �Ayna� konseri, gün boyunca aralıklı yağan yağmura rağmen 2000 kişinin katılımıyla yapıldı. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu dinleyiciler çoşkulu bir gece geçirdiler. Açış konuşmasında Dr. Özlem Süoğlu�na yapılan silahlı saldırı gündeme geldiğinde alkışlarla protesto edildi.
� Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerin bir kısmı Dr. Özlem Süoğlu�na yapılan saldırı ile ilgili haberlerdir. Diğerleri de Gastroenteroloji Derneği ile birlikte yapılan Basın toplantısı haberleridir.
� Radyo Cumhuriyet�te bu hafta Dr. Yılmaz Çakaloğlu ve Gazeteci Sibel Güneş�in katılımıyla Hepatit B ile ilgili yanlış bilgilendirme konusu ve Dr. Gülbin Gökçay�ın katılımıyla grip aşısı endikasyonları işlenmiştir.

30 EYLÜL 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� Şeflik sınavları. Sınavların son aşaması 28 Eylül günü başladı. Bu sınavlarda açılan kadroların hepsine başvuru olmadı. Adayların hepsi kazansa bile 309 kadronun boş kalacağı hesaplandı. Bu konuda bir basın açıklaması yapıldı ve eğitim hastanelerin başhekimliklerine görüş bildirildi.
� Cumartesi anneleri ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
� Eczacı Odası Genel Kurulu�nda Tabip Odası�nı temsilen bir konuşma yapıldı. Çelenk gönderildi. Hekim-eczacı ilişkilerinin geliştirilmesi, hekim - eczacı ilişkisinin etik boyutları ve yerli ilaç kullanımı konusunda önemli mesajlar alındı.

7 EKİM 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� Rektörlük ziyareti: İstanbul Üniversitesi Rektörü�nü Yönetim Kurulu üyeleri ve hekimlerden oluşan bir heyetle ziyaret ederek yeni öğrenim yılı başında başarı dileklerimizi ilettik. Kalabalık bir basın topluluğunun da izlediği ziyaret sırasında Başkan Dr. Arıoğul İstanbul Üniversitesi yönetiminin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda kararlı bir tutum izleyerek diğer üniversiteler için bir model oluşturduğunu belirtti. Aynı zamanda üyemiz de olan Rektör Alemdaroğlu�na Tabip Odası olarak her zaman destek olma kararında olduğumuzu vurguladı. Rektör Prof.Dr. Kemal Alemdaroğlu da tıbbıyelilerin tarihimizde her zaman önemli bir rol oynadığını, Abdülhamit�in baskıcı yönetimine karşı ilk gizli örgütün Tıbbıye�de kurulduğunu, Çanakkale Savaşı�nda bütün bir sınıfın şehit olması nedeniyle 1923�te tıp fakültesinin mezun vermediğini anlattı. 1967 yılında Üniversite�nin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli�nin gericiliğe karşı mücadele ile ilgili sözlerini hatırlatarak bu mücadelenin İstanbul Üniversitesi�nin geleneğinde var olduğunu, kendisinin de bunu sürdürmeye çalıştığını vurguladı.
� Valilik ziyareti: 14 Ekim günü Yönetim Kurulu üyeleri göreve yeni atanan İstanbul Valisi Erol Çakır�ı ziyaret etti. Görüşmede tıp öğrencilerine verilmesi planlanan burslar ve hekimlere yönelik saldırılara karşı önlemler dile getirildi. Vali Çakır, burslarla ilgili formalitelerin hızla tamamlanması için ilgililere talimat verdi. Saldırılar karşısında önlemlerle ilgili her türlü somut öneriye açık olduklarını belirtti.

4 KASIM 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� 28 Ekim günü çelenk koyma töreninde SSK Göztepe, Yedikule, SSK Okmeydanı, Haseki, Kartal Eğitim ve Araştırma, İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi ve Özel Bahçelievler Ömür Hastaneleri de temsil edildi.
� 29 Ekim günü TÜYAP önündeki buluşmanın ardından oluşturulan İstanbul Tabip Odası korteji İstiklal Caddesi�nden geçerek Sivil Toplum Kuruluşları Birliği�nin en önünde �Cumhuriyet�i ve Demokrasiyi Seviyoruz� pankartı ve yaka kokartlarıyla Taksim meydanına kadar yürüdü.
� 31 Ekim günü SEKA�nın kapatılması ve özelleştirilmesine karşı İzmit�te yapılan mitinge Türk Tabipleri Birliği ve Kocaeli Tabip Odası ile birlikte İstanbul Tabip Odası �SEKA Cumhuriyet�tir Kapatılamaz� pankartı ile katıldı. SEKA Direnişini örgütleyen Selüloz-İş Sendikası�nın da talebi üzerine mitinge katılan bir grup arkadaşımız, bu pankartı fabrikaya giderek direniş nöbetçisi sendikacılarla birlikte fabrika önüne astı.
� 2 Kasım günü hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda bir basın açıklaması yapıldı. Cumhuriyet Gazetesi�nde yer aldı.
� Basın sözcümüz Dr. Rıfat Yücel�in �Sağlık alanında Cumhuriyet dönemi politikaları� konulu yazısı 3 Kasım�da Cumhuriyet Gazetesi�nde geniş yer aldı. Aynı konu 1 Kasım günü Radyo Cumhuriyet�te �Hekim Gözüyle� programında Prof. Dr. Ahmet Saltık ve Prof. Dr. Rahmi Dirican�ın katılımıyla işlendi.
� Türkiye Gazeteciler Cemiyeti�nin �Gazeteciler için hak ve sorumluluklar bildirgesi� başlıklı bir etik kurallar metni hazırlamak için yaptığı toplantıya Oda Başkanı ve Genel Sekreteri katıldı. Dr. Arıoğul�un özellikle basın yoluyla hekim ve sağlık reklamları konusunda yazılı ve sözlü olarak sunduğu görüşler beğeniyle karşılandı.
� Doç. Dr. Faik Çelik�in SSK Bölge Sağlık İşleri Müdürlüğü görevinden istifaya zorlanması karşısında, Odamızın SSK değerlerine ve onları savunarak uygulamaya çalışan hekimlere ve Onur Kurulu üyemize destek verdiği mesajı, SSK Genel Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı ve SSK Yönetim Kurulu üyelerine iletildi.
� Temsilciler Kurulu toplantısında yeni dönem çalışmaları düzenleyecek Divan için seçim yapıldı. 130 üyenin oy kullandığı seçimlerde tıp fakültelerinden Dr. Süha Göksel, SSK Hastanelerinden Dr. İrfan Gökçay, Temel Sağlık Hizmetleri alanından Dr. Rıdvan Yılmaz, kamu hastanelerinden Dr. Ejder Yıldırım, özel hekimlik alanından Dr. Turgut Adatepe, tüm alanları temsilen Dr. Süleyman Özyalçın ve Dr. Hikmet Çevik TK Divanına seçildiler. Toplantıya katılan TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu 10-11 Ekim tarihlerinde yapılan TTB Genel Kurulu kararları hakkında bilgi verdi. Toplantıda yapılan tartışmalardan sonra Yönetim Kurulu ve Temsilciler Kurulu Divanı ile bu konuda çalışmak isteyen TK üyelerinin bir çalışma takvimi hazırlaması kabul edildi. Temsilciler Kurulu ayrıca Doç. Dr. Faik Çelik�in istifası nedeniyle kendisine destek mesajı yayınlamayı kararlaştırdı. Ayrıca Sağlık Emekçileri Sendikası�nın 18 Kasım günü yapacağı beyaz eylemlere destek verilmesi eğilimi belirtildi.

11 KASIM 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� 5 Kasım günü Tabip Odası Başkanlarının katılımıyla Ankara�da Başbakanlığa gidildi, Meclis Başkanı Hikmet Çetin ve ardından Sağlık Bakanı ile görüşme yapıldı. Gündem, hekimlerin özlük hakları ve sağlık alanındaki sorunlardı.
� Bu konuda Dr. Arıoğul�un kaleme aldığı metin 9 Kasım günü Başbakan�a faks ve mektupla iletildi.
� 5 Kasım günü �Cumhuriyet ve Sağlık� konulu panel Tabip Odası�nda yapıldı. Çoğunu halk sağlığı öğretim üyeleri ve öğrencilerin oluşturduğu 70 kişi izledi. Program saat 15.15�te Prof. Dr. Nusret Fişek ve Cumhuriyet döneminde halk sağlığı hizmetlerinde özveriyle çalışmış ve aramızdan ayrılmış hekimler için saygı duruşuyla başladı. Daha sonra Prof. Dr. Rahmi Dirican, Prof. Dr. Yıldız Tümerdem, Prof. Dr. Ahmet Saltık ve Dr. Kürşat Yıldız Nusret Hoca�nın değişik yönlerini dile getirdiler. Verilen arada Nusret Hoca�nın kitaplaşmamış yazılarını içeren kitabın satışı yapıldı, kitaplar bu kitabı yayına hazırlayan Prof. Dirican tarafından imzalandı. Doç. Dr. Mithat Kıyak�ın yönettiği panelde Prof. Dr. Türkan Saylan Mustafa Kemal�in henüz Cumhuriyet ilan edilmeden Birinci Meclis�in 1922 ve 1923�teki açılışlarında yaptığı konuşmalarda sağlıkla ilgili hükümet politikaları ve çalışmalarını belirten sözlerini aktardı. Bugün hekimlerin bireysel sorunlarına kapılarak hekimlik ideallerinden uzaklaştığını vurgulayarak herkesi göreve çağırdı. Doç. Dr. Mithat Kıyak Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki sağlık örgütlenmesini, Cumhuriyet�in devraldığı sağlık sorunlarını ve bunları çözmek için ilk yıllarda yürütülen çalışma-ları anlattı. Dr. Refik Saydam�ın kişiliği ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Dr. Behçet Uz döneminde hazırlanan programdan söz etti. Daha sonra söz alan Prof. Dr. Rahmi Dirican, Dr. Behçet Uz�un şehirleşmenin de yarattığı sorunları çözmek için hazırladığı programın CHP ve Demokrat Parti dönemlerinde karşılaştığı engellere dikkat çekti. 1960 ihtilali sayesinde Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki yasanın çıkarılabildiğini, ancak daha sonra gelen hükümetlerin bu yasayı uygulamamakta direndiğini, bir yandan da yasayı eleştirdiğini anlattı. Prof. Dr. Nusret Fişek�in bu yasayı Milli Birlik Komitesi�nin ve Albay Sami Küçük�ün yardımıyla yürürlüğe koyduğunu hatırlattı. 224 Sayılı yasanın isminden başlayarak iktidarlar tarafından hoş karşılanmadığını, yine de 1969�a kadar sağlık çalışanlarının gayretleriyle uygulandığı yerlerde önemli başarılar sağladığını vurguladı. Prof. Dirican Yasanın 1980�den sonra Askeri Yönetim tarafından bir günde bütün ülkeye yaygınlaştırılmasını da eleştirdi. 224 sayılı yasanın uygulanabilmesi için başlangıçta belirlenen gerekli koşulların hiçbiri yerine getirilmeden sorunları çözmesinin beklen-mesinin yanlışlığını vurguladı. Prof. Rahmi Dirican�ın halk ozanlarının şiirleriyle süslediği konuşması büyük ilgiyle izlendi. Prof. Dr. Ahmet Saltık ise 1980 sonrası gelişmeleri anlattı. 82 Anayasası�nın sağlığa yaklaşımını, buna karşılık Nusret Fişek�in 1981�de kaleme aldığı yazılarda sağlık alanında gerçek Atatürkçülük ve Devrimcilik ilkeleri hakkındaki görüşlerini aktardı. Toplantı, izleyenlerin sorularının yanıtlanmasının ardından 18.30�da sona erdi. Profesyonel bir firma tarafından görüntü ve ses olarak kaydedildi.
� Radyo Cumhuriyet�te TTB�nin son günlerdeki çalışmaları ve geleceğe ilişkin programını Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek telefon bağlantısıyla anlattı. İstanbul�daki su sorunları ve su istasyonlarının kapatılması ile ilgili gelişmeler Doç. Dr. Mithat Kıyak�ın katılımıyla işlendi.
� Marmara Bölgesi Tabip Odaları Çanakkale toplantısı. Oda Başkanımız Dr. Arıoğul�un temsilen katıldığı toplantıda sağlık bütçesi ve hekimlerin özlük hakları ile ilgili ortak çalışmalar konusu ele alındı.

18 KASIM 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� İşyeri Hekimliği kursları başladı. 221 hekimin katıldığı kurslar üçü Oda merkezinde, biri Harb-İş Sendikası Binasında olmak üzere dört sınıfta gün boyu devam eden dersler şeklinde yapılıyor. 9 gün süren kursların ilk Dr. Baripoğlu ve İşyeri Hekimliği Bürosu tarafından düzenlendi. İnternet Kongresi yapıldı. Düzenleme Komitesi�nde İstanbul Tabip Odası adına Dr. Nihal Dizdar�ın da yer aldığı Kongre�ye 500 kişi katıldı. Kongre sırasında bir Tabip Odası standı açıldı. Sağlıkla ilgili bir günlük özel bir oturum ve yarım günlük uygulamalı programın yer aldığı Kongre internetle ilgili kesimleri biraraya getirdi.
� Radyo Cumhuriyet�te bu hafta Dr.Ümit Şahin�in katılımıyla Çevre ve Sağlık sorunları ele alındı. Dr. Mithat Kıyak�ın düzenlediği Temel Sağlık Hizmetleri Komisyonu toplantısı yapıldı.
� İl Sağlık Platformu toplantısına Dr. Murat Fırat ve Dr. Mithat Kıyak katıldı. Özel sağlık kuruluşlarının reklamları gündeme getirildi.
� Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan ile sosyal tesisler için görüşme yapıldı. Oda Başkanı Dr. Arıoğul, Dr. Kürşat Yıldız, Dr. Turgut Adatepe ve Dr. Erdinç Ünal�ın katıldığı görüşmede Tabip Odası�nın düzenlemesiyle Boğazköy bölgesinde bir kültür ve spor kompleksi yapılması için alan ayrılması kabul edildi. Arazi bölgesinde inceleme yapıldı. Tıp kongrelerinin düzenlenebileceği, kapalı spor salonu, yüzme havuzu ve yaz okulu yanısıra gelecekte konaklama olanakları yaratılabilecek bu mekan için yaklaşık 10 dönümlük bir arazi ayrılması benimsendi. Kademeli olarak yapılacak bu inşaat için hekimler arasında bir seferberlik açılması planlandı. Bu arada Büyükçekmece�ye 5 km. uzaklıkta E-5 karayoluna yakın bir alanda 4 dönümlük bir arazinin öğrenci yurdu yapımı için daha önce projelendirildiği öğrenildi.

2 ARALIK 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� Endüstriyel Kirlilik ve Sağlık Sorunları Sempozyumu. Çevre İçin Hekimler Derneği ile birlikte düzenlediğimiz toplantı 21 Kasım günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu Salonu�nda yapıldı. Dr. Kıyak da bir tebliğ sundu. Çevre İçin Uluslararası Hekimler derneği Başkanı�nın katıldığı toplantı ilgiyle izlendi. Çevre İçin Hekimler Derneği�ne çok kişi üye oldu. Özellikle yurtdışından gelen katılımcılara 20 Kasım akşamı Tabip Odası�nda bir kokteyl verildi.
� Hasta yakınları tarafından uğradığı saldırıda parmağı kırılan Haydarpaşa Numune Hastanesi Beyin Cerrahisi Asistanı Dr. Mehmet Erşahin�in Üsküdar 2. Asliye Ceza Mahkemesi�ndeki duruşmasına Oda adına Av. Meryem Turan, Dr. Kürşat Yıldız, Hastane temsilcisi Dr. Neşe Karadağ katıldı. Duruşma, sanığın nüfus kaydının istenmesi ve sanık tanıklarının dinlenmesi için ertelendi.
� Basında Tabip Odası: Radyo Cumhuriyet�te Dr. Ümit Şahin�in katılımıyla çevre ve sağlık konusu işlendi. Ayrıca Radyo Cumhuriyet program yapımcılarından birinin yayın konuğu olduğu, iki hastanın telefonla katıldığı programda �Hasta hakları� konusu ele alındı, Dr. Kürşat Yıldız bu konudaki Oda görüşlerini anlattı.
� 99 Bütçesinden sağlığa daha fazla pay ayrılmasını ve sağlık hakkı talebini gündeme getirmek amacıyla Kadıköy İskelesi önünde düzenlenen basın açıklamasına çevre sağlık kurumlarında çalışan hekimler de katıldı. Üç TV kanalı (NTV, Kanal E, Kanal 9) ve çok sayıda gazete muhabiri tarafından izlenen açıklama sırasında �Artık yeter, sağlığımıza, emeğimize, geleceğimize sahip çıkalım� yazılı yaka kokartı taşındı. TTB�nin yayınladığı Tıp Dünyası dergisi�nden 500 adet halka dağıtıldı. Basın açıklaması, TV haber bültenlerinde ve gazetelerde fotoğraflı olarak yer aldı.
� İşyeri hekimliği kursları nedeniyle İstanbul�da işyerlerinin hekim çalıştırmaları gereği ile ilgili açıklamamız çok sayıda gazetede yer aldı.
� İnternet Kongresi sırasında yapılan internet anketine bir köşe yazarı yer verdi.
� Oda Başkanı�nın Sağlık Bütçesi ile ilgili yaklaşımlarımızı ifade eden makalesi Cumhuriyet Gazetesi�nin 2. sayfasında �Olaylar ve Görüşler� köşesinde yayınlandı.
� Genel Sekreter Dr. Yıldız, 26 Kasım günü Özgür Radyo Haber Bülteni�ne katılarak sağlıktaki özelleştirmeler ve hekimlik uygulamaları ile ilgili görüş bildirdi.

9 ARALIK 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� Asistan Gözüyle Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sempozyumu 29 Kasım günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumunda yapıldı 13 Eğitim kurumundan 93 hekim katıldı.
� Ayaktan Tedavi Kurumlarında anestezi uygulamasına iIişkin genelge hakkında iptal davası açıldı.
� SSK Göztepe Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi ve yeni yapılan bölümlerin açılış körenine Başkan Dr. Arıoğul ve Dr. Yıldız katıldı. Bakan Prof. Dr. Nami Çağan ve SSK Genel Müdürü ile yapılan görüşmede SSK�nın savunulması, kadro açığının karşılanması politikamız Dr. Arıoğul tarafından ayrıntılı olarak anlatıldı. Bakan Çağan, Odamızın denetim rolüne önem verdiğini belirtti.
� Aidat kampanyasında 2400 üye 24 milyar TL dolayında ödeme yaptı.
� Aralık ayı Temsilciler Kurulu toplantısına 130 üye katıldı. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı İlhan Selçuk�un �1923�ten günümüze Cumhuriyet� başlıklı söyleşisinin ardından yapılan toplantı sırasında Star TV�de AIDS hastalarının isimlerinin yayınlanması karşısında Başkan Dr. Arıoğul ve Dr. Baripoğlu�nun içinde bulunduğu geniş bir heyet TV Merkezi�ne giderek Odamızın tepkilerini anlattı. Yayının durdurulması uyarısında bulundu.
� Basında Tabip Odası: Asistan Sempozyumu Sabah�ta geniş ve fotoğraflı, 6 ayrı gazetede de haber olarak yer aldı.

16 ARALIK 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� Geçtiğimiz haftanın değerlendirilmesi:a)SSK Okmeydanı Hastanesi Acil Ünitesinin hizmete giriş töreninde Oda Başkanı Dr. Arıoğul bir konuşma yaptı. b)SSK eğitim hastanelerinde görev yapacak eğitimcilere tamsüre çalışmaları halinde 2000 dolar düzeyinde bir ücret verilmesi için SSK Genel Müdürlüğü ile görüşmelerde anlaşma zemini yakalanıyor. c)Sivil Toplum Kuruluşları Birliği temsilcileri ile birlikte DSP ve CHP il merkezleri ziyaret edilerek sosyal devlet anlayışı, irtica ve organize suç örgütleriyle ilişkili siyasi güçleri dışarıda bırakacak bir hükümet kurulması için ortak hareket edilmesi önerildi. d)Oda Başkanı hemen tüm özel sağlık kuruluşlarının yöneticileriyle bire bir görüşerek �Genç Tıbbiyeliye Destek Bursları� fonuna katkıda bulunmalarını istedi. Sözlü kabullenmelerin yanında üç hastane ve bir uzmanlık derneğinden yazılı taahhüt alındı. e)Hekimlik uygulamalarında son altı yıldaki sonuçlandırımamış dosyalar elden geçirildi. Gerekli işlemler yapılarak sonlandırıldıktan sonra 200 dosya ile ilgili çalışmaların sürdürülmesi gerektiği görüldü. Bu amaçla oluşturulan Hekimlik Uygulamaları Bürosu ilk toplantısını yaptı.

23 ARALIK 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� Dr. Arıoğul İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü�nün kayıt şenliğine katılan kuruluşlara teşekkür törenine katıldı. Akit Gazetesi bunu anlamlı bir başlıkla haber yaptı. Cumhuriyet�te de yayınlandı.
� Ege Üniv. öğrencisi Serkan Eroğlu�nun okulun tuvaletinde asılı bulunmasının ardından ailesinin ısrarıyla yapılan araştırma ve otopside kloroformla bayıltıldığı anlaşıldı. Ölüm yıldönümünde Eczacı Odası�nda 23.12.1998�de bir toplantı yapılacak. Toplantıya Dr. Yıldız ile ailesinin bir Adli Tabip talebi üzerine Oda�nın görevlendirmesiyle Dr. Şebnem Korur Fincancı katıldı.

30 ARALIK 1998 ODA ÇALIŞMALARI
� UDKK Genel Kurulu. 26 Aralık günü Odamız�da yapıldı. 20 uzmanlık derneği ve Ankara, İzmir, İstanbul Tabip Odalarının temsilcileri, TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Yeşim Kutsal toplantıya katıldı. Oda Başkanımızın hoşgeldin konuşmasının ardından Prof. Dr. Yücel Kanpolat Divan Başkanlığına, Doç. Dr. Umut Akyol ve Prof. Dr. Gülden Yılmaz Divan sekreterliklerine seçildiler.
� Prof. Dr. İskender Sayek�in Yeterlilik Kurulları Komitesinin hazırladığı şablon yönergeyi sunuşunun ardından, tartışma sırasında yapılan değişikliklerle yönerge kabul edildi.
� Tababet Uzmanlık Tüzüğü değişiklikleri sırasında izlenecek yol konusunda yapılan tartışmaların ardından son Tüzük Tasarısındaki ana maddelerin aynen savunulması, ekli çizelgede bütün derneklerin üzerinde anlaştığı eğitim sürelerinin uzatılması, uzmanlık dalları, yan dallar ve rotasyonlar konusunda ise tam bir uzlaşma sağlanana kadar şu anda yürürlükte olan hükümlerin aynen savunulması, bu konuda daha önce TTB Merkez Konseyi ve TTB-UDKK tarafından temsilci olarak belirlenen Dr. Baskan, Dr. Sayek ve Dr. Yıldız�a görev ve yetki verilmesi üç aleyhte oya karşı oyçokluğu ile kabul edildi.
� 5. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı�nın Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Sayek�in talebi doğrultusunda Ankara�da, 6. Kurultay�ın ise İzmir�de yapılması kararlaştırıldı.
� Oda Başkanı ve Genel Sekreteri İstanbul İl Defterdarı Akif Hamzaçebi�yi ziyaret ederek hazineye ait olup kuruluşlara kiralanmak istenen arsa ve binalarla ilgili bilgi aldı. Büyük kısmı işgal altında veya kirada olan bu gayrimenkullerle ilgili bilgiler gözden geçirilerek bazılarının araştırmaya değer olduğuna karar verildi.
� Basında Tabip Odası: Oda Başkanımızın katıldığı İdam cezaları konulu panel ile ilgili haberler. SSK konusunda Cumhuriyet Gazetesi�nde yayınlanan dizide İstanbul Tabip Odası görüşlerine yer verildi. Radyo Cumhuriyet�te �SSK Sağlık Hizmetleri� Cumhuriyet yazarı Saadet Uslu ve YK üyemiz Dr. Ongan�ın stüdyo konuğu olduğu, Dr. Faik Çelik, Dr. İrfan Gökçay, Dr. Hikmet Çevik�in ve iki yurttaşımızın telefonla katıldığı bir programda işlendi.

27 OCAK 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� KİGEM İstanbul toplantısı. 14 Ocak günü Petrol-İş Genel Merkezi�nde yapılan toplantıya Dr.Ongan ve Dr. Yıldız katıldı. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe�nin �İstanbul�un ulaşım sorunu ve 3. Köprü� konulu sunuşu Prof. İzzettin Önder�in başkanlık yaptığı toplantıda değerlendirildi.
� SSK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu�na plaket. 16 Ocak günü Odamızda yapılan bir törenle görevinden istifa ederek ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu�na bir plaket verildi. SSK Hekimleri Kolu adına Dr. İrfan Gökçay�ın sunuşunun ardından Oda Başkanı Dr. Arıoğul neden böyle bir tören düzenlediğini anlattı. SSK�nın İstanbul Tabip Odası açısından taşıdığı önem ve Kılıçdaroğlu�nun katkılarına değindi. Plaketi alan Kılıçdaroğlu ise SSK için yapabildiklerini, düşündüklerini, TTB ve İstanbul Tabip Odası�ndan aldığı desteği dile getirdi. Hekimlerle ilgili sorunları çözmeden SSK Sağlık hizmetlerinde ciddi bir düzelme beklenemeyeceğini belirtti. Törene SSK Sağlık İşleri Böge Müdürü Dr. Çevik, Müdür yardımcıları Dr. Hakan Uymam, Dr. Doğan Şahin, önceki Bölge Müdürü Dr. Faik Çelik, YK üyesi Dr. Yıldız, SSK Paşabahçe Hastanesi Başhekimi ve bazı SSK yöneticileri katıldı.
� İkitelli�deki Radyasyon kazası konusunda basın toplantısı. Dr. Kıyak�ın düzenlediği basın toplantısına Başkan Dr. Arıoğul, Çevre İçin Hekimler Derneği adına Dr. Ümit Şahin, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olarak Dr. Nihal Dizdar katıldı.
� Ergun Balcı�yı yitirdik. Tedavi gördüğü sırada geçirdiği beyin kanaması sonucu ölen Cumhuriyet Gazetesi Dış Politika yazarı Balcı için Cumhuriyet Gazetesi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önünde yapılan törene Dr. Yıldız katıldı, Dr. Arıoğul bir başsağlığı mesajı gönderdi.
� İlaçta Patent Kanal 9�da. 14 Ocak günü banda alınan yayına Türk Eczacılar Birliği Başkanı Mehmet Domaç, Genel Sekreterimiz Dr. Yıldız ve İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arıkan Canberk katıldı.
� Uğur Mumcu 24 Ocak�ta ölümünün 6. Yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Bu konuda bir basın açıklaması yapıldı. Cumhuriyet Yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk�a da gönderildi. Cumhuriyet Gazetesi önünde düzenlenen törene Dr. Rıfat Yücel katıldı.
� Basında Tabip Odası: Radyo Cumhuriyet�te �Uyuşturucu bağımlılığı� konusu Dr. Ali Nahit Babaoğlu�nun katılımıyla işlendi. SSK Eğitim Hastanelerinde tam süre çalışan şef ve şef yardımcılarına verilmesi kararlaştırılan ek ödeme artışları Dr. İrfan Gökçay�ın katılımıyla işlendi.
� Basın sağlık ödülleri yarışması Cumhuriyet�te haber olarak yayınlandı.

3 ŞUBAT 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Marmara Bölgesi Tabip Odaları toplantısı. 30 Ocak günü İzmit Otel Asya�da yapılan toplantıya Dr. Kıyak, Dr. Yıldırım Gülhan, Dr. Nezih Varol ve Dr. Yıldız katıldı. Kocaeli, Çanakkale ve Tekirdağ Tabip Odalarının başkanlık yaptığı üç oturum şeklinde gerçekleşen toplantıda sırasıyla �Hasta hakları, hekimlik uygulamaları, Onur Kurulu çalışmaları�, �Odaların örgütlenme sorunları� ve �İşyeri hekimliği konusunda karşılaşılan sorunlar� değerlendirildi. İstanbul�da hekimlik uygulamaları, Onur Kurulu çalışmaları ve 14 Mart hazırlıkları konusunda bilgi verdiğimiz toplantıda Dr. Nezih Varol da hekim hatalarının hukuki boyutu konusunda bir sunu yaptı. 7 Tabip Odası�ndan 37 kişinin katıldığı toplantıda geçtiğimiz günlerde tutuklanan Ankara Tabip Odası önceki YK üyesi Dr. Cumhur Akpınar ile ilgili kamuoyuna sunulmak üzere bir ortak metin hazırlanmasına karar verildi.
� İşyeri Hekimliği B tipi kursları. 30-31 Ocak günlerinde Odamızda yapılan kursa 30 hekim katıldı.

10 ŞUBAT 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� 14 Mart Hazırlıkları. 14 Mart günü Kent Orkestrası Konseri konusunda olumlu gelişme sağlandı. Ücretsiz olarak verilecek Konserde yer alacak program henüz belli olmadı. Sanatçı Hekimler Sergisi yine Basın Müzesi�nde yapılacak. 14 Mart töreni akşamı eski hekimlerin katılacağı bir yemekli toplantı yapılması kararlaştırıldı.
� Dr. Cengiz Çetin Voleybol ve Basketbol turnuvası. İstanbul Tıp Fakültesi temsilcilerinden Dr.Okan Falay ve İTF Spor Kulübü tarafından düzenlenen turnuva İstanbul Tabip Odası adına gerçekleştiriliyor. 10 Şubat�ta açılışı yapılacak. 5 Şubat tarihine kadar 24 takımın katılacağı belli olmuştu. Katılan hekim ve tıp öğrencisi sporculara birer fanila hediye ediyoruz.
� İstanbul Tabip Odası tanıtım filmi için ilk görüşme yapıldı. Daha önce temas kurduğumuz bir profesyonelin yapacağı düzenlemede Oda�nın tarihi, hekimliğin gelişimi, bugün yaşanan başlıca sorunlar, Oda�nın temel görüşleri, Oda hakkında önemli bilgiler ve projeleri �Geçmiş-bugün-gelecek� kurgusu içinde grafikler, kişisel görüş ve çekimlerin montajı ile bir tanıtım filmi haline getirilecek.
� Dr. Rıfat Yücel�in hekim ücretleri ile ilgili demeci Cumhuriyet�te yayınlandı.
� Vakıf Gureba Psikiyatri Klinik Şefi Doç. Dr. Sefa Saygılı�nın üfürükçülere hasta gönderdiği konusundaki habere ilişkin Oda görüşü Anadolu Ajansı�nın servisi ile birçok gazetede yer aldı. Konunun basında yer almaya devam edeceği görülüyor. 5 Şubat günü gündeme gelen bu haberle ilgili bir araştırmayı hızla yapmamız gerek.
� Radyo Cumhuriyet�te son Temsilciler Kurulu kararları ele alındı.
� Tababet Uzmanlık Tüzüğü müzakereleri. 12-14 Şubat tarihleri arasında Kızılcahamam Patalya Oteli�nde yapılan toplantıya Sağlık Bakanlığı müsteşar ve bürokratları, YÖK adına Prof. Dr. Aykut Erbengi ve Prof. Dr. Doğan Taner, TTB adına UDKK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Baskan, Prof. Dr. İskender Sayek ve Doç. Dr. Kürşat Yıldız katıldı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı�na bağlı Dr.Zekai Tahir Burak Doğumevi ve Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Başhekimleri, SSK Ankara Hastanesi İntaniye ve Dahiliye Kliniği Şefleri, Ankara, Gazi ve Celal Bayar Tıp Fakültesi Dekanları diğer katılımcılardı.

24 ŞUBAT 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� 14 Mart Tıp Bilim ve Hizmet Ödülü Jürisi. 16 Şubat günü yapılan ilk toplantıya Bilim Ödülü Jürisi�nden Dr. Orhan Ulutin, Dr.Haluk Eraksoy, Dr. Berrak Yeğen ve Dr. Özdemir Aktan, Hizmet Ödülü Jürisi�nden Dr. Atilla Ongan, Dr. Günseli Yılmaz, Dr. Nükhet Tüzüner ve Dr.Kürşat Yıldız katıldı. Ortak toplantıda bilim ödülü için 12, hizmet ödülü için 11 aday ön değerlendirme sonucunda sırasıyla yedi ve beşe indirildi. Çalışmaların özgünlüğü, sürekliliği, ulusal koşullarda yapılmış olması, geliştirici ve yenilikçi olması ve niceliği yönünden incelenmesi üzerinde duruldu. Özellikle bilim ödülüne aday olanların yayınlarının olmaması önemli bir eksiklik olarak görüldü.
� Yeni başvuru sekreteri ve Yeni Yayın Bürosu elemanı Metin Övet göreve başladı.
� Basında Tabip Odası:Sabah Gazetesi İstanbul ilavesi hastanelerle ilgili vatandaş şikayetlerini ele alan bir kampanya başlattı. Dr. Rıfat Yücel Erdal Bilallar�ı ziyaret ederek Odamızın yaklaşımlarını iletti. Görüşleri ardarda iki gün yayınlandı. Milliyet Gazetesi�nden Ayşegül Aydoğan�a hekim hataları, tıp eğitimi, Oda�nın çalışmaları ve Yüksek Sağlık Şurası�nın rolü konusunda görüş verildi. Yeni Yüzyıl�dan Sibel Güneş ile Tababet Uzmanlık Tüzüğü çalışmaları, hastane otoparkları ve vakıflar konusunu ele alan bir görüşme yapıldı.
� Radyo Cumhuriyet�teki Hekim Gözüyle programı hazırlığı ve sunuşuna Dr. Okan Falay da katıldı. Bu hafta Dr. Zeki Karagülle, Dr. Kürşat Yıldız ve Dr. Eriş Bilaloğlu�nun katılımıyla �İyi hekimlik� konusu işlendi. Dr. Tunç Çelebi programa telefonla katıldı.

14 MART 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� 14 Mart 1999 Sağlık Haftası Etkinlikleri:İstanbul Tabip Odası�nın düzenlediği geleneksel 14 Mart Sağlık Haftası Etkinlikleri bu yıl 13 Mart günü Pendik Kurtköy Sağlık Ormanı�ndaki �Ağaç dikme bayramı� ile başladı. Aynı gün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti�ne ait Basın Müzesi�nde Sanatçı Hekimler Sergisi açıldı. Bu yıl da Dr. Hayri Davas�ın düzenlemesini yaptığı sergide 43 hekimin resim, fotoğraf, karikatür ve şiirlerinden oluşan serginin açılışına kalabalık bir hekim topluluğu yanında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli ve Genel Sekreteri Turgay Olcayto da katıldı. 14 Mart sabahı Taksim Atatürk Anıtı�na çelenk konulması ile etkinliklere devam edildi. Son üç yıldır geleneksel hale gelen çelenk törenine İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Erzengin, Marmara Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Tözün, çeşitli hastanelerin başhekimleri ve hekimler katıldı. Prof. Dr. Orhan Arıoğul yaptığı konuşmada iyi hekimlik ve sağlık hakkı için topluma �elbirliği, gönülbirliği, güçbirliği� çağrısı yaptı. İyi hekimlik için temel koşullardan birinin barış olduğunu vurgulayarak insanların yaşamlarını hedef alarak politika yapan anayışları şiddetle kınadıklarını belirtti. Çelenk töreninin ardından Cerrahpaşa Oditoryumu�nda 14 Mart Töreni başladı. Başkan Arıoğul, açılış konuşmasında bu yıl aynı zamanda İstanbul Tabip Odası�nın 70. Kuruluş yılı olduğunu, Oda�nın sağlık hakkının herkes tarafından kullanılabilmesi için sürekli çaba gösterdiğini belirtti. 1961 Anayasası�nın sağlığı devletin temel görevleri arasında sayan maddesinin İstanbul Tabip Odası�nın önerisi üzerine şekillendiğini hatırlatarak, Oda�nın güçlenmesi için hekimleri elele vermeye çağırdı. Daha sonra kürsüye gelen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, Cumhuriyet Tarihi boyunca hekimlerin özverili çalışmalar yaptığını, önemli başarılar elde ettiğini, bugün sorunların çözümü için tıp eğitiminden başlayarak ciddi reformlar yapılması gerektiğini belirtti. Törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası bir konser verdi. Daha sonra da İstanbul Tabip Odası Tarihi�ni ve Oda çalışmalarını içeren 20 dakikalık bir film gösterisi yapıldı. Salonu dolduran hekimlerin ilgiyle izledikleri filmin ardından Tıp Bilim ve Hizmet ödülleri sahiplerine sunuldu. Her iki ödül için bazıları İstanbul dışından olmak üzere 12�şer adayın başvurması, Oda�nın ve ödüllerin saygınlığı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Tıp Bilim Ödüllerinin ilki Prof.  Dr. Cumhur Ertekin�e jüri Başkanı ve Klinik Gelişim Yayın Kurulu üyesi Prof. Dr. Orhan Ulutin tarafından sunuldu. Diğer Tıp Bilim Ödülü�nü kazanan Prof. Dr. Nefise Barlas Ulusoy, ödülü Oda Başkanı Prof. Dr. Orhan Arıoğul�un elinden aldı. Talassemi Hastalığı�na karşı bölgede yaptıkları sürekli çalışmalar nedeniyle Tıp Hizmet Ödüllerinin ilkini alan Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Ekibi�nin ödülünü, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu Muğlalı sağlık çalışanları adına İstanbul�a gelen Dr. Sema Yonguş�a verdi. İkinci Tıp Hizmet ödülü Prof. Dr. Keriman Güler Gürsu�ya Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp tarafından sunuldu. Prof. Gürsu konuşmasında �Estetik� değil �Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi� ile ilgilendiğini vurguladıktan sonra çalışmalarını ve 32 yıllık hekimlik yaşamını özetledi. Ödüllerin sunuluşunun ardından �Hocaların Hocası� 1924 mezunu Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp�e hekimlerim şükran duygularını belirtmek üzere hazırlanan gümüş plaket Oda Başkanı Prof. Dr. Orhan Arıoğul tarafından sunuldu. Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp bu sırada yaptığı konuşmada çıkar gözetmeksizin hekimlik yapmak, daha ileri gitmek için zaman zaman geçmişten dersler çıkarmak gerektiğini anlattı. 70 yılı aşan hekimlik yaşamı boyunca hastalara �Paran var mı?� diye sormaksızın hizmet etmeye çalıştığını vurgulayan Prof. Konuralp iyi hekimlik değerlerinin korunmasının önemine işaret etti. Meslekte 50 yılını doldurmuş hekimlere plaketleri Oda Başkanı Prof. Dr. Orhan Arıoğul ve önceki Sağlık Bakanlarından Dr. Mete Tan tarafından verildi. Dönem adına Dr. Tarık Minkari bir konuşma yaptı. 1958 mezunu 40 yıllık hekimlere plaketlerini Oda�nın önceki Başkanları Prof. Dr. Özdemir İlter ve Prof. Dr. Zeki Karagülle ile TTB Merkez Konseyi�nin önceki Genel Sekreterlerinden Dr. Mücahit Atmanoğlu verdi. Dönem adına konuşmayı ise Dr. Adnan Artukoğlu yaptı. 1973 mezunu 25 yıllık hekimlere sertifikalarını Oda Başkanı Prof. Dr. Orhan Arıoğul verdi. Dönem adına konuşmayı Dr. Kazım Sarı yaptı. Tören Oda Başkanı�nın kapanış ve teşekkür konuşmasıyla son buldu.
14 Mart yemeği akşam Hilton Oteli Balo Salonu�nda yapıldı. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı yemeğe ilerleyen saatlerde Rektör Alemdaroğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Erzengin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal ve önceki dekanlardan Prof. Dr. Nurettin Sözen de katıldı.
15 Mart günü SSK İstanbul Hastanesi�nde �SSK Poliklinik hizmetlerinin çağdaşlaştırılması� konulu panel yapıldı. Dr. Selim Sarı�nın yönettiği panelin konuşmacıları SSK İstanbul Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Aslan Kaygusuz, İstanbul Sağlık İşleri Müdürü Dr. Hikmet Çevik, SSK Okmeydanı Hastanesi Başhekimi Dr. İrfan Gökçay ve Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mithat Kıyak�tı. 15 Mart akşamı Sevinç Özgüner Toplantı Salonu�nda İstanbul Tabip Odası Tarihi Sergisi açıldı.
16 Mart akşamı İstanbul Tabip Odası�nın Kadıköy'deki lokalinde �Bestekar Hekimler Reçete�de� gecesi yapıldı. �Sağlıkta tanıtım ihlalleri� konulu panel 17 Mart günü Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Salonu�nda yapıldı. Panel sonrasında 14 Mart Sağlık Haftası nedeniyle verilen Basın Sağlık, Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet-Teşvik, Sevinç Özgüner Barış, Demokrasi ve İnsan Hakları ödülleri ile Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Ödülleri kazananlara verildi. Oda Başkanı Prof. Dr. Orhan Arıoğul�un yönettiği panelin konuşmacıları basın hukuku konusunda uzman Prof. Dr. Kayıhan İçel, Reklamcılar Derneği Koordinatörü Çetin Ziylan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Orhan Erinç, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu üyesi Dr. Yıldırım Gülhan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu�ndaki TTB temsilcisi Dr. Hakan Giritlioğlu idi. Panelde tanıtım ihlalleri konusunda caydırıcı önlemler üzerinde yoğunlaşıldı. Panelin ardından ödül töreni yapıldı. Bu yıl Sevinç Özgüner Barış, Demokrasi ve İnsan Hakları ödülüne layık görülen Dr. Cumhur Akpınar�a ödülü İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Orhan Arıoğul, Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Ödüllerini alan Dr. Yurdanur Baykal�a Dr. Haldun Sirer, Dr. Levent Karasulu�ya Dr. Nejat Yazıcıoğlu�nun eşi Hatice Yazıcıoğlu, Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet-Teşvik ödüllerine layık görülen iki sağlık ocağına Doç. Dr. Faik Çelik ve Dr. Halim Dinç ödüllerini verdiler. Basın Sağlık ödüllerini Saadet Uslu (Cumhuriyet), Gülay Demirtaş (Radikal), Perihan Mağden (Radikal), Necati Doğru (Sabah), Bilim ve Ütopya Dergisi, Radyo Cumhuriyet aldı. Jüri özel ödülünü ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına Başkan Yardımcısı Orhan Erinç�e İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Orhan Arıoğul verdi. Gece, ödül töreninin ardından verilen kokteylden sonra Üç Deniz Topluluğu�nun konseri ile son buldu.
18 Mart günü İstanbul Tabip Odası İnternet Kütüphanesi açılışı yapıldı. 19 Mart günü Dr. Cengiz Çetin anısına Basketbol ve Voleybol turnuvasının final karşılaşmaları yapıldı. Basketbol final maçında İstanbul Tıp Fakültesi takımını 71-66 yenen İstanbul Tabip Odası takımı birincilik kupasını İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kurdoğlu�nun elinden aldı. Voleybolda birinciliği İstanbul Tıp Fakültesi kazandı. Turnuvaya katılan kız basketbol takımına ise �Fairplay� kupası verildi. 19 Mart akşamı Lütfü Kırdar Sergi Salonu�nda yapılan Nilüfer Konseri�ne 1200 davetli katıldı. Nilüfer sahneye çıkmadan önce İstanbul Tabip Odası�nın hazırladığı �Hekimlerin 99 Bildirgesi� sinevizyon gösteri ile ekrana yansıtıldı. �İstanbul Tabip Odası 70 Yaşında� konulu kısa film gösterildi. �Cumhuriyet�in 75. Yılında Sağlık� konulu Karikatür Yarışması�nda sergilenmeye değer bulunan eserler 20 Mart günü Yerebatan Sarnıcı�ndaki Karikatürcüler Derneği�nde ziyarete açıldı. Aynı gün Şişli Etfal Hastanesi Konferans Salonu�nda �İnternetin Toplumsal Yaşamımızdaki Yeri� konulu panel yapıldı. Büyükçekmece�de panel ve 14 Mart yemeği:Dr. Erdinç Ünal tarafından düzenlenen panel, Kumburgaz�daki Marine Princess Otel�de yapıldı. Dr. Özcan Baripoğlu, işyeri hekimliği çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dr. Nihal Dizdar ise barkovizyon sunum içinde internet çalışmalarını anlattı. Son konuşmayı yapan Oda Başkanı Prof. Arıoğul; tıbbın gelişmesi, etik değerler ve iyi hekimlik konusunu gündeme getirdi.
� Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanlar Kurulu toplantısı 27 Şubat�ta yapıldı. İTÜ Makine Fakültesi�ndeki toplantıyı Dr. Ongan, Dr. Yıldız ve Dr. Kıyak toplantıyı izledi. Platformun ilkelerini benimsediğimizi, gücümüz ölçüsünde destek vereceğimizi belirttik.
� Sabah Gazetesi İstanbul ilavesi hastanelerle ilgili vatandaş şikayetlerini ele alan kampanyası sürüyor. Yanındaki sayfada sağlık ilanları yer alıyor.
� Star Gazetesi�nden Birsel Sancar ile 14 Mart Sağlık Haftası hazırlıkları konusunu ele alan bir görüşme yapıldı.
� Radyo Cumhuriyet�teki Hekim Gözüyle programının hazırlık ve sunuşuna Dr. Okan Falay da katıldı. Bu hafta Dr.Yıldırım Gülhan�ın katılımıyla �Hasta hakları� konusu işlendi. Dr.Tunç Çelebi bu hafta da programa telefonla katıldı.

7 NİSAN 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Diyarbakır Tabip Odası Başkanı�nın Tavşanlı�ya sürülmesi. Bu konuda Diyarbakır Tabip Odası�na dayanışma mesajı gönderildi. TTB�den alınan bilgiler internet ağımıza konuldu. Temsilcilere bilgi verilmesi için hazırlık yapıldı.
� Bursa Keles Sağlık Ocağı�na jandarma baskını, bir hekim ve hemşirenin dövülmesi. Bursa Tabip Odası�na dayanışma mesajı iletildi, basın açıklaması yapıldı, İçişleri ve Sağlık Bakanlarına birer mektup fakslandı.
� Siyaset Meydanı�nda �Sağlık�. Oda Başkanımız ve önerdiğimiz isimlerden Dr. İrfan Gökçay, Dr. Hikmet Çevik davet edildi. TTB MK Başkanı Dr. Füsun Sayek, Onur Kurulu üyemiz Dr. Erdinç Köksal�ın da katıldığı program 8 saate yakın sürdü. Hekimlerin ve katılımcıların genel izlenimleri konunun fazlaca dağıldığı ve özellikle �Dr. Babuna olayı�nın tartışılmasının çok zaman aldığı yönünde.
� Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından sağlık konusunda beklentilerimiz. İMOK�un 24 Mart günü yaptığı toplantıya Dr. Mithat Kıyak katıldı.
� Basında Tabip Odası: Radyo Cumhuriyet�te siyasi parti temsilcileri sağlık sorunlarına bakışları ve çözüm önerilerini anlattılar.
� İstanbul Tıp Fakültesi�nde Dekan baskını. Sabah Gazetesi�nin haberine göre acil bir hastaya müdahalede ihmali olan iki hekim, dekanın baskını sonrasında açığa alınıp haklarında soruşturma başlatıldı. Gazete, Tabip Odası�nın da soruşturma açacağını peşinen yazdı.

28 NİSAN 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Genç Tıbbiyeli Destek Bursları. Özel Hastaneler 57 öğrenciye burs taahhüt etti. Mayıs�tan itibaren 35 öğrenciye ayda 20 milyon TL burs verilecek. Yüzyüze görüşmelerle bu öğrenciler belirlendi.
� Ümraniye Cezaevi�nde ölüm. Bir tutuklunun ani ölümü ve koğuş arkadaşlarında bazı semptomlar ortaya çıkması, cezaevinde, avukatları ve yakınları arasında endişe yarattı. Üsküdar Savcılığı ve Cezaevi Hekimi ile görüşme yapıldı. Haydarpaşa Numune Hastanesi�nden gelen bir uzman hekimin inceleme yaptığı ve bazı kan örnekleri aldığı öğrenildi. Gelecek günlerde bir sağlık taraması yapılması konusunda savcı ve cezaevi hekimi ile görüşbirliği sağlandı.
� Radyo Cumhuriyet�te Seçim sonuçları, Altunizade Yurttaş İnsiyatifi ve Ulusal Aşı Günleri konuları Dr. Baripoğlu, Dr. Kıyak ve Yurttaş İnsiyatifi�nden Latif Şimşek�in katılımıyla işlendi.
� ATV�de Siyaset Meydanı�nda genel seçimlerin değerlendirildiği programa Odamızı temsilen Dr. Yıldız katıldı. Baro, Türk-İş, DİSK ve HAK-İş yöneticileri ile seçmenlerin ve çeşitli partilerin tabanından üyelerin katıldığı programda geceyarısından sonra iki kez konuşma olanağı buldu.
� Başkan Arıoğul organ nakli konusunda Shov TV�den Esra Kazancıbaşı ile görüşme yaptı.
� Dr. Erol Kışlaoğlu ile ilgili tanıtım ihlali iddiası hakkında Oda tutumunu belirten açıklamamız Kanal D�de yayınlandı.
� İstanbul Tabip Odası Seçimsiz Genel Kurulu Rapor taslağı hazırlanarak 25 Nisan gününden itibaren İnternet�e atıldı. Son eklemeler ve eleştirilerin ardından son hali verilip bastırılacak, en geç 29 Nisan günü postaya verilecektir. TTB�nin bastırıp gönderdiği Genel Kurul�u duyuran afişler İstanbul�a uyarlandı.

5 MAYIS 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bu yıl 1 Mayıs işçi konfederasyonları tarafından ayrı ayrı kutlanıyor. DİSK ve KESK Çağlayan Meydanında yapılan miting ile kutlandı. Mitinge İstanbul Tabip Odası diğer meslek Odaları ile birlikte katıldı. Kortejimizde 5-10 hekim ve 40 dolayında tıp öğrencisi yer aldı.

17 MAYIS 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Star TV�de viagranın heyet raporuna bağlı olarak satışa sunulması nedeniyle, heyet raporunun nasıl alındığına ilişkin sorulara yanıt verildi. Hekim kontrolünde kullanılması ve kalp damar sistemi rahatsızlıkları olanlar için yan etkileri olabileceği gözönünde tutularak halkın bu konuda yeterince bilgilendirilmesi için geçiş sürecinde Sağlık Bakanlığı�nın ihtiyatlı bir tutum izlemesinin anlayışla karşılanabileceğini belirttik.
� İstanbul Tabip Odası Tıp öğrencileriyle toplantı. Üç tıp fakültesinden üçer temsilcinin katıldığı bir toplantı yaptık. Bugüne kadar yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi alışverişi yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmaların biraraya getirilmesi ve bir arşiv oluşturulması, İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinde uygulanan anketin değerlendirilmesi ve aynı anketin Marmara Tıp öğrencilerine de uygulanması, bursiyer öğrencileri kapsayacak etkinlikler düzenlenmesi ve sonbaharda anket sonuçları ile tıp öğrencileri kolunu tanıtacak bir broşür hazırlanması kararlaştırıldı. Komisyon dönem başkanı ve sekreteri seçildi.
� Eğitim Hastaneleri eğiticileriyle toplantı. Roche Yemekhanesi�nde yemekten sonra Roche yapılan toplantıya 65 kişi katıldı. Şimdiye kadar yaptıklarımız içinde en geniş katılımlı toplantı oldu. Dr. Cengiz Çetin Tez Yarışması hakkında Dr. Yıldız, UEÇG raporları hakkında Dr. Ali Özyurt bilgi verdi. Vakıf Gureba Hastanesi Başhekimi Dr. Nail Erhan ise hastane ile İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan afiliyasyon protokolü hakkında konuşma yaptı. Daha sonra Dr. Yıldırım Çınar eğitim hastanelerinini akademi formülüyle yüksek öğrenim statüsüne kavuşmasını, bu amaçla Anayasa�nın 132. Maddesinde �Bakanlıklar kendi alanlarıyla ilgili uzman yetiştirmek üzere akademiler kurabilir� şeklinde bir cümle eklenmesi için girişimde bulunulmasını önerdi. Bunun ardından yapılan tartışmalarda eğitim hastanelerinin kimlik arayışı, geleceğin belirsizliği ve sık müdahaleler nedeniyle düşündüğümüzden daha duyarlı olduğu ortaya çıktı. Özlük hakları, eğitim kurumlarının statüsü ve eğitim sorunları hakkında 20�ye yakın kişi söz alarak konuştu. Sürekli bir komite kurulması kararlaştırıldı. Akademi statüsü altında eğitim hastanelerinin biraraya gelmesi, İstanbul Tabip Odası�nın bu gelişmeye önayak olması üzerinde birleşildi. 27 Mayıs günü yapılacak ikinci toplantıya kadar önerileri somutlaştırmak ve iletişimi sağlamak üzere her hastaneden bir asıl bir yedek iki kişi belirlenmesi kabul edildi. Bu komitede yer alacak gönüllüler isimlerini yazdırdı.
� Kartal Eğitim Hastanesi yangını sonrası yardım kampanyası. Hastane yönetimi hastanenin kısa sürede hizmet ve eğitim işlevine dönebilmesi için Tabip Odası�nın önayak olacağı bir kampanya ile 12 ameliyathanenin tıbbi donanımının sağlanmasını talep etti. Tahmini tutarı 1.5 trilyon TL. Hedeflenen süre ise 3 ay. Hastane temsilcilerimizin içinde yer aldığı bir komite oluşturuldu.

26 MAYIS 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Radyo Cumhuriyet�te PTT Hastanesi�nin özelleştirilmesi işlendi.
� İstanbul Tabip Odası Tıp öğrencileriyle toplantı. Üç tıp fakültesinden üçer temsilcinin katıldığı toplantı 21 Mayıs günü yapıldı.
� Eğitim Hastaneleri Klinik Şefleri Komisyonu toplantısı. Geçen hafta yapılan toplantıda alınan karar gereği görevlendirilen Komisyon toplantısına Dr. Kürşat Yıldız ve UEÇG Sekreteri Dr. Ali Özyurt katıldı. 19 Mayıs günü 15 klinik şefinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Dr. Yıldırım Çınar tarafından hazırlanan ön rapor tartışıldı.
� Farklı kurumlara bağlı Sağlık Bakanlığı, SSK, Posta İşletmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü) hastanelerinin aynı akademi çatısı altında toplanmasının nasıl sağlanacağı,
� Şu an değişik statüler ve konumlarda olan eğiticilerin yeni durumda konumlarının ne olacağı ve fakültelerle eğitim hastaeleri arasında nasıl bir eşdeğerlik sağlanacağı,
� Eğitim Hastanelerinin yönetimlerinde değişiklik önerisinin netleştirilmesi,
� Akademi statüsünün sağlık hizmetlerine, eğitimin niteliğine olumlu katkılarının neler olacağı konularının detaylandırılması,
� 27 Mayıs perşembe günü tüm klinik şeflerinin çağrılı olduğu toplantının Vakıf Gureba Hastanesi�nde saat 10.00�da yapılması kararlaştırıldı.
� 23 Mayıs Sevinç Özgüner�in ölüm yıldönümü. Mezarı başında yapılan anmaya katılmayı ve 1 Haziran günü Temsilciler Kurulu toplantısı öncesi Dr. Erdal Atabek veya Şükrü Güner�in bir konuşma yapmasını kararlaştırdık.
� PTT Hastanesi�nin kiraya verilmesi. Basında çıkan haberlerin doğru olduğu anlaşıldı. Haber-Sen Sendikası�nın Hastane bahçesinde yaptığı toplantıya temsilen katıldık. Daha sonra Hastane hekimleriyle yapılan toplantıda bir yandan Hastane�nin elden çıkarılmasına karşı çıkarken diğer yandan eğitim ve hizmet yönünden geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Hastane temsilcilerinin içinde yer aldığı bir komitenin kısa sürede altyapı, hukuki durum, sorunlar ve çözüm önerilerini ele alan bir rapor hazırlaması kararlaştırıldı. Özel Maltepe Üniversitesi�nin el koymaya çalıştığı Hastane, ağaçlık geniş arazisi ve gelişmiş teknik donanımı bakımından gerçekten iştah kabartıcı.
� Ayaktan tedavi kurumlarında anestezi uygulaması hakkında açtığımız davada yürütmeyi durdurma. Geçen yıl açtığımız davada, Danıştay 10. Dairesi yönetmelikle düzenlenmesi gereken bu konunun genelgeyle düzenlemeyeceği gerekçesiyle 29.4.1999 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.

2 HAZİRAN 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Basında Tabip Odası. Radyo Cumhuriyet�te Dünya Sigarasızlık günü Prof. Dr. Elif Dağlı�nın katılımıyla işlendi.
� Kartal Eğitim Hastanesi yangını sonrası yardım kampanyası için basın toplantısı. Hastane Başhekimi ve yardım komitesi üyelerinin katıldığı toplantıda yangınla ilgili bir dia gösterisi sunuldu. Flash TV, Anadolu Ajansı, Zaman gazetesi muhabirleri izledi. İş Bankası başta olmak üzere bir dizi görüşme yapılması, ilk 15 gün basına dönük tanıtım yapılması kararlaştırıldı. Dr. Rıfat Yücel basınla ilişkilerin düzenlenmesi görevini üstlendi.
� Cezaevlerinde sağlık taraması. Bu amaçla Dr. Arıoğul ve Dr. Yıldız İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı�nı ziyaret etti. Üsküdar C. Başsavcısı ile telefon görüşmesi yapıldı. Bu konuda katkıya hazır olduğumuz yazılı olarak da iletildi. Başsavcı teklifimizi değerlendireceğini ve Adalet Bakanlığı�nın görüşünü de alacağını belirtti. Aynı görüşmede frekans karıştırıcılar konusunda Atom Enerji Kurumu�ndan görüş aldıklarını ve sağlık açısından risk oluşturmadığını öğrendiklerini belirtti.
� Eğitim Hastaneleri Klinik Şefleri toplantısı. 13 Mayıs günü yapılan toplantıda alınan karar gereği 27 Mayıs�ta Vakıf Gureba Hastanesi�nde yapılan toplantıya Dr. Kürşat Yıldız, Dr. Haluk Eraksoy ve UEÇG Sekreteri Dr. Ali Özyurt katıldı. 48 klinik şefinin katıldığı toplantıda Dr. Yıldırım Çınar tarafından hazırlanan ön rapor tartışılarak benimsendi.
� Alınan kararların katılımcıların isimleri ve daha sonra buna katılacak imzalarla Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı�na iletilmesi kararlaştırıldı.
� 12-13 Haziran günlerinde Ankara�da yapılacak 5. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı�na katılacaklar belirlendi.
� Vekillerin şefliğe atanmalarına karşı Tabip Odası�nın dava açması talep edildi. Şef yardımcılarının başhekimliğe atanmaları konusundaki şeflerin rahatsızlıklarının Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı�na iletilmesi kararlaştırıldı.
� Marmara Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı. Bursa�da yapılan toplantıya İstanbul adına Dr. Kürşat Yıldız katıldı. Tabip Odaları ile medya ilişkisi, Tabip Odalarının kendi içinde, üyeleriyle, diğer tabip odaları ve Merkez Konseyi ile iletişimi gündemdeki konulardı. TTB Büyük Kongresi gündeme alınarak tartışıldı. TTB Özel poliklinikler Yönergesi, TTB Soruşturma ve Disiplin Yönetmeliği�nin Kongre�de gündeme alınacağı belirtildi.
� Tekirdağ Tabip Odası�nın 7 üyeyle katıldığı toplantıya Çanakkale Tabip Odası, Kocaeli Tabip Odası Başkanları da katıldılar. Bursa Tabip Odası yöneticilerinden 10 kişi vardı.
� Oda temsilcileri özellikle ulusal basınla ilişkiler konusunda TTB MK yanısıra İstanbul Tabip Odası�na görev düştüğünü vurguladılar. Toplantıyı 3 ayrı yerel TV izledi.
� Sekreteryanın eğitimi konusunda ortak bir çalışma yapılması, Ankara�da iki günlük bir toplantı düzenlenmesi benimsendi.
� TTB Genel Yönetim Kurulu Diyarbakır toplantısı deklarasyonu tartışıldı.

7 HAZİRAN 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Basında Tabip Odası. Radyo Cumhuriyet�te Epilepsi ile Savaş Haftası Prof. Dr. Esat Eşkazan�ın katılımıyla işlendi. Promosyonlarla ilgili soruşturmalar konusu Milliyet�te haber oldu. Dr. Yıldız Kanal D�ye Hastane Reklamları konusunda demeç verdi. Beşiktaş Kulübü�nün yabancı futbolcuların sağlık kontrolü konusunda kulüp doktorunun kararına itibar eden tutumunu destekleyen mesajımız Fanatik ve Evrensel gazetelerinde haber oldu!
� Kartal Eğitim Hastanesi yangını sonrası yardım kampanyası için Vali ile görüşme. Vali Erol Çakır, görüşme sırasında Sağlık Bakanlığı�na Hastane için planlanan işlerin başlanması konusunda yazı yazılması ve Haydarpaşa Numune Hastanesi�nden kullanılmayan bazı cerrahi malzemenin aktarımı konusunda idari çözüm bulunması için İl Sağlık Müdürlüğü�ne talimat verdi. Ayrıca kampanyaya anlamlı bir maddi katkı yapma sözü verdi. İş Baknası Genel Müdürlüğü�nün kampanya belli bir aşamaya geldiğinde katkı yapma kararı aldığı öğrenildi.
� Basında Tabip Odası: Radyo Cumhuriyet�te �sağlıkta kalite� konusu Prof. Dr. Feyza Erkan�ın katılımıyla işlendi. İstanbul�daki kamu hastanelerinin elden çıkarılması Cumhuriyet�te haber oldu. Dr. Yıldız�ın hiperbarik oksijen tedavisi yapılan merkezler için bir yönetmelik çıkarılması ve kamu kurumlarına yatırım yapılması konusundaki demeci Kanal D haber bülteninde yayınlandı. İstanbul�daki içme sularının temizliği konusunda Dr. Kıyak tarafından yazılan basın açıklaması basına sunuldu.
� İstanbul Üniversitesi mezuniyet şenliği yapıldı. Bu şenlik sırasında açılan Tabip Odası standında yeni mezunlar için hazırlanan bir tanıtım broşürü dağıtıldı. 2000 adet basılan broşürün öncelikle yeni mezunlara ve üye olmamış genç hekimlere ulaştırılması ve üye olmaya davet edilmeleri planlandı.
� Temsilciler Kurulu kararları. 6 Temmuz günü toplanan TK�nun aldığı kararlar üzerine, Dr. Nur Birgen hakkındaki meslekten men cezasının uygulanması konusunda Adalet Bakanlığı�na yazı yazıldı. Basın açıklaması yapıldı.

28 TEMMUZ 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Mezarda emekliliğe ve % 20 lik zamlara karşı miting Ankara�da yapıldı. İstanbul Tabip Odası�nı temsilen 15 hekimin yer aldığı mitingde TTB kortejinde 100 kişi vardı. 150 bin kişinin katıldığı miting sırasında Kızılay Meydanı tamamen dolmuştu. Sıcak bir havada yapılan mitingde 15 kuruluş adına Türk-İş Başkanı Bayram Meral konuştu. 17 hekimin yine bir kısmı gelmezken, Makine Mühendisleri Odası�nın organizasyonundaki aksaklık nedeniyle gelip de yer bulamayan arkadaşlar oldu.
� Basında Tabip Odası: SSK İstanbul Hastanesi�nde hekimlere dönük saldırılar ve basının tutumu konusundaki basın açıklamasına kalabalık bir katılım oldu. Basında yer aldı. Radyo Cumhuriyet�te bu hafta programı Dr. Okan Falay sundu. Spor hekimliği ve sporcu sağlığının konuşulduğu programa Dr. Gökhan Metin konuk olarak,.Cumhuriyet spor yazarı Arif Kızılyalın telefonla katıldı. Kanal 6�da Dr. Stress�in hekim hatalarıyla ilgili olarak düzenlediği programa telefonla Dr. Nedim Şendağ ve Dr. Yıldız da katıldı.�Aspirin davası�, böbrek çalınması, dikiş sökülmesi olayı gibi olayların tartışıldığı programın tabip odasını ve hekimleri meslektaşlarının hatalarını görmezden gelmekle eleştirilmesi üzerine önce Dr. Şendağ, daha sonra da Dr. Yıldız telefonla Oda çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Av. Burhan Apaydın bu müdahaleler üzerine TTB ve tabip odalarına yönelik ağır eleştirilerde bulunmaya devam etti.
� Basın özgürlüğü günü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti�nin resepsiyonuna Dr. Arıoğul Odamızı temsilen katıldı.
� Huzurevi projesi. Kemerburgaz yakınlarındaki arazinin değerlendirilmesi için Dr. Arıoğul, Dr. Yıldız, Dr. Sedat Ongan ve Türk Hekimler Vakfı Başkanı Dr. Salih Osmanoğlu�ndan oluşan bir heyetle yapılan ziyarette özellikle su sorununun böyle bir proje için engel olabileceği düşünüldü. Ulaşımın zorluğu, deniz kıyısını istila etmiş maden ocakları ve kömür şirketlerinin konumu oldukça geniş ve güzel bir alanda konumlanmış olan arazinin değerini gölgeliyor.

4 AĞUSTOS 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Mezarda emekliliğe ve % 20�lik zamlara karşı uyarı eylemi. TTB�nin aldığı karar uyarınca 29 Temmuz Perşembe günü 11.00-12.00 arasında yapılması planlanan uyarı eylemi nedeniyle Haydarpaşa numune Hastanesi�nde bir basın açıklaması yapıldı. Ankara�da 15 örgütün ortak çalışmalarında bazı pürüzler çıktığı görüldü. TTB Merkez Konseyi bir değerlendirme yapmak üzere Oda başkan veya temsilcilerini Ankara�ya çağırdı.
� Basında Tabip Odası: Dr. Cengiz Çetin Tez Yarışması sonuçları açıklandı. Cumhuriyet�te haber olarak yer verildi. Zaman Gazetesi İTO internet sayfası ile ilgili olarak verdiği haberle ilgili düzeltme talebimizi kısmen yerine getirdi. 30.7.1999 günü Hürriyet�te İstanbul Belediyesi�nde Odamızca yetki verilen hekimlerin işyeri hekimi olarak görevlendirilmediği ve ücretlerinin kesildiğine ilişkin bir haber yer aldı. Radyo Cumhuriyet�te bu hafta program, Uluslararası Tahkim Anlaşması Gaye Yılmaz�ın katılımıyla işlendi. Öğrenci bursları ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı.

11 AĞUSTOS 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Mezarda emekliliğe ve %20�lik zamlara karşı çalışmalar. SSK Süreyyapaşa Hastanesi�ne Pazartesi günü ziyaret yapılarak Oda görüşleri iletildi. 30 hekimin katıldığı toplantıda sağlık kuruluşlarının çalışmalarının düzenli olarak Oda tarafından yayınlanması önerildi. Salı günü SSK İstanbul Hastanesi�ndeki toplantıya 50 hekim katıldı. SSK Göztepe Hastanesi yeni başhekimi Dr. Hasan Erbil�i Genel Sekreter ziyaret etti.
� Organ Nakli Yasası ve Kemik İliği Nakli Merkezi ve Doku Bilgi Bankası Yönetmeliği hakkında görüş. Etik Kurul ve Onur Kurulu üyelerinin görüşleri alınarak Dr.Arıoğul�un görüşlerine eklenerek TTB Merkez Konseyi�ne bildirildi. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği�nden görüş gelmedi.
� Tıp Öğrencileri Kolu Yaz Kampı. Tekirdağ Kıyıköy�deki kamp 7 Ağustos günü başladı.
� Basında Tabip Odası: Radyo Cumhuriyet�te bu hafta programı, Akılcı İlaç kullanımı Eczacı Odası Başkanı Erkan Önsel�in stüdyoda, SSK eski Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu ve Dr. İrfan Gökçay�ın telefonla katılımıyla işlendi. CNN Türk kanalı için Dr. Yıldız, özel hastanelerin düzenlediği kampanyalarla ilgili demeç verdi.

18 AĞUSTOS 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Sosyal güvenlik yasa tasarısı, uluslararası tahkime ilişkin Anayasa değişikliklerine karşı çalışmalar.
� 9 Ağustos SSK Süreyyapaşa Hastanesi�ne ziyaret. 30 hekimin katıldığı toplantıda sağlık kuruluşlarının çalışmalarının düzenli olarak Oda tarafından yayınlanması önerildi.
� 12 Ağustos Perşembe İstanbul Erkek Lisesi önünde Emek Platformu İstanbul temsilcileri ile birlikte, uluslararası tahkime izin veren yasalar ve sosyal güvenlik yasası hakkında basın açıklaması yapıldı. SSK Göztepe Hastanesi�nde, sosyal güvenlik yasa tasarısı konulu toplantıya 25 kişi katıldı.
� 13 Ağustos Cuma iş bırakma eylemleri. Birçok hastanede poliklinik hizmetleri yapılmadı. Kadıköy ve Saraçhane�de daha çok Türki-İş, DİSK ve KESK�e bağlı işçi ve memurların katıldığı gösteriler yapıldı. Buna rağmen TBMM tahkime ait Anayasa değişikliğini 440 dolayında oyla kabul etti. Sosyal güvenlik yasa tasarısı görüşülmeye başladı. Emek Platformu�nun benimsemediği hükümler iktidar partilerinin oylarıyla kabul edilmeye başladı. Tahkim Yasası�nın yürürlüğe girmesi üzerine �Unutmayacağız. Takipçisi olacağız� başlıklı bir basın açıklaması yapıldı.
� SSK�da ucuz-eşdeğer ilaç uygulaması. İstanbul Eczacı Odası�nın11 Ağustos günü düzenlediği basın toplantısına SSK eski Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu ile Dr. Kürşat Yıldız katıldı.
� Basında Tabip Odası: Radyo Cumhuriyet�te bu hafta �Hekim Gözüyle� programı, Uluslararası tahkim konusunu Bergama köylüleri adına Sabahat Gökçeoğlu�nun katılımıyla işlendi.
� Flash TV�de Özel Sağlık Kuruluşları Birliği Derneği Başkanı Dr. Doğan Birgül ve Dr. Yıldız�ın katılımıyla işlenen özel hastanelerin sorunları, Giray Duda�nın hazırladığı Ekonomik Panorama programında yayınlandı.
� Dr. Cengiz Çetin Asistan tez yarışması sonuçları Cumhuriyet Bilim Teknik ekinde haber olarak yer aldı.
� ICMAS-KO5 toplantısının İstanbul�a getirilmesi. İEİS Başkanı ve YK üyeleri ile 5 ilaç firmasının genel müdür ve yetkili temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısı 12 Ağustos günü Odamızda yapıldı. Katılımcılar Oda�nın ve KLİMİK Derneği Genel Sekreteri Dr. Eraksoy�un çabalarını överek Kongre�nin İstanbul�a alınması yönünde ısrarlı olduklarını, ilaç firmalarının Türkiye temsilcileri kendi merkezlerine, İEİS Başkanı Kaya Turgut ise tüm ilaç firmalarına bu konudaki görüş ve taleplerini ilettiklerini belirttiler. Yazışmaların birer örneğini sundular. Toplantının tekrar İstanbul�a alınması için ısrarlı olunması, gerekirse görüşmelerde bulunmak üzere düzenleyicilerin Türkiye�ye davet edilmeleri; diğer tıbbi toplantıların benzer durumlarla karşılaşmamaları için Oda, uzmanlık dernekleri ve İEİS arasında işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Prof. Dr. Erdal Akalın kendi adına Kongre düzenleyicileriyle temas kurma görevini aldı. Sözlü temas kurduğunu ve ayrıca toplantıda alınan kararı ilgililere yazılı olarak ilettiğini ertesi gün bildirdi.

2 EYLÜL 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� 15-20 Eylül İstanbul Üniversitesi kayıtları sırasında stand açıldı.
� TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 4 Eylül günü yapıldı.
30 EYLÜL 1999 ODAÇALIŞMALARI
� İstanbul İl Afet Planı. Valilik ile yapılan görüşmelerin ardından hazırlanmış olan planın sağlık hizmetleri ile ilgili bölümü hakkında Dr. Arıoğul, Dr. Kıyak, Dr. Ongan ve Dr. Yıldız�ın ortaklaşa hazırladıkları metin Valiliğe iletildi.
� Yalovalı hekimlere mektup. Deprem sonrası mağdur olan hekimleri desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren bir mektup gönderildi. Zarar tespit çalışmaları için bilgi istendi.
� İşyeri Hekimliği B Tipi Kursu. 25-26 Eylül�de yapılan kursa 141 işyeri hekimi katıldı
� İstanbul Eczacı Odası Genel Kurulu. 25 Eylül günü yapılan toplantıya Dr. Baripoğlu Odamızı temsilen katılarak bir konuşma yaptı. Cumhuriyet Gazetesi�nin 26.9.99 Pazar günü sayısında konuşmadan alıntı yapıldı.
� TTB-UDKK Genel Kurulu. 25 Eylül günü Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji Binası�nda yapılan toplantıya 50 üye ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek katıldı. Genel Sekreterliğe Dr. Kürşat Yıldız seçildi.
� Basında Tabip Odası: Milliyet Gazetesi�nde yayınlanan �Deprem eki�nde İstanbul Tabip Odası�nın hazırladığı 25 altın kurala tam sayfa olarak yer verildi. Radyo Cumhuriyet�te �Deprem paniği, nedenleri ve mücadele yolları� Doç. Dr. Ali Nahit Babaoğlu�nun katılımıyla işlendi.

6 EKİM 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Depremle ilgili TTB çalışmaları. 2 Ekim günü İzmir�de yapılan toplantıda Odamızı Dr. Baripoğlu ve Dr. Nadi Bakırcı temsil etti.
� Deprem sonrası meslek odalarının değerlendirmeleri. 2 Ekim günü Mecidiyeköy Kültür Merkezi�nde yapılan toplantıda Odamızı temsilen Dr. Yıldız katılarak bir konuşma yaptı. Jeoloji Müh. Odası Başkanı Yrd. Doç. Oğuz Gündoğdu�nun depremle ilgili sismik çalışmalar ve deprem olasılıkları konusunda açıklama yaptı. Hazırlığını Dr. Baripoğlu�nun yaptığı ortak metni İMOK adına Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere okudu.
� 3 Ekim Pazar günü �Hekim Gözüyle� programı değerlendirme toplantısı yapıldı.
� Milliyet Gazetesi ile doktor reklamları konusunda bir danışmanlık sözleşmesi hazırlandı.
� Yalovalı hekimlerin hasar tespiti. Deprem sonrası mağdur olan hekimleri tespit amacıyla hazırlanan formlar Yalova Temsilcimiz Dr. Tayfun Kavasoğlu�nun çabalarıyla doldurularak Odamıza iletildi.
� Basında Tabip Odası: Cezaevlerindeki olaylar ile ilgili basın açıklamamız Cumhuriyet�te yayınlandı. Radyo Cumhuriyet�te �Adli otopsiler� Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, �Şeflik atamaları� Dr. Yıldız�ın katılımıyla işlendi.
� AKUT�la görüşme.

13 EKİM 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Vardiyalı çalışma sistemi ile ilgili basın toplantısı 8 Ekim günü yapıldı. Vardiyalı çalışma sistemi hakkındaki görüşümüz aynı zamanda Sağlık Bakanı�na da gönderildi.
� TTB-UDKK Yürütme Kurulu toplantısı Ankara�da yapıldı. YK Başkanlığa Prof. Dr. Semih Baskan�ı, Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Serhat Ünal, Muhasip üyeliğe Doç. Dr. Raşit Tükel seçildi. Yürütme Kurulu çalışma düzeni, iki yıllık çalışma programı, şef ve şef yardımcılığı atamaları, eğitim hastanelerinde vardiyalı çalışma sistemi gündeme alındı.
� TTB İşyeri Hekimliği Kolu toplantısı Ankara�da yapıldı.
� Özel hastane başhekimlerine, ekonomik kriz gerekçesiyle hekim ücretlerinde ortaya çıkan sorunlar ve sözleşmeli çalışma önerimiz hakkında bir mektup gönderildi.
� Özel sağlık kuruluşları Yönetmelik Taslağı görüş almak amacıyla Sağlık Bakanlığı�ndan TTB Merkez Konseyi kanalıyla Odamıza geldi. Taslak daha önce Bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile büyük ölçüde benzerlik taşımaktadır. Taslak hakkında 11 Ekim�e kadar görüş istenmektedir. 29 Eylül günü TTB Merkez Konseyi�ne, 6 Ekim günü de Odamıza ulaşmış bulunmaktadır!
� Basında Tabip Odası: Radyo Cumhuriyet�te Hekim Gözüyle programında �Hekimlere güven azalıyor mu?� sorusuna yanıt veren 16 hekimin telefonla katıldığı bir program yapıldı.

20 EKİM 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� İşyeri Hekimliği A kursu üç ayrı otelde dört salonda başladı.
� Satranç Turnuvası�na İstanbul Tabip Odası takımı da katıldı.
� Depremzede öğrencilere burs. 8 öğrenci ile yapılan toplantıda ayda 30 milyon TL burs verilmesi kararlaştırıldı.
� Klinik ve laboratuvar şeflerine, şef atamaları ve eğitim hastanelerinde vardiyalı çalışma sistemi konusunda bir mektup gönderildi.
� Ayaktan Tanı ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları hakkındaki Yönetmelik taslağı ile ilgili görüşümüz TTB Merkez Konseyi�ne iletildi. Avukatımız Meryem Turan da kapsamlı bir rapor hazırladı.
� SSK�da 18.000 yeni kadronun kullanımı konusunda SSK Hekimleri Komisyonundan görüş istendi.
� Basında Tabip Odası: Radyo Cumhuriyet�te �Vardiyalı çalışma sistemi� Dr. Cuma Kılıçkap�ın stüdyoda, Haydarpaşa ve Şişli Etfal temsilcilerinin telefonla katılımıyla işlendi.

27 EKİM 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� 30 Ekim Cumartesi, Kentlerde Temel Sağlık Hizmetleri (PHK Kongresi, Dr. Kıyak)
� Ahmet Taner Kışlalı öldürüldü. Basın bildirisi yayınladık. Cumhuriyet ve ADD�ye mesaj gönderdik. Cumhuriyet�e bir ilan verdik. Cumhuriyet İstanbul Merkezi�ne başsağlığı ziyaretinde bulunduk. Alev Coşkun�a taziyelerimizi ilettik. Cumartesi günü Ankara�da yapılan törene YK üyeleri Arıoğul, Ongan, Yıldız, Baripoğlu, Eraksoy da katıldı. İstanbul�daki törene çelenk gönderdik. Dr. Yücel törene katıldı.
� İşyeri Hekimliği A kursu pazar günü yapılan sınavlarla bitti.
� Satranç Turnuvası�nda İstanbul Tabip Odası takımı ilk maçını 4-0 kazandı.
� Deprem bölgesine ziyaret. YK üyeleri Arıoğul, Yıldız, Baripoğlu İzmit TTB Koordinasyon Merkezi�ne uğradıktan sonra Gölcük, Saraylı, Halıdere ve Yalova�yı ziyaret etti.
� Gölcük Devlet Hastanesi Bahçesi�nde bulunan TTB Koordinasyon Merkezi ziyaret edildi.
� Saraylı�da kurulu 1000 kişilik çadırkentte Odamızca kurulan çadırda yine bölge dışından gelen sağlık çalışanlarının hizmet verdikleri görüldü.
� Halıdere�de çevre sağlığı hizmetleri konusunda Belediye�nin yeterli etkinlikte olmadığı belirtildi.
� Yalova�da Devlet Hastanesi Başhekimi, Sağlık Müdürü Yalova Temsilcimiz Dr. Tayfun Kavasoğlu ile birlikte ziyaret edildi. Yalovalı hekimlerle görüşmede; �Öncelikle ölen veya yakınlarını yitiren hekimlerle dayanışma sağlanması �Depremzede hekimlerin çocuklarının eğitimine yardım edilmesi �Yalnızca muayenehane geliriyle yaşayan hekimlere yardım edilmesi �Diğer yardımların Temsilcilerden oluşan bir komitenin yönlendirmesine göre karara bağlanması üzerinde birleşildi. Yalova�ya düzenli ziyaretler yapmak üzere ilden ayrıldık.
� Temsilcimizden aldığımız bilgiye göre Yalova�da 6 ayrı çadırkentte 1300 çadır bulunuyor. Bu çadırkentlerin her birinde 4 hekim, 6 hemşire, bir hizmetli, bir çevre sağlığı teknisyeninden oluşan sağlık ekipleri görev yapıyor. Yalova�ya dışarıdan gelen hekim sayısı konusunda doğru bir planlama yapılmadığı, gelenlerin motivasyonunun iyi olmadığı görülüyor.
� Basında Tabip Odası: Radyo Cumhuriyet�te �Afetlerde sağlık hizmetleri için planlama� Dr. Arıoğul�un stüdyo konuğu olarak katılımıyla işlendi. Ahmet Taner Kışlalı�nın ölümü konusunda başta Rektör Alemdaroğlu olmak üzere çeşitli hekimlerin değerlendirmeleri mikrofona geldi. Grip, aşılama, korunma ve tedavisi Dr. Eraksoy�un verdiği bilgilerle Cumhuriyet�te işlendi.

2 KASIM 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Cumhuriyet Bayramı. Basın bildirisi yayınladık. Katılım çağrısı yaptığımız Kadıköy Belediyesi�nin geleneksel yürüyüşü çoşkuyla yapıldı. İstanbul Üniversitesi�nde yapılan törene YK üyeleri Arıoğul katılarak Atatürk anıtına çelenk koydu. Taksim�deki törene çelenk gönderdik. Oda binasının ön cephesine büyük bir bayrak ve �Cumhuriyet�i ve Demokrasiyi Seviyoruz� yazılı büyük bez afiş asıldı.
� Satranç Turnuvası�nda İstanbul Tabip Odası takımı ilk maçını 4-0, Deniz Harp Okulu ile yaptığı ikinci maçı 3.5-0.5 kazandı.
� Pratisyen Hekim Kongresi açılışında Dr. Arıoğul konuşma yaptı. 30 Ekim Cumartesi günü Kentlerde Temel Sağlık Hizmetleri başlıklı oturuma Dr. Kıyak konuşmacı olarak katıldı. Depremlerde sağlık hizmetleri konulu oturumda Yalova Temsilcimiz İTO ve TTB�yi eleştiren bir konuşma yaptı.
� Karslılar Derneği�nin Kars�ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla düzenlediği �Depremde sağlık hizmeti� konulu panele Dr. Yıldız katıldı.
� Depremzede hekimlerle dayanışma için kampanya açmamıza izin henüz çıktı.
� Basında Tabip Odası: Radyo Cumhuriyet�te �5. Pratisyen Hekimlik Kongresi�, İstanbul ve Kuduz sorunu�, �Kentlerde temel sağlık hizmetleri� Dr. Mustafa Sülkü�nün stüdyo konuğu olarak, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere ve Dr. Mithat Kıyak ile Büyükçekmece Belediye Başkanı�nın telefonla katılımlarıyla işlendi. Cumhuriyet Bayramı�na sahip çıkma çağrımız Cumhuriyet ve Gözcü�de yer aldı.

10 KASIM 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Temsilciler Kurulu. 2 Kasım Salı günü yapılan toplantıda vardiyalı çalışma sistemi konusunda birim toplantıları yapılması, uygulamaya katılan hekimlerden görüş istenmesi ve bir aylık uygulamayı değerlendirerek kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı. Toplantının başında Prof.Nusret Fişek 9. ölüm yıldönümünde anıldı. İzmir�de gözaltına alındığı sırada ve sonrasında kötü muamele ve işkenceyle karşılaşan Dr. Zeki Uzun ile dayanışma mesajı gönderilmesi kararlaştırıldı.
� Adapazarı�nda Deprem Mitingi. Odamızı temsilen Dr. Yıldız, Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. Hasan Ogan ve Dr. Süleyman Özyalçın katıldı. İldeki sendikalar, meslek odaları ve Baro�nun ortaklaşa düzenlediği ve 2000 kişinin katıldığı mitingde Afet Yasası�nın uygulanması ve depremin zararlarının kısa sürede sosyal devlet anlayışıyla sarılması talep edildi.
� Olağanüstü Yönetim Kurulu. 3 Kasım Çarşamba günü serbest gündemle toplanan YK, gelecek altı ay içinde birim toplantıları yapılarak hekimleri Oda çalışmaları hakkında bilgilendirmeyi ve Genel Kurul�a davet etmeyi kararlaştırdı. Seçimlerde 22 aday için oy kullanılması yönünde uygulama değişikliğine gidilmesi benimsendi.
� 4 Kasım Perşembe günü yapılan Burhan Felek�i anma toplantısına çiçek gönderildi. Aynı gün Dr. Arıoğul Sedat Simavi ödül jürisi toplantısına katıldı.
� 5 Kasım Cuma günü Dr. Baripoğlu, KİPLAS�ta düzenlenen �İlk yardım� konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda işyerlerinde ilkyardım eğitimi ve işyeri hekimliği konusunda KİPLAS ile Odamız arasında daha önce sorun yaratan çeşitli konular gündeme geldi.
� İzmir�de Dr. Zeki Uzun�a işkence ve kötü muamele iddiaları konusunda İçişleri Bakanı ve Başbakan�a mektup yazıldı. Dr. Uzun ve İzmir Tabip Odası�na dayanışma mektubu iletildi.
� Cezaevlerinde insan hakları ihlalleri. KESK Şubeler Platformu adına Odamızı ziyaret eden temsilciler bu konudaki çalışmalarını özetlediler. İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı, Çağdaş Hukukçular Derneği ve İstanbul Barosu ile ortak bir çalışma önerisinde bulundular.
� Klinik ve laboratuvar şefleri anketi sonuçlandı.
� Depremzede hekimlerle dayanışma kampanyası Temsilcilere duyuruldu.
� Basında Tabip Odası: Radyo Cumhuriyet�te �Dr. Zeki Uzun�a işkence�, �Hepatit tedavisi�, �Gıda maddelerinde koruyucular� Dr. Zeki Uzun, İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Suat Kaptaner, Prof. Dr.Veli Lök ve uzmanların telefonla katılımlarıyla işlendi. Susurluk Kazasının yıldönümünde Basın sözcümüz Dr. Yücel�in değerlendirmesi Cumhuriyet�te geniş yer aldı. Özel bir hastanedeki tıbbi müdahale sırasında yanık meydana gelen bir çocukla ilgili Oda tutumu Dr. Yıldız�ın demeciyle Show TV�de yayınlandı.

17 KASIM 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Marmara Bölge Tabip Odaları toplantısı. 13 Kasım Cumartesi günü Odamızda yapıldı. Toplantıya 7 Oda�dan 12 temsilci katıldı. Kararlar ilişiktedir.
� Basında Tabip Odası: � Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Hekimler Derneği�nin İsviçre temsilcileri Odamızı ziyaret etti. AGİT zirvesi öncesi yapılan Gözden Geçirme Konferansı�na katılmak üzere İstanbul�da bulunan Dr. Nidecker ve Dr. Fernex ertesi gün Çevre İçin Hekimler Derneği ve Greenpeace Akdeniz Ofisi temsilcilerinin de katıldığı bir basın toplantısında Dünya�da Avrupa�da ve İsviçre�de Nükleer Enerji, Nükleer Silahlar ve alternatif enerji kullanımı konusunda bilgi verdiler. CNN Türk ve 9 gazete muhabiri toplantıyı izledi. Cumhuriyet�te geniş ve fotoğraflı haber olarak yayınlandı.
� İstanbul Tabip Odası Hekimlik Uygulamaları çalışmaları kahvaltılı bir basın toplantısıyla basına sunuldu.
� Radyo Cumhuriyet�te �Marmara Bölgesi Tabip Odaları toplantısı kararları�, �Dünya Diyabet Günü� konuları ele alındı.

24 KASIM 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Sağlık Grup Başkanları toplantısı. 16 Kasım Salı günü İstanbul Tabip Odası�nda yapılan toplantıya 10 Sağık Grup Başkanlığı temsilcisi ile Dr. Arıoğul, Dr. Kıyak ve Dr. Yıldız katıldı. �Tabip Odası�ndan beklentiler� ve depreme karşı hazırlıklar tartışıldı. Tabip Odası ile iletişimin artırılması ve deprem hazırlıkları konusunda hazırlanacak yönlendirme metinlerinin uygulamaya geçirilmesi üzerinde görüşbirliği sağlandı. Periyodik olarak toplanılması ve gelecek toplantının iki hafta sonra yapılması kararlaştırıldı.
� Dr. Nejat Yazıcıoğlu�nun ölüm yıldönümü. Eski Genel Sekreterlerimizden Dr. Yazıcıoğlu 17 Kasım Çarşamba günü mezarı başında anıldı. Törende Dr. Kürşat Yıldız ve İşçi Sağlığı Derneği�ndeki çalışma arkadaşları da birer anma konuşması yaptılar. Anısına �Simit-ayran� ikramı yapıldı. Törende mezarı Odamızın gönderdiği çelenk süsledi.
� İstanbul Tabip Odası kuruluş yıldönümü. 18 Kasım Perşembe akşamı AGİT zirvesinin yarattığı gerilime, deprem depresyonuna ve gün boyu yağan şiddetli yağışa karşın pek bilinmeyen bir merkezde, Terakki Vakfı Kültür Merkezi�nde biraraya gelen 200 kişi ile kutlandı. Geceye geçmiş dönem Oda Başkanlarından Dr. Coşkun Özdemir, Özdemir İlter, Dr. Zeki Karagülle, Genel Sekreterlerden Dr. Halim Dinç, Dr. Kemal Parlak, Dr. Şükrü Güner, Dr. Nüvit Duraker, değişik dönemlerde çalışmış Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli, Genel Sekreter Turgay Olcaytu, İlaç ve Kimya Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Kaya Turgut, İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Erkan Önsel, İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. Taner Yücel de katıldı. Başlangıçtaki kokteylde uzun yıllar birbirini görme fırsatı bulamamış hekimlerin sıcak sohbetinin ardından İstanbul Tabip Odası tarihi ve bugünü hakkında 17 dakikalık bir film gösterisi izlendi. �Hoşgeldiniz� konuşmasını Oda Başkanı Dr. Orhan Arıoğul yaptı. Dr. Arıoğul Oda�nın 70 yıllık tarihi birikiminin bundan önce görev yapanların çabalarıyla bir yere geldiğini, son çalışma döneminde de yeni katılımlarla geliştirilmesinin hedeflendiğini anlattı. Sosyal devlet ilkesini her zaman savunan Tabip Odası�nın hekimlik ilkelerini ön planda tutmaya devam edeceğini vurguladı. Geceye katılan en yaşlı hekim olarak 1903 doğumlu Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp kısa bir konuşma yaptı. �Hekimliğin para için yapılmaması gerekir� diye konuşan Halit Ziya Hoca, hekimlere meslektaşlarını kötülememe öğüdü verdi. Sahnede Tabip Odası�nın 70. Yıl pastasını keserek ilk dilimi Oda Başkanı�na ikram etti.
� Ardından önce Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Bergüzar Çelebi ve Hüseyin Likos�un seslendirdiği Şan Resitali, sonra da Üçdeniz Müzik Topluluğu Konseri beğeniyle izlendi. İki yana yerleştirilmiş Atatürk ve Nusret Fişek resimleri ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi�nin çiçeği gece boyunca sahneyi süsledi. Mimarlar Odası, Dişhekimleri Odası, Haseki Hastanesi Başhekimi, Fako da çiçek gönderenler arasındaydı. Birçok hekim milletvekili telgraf gönderdiği gece bittiğinde sohbetler bir süre daha devam etti. Daha sık buluşma sözleri verilerek yağmur sonrası İstanbul gecesinde dağılındı.
� Çatalca Bölgesi işyeri hekimleri toplantısı 19 Kasım günü yapıldı.
� Basında Tabip Odası: Yalova�daki AKSA fabrikasının akrilonitril sızıntısı nedeniyle verdiği zararı işleyen bir basın toplantısı 17 Kasım günü yapıldı. Dr. Rıfat Yücel ve Dr. Mithat Kıyak İstanbul Tabip Odası ve Çevre İçin Hekimler Derneği adına konu hakkında geniş bilgi verdiler. İki TV kanalı ve çok sayıda gazeteci toplantıyı izledi. Cumhuriyet�te fotoğraflı, diğer yayın organlarında geniş haber olarak yayınlandı.
� Radyo Cumhuriyet�te �Tabip Odası�nın 70. yılı� ele alındı.

1 ARALIK 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� İstanbul Dişhekimleri Odası sertifika günü. 22 Kasım Pazartesi günü AKM�de yapılan toplantıya Oda Başkanımız katıldı.
� MAİ Karşıtı yürüyüş. 21 Kasım günü İstanbul�da başlayan yürüyüş, Çorlu ve Edirne�ye gittikten sonra tekrar İstanbul�a uğradı. Dr. Atilla Ongan Beykoz Deri Fabrikası önündeki basın açıklaması sırasında bir süre gözaltına alındı. Türkiye�de MAİ Karşıtı Yürüyüş devam ederken 30 Kasım�da Seattle�da toplanacak Dünya Ticaret Örgütü toplantısı nedeniyle büyük kitle gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.
� İl Hıfzısıhha Kurulu. 24 Kasım Salı günü yapılan toplantıya katılmak için yaptığımız başvuruya yanıt alamadık. Toplantıya Dr. Murat Fırat katıldı.
� Yalova�da depremde ölen hekimler ve hastane çalışanları için anma toplantısı. 26 Kasım Cuma günü Yalova Devlet Hastanesi�nde yapılan toplantıya Dr. Arıoğul ve Dr. Ongan katıldı. Odamız ve Hastane adına hazırlanan anı plaketleri ölenlerin yakınlarına verildi. Toplantıda depremde titirdiğimiz beyin cerrahı Dr. Gürsel Polat�ın babasının başta Vali olmak üzere davetlilere yönelik olarak �Kapıcılık yaparak yetiştirdiğim oğlumu depremde kaybettim. Kriz masasına gittim, kovulmuş gibi oldum.� diye konuşması toplantının en akılda kalan noktası oldu.
� Yalova�lı depremzede hekimlere yardım. Kampanyada şu ana kadar toplanan 1.200.000.000 TL Yalova temsilcilerimiz tarafından belirlenen 20 hekime yine onların saptadığı katsayılar esas alınarak dağıtıldı.
� AKSA ziyareti. Odamızı tesilen bir grup hekim pazar günü AKSA fabrikasının çevreye zararlarını yerinde incelemek üzere Yalova�ya gitti.
� Basında Tabip Odası: Radyo Cumhuriyet şimdilik yalnızca müzik yayını yapmak üzere programlarına ara verdi. Bu nedenle Haziran 1998�den bu yana �Hekim Gözüyle� ilk kez yayınlanmadı.

8 ARALIK 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Beş Yıllık Kalkınma Planı. Komisyon toplantıları başladı. Çevre Komisyonu�na Odamız adına Dr. Ümit Şahin katılarak bir konuşma yaptı. 225 kişinin çağrılı olduğu toplantıya 160 üye katıldı. İlaç Komisyonu�na Dr. Haluk Eraksoy katıldı.
� Sağlık Bakanlığı�nın altı ayı. 3 Aralık Cuma günü yapılan basın toplantısını TV8 ve çok sayıda gazete muhabirinin izledi. Toplantı hakkında Cumhuriyet, Radikal, Hürriyet haber yaptı.
� Basında Tabip Odası: Yalova AKSA Fabrikasındaki akrilonitril sızıntısı hakkındaki basın açıklaması basında yer aldı.
� TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 4 Aralık Cumartesi günü Ankara�da yapıldı. 20 dolayında ilin tabip odalarının katıldığı toplantıda Sağlık Bakanlığı�nın icraatları ana tartışmayı oluşturdu. TTB�nin önümüzdeki dönem çalışmaları konuşuldu.
� Ortopedi Derneği toplantısı. �Basın Sağlık Haberleri� konulu toplantıya Dr. Rıfat Yücel, gazeteci Sibel Güneş, Haseki Başhekimi konuşmacı olarak katıldı.
� KESK Mitingi 4 Aralık Cumartesi günü Ankara Sıhhıye Meydanı�nda yapıldı. KESK�e bir kutlama ve dayanışma mesajı gönderdik.
� Dünya Ticaret Örgütü Milenyum Toplantısı (ABD, Seattle) 30 Kasım�da büyük karşı gösterilerin engellemeleriyle başladı. Özellikle uluslararası tahkim gibi anlaşmaların ulusal ekonomiler üzerindeki yıkımı, tarımdaki tahribatı kitle örgütlerinin tepkilerine yol açtı.

15 ARALIK 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� Beş Yıllık Kalkınma Planı. Komisyon toplantıları sürüyor. Geçtiğimiz hafta Dr. Arıoğul, Dr. Tartanoğlu, Dr. Eraksoy, Dr. Yıldız, Dr. Feyza Erkan, Dr. Yıldırım Çınar katıldı. Dr. Kıyak, Dr. Hikmet Çevik, Dr. Faik Çelik, Dr. Huri Özdoğan ve Dr. İrfan Gökçay bugüne kadar mazeretleri nedeniyle çalışmalara katılamadı.
� Birim ziyaretleri. 7 Aralık Salı günü Şişli Etfal Hastanesi ve Şişli SGB ziyaret edildi. Kısa süre önce haber verilmiş olmasına rağmen Şişli Etfal�de 65 hekimin katıldığı sıcak bir toplantı yapıldı. Klinik şeflerinden asistanlara kadar geniş bir yelpazede hekim katılımı oldu. 12 Hekim söz aldı. Deprem hazırlıkları ve vardiyalı çalışma ana gündem maddeleri oldu. Hastanelerin depreme hazırlık bakımından kendi kaderine terkedilmiş olmasını eleştiren hekimler, bu konuda Tabip Odası�nın devreye girerek yapıların kontrolü ve hazırlıkların planlanması konusunda etkili olmasını istediler. Deprem Kriz Komitesi�nin yeni kurulduğu, 10 hekimden oluştuğu öğrenildi. Komite gelecek toplantısına Dr. Atilla Ongan�ı da davet etti. Söz alan bazı hekimler, Oda çalışmalarının iyiye gittiğini, bu anlayışın sürdürülerek daha da geliştirilmesi gerektiğini belirttiler. Şişli Sağlık Grup Başkanlığı�nda yapılan toplantıya 11 hekim katıldı. Deprem hazırlıkları ele alındı. Şişli İlçesi için bir Afet Planı yapıldığı, bu amaçla görevlendirme yapıldığı, bazı önlemler alındığı görüldü. Hekimlerin üçü üye değildi. Oda�nın kendilerine uzak olduğunu, bir yararı olacağına inanmadıklarını belirten bu hekimlerin bazıları toplantı sonunda bu ziyaretlerin çok yararlı olduğunu, Oda�yı yeterince tanımadıklarını dile getirdiler. Samimi bir havada gerçekleşen söyleşi sonunda Dr. Vildan Oktay asıl, Dr. Sultan Karataş yedek olarak Şişli Bölgesi temsilcisi seçildi.
� 10 Aralık Cuma Bakırköy Devlet Hastanesi ve Avcılar SGB ziyaret edildi.
� Çocuk Hakları Etkinlikleri Komisyonu. Sosyal Hizmetler Kurumu ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü�nün daveti üzerine Odamızı temsilen Dr. Müjgan Hanım�ın da katıldığı ilk toplantıda 2000 yılı Kasım ayına kadar çocuk hakları konulu bir dizi etkinlik düzenlenmesi kararlaştırıldı. Somut önerilerle gerçekleşecek ikinci toplantı 15 Aralık�ta. Toplantı öncesi, bu amaçla Odamızda bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.
� 60 Yıllık hekimlere şükran. 8 Aralık Çarşamba günü 33 Reform Anfisi�nde yapılan toplantıya 100�e yakın hekim ve konuklar katıldı. Oda Başkanımızın açış konuşmasının ardından Rektör Kemal Alemdaroğlu, İstanbul Üniversitesi�nin kuruluşu ve 33 Reformu ile ilgili bir konuşma yaptı. Rektör, konuşmasında tıbbıyelilerin Sivas Kongresi�ne temsilci gönderdikleri Hikmet aracılığıyla mandaya karşı çıktıklarını, Darülfünun�un toplum için istenen hizmetleri veremez hale gelmesi nedeniyle Avusturyalı Felsefe Profesörü Marsch�ın hazırladığı bir rapor temel alınarak 33 Reformu�nun kararlaştırıldığını anlattı. Marsch�ın Darülfünun ile ilgili raporundaki tabloyla bugünkü Üniversite�nin durumu arasında bazı benzerlikler olup olmadığını dinleyicilerin değerlendirmesine bıraktı. Daha sonra Prof. Dr. Aslan Terzioğlu, 33 Reformu sonrası Tıp Fakültesi�nden ilk kuşak mezunların biyografilerini sunduğu bir konuşma yaptı. Knuşma aynı zamanda yazılı bir broşür olarak dağıtıldı. Toplantının sonraki bölümünde katılan 60 yıllık mezunlara ve ölenlerin yakınlarına İstanbul Tıp Fakültesi adına beratlar, İstanbul Tabip Odası adına plaketler verildi. 1990 yılında aramızdan ayrılan Prof. Dr.Nusret Fişek�in plaketini eşi Pakize Fişek aldı. Nusret Hoca�nın oğlu, bazı yakınları ve beraber çalıştığı asistanlardan Prof. Dr. Ayşen Bulut da toplantıda bulunuyordu. Toplantı, mezunlar adına Dr. Faruk Bayülkem�in konuşmasıyla son buldu. Bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği yapmış olan Dr. Bayülkem toplantının düzenlenmesinde de çaba göstermişti. Dr. Bayülkem, yaş ve fizik olarak yaşlandıklarını, ama düşünce olarak Atatürk devrimlerini ve Cumhuriyet ilkelerini savunmak bakımından genç kaldıklarını vurguladı. 2000 yılına 23 gün kala böyle bir anma toplantısı düzenlenmesinin yaşama olan bağlılıklarını artırdığı söyledi. Tanrıya kendilerine daha uzun ömür vermesi ve zihin sağlıklarını koruması için dua ettiklerini söyleyerek konuşmasını tamamladı. Toplantının ardından verilen kokteylde sohbetler devam etti.
� Etik Kurul toplantısı. 9 Aralık Perşembe günü yapılan toplantıya katılım sınırlı oldu.
� Haydarpaşa Numune Arazisi Davasında Olumlu Karar. Üsküdar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 94/727 sayılı dosyada halen Petrol Ofisi tarafından işgal edilmekte olan Hastanenin tarihi arazisi içindeki 11. Parselin hazineye ait olduğuna ve üzerinde bulunan yapıların kal�ine (yıkımına) karar verdi. 3 Aralık günü taraflara tebliğ çıkarıldı. Temyiz edilmesine kesin gözüyle bakılan bu karar Yargıtayca onaylandığında alanın boşaltılması ve binaların yıkımı gündenme gelecek. Yine İdare Mahkemesi�nin bu parseli Hastane arazisi ile birleştiren Belediye Meclisi kararı aleyhine açılan davayı reddeden karar Danıştay tarafından onaylanarak kesinleşti.
� Hekim Forumu aleyhine tazminat davası reddedildi. Bir firmanın ürünü ile ilgili dergide çıkan yazının maddi zarara yol açtığı gerekçesiyle HF sahibi Dr. Arıoğul ve Yazıişleri Müdürü Dr. Ali Serdar Fak aleyhine açtığı tazminat davasında mahkeme lehimize karar verdi. Kararın temyiz edilmesi bekleniyor
� Kocaeli Depreminde ölen hekimler için anma toplantısı. Kocaeli Tabip Odası�nın İzmit�te düzenlediği toplantıda ölenlerin yakınları ve hekimler katıldı. Depremde bacağını kaybeden Oda Başkanı Dr. Can Çabukaş da dört ay sonra ilk kez aramıza katılmış oldu. Dr. Yıldız ve Dr. Baripoğlu o gün İstanbul�da yapılan basın toplantısının ardından yola çıktıklarından törenin bitimine yetişebildi.
� Basında Tabip Odası: Yalova AKSA Fabrikasındaki akrilonitril sızıntısı sonrası Odamızca bölgede araştırma yapılacağı haberi basında yer aldı. Star TV�de Dr. Rıfat Yücel�in açıklamaları yayınlandı. Sağlık Bakanı�nın hastane binalarının Türk motifleri taşıması için yarışma projesi konusunda Odamızın görüşlerine başvuran Milliyet muhabiri Dr. Kürşat Yıldız�ın görüşlerine haberinde yer verdi.
� İstanbul Depreme Hazır mı? Geçen hafta kararlaştırılan basın toplantısı 11 Aralık günü yapıldı. NTV, Kanal 7, TV8, Cumhuriyet, Anadolu Ajansı, Öncü muhabirleri izledi. Dr. Yıldız, Dr. Ongan, Dr. Baripoğlu ve Dr. Rıfat Yücel�in katıldığı toplantıda Valiliğe sunduğumuz başvuru da basına iletildi. TV8, NTV, Cumhuriyet yayınladı.
� Dr. Yıldız ve Dr. H. Demirdizen hakkında soruşturma. (Görüş alışverişi, karar, KY) Bu konuda internete atılan mesaj önemli bir yankı uyandırdı. Ankara Tabip Odası ve TTB Merkez Konseyi konuya sahip çıktı. Hekimlerden gelen tepkiler var.
� Depremle ilgili çalışmalar:Odamız binasının hasat tespiti amacıyla İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi uzmanları, 9 Aralık günü bir inceleme yaptılar. Raporu bugünlerde alacağız. Deprem karikatürleri kartpostal olarak basıldı. 1000 adet basılan 12 kartpostaldan oluşan serinin satışından elde edilecek gelir, depremzede hekimlerle dayanışma fonuna aktarılacak. Acil Yardım eğitimi kursuna katılacak hekimler belirlendi. Ocak ayında üç hekim telsiz eğitimi alacak. Olağanüstü Durumlarda Hekimlik Kursu tarihi belirlendi.

22 ARALIK 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� 13 Aralık Pazartesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi�nin kapatılan poliklinikleri önünde Hasta ve Hasta Yakınları Derneği yöneticileri ile birlikte bir basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısında �Hastaneler depreme hazır mı?� sorusu yöneltilirken, Haydarpaşa Numune Hastanesi için işgal edilen arazisi üzerinde hızla depreme dayanıklı bir poliklinik inşa edilmesi ve yeni bir hastane inşaatı önerildi.
� İstanbul Meslek Odaları Koordinasyon toplantısı. 13 Aralık günü toplanan İMOK, deprem hazırlıklarını gözden geçirdi. İstanbul Tabip Odası yöneticileriyle ilgili soruşturma konusunda bir açıklama yapmayı kararlaştırdı. Odamızı Dr. Baripoğlu temsil etti.
� Depremlerde uzmanlık hizmetleri Paneli. 14 Aralık Salı günü Odamızda yapılan paneli UEÇG Başkanı Dr. Enver Dayıoğlu yönetti. Panel öncesinde Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışması�nı kazananlara plaketleri, tez danışmanlarına sertifikaları verildi. 13 ayrı uzmanlık dalının temsilcisinin depremlerde yapılması gerekenleri anlattığı toplantıyı 60 kişi izledi. Sorular ve katkılarla birlikte 3.5 saat sürdü.
� Olağanüstü Durumlarda Hekimlik Kolu kuruluş toplantısı. İzmir�de yapılan toplantıda Odamızı Dr. Hande Gencel Harmancı, Dr. Nadi Bakırcı temsil etti.
� Birim ziyaretleri. 15 Aralık Çarşamba günü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Bahçelievler SGB ziyaret edildi. � 17 Aralık Cuma günü ise Dr. Yıldız ve Dr. Ongan Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi�ni ziyaret etti. 30 hekimin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda daha çok şef atamaları konuşuldu. Vardiyalı çalışma ve deprem hazırlıkları diğer konu başlıkları oldu. 50 milyon TL aidat toplandı. Daha sonda Pendik SGB ziyaret edildi. 9 hekimin katıldığı ziyaret sırasında Pendik Sağlık Grup Başkanı Dr. Necati Çakmak deprem hazırlıkları konusunda ayrıntılı bilgi verdi. Hazırladıkları raporun bir örneğini sundu. Bu ziyaret sırasında 3 pratisyen hekim üye kayıtlarını yaptırdı.
� Basında Tabip Odası: Oda Başkanımız 14 Aralık günü TV8 de Avrupa Birliğ adaylığının sağlık alanındaki yansımalarını canlı yayında değerlendirdi. Haydarpaşa Numune Hastanesi�nde yapılan basın açıklaması yayınlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı�nın demeçleri konusundaki yazılı açıklamamız birçok gazetede yer aldı. Grip aşısı konusunda basın büromuzca yazılı açıklama yapıldı. Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışması ödüllerinin verildiği haberi Cumhuriyet�te yayınlandı. Dr. Yıldız ve Dr. Demirdizen�e soruşturma haberleri birçok gazetede yer aldı.
� Doktorunuz Nükleer Santral İstemiyor. Geçen hafta kararlaştırılan basın toplantısı 19 Aralık günü Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı önüne yapıldı. NTV, Kanal D, ETV, Cumhuriyet, Anadolu Ajansı ve çok sayıda muhabir izledi. 50 hekim katıldı.
� Dr. Yıldız ve Dr. Demirdizen�e soruşturmaya tepki. İnternet ve Odamıza gelen telefonlarla gösterilen tepkiler 19 Aralık günü Oda�da yapılan bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. 32 hekimin de katıldığı toplantıda Oda Başkanı ve İstanbul Meslek Odaları adına Prof. Dr. Tahsin Yeşildere birer konuşma yaptı. NTV ve çok sayıda ajans-gazete muhabiri izledi.
� TTB-UDKK Yürütme Kurulu toplantısı 18 Aralık Cumartesi günü Odamızda yapıldı. Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Semih Baskan ve 2. Başkan Dr. Serhat Ünal Esenboğa Havalimanı�ndaki yoğun sis nedeniyle gelemediler. Daha önce alınan karar gereği toplantıyı Dr. Cem Terzi yönetti. Geçtiğimiz hafta Hacettepe Tıp Fakültesi�nde yapılan dekanlık seçimlerinde en fazla oyu alan Dr. İskender Sayek bir gün önce atandığı dekanlık görevinin ardından ilk kez bu toplantıya katılmış oldu.

29 ARALIK 1999 ODA ÇALIŞMALARI
� TTB Başkanlar Kurulu toplantısı. 26 Aralık günü Ankara�da yapıldı. Çok sayıda katılımcı oldu. Sabah değerlendirmesinin ardından kalabalık katılımlı bir basın toplantısı yapıldı. Öğleden sonra da sırasıyla DYP, FP, ANAP ve MHP Meclis Grup Başkan Vekilleri ziyaret edilerek sağlık bütçesi ve sağlık alanındaki sorunlarla ilgili TTB görüşleri anlatıldı.
� İşçi Sağlığı ve İşyeri hekimliği kolu toplantısı. 26 Aralık günü Ankara�da yapıldı. 2000 yılında düzenlenecek kursların programı belirlendi. İşçi Sağlığı Enstitüsü gündeme alındı.
� Danıştay sınavsız şef atamalarını iptal etti. Danıştay�ın daha önce bu konuda verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından geçtiğimiz hafta atamaların da iptalini kararlaştırdı. Henüz yazılı olarak açıklanmayan karar internet ortamında duyuruldu.
� Basında Tabip Odası: � Milliyet Gazetesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili gelişmelere ve Oda Başkanımızın görüşlerine resimli bir haberle yer verdi. Yine Milliyet�te SSK Olmasaydı? Başlıklı basın bildirimiz aylar sonra tekrar Atilla Özsever�in köşesinde yer aldı. � Cumhuriyet Avrupa Birliği sürecinde sağlık ortamının nasıl etkileneceği konusunda Oda başkanımızın görüşlerini geniş bir haber yaptı. � Cumhuriyet Odamızca bastırılan Deprem Kartpostallarını resimli haber yaptı. Oktay Ekinci�nin imzasıyla yayınlanan haber, yeni taleplere neden oldu. � Sağlıkta KDV�nin yükseltilmesine karşı bir basın açıklaması yaptık.

5 OCAK 2000 ODA ÇALIŞMALARI
� Kuduz�a dikkat. 30 Aralık günü başıboş köpeklerin ıslahı ve kuduz hastalığına karşı önlemler konusunda Veteriner Hekimler Odası ile birlikte Odamızda bir basın toplantısı yapıldı. Odamızı Dr. Mithat Kıyak�ın temsil ettiği toplantıya görsel ve yazılı basında yer verildi.
� Birim ziyaretleri. 29 Aralık Çarşamba günü Üsküdar bölgesi hekimleriyle Beylerbeyi Sağık Ocağı�nda bir toplantı yapıldı. 15 hekimin katıldığı ziyaret sırasında Üsküdar Sağlık Grup Başkanı Dr. Aydın Gülay bölgedeki sorunlar konusunda ayrıntılı bilgi verdi. Bu ziyaret sırasında 1 pratisyen hekim üye kayıt yaptırdı. Zeynep Kamil Hastanesi ziyareti aynı gün bir uzmanlık sınavı olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
� Basında Tabip Odası: Oda Başkanımızın, AB adaylığının sağlık alanındaki yansımalarını ele alan demeci 2 Ocak günü bir kez daha Cumhuriyet�te yayınlandı.

12 OCAK 2000 ODA ÇALIŞMALARI
� Basında Tabip Odası: Oda Başkanımız yeni yılın ilk günlerinde Flash TV�nin konuğu oldu. Dr. Yıldız 5 Ocak günü saat 14.00-15.00 arası BRT�de yayınlanan �Sağlıkta Randevu� programında �Hekim hakları� konulu bir söyleşiye katıldı.

19 OCAK 2000 ODA ÇALIŞMALARI
� Birim ziyareti. 14 Ocak Cuma günü Zeynep Kamil Hastanesi ziyaret edildi. 26 hekimin katıldığı toplantıda Dr. Arıoğul, Dr. Ongan, Dr. Yıldız bulundu. Dr. Nihal Dizdar internet çalışmaları hakkında görsel bir sunum yaptı. Söz alan hekimler ve Başhekim Dr. Umur Kuyumcuoğlu Tabip Odası�nın tıp fakültelerinde ve vakıf üniversitelerindeki yolsuzluklarla yeterli mücadele etmediğini belirtti. Şeflik sınavları konusunda yabancı dil barajının yüksek tutulmasına karşı çıkılması istendi. Toplantı uzayınca aynı gün yapılması planlanan Beykoz SGB ziyareti başka bir güne ertelendi. Beykozlu hekimlerle bir öğle yemeğinde biraraya gelinmesi kararlaştırıldı.
� Olağanüstü Durumlarda Hekimlik Kursu. 11-14 Ocak tarihleri arasında Sevinç Özgüner toplantı salonunda yapıldı. 11�i eğitici olmak üzere 35 hekim katıldı.
� TTB-ODH Kolu Yürütme Kurulu toplantısı. 13 Ocak Perşembe günü Odamızda yapıldı.
� TTB-UDKK Yürütme Kurulu toplantısı. 15 Ocak Cumartesi günü TTB Merkez Konseyi�nde yapıldı.İki yıllık çalışma programının belirlendiği toplantıda Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili etkinlik planı şekillendirildi. TTB-UDKK Genel Kurulu�nun 25 Mart Cumartesi günü İstanbul�da toplanması kararlaştırıldı.
� Basında Tabip Odası: Basın sözcümüz Dr. Yücel�in hipnoz tedavisi yapan bir hekimle ilgili demeci Tempo�da yayınlandı. Çocuk Hakları Konseyi�nde Odamızın da yer aldığı Cumhuriyet�te duyuruldu (16 Ocak).

26 OCAK 2000 ODA ÇALIŞMALARI
� Birinci Basamakta Uzmanlık Eğitimi Paneli. Şişli Etfal Hastanesi�nde karlı bir Cumartesi günü yapıldı. 10.50�de başlayan toplantı konuşmacılar dışında 10 dinleyicinin de söz aldığı canlı bir tartışma ortamına dönüştü. Saat 14.10�da biten toplantıya çoğunluğu Aile Hekimliği uzman veya asistanı olan 27 hekim katıldı. Dr. Özen Aşut hava muhalefeti nedeniyle panele katılamadı. Onun yerine Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Mustafa Sülkü, GPE çalışmaları hakkında bilgi verdi.
� Basında Tabip Odası: (RY) � Geçen hafta yapılan Hekimlik uygulamaları ile ilgili basın toplantısı basında yer aldı. Kanal D haber programında yayınlandı. � Dr. Arıoğul Cumartesi günü TRT2�de yayınlanan �Çözüme Doğru� programında İl Sağlık müdürü, Özel Sağlık Kuruluşları Birliği Derneği Sekreteri ile birlikte konuşmacı olarak katıldı.
� SSK Eyüp ve Okmeydanı Hastanelerinde �Gönüllü Vardiya Uygulaması� başladı.
� Birim ziyaretleri: SSK Göztepe (40), SSK Bakırköy Doğumevi (16) ve Bakırköy Verem Savaş Dispanseri (4) ziyaret edildi.
2 ŞUBAT 2000 ODAÇALIŞMALARI
� Birim ziyaretleri: 28 Ocak Cuma günü Dr. Arıoğul ve Dr. Kıyak Kağıthane Sağlık Grup Başkanlığını ziyaret etti. SSK Eyüp Hastanesi ziyareti günün programı yüklü olduğundan ertelendi.
� �SSK Sağlık Hizmetlerinde Özelleştirme� Paneli. İstanbul Emek Platformu�nu oluşturan Türk-İş, DİSK, KESK ve diğer kuruluşların temsilcilerinin düzenlediği, daha çok sendika şube başkanları ve işyeri temsilcilerinden oluşan 200 kişinin izlediği panelde dönem sözcüsü olarak Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak açılış konuşmasını yaptı. Paneli DİSK Genel Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Karlı yaptı. Dr. Cumhur Demir, SSK Sağlık hizmetlerinde durum ve sorunlar konusunda bir sunuş yaptı. Ardından Dr. Osman Öztürk SSK�da özelleştirmenin genel felsefesi üzerinde durdu. Son olarak söz alan Dr. İrfan Gökçay SSK ile ilgili IMF planı ve hükümetlerin gündeme getirdikleri değişiklik önerileri konusunda detaylı bir konuşma yaptı. Toplantının ikinci kısmında izleyicilere söz verildi. Bu sırada toplantıya katılan Dr. Orhan Arıoğul�a öncelikle söz verildi. Dr. Arıoğul SSK�nın Tabip Odası açısından önemini ve sosyal devlet uygulamasının temel kurumlarından biri olduğunu vurguladı. Sendika temsilcilerinin görüş ve önerilerinin ardından toplantıya 17.00�de son verildi. Sendikacılar verilen bilgilerden yararlandıklarını, bu bilgilerin şube ve işyerlerindeki işçilerle paylaşılması için çaba göstereceklerini belirttiler. Toplantıda dile getirilen konularda ortak bir broşür ve afişlerle Emek Platformu�nun görüşlerinin kamuoyuna iletlmesi önerildi.
� Balıkesir Marmara Bölgesi Tabip Odaları toplantısı 29 Ocak Cumartesi günü Balıkesir�de yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu ile Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ Tabip Odalarının temsilcileri katıldı. İstanbul Tabip Odası�nı Dr. Yıldız ve Dr. Özyurt temsil etti. �Hekimlerin mesleki uygulamalarıyla sırasında karşılaştıkları baskılar� konulu ilk oturumu Dr. Yıldız yönetti. Hekim-hasta, hekim-idareci ilişkisinden doğan baskılar, adli muayene raporları sırasında karşılaşılan baskılar, mali sonuçlar doğuran idari baskılar ve tabip odalarına dönük baskılar ele alındı. Toplantının ikinci kısmında ise �İkibinli yıllarda tabip odaları ve genel kurullar� ile �14 Mart hazırlıkları� ele alındı. Marmara Bölgesi Tabip Odaları toplantılarının genel bir değerlendirmesi yapıldı. Çok yararlı olduğunda birleşen temsilciler genel kurullardan önce özellikle Genel kurullara sunulacak karar önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere 1 Nisan günü bir toplantı daha yapmayı kararlaştırdılar. Toplantıya Sakarya Tabip Odası�nın evsahipliği yapması, giderlerin diğer odalarca paylaşılması benimsendi.
� Dr. Yıldız ve Dr. Demirdizen hakkında lüzum-u muhakeme kararı. Üsküdar İlçe İdare Kurulu yaptıkları basın açıklaması sırasındaki eylemleri nedeniyle iki hekim hakkında lüzum-u muhakeme kararı vererek konuyu Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına iletti. Bu konuya  Av. Meryem Turan tarafından itiraz edildi. İl Disiplin Kurulu ise 20 Ocak tarihinde tebliğ edilen kararında her iki hekimden savunma istedi. Savunmalar 28 ve 31 Ocak günlerinde İl Disiplin Kurulu�na iletildi.
� Basında Tabip Odası: SSK Paneli Cumhuriyet gazetesinde haber oldu. Dr. Yıldız�ın �Meslek Odalarının genel kurulları ve Meslekte Birlik gruplarının genel özellikleri� ile ilgili görüşleri Cumhuriyet�te yer aldı.

9 ŞUBAT 2000 ODA ÇALIŞMALARI
� Dr. Yıldız ve Dr. Demirdizen ile ilgili lüzum-u muhakeme kararına Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edildi. İl Disiplin Kurulu�nun savunma isteğine yanıt verildi.
� Dr. Şebnem Korur Fincancı ile ilgili Valilik duyurusu nedeniyle bir basın toplantısı yapıldı.
� TRT2�de �Çözüme Doğru� programının konusu sağlık ve sosyal güvenlik idi. Perşembe günü yapılan çekime Dr. Arıoğul, Dr. Yıldız, Dr. Gökçay katıldı. İzleyiciler arasında çok sayıda hekim ve dr. Şendağ da yer aldı.
� Nijeryalı bir futbolcunun HIV (+) olduğu iddiasıyla sınırdışı edilmesi konusunda bir basın açıklaması yapıldı.

16 ŞUBAT 2000 ODA ÇALIŞMALARI
� Sazlıdere Barajı ağaçlandırma projesi.
� Basında Tabip Odası: Alabalık ile tedavi konusunda TGRT Oda görüşlerini aldı.
� Çocuk Hakları Komisyonu�nun hastanelerde düzenlediği konferans programı belli oldu. Hastanelere duyuruldu.

23 ŞUBAT 2000 ODA ÇALIŞMALARI
� Dr. Arıoğul ve Dr. Yıldız İlçe Seçim Kurulu Başkanı ile görüşme yaptı. Tek bir yerde seçim yapılmasında ısrar edildiği görüldü.
� 11 Şubat günü SSK Okmeydanı Hastanesi Klinik açılışına Dr. Arıoğul da katıldı.
� 14 Şubat: İletişim Fakültesi�nde sağlık haberciliği dersleri başladı.
� 16 Şubat Çarşamba SSK İstanbul Hastanesi ziyareti yapıldı.
� Basında Tabip Odası: Cezaevleri ile ilgili Bakanlıklar arasındaki protokol konusunda yapılan basın açıklaması basında yer aldı. Sağlık Bakanı�nın ziyareti Ortadoğu ve Cumhuriyet�te haber oldu.
� Kadıköy�de bir irtibat bürosu bulundu.
� 16-19 Şubat günlerinde Travma ve Resüsitasyon Kursu yapıldı. Büyükşehir Belediyesi�nden 10 Tabip Odası�ndan 10 kişi katıldı.

1 MART 2000 ODA ÇALIŞMALARI
� Dr. Arıoğul ve Dr. Yıldız Seçimlerin yapılacağı Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi Yöneticileriyle görüştü. Gerekli izinlerin alınması için yazışmalar yapıldı.
� 22-23 Şubat günlerinde toplanan Yüksek Sağlık Şurası açılışında Sağlık Bakanı, kaotik konuşmalarından birini daha yaptı. Tababet Uzmanlık Tüzük Tasarısı hakkındaki görüşmelerin çıkmaza girmesi için Bakanlık müdahaleleri sürüyor.
� Danıştay Daireler Kurulu Danıştay 5. Dairesi�nin Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan önetmelik değişikliği hakkında verdiği Yürütmeyi Durdurma Kararını kaldırdı. Danıştay 5. Dairesi Bakanlık tarfından yayınlanan ikinci Yönetmelik değişikliği hakkında da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Durum tam bir arapsaçına döndü. Hukuki tartışma sürerken Bakanlık zaman kazanmış oldu.
� 21 Şubat günü İletişim Fakültesi�nde sağlık haberciliği dersini Dr. Arıoğul verdi.
� Basında Tabip Odası: Akrilonitril kazası konusunda Dr. Yücel BRT�nin gece haberlerinde canlı yayında konuk oldu. / Dr. Yıldız�ın kamu tarafından verilen sosyal hizmetlerde uygulanan ücret artışları hakkında demeci Cumhuriyet�te yayınlandı. / Çocuk Hakları Komisyonumuzun eğitim çalışmaları basında yer aldı.
� Bayan voleybol takımımız lig maçlarına galibiyetle başladı.
� Çocuk Hakları Komisyonumuzun eğitim programı broşür olarak yayınlandı.

22 MART 2000 ODA ÇALIŞMALARI
� Sağlık Haftası nedeniyle 14 Mart günü Taksim Atatürk Anıtı�na çelenk konuldu. Hekimlerin Bildirgesi Taksim alanından basına ve kamuoyuna duyuruldu. Sağlık Haftası nedeniyle ikinci tören 20 Mart günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu�nda yapıldı. 21 Mart Salı günü geleneksel �Sanatçı Hekimler Sergisi�açıldı. Açılışa, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Orhan Erinç ve Genel Sekreteri Turgay Olcaytu da katıldı. Sergide aynı zamanda bir kısmı hekim çizerler tarafından gerçekleştirilen deprem karikatürleri de yeraldı. Hekimler, sergilenen eserleri hakkında kısa konuşmalar yaptılar. 22 Mart günü İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Öğrencileri Kolu�nun düzenlediği �2000�li yıllarda herkese sağlık�konulu panele Odamızı temsilen Dr. İrfan Gökçay katıldı. 22-24 Mart tarihleri arasında hekim yazarlar Nişantaşı D&R Mağazaları�nda açılan standlarda okurlarla buluştular. 24 Mart günü SSKOkmeydanı Hastanesi�nde �SSK�da neler oluyor?� konulu panele de, bu alandaki gelişmeler ele alındı. Paneli, Hastane Tabip Odası Temsilcisi Dr. Tamer Aydın yönetti. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Kürşat Yıldız, hastanelerin eğitici kadrolarındaki boşluklar ve sınavsız şef atamaları, �gönüllü çalışma uygulaması�, SSK-Emekli Sandığı ve Bağ-Kur arasındaki ortak tedavi protokolü, SSK�daki kadro açıkları, basamaklı sağlık sistemi ve SSKdispanserleri konularındaki gelişmeler üzerinde İstanbul Tabip Odası�nın değerlendirmelerini dile getirdi. SSKOkmeydanı Hastanesi Temsilcisi Dr. Osman Öztürk, sür-time ve gönüllü çalışma uygulamaları sırasında baskı yapıldığını belirtti. 26 Mart günü Sazlıdere Barajı çevresinde ağaçlandırma şenliği yapıldı.
� 13 Mart günü yitirdiğimiz Prof. Dr. Nevzat Eren anısına 23 Mart günü Hacettepe Tıp Fakültesi�nde düzenlenen toplantıya, Dr. Kürşat Yıldız ve Prof. Dr. Yıldız Tümerdem katıldı.
� 23 Mart günü Anadolu Yakası İstanbul Tabip Odası Bürosu çevredeki hekimlerin katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

5 NİSAN 2000 ODA ÇALIŞMALARI
� Dr. Arıoğul ve Dr. Yıldız Sağlık Müdürlüğü�nü ziyaret etti. 14 mart töreni nedeniyle katılım için teşekkür edildi. Genel Kurul ve seçimler hakkında bilgi verilerek katılım için düzenlemelerde destek istendi. Tabip Odası yönetimlerinde yer alan hekimlerin belli kurallar içinde izinli sayılmaları için görüş alışverişinde bulunuldu.
� İşyeri hekimliği A tipi kursları 1 Nisan günü başladı.
� Dr. Akil Muhtar Özden Ormanı�nda Pazar günü ziyaret edilerek sulama ve fidan dikimi yapıldı.
� Kadıköy Bürosu�na telefon bağlandı. (349 73 04) Mobilya için sipariş verildi.BASINDA İSTANBUL TABİP ODASI

Yapılan Basın Açıklamaları

Yazılı basında İstanbul Tabip Odası (19.4.1998 - 12.4.2000)
İstanbul Tabip Odası�nda iki ayrı liste Emek 19.4.98
Tabip Odası seçimlerinde üç grup yarışa... Cumhuriyet 23.4.98
Hekimler oyunuzu kullanın Yeni Yüzyıl 24.4.98
Katılımcı toplum bilinci Cumhuriyet 27.4.98
İnanılmaz işkence belgelendi Gündem 29.4.98
O bir işkence mağduru Radikal 29.4.98
İstanbul Tabip Odası genel kurulu... Bizim Gazete 1.5.98
İstanbul Tabip Odası�nda seçim var Gündem 1.5.98
Sağlık hizmeti devletin vazgeçemeyeceği.. Cumhuriyet 1.5.98
Hekimlere: Seçime katıl Aydınlık 3.5.98
İş kazasında günlük bilanço Gündem 6.5.98
Gazi davasına devam edilecek Emek 6.5.98
Tabip Odasında görev dağılımı Emek 8.5.98
İTO�da görev dağılımı Gündem 8.5.98
Tabip Odasında görev dağılımı Hürriyet 8.5.98
İstanbul Tabip Odası görev bölümü yaptı Bizim Gazete 8.5.98
Tabip Odası seçimleri yapıldı Sosy. İktidar 8.5.98
Şenlikli ama heyecansız seçim Artı Haber 9.5.98
Arıoğul hedeflerini anlattı Cumhuriyet 14.5.98
Sağlık bir kamu hizmetidir Emek 15.5.98
SSK�ya büyük övgü Sağduyu 15.5.98
Şölen gibi Tabip Odası seçimi Literatür 15.5.98
İstanbul Tabip Odası�nda yeni yönetim Artı Haber 23.5.98
Çocuk felcine karşı aşı Emek 24.5.98
Ölüden bile... Gözcü 27.5.98
Bu işkenceye hangi yürek suskun kalır? Tempo 28.5.98
İstanbul Tabip Odası seçimleri yapıldı Şelale 34 1.6.98
Sağlıkta hedef şaşırtmaca Artı Haber 1.8.98
Kişisel sağlık sigortası tasarısı reddedildi Ülk. Gündem 5.8.98
Tabip Odası kişisel sağlık sigortasına karşı Zaman 5.8.98
Sağlık sigorta yasa tasarısı Sabah 6.8.98
Sıcaklar hasta ediyor Zaman 6.8.98
Sağlığın ticaret aracı yapılması yanlıştır Tempo  6.8.98
İstanbul Tabip Odası: Bugünü bile araya... Emek 6.8.98
Kişisel sağlık sigortası şirketlere yaraya... Ortadoğu 7.8.98
Kişisel sağlık sigortasından vazgeçin Artı Haber 8.8.98
Bilinçli hasta bilinçli hekim Artı Haber 8.8.98
Özerkleştirme diye özelleştirme Aydınlık 9.8.98
Sağlıkta taşeronlaştırma dönemi Milli Gazete 9.8.98
Doktorlar SSK�nın özelleştirilmesine karşı Zaman 9.8.98
Bakanlığın uygulamasına tepki Artı Haber 10.8.98
İstanbul Tabip Odası rotasyona karşı çıktı Ülk. Gündem 10.8.98
Hemşirelerin tayinine tepki Bursa 2000 11.8.98
Tabip Odası Sağlık Bakanlığı�nı uyardı Emek 11.8.98
Sağlıkta taşeronluk olur mu? Artı Haber 15.8.98
Hekime saldırı Cumhuriyet 30.8.98
Hekimler saldırıları kınadı Sağduyu 31.8.98
Hekimlerden saldırılara kınama Yeni Şafak 31.8.98
İTO: Sağlığın ön koşulu barıştır Emek 1.9.98
İstanbul Tabip Odası uyardı Güneş 1.9.98
Hasta hakları kutsaldır Türkiye 1.9.98
Doktorlardan hasta dayağına protesto Yeni Şafak 3.9.98
Doktora saldırı kınandı Emek 3.9.98
Doktorların dayak eylemi Milliyet  3.9.98
Sağlık çalışanlarından baretli protesto Sabah 3.9.98
Şişli Etfal Hastanesi�nde eylem Akit 3.9.98
Şişli Etfal Hastanesi�nde eylem Zaman 3.9.98
Birgen görevden çekilsin Ülk. Gündem 4.9.98
Nur Birgen ödüllendiriliyor mu? Emek 4.9.98
Şefliği tartışılan doktor şeflik jürisinde Yeni Yüzyıl 4.9.98
Sağlığın ön koşulu barıştır Artı Haber 5.9.98
Varoşlardaki hastanelerde fiyat çok ucuz Ekonomist 6.9.98
Hekim Gözüyle Cumhuriyet 6.9.98
Hasta hakları güvencede mi? Türkiye 8.9.98
Şef tartışması bakanlıkta Yeni Yüzyıl 9.9.98
İlaçta patent gerginliği Yeni Şafak 9.9.98
İlaçta patente tepki Gündüz 10.9.98
Hekim Gözüyle Radyo Cumhuriyet�te... Aydınlık 13.9.98
Suçlu doktora komik ceza Posta 16.9.98
Fikirleri geleceğe ışık tutacak Cumhuriyet 17.9.98
Doctors refuses claims of hepatitis-B medi. T. Daily News 17.9.98
Hepatit B haberleri yanıltıyor Cumhuriyet 17.9.98
Hepatit B�nin tedavisi yok Sabah 17.9.98
Hepatit B ilacı bulunmadı Zaman 17.9.98
Doktorlar saldırıyı kınadı Ülk. Gündem 19.9.98
Kadın doktora kurşun Milliyet  19.9.98
Doktora silahlı saldırı Yeni Yüzyıl 19.9.98
Ayna coşturdu Türkiye 22.9.98
İstanbul�lu hekimlere önemli duyuru Cumhuriyet  22.9.98
Doktorlar isyan etti Yeni Yüzyıl 24.9.98
Doktorların protestosu Sabah 26.9.98
176. eylemde 31 gözaltı Cumhuriyet  29.9.98
Başhekim kalmanın altın kuralları Radikal  28.9.98
İlaç reklamı hastaya zarar verebilir Tempo 1.10.98
Tabip Odasından açıklama Cumhuriyet 2.10.98
Yeni yönetmeliğe eleştiri Cumhuriyet 4.10.98
Aşı gribe çözüm değil Cumhuriyet 4.10.98
Sağlıkçılardan grip uyarısı Hergün 4.10.98
Anneler Galatasaray�da Evrensel 4.10.98
Tıpta düz lise ağırlığı Zaman 5.10.98
Grip aşısı uyarısı Sağduyu 5.10.98
Tıpta imam hatipli az  Milliyet  5.10.98
Doktorluk gençlerin hala gözde mesleği Bursa Olay 5.10.98
Grip aşısı uyarısı Bizim Gazete 5.10.98
Doktor olma merakı aileden geliyor Posta 5.10.98
Hasta hakları deva olacak mı? Radikal 5.10.98
Hasta hakları yönetm. yürürlükte, ama... Evrensel 5.10.98
Hekimlerden Alemdaroğlu�na destek Cumhuriyet 9.10.98
İst. Tabip Odası�ndan rektöre destek ziy... Aydınlık 11.10.98
Birgen konuşturulmasın Evrensel 14.10.98
Sağlığımız Allah�a emanet Öncü 14.10.98
Hastanelerde türbana göz yumuluyor Cumhuriyet 15.10.98
Prof. Fişek anısına panel Bizim Gazete 4.11.98
Medyanın hak ve sorumlulukları Hergün 5.11.98
İst. Tabip Odası Spor Kulübü Drn. Tüzüğü Tümaydın 12.11.98
Tüccar doktorlar Bzm Anadolu 19.11.98
İşyeri hekimliği Cumhuriyet 23.11.98
Hekimsiz işyeri kalmasın Evrensel 25.11.98
Hekimsiz işyeri kalmasın Ortadoğu 25.11.98
Hekim bulundurmayan işyerlerine suç duy. Cumhuriyet 25.11.98
Sağlık Bütçesinin Yitirttikleri Cumhuriyet 26.11.98
Doktorların feryadı Sabah 30.11.98
Tıpta uzmanlık sempozyumu Hergün 1.12.98
Asistan hekimler dert dolu Sabah 2.12.98
Asistan hekimler ek iş yapıyor Zaman 2.12.98
Hekimler: para az Güneş 2.12.98
Tabip Odası�ndan mektup var Sabah 3.12.98
Tabip Odasından televizyonlara kınama Evrensel 3.12.98
Çağdaş insan kendinden önce doğar Cumhuriyet 3.12.98
Hastalık hastası Ateş 5.12.98
Karikatür yarışması Cumhuriyet 5.12.98
Asistan hekimler dertli Gündüz 5.12.98
Tabip Odasından karikatür yarışması Zaman 6.12.98
Sağlık serbest bölgeleri ne demek? Posta 6.12.98
İstanbul Tabip Odası yarışma düzenledi Evrensel 6.12.98
Sağlıkçıların yürüyüşü bugün Ankara�da Cumhuriyet 6.12.98
Ortak yara, tıp eğitimi Cumhuriyet 6.12.98
Serbest piyasaya sürekli hasta lazım Aydınlık 6.12.98
Bir gecede el değiştiren para kadar sağlık Posta 6.12.98
İst. Tabip Odası�ndan karikatür yarışması İstanbul 7.12.98
Basında Kasım 98 raporu Bizim Gazete 9.12.98
İstanbul doktor için sürgün yeri Sabah 9.12.98
Türkiye�de manzara iç açıcı değil Cumhuriyet 10.12.98
İstanbul doktor için sürgün yeri Son Saat 12.12.98
Sivil örgütlerden sola iktidar çağrısı Cumhuriyet 13.12.98
PIT�a tıp çevreleri karşı Ateş 14.12.98
Alemdaroğlu�ndan yandaşlara plaket Akit 18.12.98
Serkan asılalı tam bir yıl oldu Cumhuriyet 24.12.98
Asistanların yeni marşı: gencim, yorgun... Tempo 24.12.98
PIT�a tıp çevreleri karşı Bzm Anadolu 26.12.98
İdam tıp etiğine ve hukuka aykırı Cumhuriyet 27.12.98
İstanbul Tabip Odası�nın web sayfası Cumhuriyet 4.1.99
56. Madde tartışılıyor Cumhuriyet 6.1.99
Gerçeğin raporu için Evrensel 9.1.99
Gazetecilerin hakları internette Cumhuriyet 9.1.99
Okur mektupları Leman 9.1.99
İki sivil örgütün kavgası Sabah 10.1.99
Tabip Odasına tepki Cumhuriyet 10.1.99
Yakından kumanda Milliyet 12.1.99
Kılıçdaroğlu�na İTO�dan plaket Cumhuriyet 17.1.99
Radyasyon kazasının yankıları sürüyor Yeni Mesaj 18.1.99
Tabip Odası TAEK�I sorumlu tuttu Cumhuriyet 18.1.99
Balcı için mesajlar Cumhuriyet 18.1.99
İstanbul Tabip Odasından sağlık ödülü Cumhuriyet 18.1.99
Radyasyona sivil denetim Türkiye 18.1.99
Nükleerin acı bilançosu Sabah 18.1.99
Devlet onur borcunu ödemedi Cumhuriyet 24.1.99
İst. Tabip Odası�ndan Kılıçdaroğlu�na pla.. Aydınlık 24.1.99
SSK klinik şeflerinin maaşı arttırıldı Aydınlık 24.1.99
İstanbul Tabip Odası�ndan 8 dalda ödül Cumhuriyet 25.1.99
İstanbul Tabip Odası�ndan 8 dalda ödül İstanbul 26.1.99
İstanbul Tabip Odası ödül verecek Dünya 26.1.99
Şimdi de çıkış sınavı Radikal 27.1.99
İstanbul Tabip Odası�ndan 8 dalda ödül Evrensel 27.1.99
İTO da şovenizm kampanyasına katılmış Evrensel 30.1.99
MR çılgınlığı Milliyet 31.1.99
İstanbul Tabip Odası�ndan 8 dalda ödül Aydınlık 31.1.99
Prof. Dr. Mümtaz Soysal İTO�nun konuğu Cumhuriyet 1.2.99
Tıp etiği tartışıldı Hergün 2.2.99
Artık eyleme geçmek gerekiyor Cumhuriyet 3.2.99
Düşük gelirle mucize yaşam Cumhuriyet 4.2.99
Kendi kararlarından haberleri yok Zaman 11.2.99
Çizerlere fırsat Yeni Yüzyıl 14.2.99
STKB�lerin yeni yönetimi belirlendi Cumhuriyet 28.2.99
Esintiler Milliyet 28.2.99
İstanbul Tabip Odası internette BT Haber 8.3.99
Hak ararken Sabah 8.3.99
Reçeteyi fazla yazan tabibe ilaç firmala.. Güneş 12.3.99
Tıp Bayramı mücadele günümüzdür Evrensel 12.3.99
Sanatçı hekimler sergisi Posta 13.3.99
Hekimlerin 99 bildirgesi T. Akşam 14.3.99
Sanatçı hekimler sergisi Hürriyet 14.3.99
Türkiye�nin sağlığı hala hasta Cumhuriyet 14.3.99
14 Mart Tıp Bayramı Aydınlık 14.3.99
Sağlık sorunlar yumağı Radikal 15.3.99
Tıpta hizmet sorgulanıyor Yeni Yüzyıl 15.3.99
14 Mart Tıp Bayramı kutlandı Cumhuriyet 15.3.99
Buruk bayram Posta 15.3.99
Tıbba hizmet ödüllendirildi Türkiye 15.3.99
Sağlık insanın temel hakkı Dünya 15.3.99
Tıp bayramı kutlandı Bizim Gazete 15.3.99
Sağlık emekçisi yoksulluk sınırında Evrensel 15.3.99
İlaçta bağımlılık artıyor Evrensel 16.3.99
Meaningful award on medicine day T. Daily News 16.3.99
Sanatçı hekimler sergisi Hergün 16.3.99
Atatük ilkelerini korumaya hazırız Yeni Nesil 16.3.99
Sağlık sektöründe tanıtım ihlalleri Bizim Gazete 17.3.99
Sağlık haftası ödülleri Bizim Gazete 18.3.99
Yüz karası bir durum Cumhuriyet 18.3.99
Sağlıkta tanıtım ihlalleri sorunu Ekspres 19.3.99
Tabip Odası�ndan TGC�ye ödül Bizim Gazete 19.3.99
Radikale tıp ödülleri Radikal 19.3.99
Sağlıkta reklam kampanyalarına eleştiri Cumhuriyet 19.3.99
İnternet kütüphanesi Bursa 2000  19.3.99
Yine doktorlar yine doktorlar Radikal 20.3.99
Tabipler şampiyon Milliyet 20.3.99
Karikatür yarışması Cumhuriyet 20.3.99
Nilüfer�den sağlıkçılara reçete Cumhuriyet 21.3.99
Nilüfer şarkılarıyla büyüledi T. Akşam 21.3.99
Klasını konuşturdu Takvim 21.3.99
1928 tarihli Gazi M.Kemal imzalı nizam.. Aydınlık 21.3.99
İnternet kütüphanesi Ayrınt Haber 21.3.99
Hayırsever Nilüfer Öncü 22.3.99
Sağlık olsun Cumhuriyet 22.3.99
İlik bankasına doğru Yeni Şafak 24.3.99
İstanbul�un tarihsel mirasına sahip çıkalım Cumhuriyet 26.3.99
Türkiye�nin sağlık sorunu Yeni Yüzyıl 26.3.99
Polat�tan Tabip Odası�na ziyaret Türkiye 28.3.99
Sağlkı herkesin hakkıdır Cumhuriyet 4.4.99
Sağlık sektörü basını kullanıyor Liter. Aktüel 4.4.99
Hekimden yurttaşa mektup Cumhuriyet 6.4.99
Tabip Odası�ndan seçim çağrısı Evrensel 16.4.99
Sağlığa sahip çıkın Cumhuriyet 17.4.99
MAI sağlığımızı tehdit ediyor Evrensel 20.4.99
Sağlıkta kirlenme Hürriyet 28.4.99
Sanal kütüphane Milliyet 29.4.99
Basın Sağlık Ödülü Bilim Ütopya 1.5.99
İş kazalarında birinciliğe koşuyoruz Evrensel 5.5.99
Yurttaşlardan laikliğe destek Cumhuriyet 5.5.99
Hekimlerden sağlık politikasına eleştiri Özgür Bakış 10.5.99
Sağlık ilkel konuma itildi Yeni Şafak 10.5.99
Sağlık politikası ciddi olmalı Cumhuriyet 10.5.99
Hekimlerden İTO�ya eleştiri Evrensel 11.5.99
İyilik sağlık Cumhuriyet 15.5.99
İnternet kütüphanesi Hürriyet 16.5.99
TCDD ve PTT hastaneleri kapatılıyor Cumhuriyet 17.5.99
Kitap tanıtımı Yeni Yüzyıl 18.5.99
Çalışanları hastaneye sahip çıktı Cumhuriyet 19.5.99
PTT�ciler: Hastanemizi sattırmayız Hürriyet 19.5.99
TTB üyesi Dr. Özgüner anılıyor Cumhuriyet 22.5.99
Tıpta internet kullanımı artıyor Dünya 24.5.99
Doktorlar meydanda Sabah 24.5.99
Sevinç Özgüner anıldı Evrensel 24.5.99
Özgüner anıldı Cumhuriyet 24.5.99
Tabip Odaları Bursa�da toplandı Bursa Olay 30.5.99
Reklamcı hekime ceza Posta 2.6.99
Tabip Odasından doktorlara destek Evrensel 4.6.99
Spor hekimini kim koruyacak Fanatik 5.6.99
TTB �özekleştirme� lafını sözlüğünden attı Aydınlık 6.6.99
Sara hastalığını gizlemeyin Zaman 8.6.99
İşkence karşıtı doktor hakim önünde Evrensel 9.6.99
Oral Çalışlar�a destek Cumhuriyet 10.6.99
Doktorun hakaret davası Cumhuriyet 10.6.99
Doktorların hakaret davası Hürriyet 10.6.99
Doktorlar sorunlarına çözüm bekliyor Gözcü 12.6.99
Hekimlerden beyaz eylem Yeni Şafak 12.6.99
Doktorlar çalışma koşulu için meydanda Cumhuriyet 12.6.99
Doktorlardan imza kampanyası Akit 12.6.99
Tabiplerden imza kampanyası Zaman 12.6.99
Doktorlar yeter dedi Özgür Bakış 12.6.99
Hekimlerden sağlıklı sağlık kampanyası Evrensel 12.6.99
Doktorlardan imza kampanyası İstanbul 15.6.99
Kampanya iyi değerlendirilmeli Bursa Olay 21.6.99
Kemik iliği bankası kurulmalı Yeni Asır 21.6.99
Kemik iliği bankası kurulmalı İstanbul 23.6.99
Sünnet mevsimi geldi Ant. Ekspres 23.6.99
Hekimler hasta Yeni Asya 23.6.99
Sünnet uyarısı Güneş 23.6.99
Hekimlerden sağlıklı toplum dileği Zaman 24.6.99
Hekimlerden imza kampanyası Cumhuriyet 24.6.99
Doktorlar imza topladı Türkiye 24.6.99
Kampanyalı sağlık Radikal 24.6.99
Özgürlük Meydanında imza kampanyası Star 25.6.99
Doktor Babuna kampanyasında neler olu... Nokta 27.6.99
Bu ülkede haklı olmayan var mı? T. Akşam 29.6.99
Mesele olumlu yöne çevrilebilirse  Özden 29.6.99
İlik bankası kampanyası İstanbul 29.6.99
SSK�yı kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz Evrensel 1.7.99
Taslağa karşı eylem Özgür Bakış 1.7.99
Kampanya devletin Zaman 1.7.99
Muayene ücretleri zamlandı Evrensel 2.7.99
Birgen görevden alınsın Evrensel 11.7.99
İTO: Nur Birgen görevden alınsın Cumhuriyet 12.7.99
Tahkim için referandum Zaman 13.7.99
Tasarıya karşı ortak eylem Özgür Bakış 15.7.99
Yaş sınırı Sakarya hattı Aydınlık 18.7.99
Bu yasayı çıkartmayacağız Evrensel 18.7.99
Cenaze namazlı miting Milliyet 18.7.99
Emekçi alanları sarstı Cumhuriyet 18.7.99
Cezaevlerinde sağlık hizmeti verilmiyor Cumhuriyet 19.7.99
Hastalıklar emekli ediyor Özgür Bakış 19.7.99
Doktorlardan grev tehdidi Takvim 23.7.99
Hekime saldırı sorunları çözmez Evrensel 23.7.99
Doktorlardan dayak protestosu Yeni Şafak 23.7.99
Saldırılara karşı grev Özgür Bakış 23.7.99
Dayak protestosu Sabah 24.7.99
Sağlıkçılardan protesto Cumhuriyet 24.7.99
Yatakçı profesöre ceza geliyor Hürriyet 24.7.99
Vaziyet Cumhuriyet 25.7.99
Sağlık para kazanma aracı değildir Evrensel 26.7.99
Tabip bu ne iştir? Zaman 27.7.99
Asistan Cengiz çetin anısına yarışma Cumhuriyet 27.7.99
Dokunulmaz bir doktor Radikal 27.7.99
Hükümete bir saatlik uyarı Dünya 30.7.99
Hükümete bir saatlik uyarı Takvim 30.7.99
Tıp fakültesi öğrencileri burs istiyor Evrensel 1.8.99
Öğrencilere İTO�dan burs Cumhuriyet 2.8.99
Kazadan ders alınmadı Radikal 7.8.99
İlaçta fiyat uçurumu Zaman 12.8.99
Emek platformunundan tahkim eylemi Hürses 13.8.99
Çalışanlar eylemde Yeni Asya 13.8.99
Cengiz Çetin adına ödül Cumhuriyet 14.8.99
Yardım çağrıları Hürriyet 19.8.99
Doktorlara acil duyuru Star 19.8.99
Serbest doktorlar göreve çağrıldı Takvim 19.8.99
Uzman doktorlara ihtiyaç var Evrensel 19.8.99
Tabipler Odası kolları sıvadı Star 22.8.99
İstanbul Tabip Odası�ndan 25 altın öğüt Türkiye 23.8.99
Tuvalet, temizlik ve personel gerekiyor Evrensel 23.8.99
Depremzedelere 25 kural Bursa Olay 23.8.99
Aşı paniği yapılmasın Yeni Mesaj 23.8.99
Tabip Odası: Aşı gereksiz Radikal 23.8.99
Temiz su aşının yerini tutar Sabah 23.8.99
Bu kurallara dikkat Yeni Şafak 23.8.99
Şifo afet bölgesinde Posta 23.8.99
Yardım için çağrı T. Akşam 23.8.99
Karara saygılıyız Gündüz 23.8.99
Doktorlardan yardım çağrısı Fotomaç 24.8.99
Depremzedelere sağlık önerileri Cumhuriyet 24.8.99
Depremzedelere 25 kural Hürriyet 24.8.99
Depremzedelerin dikkatine Milli Gazete 24.8.99
Nihayet! Hürriyet 26.8.99
Sağlık sistemi böyle durumlara hazır değil Polit. Atılım 28.8.99
Depremzedeler sosyal güvenlik kapsamına Evrensel 2.9.99
Acil yardıma yeniden düzenleme yapılmalı Cumhuriyet 2.9.99
Devlet sağlıkta sınıfta kaldı Özgür Bakış 2.9.99
Bütün yük sahralarda Radikal 2.9.99
Tabip Odasını dinle Gazete 34 5.9.99
Yayınlara dikkat İstanbul 18.9.99
Depremi bırakıp atama yaptılar Cumhuriyet 26.9.99
Afetzedeye sosyal güvenlik isteği Takvim 30.9.99
Doktorların vardiya öfkesi Milliyet 13.10.99
İçme suyuna özen gösterin Cumhuriyet 20.10.99
Grip aşıları tam koruma sağlamıyor Cumhuriyet 25.10.99
Grip aşısı ve bilmediklerimiz Tasvir 30.10.99
Grip aşısı Act.Medicine 1.11.99
Kurtböke�yi uğurluyoruz Cumhuriyet 3.11.99
Susurluk unutturulmaya çalışıyor Cumhuriyet 4.11.99
İMOK�tan açıklama Cumhuriyet 8.11.99
Akkuyu�ya fay iddiası Zaman 11.11.99
Hekim hatalarının nedeni sistem Evrensel 14.11.99
Doktorlara sıkı takip Öncü 14.11.99
Tabip Odalarından acil önlem çağrısı Özgür Bakış 15.11.99
Doktor hatalarına sıkı takip Ortadoğu 15.11.99
AKSA�nın etkileri incelenmeli Cumhuriyet 18.11.99
AKSA mı öldürdü? Zaman 18.11.99
AKSA�ya büyük gözaltı Radikal 18.11.99
Sağlık taraması yapılsın Özgür Bakış 18.11.99
AKSA zehir saçtı Ortadoğu 20.11.99
İstanbul Tabip Odası 70. Yaşını kutladı Cumhuriyet 21.11.99
AKSA sızıntılara karşı önlem aldı Tünaydın 22.11.99
Doktor hatalarına sıkı takip Ekonomi  22.11.99
Pratisyen hekimler sorunlarını tartıştı Ant. Ekspres 5.12.99
AKSA�dan zehirlenen 80 yurttaş savcılığa Aydınlık 5.12.99
Hastane çetesi Radikal 6.12.99
İTO sağlık taraması yapacak Cumhuriyet 7.12.99
60 yıllık doktorların sevinci Hürriyet 9.12.99
Artık hastaneler Türk tipi olacak Milliyet 10.12.99
Doktor hatalarına sıkı takip Ekonomi  10.12.99
Bakanlıktan Tabip Odasına soruşturma Özgür Bakış 14.12.99
Doktorunuz nükleer enerjiye karşı Özgür Bakış 14.12.99
Hekimleri susturmak istiyorlar Hürriyet 14.12.99
Hastanelerde deprem güvensizliği Cumhuriyet 14.12.99
İstanbul Tabip Odası�na soruşturmaq Evrensel 14.12.99
Tabip Odası soruşturma kıskacında Cumhuriyet 17.12.99
Dr. Cengiz Çetin yarışması Cumhuriyet 18.12.99
Tabip Odasına bakanlık soruşturması Aydınlık 19.12.99
Hastaneler yıkılacak Yeni Şafak 19.12.99
Doktorlar nükleer santral yapımını protes. Evrensel 20.12.99
Tabip Odası�ndan bakana tehdit: Üyelikten Öncü 20.12.99
Bakan-hekim gerginliği Zaman 20.12.99
Arıoğul�dan soruşturmaya tepki Bizim Gazete 20.12.99
Soruşturmaya tepki Türkiye 20.12.99
Sağlık Bakanlığı aykırı ses istemiyor Cumhuriyet 20.12.99
Meslek örgütleri soruşturmaları kınadı Evrensel 20.12.99
Hekimler susmayacak Özgür Bakış 20.12.99
Doktorlar nükleer santrale karşı Milliyet 20.12.99
Doktorlardan nükleer santral protestosu Cumhuriyet 20.12.99
Doktorunuz santrale karşı Radikal 20.12.99
Doktorlardan santrale tepki Hürriyet 21.12.99
Çevreciler Akkuyu yolunda Özgür Bakış 22.12.99
Türkiye�nin sağlığı kötü Cumhuriyet 24.12.99
Sabotaj çıktı Milliyet 24.12.99
Nükleer karanlık Yeni Binyıl 25.12.99
Başıboş hayvanlar tartışılıyor Cumhuriyet 31.12.99
Bakanlıktan kuduz haberleri Yeni Binyıl 31.12.99
Basın açıklamasına bakanlık soruşturması Hürriyet 4.1.00
Polis elime cız yaptı Özgür Bakış 11.1.00
HNH�nin arka bahçesi kimin elinde Posta 11.1.00
Özel hastaneler mantar gibi çoğalıyor Evrensel 15.1.00
Özel hastaneler artıyor Bizim Gazete 15.1.00
İstanbul özel hastane birincisi  Milli Gazete 16.1.00
Çocuk hakları danışma konseyi kuruldu Cumhuriyet 16.1.00
Çocuk hakları konseyi kuruldu Yeni Şafak 16.1.00
Danışma Konseyi kuruldu Zaman 16.1.00
Çdcuk hakları için konsey kuruldu Özgür Bakış 16.1.00
Özel hastaneler hızla artıyor Belde 17.1.00
Özel hastaneler hızla artıyor Ekonomi  17.1.00
Yabancı marka çılgınıyız Posta 17.1.00
ABD patenti alınca hasta akınına uğradı Radikal 17.1.00
Doktora meslekten ihraç Türkiye 20.1.00
Suçlu sağlık bakanlığı Zaman 20.1.00
Organ ticaretinden SB sorumlu Evrensel 20.1.00
İTO sağlık bakanlığını suçladı Zaman 20.1.00
Organ nakli özel hastanede yapılmamalı Cumhuriyet 20.1.00
Tabip Odası�ndan açıklama Cumhuriyet 22.1.00
Hasta sağlık sektörü Milliyet 22.1.00
Doktorlara dava baskısı Evrensel 22.1.00
Hastaneye gözaltı Radikal 23.1.00
Tabip Odası ödülleri Cumhuriyet 28.1.00
İst. Tabip Odası�ndan ödül katılım çağrısı Evrensel 28.1.00
Tabip Odası�ndan 6 ödül Türkiye 28.1.00
Özelleştirme toplum sağlığını zayıflatıyor Evrensel 30.1.00
Kadrolaşmayla güç elde etmeye çalışıyor... Cumhuriyet 30.1.00
Basın sağlık ödülleri Liter. Aktüel 1.2.00
Hesabı sorulmalı Gözcü 2.2.00
Gönüllü çalışma uygulamasına protesto Cumhuriyet 5.2.00
Bence Cumhuriyet 8.2.00
Tabip Odası�ndan Durmuş�a tepki Özgür Bakış 9.2.00
Durmuş�a sağlıkçı tepkisi Özgür Bakış 9.2.00
Durmuş hukuku zorluyor Cumhuriyet 9.2.00
Profesörden valiye tazminat davası Hürriyet 10.2.00
Başarılı olan satılıyor Radikal 11.2.00
Doktor Veli Lök davası bugün Evrensel 11.2.00
Sağlıklı haber dersi Radikal 11.2.00
İşkenceyi reddetmek benim sorumluluğum Polit. Atılım 12.2.00
İ. Tabip Odası�ndan Bakan Durmuş�a tepki Aydınlık 13.2.00
Sağlık gazeteciliği dersi başladı Evrensel 15.2.00
Gazeteciye sağlık dersi Türkiye 15.2.00
Sağlık gazeteciliği dersi  Yeni Asya 15.2.00
Gazetecilere sağlık dersi Milliyet 15.2.00
İletişime sağlık dersi Zaman 15.2.00
Organ bağışı sona erdi Radikal 15.2.00
Bakan Durmuş�dan ziyaret Cumhuriyet 15.2.00
Deprem bölgesinde sağlık da çöktü Evrensel 16.2.00
Bu sese kulak verin Gözcü 16.2.00
Hipokrat suçüstü yaptı Radikal 19.2.00
Üst arama uygulaması ilkellik Cumhuriyet 20.2.00
Tabip Odasından çocuk çalışması Cumhuriyet 23.2.00
Cezaevi protokolüne tavır Vatan 28.2.00
Çocuklar zihinlerindeki doktoru çizecek Evrensel 5.3.00
Depremzede sağlıkçı ile dayanışma Milliyet 6.3.00
Çocuğa yönelik cinsel saldırı yoğun Evrensel 8.3.00
Çocukları tacizden koruyalım Bursa 2000 9.3.00
Doktorlar da hasta Bursa Olay 14.3.00
Hekimler dertli Türkiye 14.3.00
Hekimler mağdur Cumhuriyet 14.3.00
Doktorların buruk bayramı Milliyet 14.3.00
Doktora bayram yok Radikal 14.3.00
14 Mart Tıp Bayramı Milli Gazete 14.3.00
Yok aslında birbirinden farkı Bursa Haber 14.3.00
Doktorlar dert küpü Akit 14.3.00
Hekimler doktorluk oldu Yeni Şafak 14.3.00
Bugün 14 Mart Tıp Bayramı Yeni Şafak 14.3.00
Bıçak kemiği parçalamak üzere Evrensel 14.3.00
Doktorlar da hasta Özgür Bakış 14.3.00
Doktorlar hastanelik Zaman 14.3.00
Doktorlar sorunlarını tartıştı Gazete 34 15.3.00
Sağlık neşter bekliyor Bursa Olay 15.3.00
Tıp Bayramında doktorlar buruk Zaman 15.3.00
Hekimler mutsuz Hürriyet 15.3.00
Çelenk tamam, konuşma yasak Yeni Binyıl 15.3.00
Doktorlar hak istiyor Hürriyet 15.3.00
Doktorların buruk bayramı İstiklal 15.3.00
Tıp Bayramı kutlandı Sabah 15.3.00
Nutuk gerginliği Yeni Mesaj 15.3.00
Buruk kutlama Star 15.3.00
Tıp Bayramı tatsız Yeni Şafak 15.3.00
Doktorlar da hasta T. Akşam 15.3.00
Tıp Bayramı kutlanıyor Cumhuriyet 15.3.00
Doktorlara polis engeli T. Akşam 15.3.00
Doktorlar da sağlıksız Radikal 15.3.00
Doktorlar çelenk bıraktı Evrensel 15.3.00
Doktorlar geçinme derdinde Günlük haber 15.3.00
Tabip Odasının sağlık haftası etkinlikleri Bizim Gazete 18.3.00
Sağlık ödülleri sahiplerini buldu Türkiye 18.3.00
İstanbul Tabip Odası�ndan sergi Evrensel 18.3.00
Doktorlardan Posta�ya ödül Posta 18.3.00
Işık Kansu�ya ödül Cumhuriyet 18.3.00
Hekimler e-posta grubu Dünya 18.3.00
Sağlık ödülleri sahiplerini buluyor T. Akşam 19.3.00
14 Mart sağlık haftası ödülleri veriliyor Evrensel 19.3.00
Hekimlerin % 66�sı mesleki doyumsuzluk.. Aydınlık 19.3.00
Vali Çakır kızacak Özgür Bakış 21.3.00
Sağlık meta haline getirildi Evrensel 21.3.00
Tıp ödülleri verildi Türkiye 21.3.00
Demli radyasyon ödül aldı Milliyet 21.3.00
Meslekte 50. yılını dolduran hekimlere pla Cumhuriyet 21.3.00
Zehirli bekleyiş Radikal 21.3.00
Basından onurlu tutum Zaman 21.3.00
Dündar ve Bayer�e ödül Hürriyet 22.3.00
Doktorlar da hasta Gazete 34 22.3.00
Posta doktorların tercihi Posta 22.3.00
Sağlık ödülleri sahiplerine verildi Evrensel 22.3.00
İTO�dan Işık Kansu�ya ödül Cumhuriyet 22.3.00
İstanbul Tabip Odası ödülleri dağıtıldı Bizim Gazete 22.3.00
Doktorlar tiryaki Milliyet 22.3.00
Tıbbiyeli ressamlar sergisi Özgür Bakış 22.3.00
14 Mart Sağlık Haftası Cumhuriyet 24.3.00
Sivil toplum gündemi Cumhuriyet 24.3.00
Gönüllü çalışma dayatılıyor Cumhuriyet 25.3.00
Tabip Odası�ndan Kadıköy�e büro Milliyet 25.3.00
İTO�nun 14 Mart etkinlikleri sürüyor Evrensel 26.3.00
Hekimlerin kendi sağlıklarına yaklaşımı Dünya 1.4.00
Doktorlar demokrasisi Radikal 1.4.00
Sivil toplum gündemi Cumhuriyet 3.4.00
İst. Tabip Odası Çocuk hakları toplantıları Bizim Gazete 3.4.00
Sokaklar toplumla barışmalı Özgür Bakış 4.4.00
Sokaktakilerin sayısı artıyor Cumhuriyet 5.4.00
Doktorlar da hasta Zaman 6.4.00
Tabip Odasında seçim heyecanı Hürriyet 6.4.00
Tabip Odasında seçim heyecanı Cumhuriyet 8.4.00
Doktorlar da hasta Milliyet 12.4.00

TV kanallarında İstanbul Tabip Odası
� TRT 2, 1998, Gündem Dışı Programı. Katılanlar: Sağlık Bakanı Dr. H. İbrahim Özsoy ve (İstanbul Tabip Odası Başkanı) Prof. Dr. Orhan Arıoğul
� TRT2, 1998, Tüketici Dosyası. Katılan: Prof. Dr. Orhan Arıoğul (İstanbul Tabip Odası Başkanı)
� Çeşitli kanallar, 23.9.1998, Haber programları. Konu: Dr. Özlem Süoğlu�na silahlı saldırıya hekimlerin tepkileri.
� TRT 2, 6.1.1999, �Bir yurttaşın güncesi� Konu: Türkiye�de Sağlık Sistemi. Katılan: Prof. Dr. Orhan Arıoğul (İstanbul Tabip Odası Başkanı)
� Kent TV, 13.1.1999, Vaziyet Programı. Konu: Hekim raporları. Katılan: Doç. Dr. Kürşat Yıldız (Genel Sekreter)
� Kanal 9, 16.1.1999, Endeks Programı. Konu: İlaçta Patent. Katılanlar: Türk Eczacılar Birliği Başkanı Mehmet Domaç, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Kürşat Yıldız ve İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arıkan Canberk
� 14.3.1999, Hafta boyunca NTV, Cumhuriyet Televizyonu, Kanal 9 ve Kanal 8�de hafta ile ilgili konuşmalar yapıldı. 19 Mart akşamı Lütfü Kırdar Sergi Salonu�nda verilen bir kokteylin ardından saat 21.00�de başlayan Nilüfer Konseri TV kanallarında yayınlandı.
� ATV, 23.4.1999, Siyaset Meydanı. Konu: �Genel seçimler� Katılan: Doç. Dr. Kürşat Yıldız (Genel Sekreter)
� ATV, 23.4.1999, Siyaset Meydanı. Konu: �Sağlık� Katılanlar: Prof. Dr. Orhan Arıoğul (İstanbul Tabip Odası Başkanı), TTB MK Başkanı Dr. Füsun Sayek, Doç. Dr. İrfan Gökçay, Dr. Hikmet Çevik, Onur Kurulu üyemiz Dr. Erdinç Köksal
� Kanal D, 28.4.1999, Bir hekimin tanıtım ihlali konusunda Oda tutumu. Katılan: Doç. Dr. Kürşat Yıldız (Genel Sekreter)
� Star, 13.5.1999, Sabah haberleri. �Viagra�nın satışı� Doç. Dr. Kürşat Yıldız (Genel Sekreter)
� NTV, 10.5.1999, Öğle haberleri. Ara Genel Kurul açılış konuşması. Prof. Dr. Orhan Arıoğul (İstanbul Tabip Odası Başkanı)
� Flash TV, 9.5.1999, Haberler. Ara Genel Kurul toplantısı. Prof. Dr. Orhan Arıoğul (İstanbul Tabip Odası Başkanı) Doç. Dr. Kürşat Yıldız (Genel Sekreter) ile röportaj
� Kanal D, 14.7.1999, Haber bülteni. Hiperbarik oksijen tedavisi yapılan merkezler için bir yönetmelik çıkarılması ve kamu kurumlarına yatırım yapılması Katılan: Doç. Dr. Kürşat Yıldız (Genel Sekreter)
� Kanal D, 15.7.1999, Haber programı. Konu: Yanık merkezleri Katılan: Prof. Dr. Orhan Arıoğul (İstanbul Tabip Odası Başkanı)
� Kanal 6, 16.7.1999, Dr. Stres Programı. Konu: �Hekim hataları� (�Aspirin davası�, böbrek çalınması, ücret ödenmediği için dikiş sökülmesi iddiaları vb.) ve Oda çalışmaları. Telefonla katılanlar: Dr. Nedim Şendağ ve Doç. Dr. Kürşat Yıldız (Genel Sekreter)
� Çeşitli kanallar, 11.8.1999, İlaçta Ucuz-Eşdeğer İlaç Uygulaması Basın toplantısı (Eczacı Odası ile birlikte) Katılanlar: Kemal Kılıçdaroğlu (SSK Önceki Genel Müdürü), Doç. Dr. Kürşat Yıldız (Genel Sekreter)
� Flash TV, 14.8.1999, Giray Duda�nın hazırladığı Ekonomik Panorama programı. Konu: özel hastanelerin sorunları. Katılanlar: Özel Sağlık Kuruluşları Birliği Derneği Başkanı Dr. Doğan Birgül ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Kürşat Yıldız
� Kanal D, 13.10.1999, Vardiyalı çalışma sistemi. Katılan: Doç. Dr. Kürşat Yıldız (Genel Sekreter)
� NTV, 13.10.1999, Haber programı. Hastanelerde vardiyalı çalışma sistemi. Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman Durmuş ve Doç. Dr. Kürşat Yıldız
� Star TV, 14.10.1999, Haber programı. Konu: Vardiyalı çalışma uygulaması. Katılan: Doç. Dr. Kürşat Yıldız (Genel Sekreter)
� ATV, 14.10.1999, Haber programı. Konu: Vardiyalı çalışma sistemi. Katılan: Dr. Rıfat Yücel (Basın Sözcüsü)
� BRT, 8.11.1999, �Bakış� programı. AKSA kazası. İstanbul Tabip Odası�ndan bilgiler
� Show TV, 10.11.1999, Konu: Özel bir hastanedeki tıbbi müdahale sırasında yanan bir çocukla ilgili Oda tutumu. Katılan: Doç. Dr. Kürşat Yıldız (Genel Sekreter)
� Show TV, 13.11.1999, İstanbul Tabip Odası Hekimlik Uygulamaları çalışmaları
� Kanal D, 26.11.1999, AKSA kazasının yarattığı sağlık sorunları. Katılan: Dr. Rıfat Yücel (Basın sözcüsü)
� NTV, Kanal 7, TV8, 11.12.1999, İstanbul Depreme Hazır mı? Basın toplantısı
� Star TV, 15.12.1999, Yalova AKSA Fabrikası�ndaki akrilonitril sızıntısı sonrası Odamızca bölgede yapılan araştırmalar. Dr. Rıfat Yücel�in açıklamaları
� TV 8, 14.12.1999, Avrupa Birliği adaylığının sağlık alanındaki yansımalarını Prof. Dr. Orhan Arıoğul (İstanbul Tabip Odası Başkanı)
� Çeşitli kanallar, 30.12.1999, Başıboş köpeklerin ıslahı ve kuduz hastalığına karşı önlemler konusunda basın toplantısı (Veteriner Hekimler Odası ile birlikte). Katılan: Doç. Dr. Mithat Kıyak (Yönetim Kurulu üyesi)
� TRT 2, 22.1.2000, Çözüme Doğru Programı. �Türkiye�de sağlık sorunları� Katılan: Prof. Dr. Orhan Arıoğul (İstanbul Tabip Odası Başkanı)
� BRT, 31.1.2000, �Bakış� programı. AKSA kazası. İstanbul Tabip Odası�ndan bilgiler
� BRT, 14.2.2000, �Bakış� programı. AKSA kazası. Program konuğu: Dr. Rıfat Yücel
� TRT 2, 5.2.2000, Çözüme Doğru Programı. �Türkiye�de sağlık sorunları� Katılan: Prof. Dr. Orhan Arıoğul (İstanbul Tabip Odası Başkanı), Doç. Dr. Kürşat Yıldız (Genel Sekreter), Doç. Dr. İrfan Gökçay (TTB SSK Hekimleri Kolu Başkanı)
� TRT 1, 22.2.2000, Politikanın Nabzı programı. Program konuğu Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman Durmuş. Katılan: Prof. Dr. Orhan Arıoğul (İstanbul Tabip Odası Başkanı)
� Flash TV, 2.1.2000, Oda Başkanı Prof. Dr. Orhan Arıoğul (İstanbul Tabip Odası Başkanı)
� BRT, 5.1.2000, �Sağlıkta Randevu� programı. Konu: �Hekim hakları� Katılan: Doç. Dr. Kürşat Yıldız (Genel Sekreter)
� TGRT, 16.2.2000, Alabalık ile tedavi. Katılan: Doç. Dr. Kürşat Yıldız (Genel Sekreter)
� Kanal 7, 1.3.2000, Sabah haber kuşağı. Çocuk Hakları. Katılan Dr. Beyhan Tüysüz (Çoçuk Hakları Komisyonu üyesi)
� Kanal 7, 14.3.2000, Müveddet Anter�le İyi akşamlar. �Hekim sorunları� Stüdyo konuğu: Dr. Rıfat Yücel (Basın sözcüsü)
� TV8, 16.3.1999, Program konuğu Prof. Dr. Orhan Arıoğul (İstanbul Tabip Odası Başkanı)
� Kanal 7, 14.3.2000, Müveddet Anter�le İyi akşamlar. �Hasta Hakları� Stüdyo konuğu: Dr. Yıldırım Gülhan (Etik Kurulu Başkanı)
� Samanyolu TV, 7.4.2000, �Sigaranın zararları ve sigara reklamları� Katılan: Doç. Dr. Kürşat Yıldız (Genel Sekreter)CUMHURİYET DEĞERLERİNE VE SOSYAL DEVLET İLKELERİNE SAHİP ÇIKTIK

İstanbul Tabip Odası�nın sağlık sorunlarına yaklaşımının temelini sosyal devlet anlayışı oluşturmaktadır. Bütün yurttaşlara nitelikli ve eşit sağlık hizmeti sunulması, bu hizmetlerin genel bütçeden ayrılan kaynaklarla güvence altına alınması ve koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi savunulmaktadır.
Ülkemizin genel gidişi ve demokrasi ile ilgili sorunlar da her zaman İstanbul Tabip Odası gündeminde yer almıştır.
Cumhuriyet�in ilk yıllarında ve 61 Anayasası�nın getirdiği özgürlük ortamında meslek örgütünün sağlık ve hekimlikle ilgili konularda daha etkili olabildiği görülmektedir. Nitekim 1961 Anayasası�nın bütün yurttaşlara sağlık hizmeti sunulmasının devletin bir yükümlülüğü olduğunu belirten 49. maddesi, İstanbul Tabip Odası�nın üyeleri arasında yaptığı bir anketle belirlenmiştir. Oysa son yıllarda sağlık bir piyasa ürünü olarak tanıtılmış ,tabip odaları ve Türk Tabipleri Birliği�nin sürekli uyarılarına rağmen politik amaçlarla çok sayıda yetersiz tıp fakültesi açılmış ve tedavi edici hizmetlere ağırlık verilmiştir.
1997�de bütün bu gelişmeleri değerlendiren bir bildirge, İstanbullu hekimlerin imzasına açılmış, 14 Mart günü Taksim Atatürk Anıtı önünde kamuoyuna açıklanmıştır. Çok sayıda hekimin katıldığı, sağlık kurumlarının çelenk koyduğu tören yeni ve güzel bir geleneğin başlangıcı olmuştur. �Hekimlerin �97 Bildirgesi�, bugün de Tabip Odası�nın temel görüşlerini özetleyen bir belge niteliğindedir. Bu gelenek doğrultusunda, �99 Bildirgesi de Taksim�den kamuoyuna duyurulmuştur. Yine ülke sorunlarına gösterdiği duyarlılığın gereği olarak İstanbul Tabip Odası, Cumhuriyet�in 75. Yılı kutlamalarında yerini almıştır. Taksim�de yapılan CumhuriyetYürüyüşü�ne İstanbul Tabip Odası Kortejiyle katılan hekimler, Cumhuriyet değerlerine sahip çıktıklarını göstermiştir.
1999 yılı yaz aylarında SSK�yı zayıflatmaya dönük �Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı�ve özelleştirmeler karşısında Danıştay�ı devre dışı bırakmayı hedefleyen uluslararası tahkime izin veren Anayasa değişikliği konusunda Odamız diğer meslek odaları ve işçi sendikalarıyla birlikte aktif tutum almıştır. Henüz Marmara depreminin yaraları taze iken, iktidarı oluşturan siyasi partilerin bu yasa değişikliklerini bir gecede Meclis�ten geçirmeleri, geçtiğimiz dönemin üzücü gelişmelerinden birisi olmuştur.
Kamu sağlık kuruluşlarının savunulması için yürütülen çabaların bir parçası da geçtiğimiz bir yıl içinde Odamızın çeşitli kurullarında yer alan bazı meslektaşlarımızın, SSKve tıp fakültelerinde yönetsel görevler üstlenmeleridir. SSKİstanbul Bölge Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Faik Çelik, daha sonra aynı göreve atanan Dr. Hikmet Çevik, SSKOkmeydanı Eğitim Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İrfan Gökçay, SSKGöztepe Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yıldırım Gülhan ve Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı�na atanan Prof. Dr. Özdemir Aktan, meslek örgütümüzdeki görevlerinin yanısıra kendi çalıştıkları kamu sağlık kuruluşlarında özverili hizmetler yaptılar.
Temsiledildiğimiz platformlar: Oda temsilcilerimiz; İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu yanında Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (STKB), İstanbul Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (İMOK), Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi (KİGEM) ve Uluslararası Tahkim Anlaşması (MAI)Karşıtı Platform çalışmalarına katıldı. Bu çalışmalarda da İstanbul Tabip Odası�nın temel ilkelerini savunan bir yol izlenmiştir. 17 AĞUSTOS DEPREMİ VE İSTANBUL TABİP ODASI

İstanbul Tabip Odası, deprem çalışmalarını ilk günden itibaren bütüncül bir yaklaşımla yürütmeye çalıştı.
1- Deprem bölgelerinde ilkyardım çalışmalarına destek.
2- Deprem bölgesinden İstanbul�daki hastanelere sevk edilen hastaların tedavisine destek.
3- Deprem bölgesindeki temel sağlık hizmetlerine destek.
4- Deprem bölgesine yapılacak yardımları yönlendirme ve gereksinim belirleme.
Depremin ilk günü İstanbul�daki durumun tespit edilmesine çalışılmış, hastanelerde de hasar durumu ve meslektaşlarımızın mağduriyetlerini saptamak amacıyla iletişim sağlamaya çalışıldı. Daha sonra depremin boyutları ve ciddiyeti anlaşıldığında hemen bölgeye ulaşılıp, ilk izlenimle gereksinimler tespit edildi. İzmit ve Adapazarı�nda kamu sağlık kuruluşlarının ağır tahribata uğradığı ve buralarda acil ve seyyar hastaneler kurulması gerektiği ilgili birimlere iletildi.
Aynı gün Odamızda oluşturulan ekipler Çınarcık ve Halıdere�de hizmet vermek üzere yola çıktılar. Daha sonra bu birimlere Gölcük-Anıtpark�ta kurulan yeni bir birim daha eklenerek destek hizmeti yürütülmeye çalışıldı.
Bölgeye gönderilen arkadaşlarımız koordineli bir biçimde uzmanlık alanları ve çalışma periyotları dikkate alınarak yönlendirilmiş, hizmet veren birimler hekimsiz bırakılmamıştır.
Çok sayıda kuruluş bölgeye yardım konusunda Odamızı güvenilir bir referans kuruluş olarak değerlendirip yardımlarını Odamız kanalıyla ve nokta adreslere ulaştırmışlardır.
İlerleyen günlerde Değirmendere ve Bahçecik, Saraylı birimlerine hekim desteği ve tüketim maddeleri sağlayarak çalışmalarımıza devam ettik.
Aynı günlerde eş zamanlı olarak Odamız merkezinde oluşturulan ekipler, aşılama ve bölgede dikkat edilmesi gereken hijyen sorunlarına yönelik 25 altın kural dokümanlarını hazırlayıp hem medyaya hem de bölgeye (basılı olarak)ulaştırdık. Bu sayede hem yazılı, hem de görsel medyada bilgi kirlenmesinin önüne geçen bir olumluluk gösterdik.
Türk Nefroloji Derneği ile ilişkiye geçilerek Crush Sendromlu hastalar için standart bir tedavi protokolü oluşturularak ilgili tüm birimlere gönderildi. Depremin ilk anından itibaren İstanbul�a akan hasta sevki ve özellikle �Crush Sendromu�konusunda İstanbul�daki uzman meslektaşlarımızdan oluşan komisyon kurularak İstanbul�da Crush Sendromulu hasta sayısı ve dializ makinesi kapasitesi tespit edilip gerekli önlemler, yaklaşımlar oluşturuldu. Türkiye Psikiyatri Derneği ile post travmatik stres bozukluğu ile başa çıkmanın yollarını gösteren bir kılavuz metin hazırlanarak ilgili kurumlara ve basın kuruluşlarına gönderilerek halkımız uyarıldı. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ile birlikte aşılar konusunda bir basın açıklaması yapıldı.
Bölgede ilk günlerden sonra acil-ilkyardım hizmetlerine olan ihtiyacın azalmaya başlamasıyla temel sağlık hizmetlerine destek boyutu öne çıktı. Gezici sağlık birimleri oluşturularak halkın yoğun olarak yaşadığı yerleşkelerde su-gıda-tuvalet vs. hijyen konumlarında yerel sağlık birimlerinin yürüttüğü çalışmalara destek verildi.
Yerel sağlık çalışanlarının ve dışardan bölgeye atanan sağlık çalışanlarının motivasyonları ölçüsünde, zamanla bölgedeki çalışmalar ve birimler devredilmeye çalışıldı. Bu çerçevede önce Çınarcık, daha sonra da Halıdere ve Gölcük�teki birimlerimizi altyapı ve malzemelerle birlikte ilgili kamu birimlerine devrederek bölgeden ayrıldık.
Depremin kaotik dönemini oluşturan ilk 45 günlük dönemde bölgede hizmet veren İstanbul Tabip Odası çalışmalarına 300�e yakın meslektaş katıldı. Bir çok meslektaşımız İstanbul�a kendi sağlık kuruluşlarında Odamızla iletişim halinde çalışmalara maddi-manevi destek verdi. Bir çok özel sektör kuruluşu ve sivil toplum kuruluşu Odamızın yönlendirmeleri dahilinde bölgeye yardım etti. Çok sayıda özel hastane bölgede kurduğumuz sağlık birimlerinin alt yapısının oluşturulmasına katkı sağladı. Bir çok ilaç firması tıbbi ve teknik malzeme konusunda yardımda bulundu.
Bu çalışmalara katkı sağlayan herkese İstanbul Tabip Odası olarak teşekkür ediyoruz.
17 Ağustos depreminin ardından hayatın normalleşmesine paralel olarak İstanbul Tabip Odası de kendi olanaklarını olası İstanbul depremi için kullanmaya başladı. Bu konuda ilk adım olarak İl Sağlık Müdürlüğü ve Vilayet�le ilişki kurularak �İl Afet Planı ve sağlık hizmetleri� konusunda işbirliği kurulmaya çalışıldı.
İstanbul�daki mevcut sağlık kuruluşlarının deprem sonrası durumu ve onarım ihtiyacının boyutlarının tespiti konusunda ısrarlı olundu. İstanbul Tabip Odası bünyesinde �Afet Grubu� oluşturularak hazırlıklar planlı bir biçimde yürütülmeye başlandı. Bu bağlamda ilk olarak �Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu�düzenlendi.
Uzmanlık derneklerinin desteğiyle �Depremlerde Uzmanlık Hizmetleri� paneli yapıldı ve tartışmalar hemen kitap haline getirildi.
Acil Travma ve Resusitasyon Kursu�na Oda aktivistlerinden katılım sağlandı. İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinde yapılan �Kitle Yaralanmaları ve Afet Hekimliği� sempozyumuna kurumsal katılım sağlanarak Oda�nın depremde neler yaptığı ve görevleri anlatıldı. Toplantılarda İstanbul Tabip Odası çalışmaları ve bakış açısı hekimlerle paylaşıldı. Olası deprem için �koordinasyon birimleri�oluşturularak, hazırlıklar sürdürülüyor.
Marmara Depremi sonrasında, depremle ilgili olarak basına yaptığımız aşağıdaki açıklamalar Tabip Odası�nın çalışmalarını ve değerlendirmelerini özetlemektedir.

17 AĞUSTOS SONRASI GÖRÜNÜM, UYARILAR
Deprem bölgesine yardım amacıyla ilk günden itibaren, halkımızın gösterdiği duyarlılık ve gayret, bu felaketin etkilerini azaltma sürecinde en önemli dayanak ve moral destek olmuştur.
Yaşadığımız afetin yarattığı doğal kaosun aşılması; zaman, kaynak ve enerjinin heba edilmemesi, etkin bir koordinasyon ile sağlanabilir. Devlet kuruluşlarının ve resmi kriz yönetim merkezlerinin bu koordinasyonu sağlayamaması, halkın, basının ve gönüllü kuruluşların çabalarından beklenen yararın sağlanmasını engellemiştir.
Oysa etkin koordinasyon, ortaya çıkan olağanüstü gönüllü katkı ve enerjinin işe yaramasının en önemli güvencesidir.
İyi niyetinden kuşku duymadığımız telaşlı açıklama ve çağrıların bilimsel ilke ve etik değerlere uygunluk açısından doğrulatılmadan yayınlanması halkımızı paniğe sürüklemekte ve yardım çalışmalarını olumsuz etkilemektedir.
İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü koşullarda kamuoyunu aydınlatıcı sağlıkla ilgili açıklamaların ancak yetkin kişi ve kuruluşlarca yapılması gerekmektedir. Böylece çelişkili bilgilerin kamuoyunda panik yaratması önlenebilecektir.
Alınan resmi önlemler ve yapılan organizasyonla ilgili teknik açıklamalar, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmalıdır. Kamuoyunda oluşan merak ve sorunlarla ilgili açıklamalar konunun uzmanlarına danışılarak Tabip Odası tarafından yapılacaktır.
Son gelişmeler karşısında bir uzmanlık kuruluşu olan Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanlığından aldığımız bilgiler doğrultusunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasını yaşamsal önemde görmekteyiz,
Aşı gereksinimi: Yaralanmış kişilere, yaralarının durumuna göre sağlık kuruluşlarında tetanoz aşısı yapılmaktadırlar. Yine enkaz kaldırma çalışmalarına katılanlara da koruyucu olarak tetanoz aşısı yapılması gerekir. Çocukların rutin bağışıklama programlarına göre olmaları gereken aşıları kesintiye uğratılmadan sürdürülmelidir. Bunun dışında deprem bölgesindeki kişilere kolera, tifo ya da hepatit A gibi aşıların yapılmasına gerek yoktur. Bu hastalıklardan korunmada sağlıklı su ve besinlerin tüketilmesi ve kişisel temizlik kurulması esastır. Aşı, bunların yerini tutacak bir önlem değildir.
Maske kullanımı: Bu dönemde risk yaratabilecek bulaşıcı hastalıklardan korunmada maskelerin bir önemi yoktur. Maske sadece toz ve kokudan korunmak için kullanılabilir.
İshal: Gerek çocuklarda gerek erişkinlerde beslenme alışkanlıkları ve koşullarının değişmesi bir ishal nedeni olabilmektedir. İshal, her zaman mikrobik nedenlere bağlı değildir. İshalle baş etmek için yeterince su içilmesi, düzenli ve uygun beslenme yeterlidir. İshal kesici ilaçlar ve özellikle antibiyotikler kesinlikle gelişigüzel kullanılmamalıdır. Ancak ishalle birlikte ateşi olanlar ve günde 5 kezden sık bol sulu ishali olanlar gecikmeksizin bölgedeki sağlık kuruluşlarından birine başvurmalıdır.
Ateş: Ateş her zaman bir mikrobik hastalığın işareti değildir. Mikrobik hastalıklar dışında, ezik ve çürükleri bulunan yaralılarda enkaz tozu soluyanlarda da ateş yükselebilir. Ateşli hastalık durumlarında bir hekim tarafından verilmedikçe antibiyotiklere başvurulmamalıdır. Ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yeterli olacaktır.
Çevreden edinilen duyumlarla oluşturulan ihtiyaç maddeleri ve yardım taleplerinin, doğrulatılmadan yayınlanması, yardım sevkiyatında inanılmaz karmaşa ve kaynak israfına neden olmaktadır. Örneğin, bir deprem bölgesi için süt eksiği anonsu yapılması, o bölgeye gönderilen ihtiyaç fazlası tonlarca sütün bozulmasına sebep olabilmektedir. Artan ve bozulan gıda maddeleri bulaşıcı hastalıklar için zemin yaratmaktadır.
Şu anda deprem bölgesinde tıbbi malzeme ve sağlık personeli sıkıntısı çekilmemektedir.
Bu nedenle; yalnızca kriz masalarından açıklanan ihtiyaçlar miktarları ile birlikte anons edilmelidir. İhtiyaçları karşılamak isteyen gönüllülerin göndermeden önce bildirimi yapan kuruluşları aramaları doğru olacaktır.
Diğer bir yanlış bilgilendirme, kolera ve tifo için aşılama çağrıları konusundadır. Uzmanları tarafından ilan edilmedikçe yapılması gerekmeyen aşılama çağrıları halkı yanlış yönlendirmekte, karmaşayı artırmaktadır.
TV kanalları radyoları ve yazılı basın tarafından felaket sonrasında iyi niyetle de olsa yapılan çelişkili açıklamalar, halkı panik ve endişeye sevk etmektedir. Toplum psikolojisini olumsuz yönde etkileyen bu tür yayınlar, açıklamayı yapanlar kadar yayınlayanları da sorumluluk altına sokmaktadır.
Bu hatırlatmayı dikkate almanızı bekler, tıbbi otoritelerden kaynaklanmayan bilgi ve çağrıların yayılmasına aracı olmamanızı dileriz.
Odamız, uzmanlardan aldığı bilgilerle bu konularda size yardımcı olmaya devam edecektir.
Saygılarımızla,
İSTANBUL TABİP ODASI - YÖNETİM KURULU

DEPREM SONRASI 25 ALTIN KURAL
Deprem sonrası, bölgede yaşayan insanların sağlık eğitimi, temel sağlık hizmetleri ve pratisyen hekimlerin önemi ortaya çıktı. İstanbul Tabip Odası, uzmanların katkılarıyla �25 altın kural� başlıklı bir bildiri hazırlayarak basın yoluyla ve doğrudan halka dağıttı. Bu metin, aynı zamanda olağanüstü durumlarda koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili çalışmaların özetidir.
1- Söylentilere kesinlikle inanmayınız.
2- Endişelerinizi ve sorunlarınızı bölgenizdeki sağlık görevlileri ile mutlaka paylaşınız.
3- İçmek için kapaklı şişe sularını kullanınız. Açık içme ve kullanma sularını görevlilerin önerilerine göre klorlayınız.
4- Elinizi sık sık su ve sabunla yıkayınız.
5- Çiğ meyve ve sebzeleri iyice yıkadıktan sonra, mümkünse kabuklarını soyarak tüketiniz. Kavun ve karpuz güvenilerek yenebilir.
6- Enkaz altından çıkarılan yiyecekleri buzdolabında bile olsa kesinlikle yemeyiniz.
7- Bebeğinizi emzirmeye ve olağan aşılarını yaptırmaya devam ediniz.
8- Katı yiyecekler, konserve ve bisküvi gibi kolay bozulmayan yiyecekleri tercih ediniz.
9- Elden geldiğince sıvı gıdalar alınız. Özellikle kurtarma çalışmalarına katılanlar, terlemeye bağlı su ve tuz kayıpları için bol miktarda tuzlu ayran içmelidir.
10- Tuvalet ihtiyacınızı mutlaka bölgede kurulan seyyar tuvaletlerde gideriniz. Tuvalet sonrasında, bebeklerinizi beslemeden önce ve bebek bezi değiştirdikten sonra, mutlaka ellerinizi sabun ve suyla yıkayınız.
11- Seyyar tuvalet yoksa, komşularınızla birlikte en az 2 m derinlikte bir çukur kazınız. Çevresini çevirerek helaya dönüştürünüz. En yakın sağlık biriminden bu helaların kireçlenmesi için yardım isteyiniz.
12- Çöplerinizi sızdırmaz poşetlerde toplayıp, ağzını sıkıca kapatınız. Düzenli çöp toplanamıyorsa, çöp poşetlerini ortaklaşa kullanmak üzere kazılan 1-2 m derinlikte çukurlarda toplayınız.
13- Çöplerin üzerini toprakla kapatıp, kireçlenmesini sağlayınız. Köpek ve hayvanların eşelemesini önleyiniz.
14- Kirli çocuk bezleri ve kadın bağlarını mutlaka poşete koyup ağzını sıkıca bağladıktan sonra çöp çukurlarına atınız.
15- İç çamaşırlarınızı olanaklar ölçüsünde sık sık değiştiriniz. Yıkanma olanaklarını yaratmaya çaba gösteriniz.
16- Cenazelere çıplak elle dokunmayınız. Derhal yetkililere haber vererek ceset torbalarına konulmasını sağlayınız. Gömülürken mezar zeminine ve cenazenin üzerine sönmemiş toz kireç dökünüz.
17- Çocuklarınızın güvenli yerlerde oynamalarına dikkat ediniz. Tuvaletler, enkazlar, su birikintileri, logar kapakları ve çukurlardan uzak tutunuz.
18- Çocukların beslenmelerine özen gösteriniz. Rasgele yiyecek ve içecek almamalarına dikkat ediniz.
19- Karın ağrısı, kusma, ishal gibi şikayetleriniz olduğunda vakit yitirmeden sağlık birimlerine başvurunuz.
20- Yaralılar ve kurtarma çalışmalarına katılanlar için tetanoz aşısı gereklidir. Mutlaka yaptırınız.
21- Güneş çarpmasından korunmak için elden geldiğince gölgede kalınız ve şapka giyiniz.
22- Şeker, kalp ve yüksek tansiyon gibi eski bir hastalığınız varsa tedavinizi sürdürmeyi ihmal etmeyiniz.
23- Gebeleri ve bebekleri sağlık ekiplerine mutlaka kontrol ettiriniz.
24- Mümkünse çocuklarınızı deprem bölgesi dışındaki yakınlarınızın yanına gönderiniz. Depremin onlarda bırakacağı olumsuz izleri böylece azaltabilirsiniz.
25- Büyük bir felaketin dehşetini yaşadık. Etkilenmemiz doğaldır. Sıkıntılarınızı, korkularınızı iletmekten çekinmeyiniz. Yakınlarınız ve sağlık görevlileri ile paylaşınız. Birbirinizle konuşarak moral veriniz. Acılar paylaşıldıkça azalır.
Saygılarımızla,
İSTANBUL TABİP ODASI - YÖNETİM KURULU

17 AĞUSTOS DEPREMİ SONRASI İSTANBUL TABİP ODASI HİZMETLERİ, SAPTAMALAR, ÖNERİLER
Bölgemizde büyük can kaybına ve yaralanmaya yol açan depremin acıları henüz sarılamamış durumda. Bu doğal afet sonrasında en çok gereksinim duyulan hizmetlerin başında sağlık geliyor. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarımız bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme çabasındadır. İstanbul Tabip Odası felaketin ardından birkaç ana konuda etkinliklerini yoğunlaştırmıştır:
� Depremin en çok hasar gördüğü bölgelerde ilk tespitlerini yaparak Sağlık Bakanlığı�na acilen seyyar hastaneler kurulması ve cenazelerin sağlıklı koşullarda defnedilmesi için önlem alınması önerilmiştir.
� Depremin ikinci gününden itibaren üyelerimizin gönüllü katılımıyla Gölcük, Değirmendere, Halıdere ve Çınarcık�ta tıbbi hizmetler vermeye başlamıştır. Halen Çınarcık hariç bu birimlerde hem tedavi edici hem de temel sağlık hizmetleri bazında bölge insanına hizmet etmeye devam etmektedir.
� İstanbul�daki hastanelere yatırılan yaralıların tedavilerinin uygun tedavi protokolü ile sürdürülmesi için kurumlar arasında işbirliği sağlamaya çalışmıştır.
� Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yurtiçi ve yurtdışından gelen yardım yapmak isteyenleri gerçek ihtiyaçlara göre yönlendirmeye çalışmış, bazı yardımların depremzedelere ulaşmasına aracılık etmiştir.
Deprem sonrası sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi için, bu çalışmalar sırasında yaptığımız bazı değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşmayı ve bu aşamadaki önerilerimizi açıklamayı görev olarak algılıyoruz.
Genel saptamalar:
� Sağlık hizmetlerinin, tüm insanların eşit ve ücretsiz elde etmeleri gereken bir hak olduğu bu depremle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu gerçek acil sağlık hizmetleri için de geçerlidir.
� Felaketin ardından yapılan açıklamalarda sağlık hizmetlerinin yeterli biçimde yürütüldüğünün ifade edilmesi, bu yalın gerçeğin hala anlaşılamadığını göstermektedir.
� �Başarılı� denilen sağlık hizmetleri kendi olanaklarıyla ilk saatlerde hayatta kalmayı başarabilmiş insanlarımıza verilmiştir ve verilmektedir.
� Oysa ilk saatlerde etkili bir tıbbi hizmet yürütülemediği için kaç insanımızın kaybedildiğini bilmiyoruz.
� Felaket alanından gelen bilgiler, ne yazık ki bu sayının yüksek olduğunu düşündürmektedir.
� Olası yeni felaketleri beklemeden acil yardım ve kurtarma hizmetlerini �sosyal devlet� anlayışı ile gönüllü katılımları da içine alacak şekilde etkinlikle yeniden düzenlemeliyiz.
� Hekimler her türlü kurumsal organizasyondan önce, gönüllü olarak bölgeye ulaşmışlar ve kendi imkanları ile kurtarılan yararlılara acil-ilk tıbbi hizmeti sunmuşlardır.
� Sağlık Bakanlığı Merkezi Birimleri mevcut sorunu algılamak ve harekete geçmek konusunda yetersiz kalmış, Sağlık Bakanı�nın beyanları, ortamı kontrol altına almak yerine sağlık alanında karmaşaya neden olmuştur.
� Bakanlığın yetersiz yönetim tarzına rağmen bakanlığa bağlı personelin ortaya koyduğu olağanüstü enerji ve başarı dikkate değerdir. Özellikle kendileri de depremzede olan sağlık personelinin çabaları takdir edilmelidir.
Öneriler:
� Sağlık Bakanlığı�nın yıllardır sadece hastane temelli bir hizmet anlayışına saplanması sonucu, toplum sağlığını tehdit eden mevcut ve olası risklere karşı hiçbir vizyon ve hazırlığının olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. Şu anda da yeni yerleşim şartlarına yönelik, risk grupları için bakım ve destek içeren kesintisiz bir sağlık hizmeti sağlayan �Afet Bölgesi Sağlık Eylem Planı��nın geliştirilmesi gerekir.
� Sağlık Bakanlığı acilen bölgelerde standart bir veri toplama çalışması başlatmalı, başta temel sağlık hizmetleri olmak üzere halkın sağlık taleplerini karşılayacak atılımları gerçekleştirmelidir.
� Sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi için öncelikle depremzedelerin yerleştirilmesi konusunda bir strateji belirlenmesi şarttır. Buna bağlı olarak temel sağlık hizmetleri hızla organize edilebilir.
� Deprem bölgesinde görev yapan sağlık çalışanlarının kendileri de büyük ölçüde etkilenmiştir. Günlerdir bir yandan kendi yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da özveriyle sağlık hizmeti vermektedir. Bölgedeki sağlık çalışanlarına destek verilmesi, gerekirse deprem bölgesi dışından hekim ve sağlık çalışanları görevlendirilmesi uygun olacaktır.
� Sağlık eylem planı yapılırken temel sağlık hizmetlerinin ön planda tutulması ve çevre illerdeki sağlık grup başkanlığı personelinden destek alınmalıdır.
� Felaketten etkilenen bölgelerdeki yurttaşlarımızın tümü, ivedi olarak yapılacak yasal düzenlemelerle sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır. Böylesi bir düzenleme, bu yurttaşlarımıza birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin ücretsiz verilebilmesini içermelidir.
TTB ve İstanbul Tabip Odası sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesinde uzmanların görüşleri doğrultusunda destek vermeye devam edecektir. İstanbul Tabip Odası bugüne kadar bölgede gönüllü hekimlerin katılımıyla de facto yürüttüğü sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığı birimleri aktif hale gelene kadar bir süre daha sürdürmeyi zorunlu görmektedir.
İstanbul Tabip Odası, bundan sonra da afet bölgelerinde gelişmeleri izleyerek sorunları ve ihtiyaçları belirleyecek, önerilerini sunacak, bilimsel-teknik destek ve eğitim desteği sağlayarak süreci kamuoyu adına denetleyip onlarla paylaşacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İSTANBUL TABİP ODASI- YÖNETİM KURULU

MARMARA BÖLGE TABİP ODALARI TOPLANDI: OLASI DEPREMLERE HAZIRLIK İÇİN ACİL ÖNLEMLER
Marmara Bölge Tabip Odaları Toplantısı 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul�da yapıldı. Toplantıya Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ tabip odalarının temsilcilerinin katıldı. Sakarya ve Kocaeli temsilcileri Düzce Depremi nedeniyle afet bölgesinde oldukları için katılamadı. Toplantıda Marmara ve Düzce Depremi sonrasında yürütülen çalışmalar gözden geçirildi, yeni doğal afetler karşısında hazırlıklar ele alındı, işbirliği noktaları saptandı.
17 Ağustos Marmara depreminin ardından 12 Kasım günü Düzce-Kaynaşlı�da karşılaştığımız deprem felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı diliyoruz. Ardarda karşılaştığımız deprem felaketleri, doğal afetler konusunda bilimsel görüşlere değer vermenin, iyi bir hazırlık yapmanın ve kurumlar arasında işbirliği ve toplumsal dayanışmanın önemini kanıtlamıştır. Bu dersler ışığında Marmara Bölgesinde hizmet veren ve Türkiye�deki hekimlerin hemen hemen yarısının temsilcisi durumunda olan Tabip Odaları olarak aşağıdaki acil önlemler üzerinde görüş birliğine varmış bulunuyoruz:
1- Marmara Bölgesi�ndeki başta hastaneler olmak üzere tüm sağlık kurumlarının binaları teknik testler kullanılarak depreme dayanıklılık yönünden öncelikle gözden geçirilmelidir. Tabip Odaları tarafından Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve Valiliklerin uyarılmasına ve daha önce yapılan başvuruların yinelenmesine karar verilmiştir. Testlerin maliyeti ne olursa olsun bu incelemeler yapılmalıdır. Sağlık kurumlarının depremde devre dışı kalmaları durumunda sağlık hizmetlerini nasıl sürdürecekleri de planlanmalı, sahra hastaneleri ve çadır istasyonlar için altyapı hazırlığı yapılmalıdır. Bu amaçla gerekli ödenekler konusunda çekince göstermenin toplumsal faturasının ağır olduğunu hatırlatıyoruz.
2- Marmara Bölgesi illerinde valiliklerce hazırlanan afet planları, genellikle masabaşında yazılan, yaşanan felaketlerden çıkarılan dersleri yeterince dikkate almayan metinlerdir. Bu planların doğal afetler sırasında işe yaraması için, meslek kuruluşları ve bilim çevrelerinin önerileriyle geliştirilmesi gereklidir. Büyük bir felaketi toplum olarak göğüsleyebilmek için hazırlıklar sırasında kurumlar arası işbirliği ve işbölümü, yaşamsal önemdedir. İl Afet Planlarının sağlık hizmetleri ile ilgili kısımlarının Tabip Odalarınca değerlendirilerek zenginleştirilmesi için Valilikler ve İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması kararlaştırılmıştır.
3- Tabip Odaları, doğal afetler sırasında acil tıp hizmetlerinin en geniş kapsamda yürütülmesi için bölgedeki hekimlerin hızla acil yardım kurslarından geçirilmesini, bu amaçla tabip odaları, uzmanlık dernekleri, tıp fakülteleri, Sağlık Bakanlığı ve SSK arasında işbirliği yapılmasını kararlaştırmıştır.
4- Büyük doğal afetler sırasında yalnızca hekim ve sağlık personeli değil halkın da ilk yardım eğitimi çok önemli görülmektedir. Bu nedenle Marmara Bölgesi Tabip Odaları, yurttaşlarımıza ilkyardım eğitimi vermek üzere çok sayıda hekimin hızla standart bir eğitimden geçirilmesi için kurslar düzenlemeyi kararlaştırmıştır.
5- Halkın ve hekimlerin doğal afetler sırasında doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla bilimsel ve pratik bir rehber broşür hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bugüne kadar hazırlanan yazılı metinler gözden geçirilerek tek bir kitapçıkta birleştirilmesi planlanmıştır. Her afet durumunda ayrı bir yönlendirici metin yayınlanması da karara bağlanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
MARMARA BÖLGESİ TABİP ODALARI

17 AĞUSTOS AKSA KAZASI
Sağlık açısından alınması gereken önlemler, çıkarılan dersler
Bilindiği gibi; 17 Ağustos Marmara depreminden etkilenen önemli sanayi kuruluşlarından biri de Yalova-Topçular arasında kurulu bulunan AKSA Akrilik Kimya ve San. A.Ş.�dir.
Birinci derece deprem bölgesinde 1968 yılında kurulan ve 1984�de de ruhsatlı olarak tam kapasite ile üretime geçen AKSA�nın deprem bölgesinde inşası ve depremde ortaya çıkabilecek zararlar öngörülmeden faaliyetine başlayıp devam etmesi; yaşadığımız çevre felaketinin en önemli nedenidir.
Akrilonitril�in hem yüksek düzeyde yanıcı-patlayıcı bir madde hem de kanserojen olması nedeniyle, hammadde olarak depolandığı AKSA, birinci sınıf gayrisıhhi müessese sınıfına girmektedir. Bu tip işletmelerin ruhsatlarını Sağlık Bakanlığı�ndan aldıkları düşünülürse 1984 yılında, yıllardır ruhsatsız çalışmakta olan AKSA�ya hiçbir koruma bandı olmadığı halde Sağlık Bakanlığı�ndan çalışma ruhsatı verilmesi yaşadığımız kazaya ve ardındaki çevre felaketine davetiye çıkarmıştır. 1971 yılından 1990 yılına kadar çevresinde koruma bandı olmadan faaliyette bulunan fabrikaya bu tarihten sonra yapılan koruma bandının da kazanın olumsuz sonuçlarını engellemede ne derece başarılı olduğu deprem sonrası açığa çıktı. Kazadan sonra hayvanlar öldü, bitkiler kurudu, insanlar sızıntıdan ciddi boyutlarda etkilendi. Sağlık açısından uzun dönemde açığa çıkacak zararları ise önümüzdeki aylar-yıllar içinde göreceğiz.
İşletmenin yaptığı açıklamalara göre; depremin etkisiyle üç akrilonitril tankında oluşan hasar sonucu 6400 ton madde çevreye yayılmıştır. Deprem anında başlayan sızıntı; bölgede yaşayan tüm canlıları ve bitki örtüsünü etkilemiş, akut zehirlenme tablolarına neden olmuştur. Bölgede yaşayan yurttaşlar, depremden sonraki yirmibirinci saatte bölgeden uzaklaşmışlardır. AKSA yetkilileri, deprem gecesi 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçilerin sağlık durumu hakkında ayrıntılı bir açıklamayı henüz yapmamıştır. Depremi takiben iki hafta içinde, daha önce ciddi bir sağlık problemi olmadığı söylenen Zeki Aydın, Cemile Tezer, Melahat Kaypak, Necla Uysal, Ahmet Nalbant ve Zühtü Mallı adlı yurttaşlarımızın ani ölümlerinin akrilonitrile bağlı olup olmadığı mutlaka araştırılmalı, bu ölümlerin nedenleri aydınlatılmalıdır.
Akrilonitril sızıntısı sonucunda bölgede yaşayan insanlarda -kendi ifadeleri ile- ortaya çıkan belirtiler şunlar olmuştur: Deride kaşınma ve yanma, gözlerde yanma ve sulanma, göz kararması, denge kaybı, boğaz-burunda yanma ve ağrı, seste kısıklık ve kalite kaybı, solunum yollarında tahriş, hırıltılı solunum, kuru öksürük, dudaklarda morarma, karın ağrısı, bulantı-kusma, kanlı ishal. Dünyada bugüne kadar yapılmış bilimsel araştırmalara göre akrilonitril ile temasta kısa süre içinde ortaya çıkan akut etkiler şunlardır:
� Solunması halinde yorgunluk, halsizlik, solunum yollarında tahriş, başağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, titreme, solunum zorluğu ve denge kaybına neden olur.
� Deri ve göz ile temas durumunda kaşıntı, kızarıklık, acı ve bulanık görmeye neden olur.
� Yutulması halinde ise başağrısı, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve halsizlik ortaya çıkar.
� Akrilonitrile yüksek dozlarda maruz kalan kişilerde akut akciğer ödemi ve ölüm görülmektedir.
� Akrilonitril ile temas sonrasında uzun dönemde ortaya çıkan kronik etkiler ise şunlardır:
� Kanserojenik etki
� Teratojenik etki (Doğumsal anormallikler yapıcı etki)
� Mutajenik etki (Genlerde hasar)
� Tiroid bezi ve endokrin sistem hastalıkları
� İmmun sistemin baskılanmasına bağlı hastalıklar
Sonuç, öneriler ve yapılması gerekenler
1- Dünyada bugüne kadar yapılmış olan bilimsel araştırmalar incelendiğinde akrilonitrilin teratojen ve kanserojen etkilerinin bulunduğu, uzun dönemli etkilerinin ortaya çıkabildiği kolaylıkla anlaşılmaktadır. AKSA örneğinin dünyada bu boyutlardaki ilk kaza olması; geleceğe yönelik belirsizlikleri arttırmaktadır. Konu geçiştirilemeyecek boyutta ve son derece ciddi bir halk sağlığı sorunudur.
2- 17 Ağustos sonrası fabrikanın çevresinde yaşayan insanların akut akrilonitril intoksikasyonuna (zehirlenme) maruz kaldıkları anlaşılmaktadır. Kişilerin ifadeleri ve ortaya çıkan bulgular bu zehirlenmeyi destekler niteliktedir. Bu zehirlenme; özellikle, ilk 21 saatte çok yoğun olarak gerçekleşmiştir. Kazanın üzerinden üç ay geçmesine karşın bölgede yaşayan insanların bazı şikayetlerinin halen devam etmesi ve saç dökülmesi, zayıflama gibi ek yakınmaların ortaya çıkması bölgede bir durum tespiti ve gerekirse tedavilerin başlanması açısından biran önce geniş bir sağlık taramasını zorunlu kılmaktadır. Bu görev öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı�na düşmektedir. Sağlık Bakanlığı�nı ve Çevre Bakanlığı�nı duyarsızlıklarını telafi etmeye davet ediyoruz.
3- Varolan araştırmalar; sağlık taramasının uzun süredir AKSA�da çalışan işçilere de uygulanmasını gerekli kılmaktadır.
4- Yapılacak bir sağlık taramasının ardından akrilonitrilden etkilenmiş çocuklar, gebeler ve yaşlılar başta olmak üzere tüm bireyler; sağlık açısından ileriye dönük olarak izlenmelidir. Yapılan araştırmalar sonucunda; akrilonitrille çok büyük olasılıkla ilişkili olduğu ortaya çıkarılan kanserler, gen hasarları, doğumsal anomaliler ve diğer önemli hastalıkların erken tanısı ve önlenmesi ancak bu şekilde mümkün olabilir.
5- Birinci derece deprem bölgesinde bu tür tehlikeli bir maddenin depolanması ve üretimde kullanılması amacıyla AKSA Akrilik Kimya ve San. A.Ş.�ye 1984 yılında çalışma ruhsatı veren tüm yetkililer hakkında gerekli yasal ve idari soruşturma biran önce açılmalıdır.
6- Bölge halen olası bir deprem açısından risk altındadır. Bu nedenle bu risk azalana-ortadan kalkana kadar AKSA�daki akrilonitril depoları boşaltılmalı, akrilonitril deprem açısından risk içermeyen bir bölgeye taşınmalıdır.
7- Bu örnekten yola çıkarak; olası bir yeni Marmara depremini de gözönüne alarak bölgede insan ve çevre sağlığı için ciddi boyutta zararlı olduğu bilinen kimyasalları üreten-üretimde kullanan tüm fabrikalar için benzer önlemler vakit yitirilmeden alınmalıdır.
8- Tüm bu işlemlerin gerçekleşmesi için bölgenin temel sağlık hizmetleri altyapısı gözden geçirilmeli, desteklenmeli ve güçlendirilmelidir.
9- Yapılacak bir sağlık taramasının ardından gerekebilecek tedavi süreçleri biran önce başlatılmalıdır.
Bu ve benzeri kazalar ile çevresel sağlık sorunlarını incelemek üzere İstanbul Tabip Odası�nda oluşturulan Çevre Sağlığı Çalışma Grubu�nun başlatmış olduğu incelemeye; Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri ile ilgili tüm kuruluşların en kısa sürede katılmasını ve sorumluluklarını yerine getirmesini talep ediyor ve bekliyoruz.
Saygılarımızla,
İSTANBUL TABİP ODASI - ÇEVRE İÇİN HEKİMLER DERNEĞİ

SAĞLIK SİSTEMİMİZ YENİ DEPREMLERE HAZIR MI? ÖNERİLER-GÖRÜŞLER
İstanbul Tabip Odası olarak 17 Ağustos�tan bu yana yaşadığımız gelişmelerle ilgili değerlendirmelerimizi ve daha önemlisi olası bir İstanbul Depremi konusunda görüş ve önerilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Yaşadığımız doğal afetler, toplum olarak, yönetenler olarak bilime ne kadar az önem verildiğini göstermektedir. Deprembilimciler, mimarlar, inşaat mühendisleri ve jeologların yıllardır söylediklerine kulaklarını tıkamış bir ülke, ancak felaket anında onları dinliyor. Meslek odalarının önerilerini ve uyarılarını ısrarla gözardı eden kamu yöneticileri ve belediyeler, deprem sonrasında birden sivil toplum örgütlerini keşfettiler.
Marmara Bölgesinde ardarda yaşanan depremler planlamanın ülkemizde ne kadar hafife alındığını göstermektedir. Ülkemizin önemli yatırımlarının büyük kısmını deprem açısından birinci derecede riskli bir bölgede olmasının başka açıklaması olamaz. �Plan değil pilav� anlayışının bizi getirdiği yer burasıdır.
Üzerinde yaşadığımız ülkenin doğasının beklenen davranışları karşısında bu kadar büyük kayıplar yaşanmasının bir başka nedeni de devletin sosyal niteliğinin güdükleştirilmesidir. Olağan durumlarda bile sağlık hizmetleri, altyapı ve barınma hizmetlerini vermek konusunda �küçültülmüş� devletin, bir doğal afet koşullarında başarılı olması beklenemez.
Endişemiz, olağan koşullara dönüldüğünde geleneksel davranışların sürdürülmesidir. İstanbul Depremi olasılığı ciddiye alınmalıdır. Milyonlarca insanın yaşamı yanında ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir yıkım oluşturacak böyle bir olasılığın yeterince ciddiye alındığına inanmıyoruz.
Bu görüşlerimiz, sadece kaynağı belirsiz kuşkuların bir ifadesi değildir. Bugüne kadar ülke yöneticilerinin harekete geçmesini ve somut adımlar atmasını bekledik. Yurttaşlarımızın kaygılarını daha da artırmamak için konuyu daha sakin bir ortamda sunmayı daha doğru bulduk.
İstanbul depremi olasılığı ciddiye alınmış olsaydı;
� Başta sağlık kuruluşları, okullar, itfaiye gibi böyle bir felaket sırasında öncelikle ayakta kalması gereken yapılar dayanıklılık bakımından gözden geçirilmiş ve gerekli plan ve projeler hazırlanmış, hatta yapımına başlanmış olurdu.
� Ülke ekonomisi ve yatırımlara ayrılacak kaynakları belirleyen 2000 yılı Mali Bütçesi�nde İstanbul Depremi için özel bir kaynak ayrılmış ve özellikle sağlık, eğitim gibi kamu hizmetlerine yatırım yapılması planlanmış olurdu.
� Yalnızca doğal afet durumunda değil, her zaman acil durumlarda hizmet veren bir sağlık hizmeti organizasyonu yapılmış, bu amaçla bir iletişim sistemi kurulmuş olurdu.
� Acil sağlık hizmetlerinin yanısıra İstanbul�un her iki yakasında yanıklarda hizmet verecek en az iki merkez kurulmuş olurdu.
� Yurttaşlarımızın kendi evlerini depreme karşı nasıl gözden geçirecekleri ve hazırlık yapacakları konusunda kamu yöneticileri (Valilik ve Belediyeler) ciddi ve tutarlı bir plan yapmış olurlardı.
Bunların hiçbiri gerçekleşmemiştir. Umudunu dış kredilere ve Avrupa Birliği�ne bağlamış görünen hükümet, İstanbul Depremi olasılığını tamamen gözardı etmeyi tercih etmektedir. Hükümet; depremi sadece vergi toplama bahanesi olarak değerlendirmektedir.
Bu başıboşluk ve korku ortamı içinde deprem vurguncularının türediğini üzülerek görüyoruz. Özellikle binaların hasar ve dayanıklılık tespitlerini yapmak üzere açılan özel bürolar, üniversite vakıfları ve bazı üniversite öğretim üyelerinin ölçüsüz miktarda paralar aldıkları bilinmektedir.
Kamu sağlık kuruluşları binaları bile ücret karşılığı kontrol edilmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı�na bağlı hastaneler kendi sorunlarıyla başbaşa bırakılmış, tüm sorumluluk hastane yöneticilerinin üzerine yıkılmıştır. Birçok hastane şu ana kadar denetimden geçirilmemiş, yurtdışından gelen kuruluşların yaptığı incelemelerin raporları hala açıklanmamış ve güçlendirilmesi gerekli binalar için somut bir çalışma başlatılamamıştır. Sadece kamu hastaneleri değil, özel hastanelerin de olası bir depreme karşı ne kadar hazırlıklı oldukları belirsizdir. Nitekim 17 Ağustos depreminde Avcılar bölgesinde ağır hasar gören bazı özel hastaneler hizmet göremez hale gelmiştir.
Sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler, hastalarına sağlamlığına güvenemedikleri binalarda hizmet vermekten huzursuzdur. İstanbul Tabip Odası olarak bu gerçeği halka ve kamuoyuna açıklamayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.
Kaynak yokluğu bahane olamaz
İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve birçok kamu yöneticisi, alınması gereken önlemler ve hasar gören binaların onarımı için kaynak bulamamaktan yakınmaktadır.
Ülkemizin en köklü Üniversitesi, yeterli kaynak olmadığı için çaresiz görünmektedir. Türkiye böyle bir ayıbı silmek zorundadır.
Bu durumun sorumlusu 2000 yılı bütçesinin yarısını borç faizlerine ayıranlardır. Adaletli bir vergi reformu yapma cesaretini gösteremeyenlerdir. Ülkemizin maddi kaynaklarını yıllardır küçük çıkar grupları ve IMF�nin gözetiminde kullananlardır.
İstanbul depremi için somut öneriler
Ülkemizin yakın geleceği böyle bir olasılığı ciddiye alarak yeniden planlanmalıdır. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı�nda yatırımlar dengeli dağıtılmalı, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi esas alınmalı, depreme dayanıklı bir İstanbul için yeni bir yerleşim planı hedef alınmalıdır.
� 2000 Yılı Bütçesi görüşmeleri sürmektedir. Bütçede İstanbul Depremi hazırlıkları için kaynak ayrılmalı, borç faizi ödemeleri ertelenmeli veya iptal edilmelidir. Sağlık Bakanlığı�na % 2.5 pay ayıran bir Bütçe ile İstanbul Depremi�ne hazırlık yapılamaz.
� İstanbul Depremi için telaşa kapılmadan, ama hızlı bir planlama yapılması şarttır. Yurttaşlarımızı paniğe düşüren en önemli faktör, güvenilir, ne yaptığını bilen, halkı doğru yönlendiren düzenleyici bir kamu otoritesinin olmamasıdır.
� İstanbul�daki İmar Planları yeni baştan ele alınmalı, mimar ve mühendis odaları ile tüm meslek örgütlerinin görüşleri alınarak şekillendirilmelidir. İstanbul�daki yapıların kademeli olarak gözden geçirilmesi ve gerekli görülenlerin dayanıklı hale getirilmesi için bir �Kamu Projesi� yapılmalıdır. Valilik ve Belediyeler bu kaynağı bulmak zorundadır. Parası olanın yaşamını güvenceye aldığı bir imar ve iskan sistemini 21. Yüzyılın eşiğinde utanç verici buluyoruz.
� Olası doğal afetlerle ilgili olarak 27 Eylül 1999 günü İstanbul Valiliği�ne, İl Sağlık Müdürlüğü�ne, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu�na sunduğumuz, ama herhangi bir yanıt alamadığımız öneriler dikkate alınarak bir �İl Afet Planı� oluşturulmalıdır. Görüleceği gibi bu plan, İstanbul�un yanısıra diğer büyük illerimiz ve komşu illerde yapılması gerekli hazırlıkları da kapsamaktadır.
İstanbul İl Afet Planı ve öneriler
İstanbul İli Afet Planı kapsamında yürütülecek sağlık hizmetleri için, planda rol alan tüm özel ve kamu kuruluşlarının kendi planlarını yapmış ve bu amaçla bütün kişileri eğitmiş olması gerekir. Daha da önemlisi plan doğrultusunda yapılacak tatbikatlarla olası felaketlerin ilk birkaç saatinden başlayarak ortaya çıkabilecek sorunlara kimin nasıl müdahale edeceği konusunun kesinleştirilmiş olmasıdır. Bu yapılmadığı taktirde yakın geçmişte yaşadığımız karmaşanın daha da şiddetli olarak tekrarlanması kaçınılmaz görünmektedir.
� İl Afet Planı katkıda bulunabilecek meslek kuruluşlarının önerileri ile zenginleştirilmelidir.
� Planlama yaparken en tehlikeli olağandışı durumlar dikkate alınmalıdır.
� Görevlendirilecek kişilerin rollerinin şimdiden ayrıntılarıyla ve değişen olasılıklara göre planlayacak tarzda eğitilmeleri şarttır.
� İstanbul İli Afet Planı yapılırken diğer illerin destek planları da geliştirilmelidir. Planlamada rol alan kişiler dönem dönem eğitimden geçirilmeli ve bir ikaz-uyarı sistemi kurulmalıdır.
� Afetler için ayrı bir telsiz sistemi veya radyo kanalı kurulmalıdır.
� Ambulans ve ilkyardım hizmetleri tek bir merkezden yönetilmelidir. Belediye ve Sağlık Bakanlığı�na ait acil hizmetler için tek bir telefon numarası artık belirlenmelidir.
� Afet sırasında yaygın olarak ilkyardım istasyonları kurulmalı, yerleri şimdiden belirlenmeli, İstanbul�un birçok yerinde tıbbi malzeme ve ilaç deposu oluşturulmalıdır.
� Çok sayıda yaralı için yatak kapasitesini arttırmak üzere seyyar hastaneler yanında yurt, halı saha, okul, dinlenme tesisleri ve otellerin kapasiteleri plana dahil edilmelidir.
� Genel planın yanısıra hastaneler kendi afet planlarını hazırlamalı ve personelini eğitmelidir.
� Temel sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için deprem testinden geçmiş sağlık ocakları belirlenmeli, seyyar laboratuvarların kurulması planlanmalıdır.
� Ölülerin kimlik tespiti ve gömülmesi amacıyla morg kapasitesinin nasıl arttırılacağı planlanmalı, gömülme yerleri önceden belirlenmelidir.
� Sağlık hizmetlerinin planlanması yanında, kurtarma çalışmaları ile eşgüdümlü olarak barınma imkanlarının kurulması önem taşımaktadır. Bunlar içinde sağlık çalışanlarının sağlıklı koşullarda barınma ve hizmet verebilmeleri sağlanmalıdır.
Böyle bir plan elimizde olmadığı sürece, İstanbul�un karşılaşacağı herhangi bir AFET�e hazırlık için gerekenin yapıldığını söyleyebilmek mümkün değildir. Etkili bir planın hazırlanması için kurumlarımızın ve bilim çevrelerimizin birikim ve deneyimleri yeterlidir.
Saygılarımızla,
İSTANBUL TABİP ODASI-YÖNETİM KURULU

HASTANELER İSTANBUL DEPREMİNE HAZIR MI?
HAYDARPAŞA NUMUNE İÇİN ÇÖZÜM: KENDİ ARAZİSİNE DEPREME DAYANIKLI İNŞAAT
17 Ağustos ve 12 Kasım�da meydana gelen şiddetli depremler İstanbul�da da hasara yol açtı. Aynı zamanda olası İstanbul Depremi�nin habercisi oldu. Bilim çevrelerinin, yeri ve zamanı konusunda fikirbirliği olmasa da İstanbul yakınlarında önemli bir deprem olasılığının giderek arttığı görüşünü ciddiye almak zorundayız.
Deprem gibi doğal afetlerde en çok gereksinim duyulan yerlerden biri de sağlık kuruluşları. Nitekim, Kocaeli ve Düzce depremlerinde İstanbul�daki hastanelerimiz yaralılara hizmet verdi. Sağlık ocaklarında ve dispanserlerde görevli sağlık çalışanları, deprem bölgesinde temel sağlık hizmetlerinin sürdürülmesine destek verdi.
İstanbul Depremi olasılığı ciddiye alındığında ilk yapılması gerekli işlerden biri de sağlık kuruluşlarının binalarının hasar tespitlerini yapmak ve depreme dayanıklı hale getirmek olmalıydı. Bu amaçla İstanbul�da yürütülen çalışmalar yetersizdir. Kamuya ve özel sektöre ait birçok sağlık kuruluşunda gerekli incelemeler yapılmamış, bazı incelemelerin sonuçları açıklanmamış, onarım gereken kuruluşlarda inşaatlara başlanamamıştır. Hayrarpaşa Numune Hastanesi�nin Bayındırlık Bakanlığı uzmanları tarafından rapor verilene kadar hasarlı halde iken 100 gün risk altında hizmet vermiş olması ciddi bir ihmalin tipik örneğidir. Oysa depreme hazırlık konusunda zaman İstanbul�un aleyhine işlemektedir.
Sağlık kuruluşlarına öncelikle kaynak ayrılmalı
Sağlık kuruluşlarımızın depreme hazırlıklı hale getirilmesinde yetersizlik, kaynak sorunu ile açıklanamaz. Yaşamak en temel insan hakkıdır. Devletin birinci görevi yurttaşların yaşam hakkını güvence altına alacak önlemleri almaktır.
Oysa ne 2000 Yılı Bütçesi�nde sağlığa ve Sağlık Bakanlığı�na ayrılan pay, ne de bugüne kadar yapılan çalışmalar bu görevin yerine getirilmesi konusunda bir kararlılık olduğunu göstermektedir. Kamu sağlık kuruluşlarının kendi başlarının çaresine bakmaları beklenmekte, depremin düşünüldüğü kadar yıkıcı olmaması için dua edilmektedir.
Oysa yaşadığımız son iki deprem bu yaklaşımın yanlışlığını kanıtlamıştır. Geleceğini planlamadan günübirlik yaşayan, doğal afetlere bilimsel çalışmaların yol göstericiliğinde hazırlanmayan, bunun için kaynak ayırmayan ve sosyal devlet anlayışından vazgeçen bir yaklaşım, yaşanan depremlerdeki kayıpların sorumlusudur. Aynı anlayışın sürdürüldüğü görülmektedir.
Haydarpaşa Numune için çözüm var
Haydarpaşa Numune Hastanesi, İstanbul�un Anadolu Yakası�nda sadece İstanbullulara değil, Anadolu�ya hizmet veren ve aynı zamanda onlarca yıldır asistan yetiştiren bir hastanedir. Her gün 2000 kişiye hizmet veren Hastane poliklinik binasının kapatılması, diğer binaların yeterince güvenilir olmayan koşullarda hizmeti sürdürmesi, ülke çapında bir sorundur. Hastane hekimleri ve tüm çalışanlar bir an önce bu soruna çözüm bulunması gerektiğini düşünmektedir. Haydarpaşa Numuneliler, bugün hastalara, sağlıksız binalarda ve sağlıksız koşullarda hizmet vermek sorumluluğunu taşımaktadır.
Oysa Haydarpaşa Numune Hastanesi için çözüm vardır. Kapatılan binalar için maliyetinin ne olacağı ve dayanıklılık yönünden ne getireceği belli olmayan onarımlar akıllıca olmayabilir.
Hastane�nin tarihi arazisi üzerindeki işgal kaldırıldığında kısa zaman içinde depreme dayanıklı bir poliklinik binası, ardından da modern ve dayanıklı bir hastane inşa edilebilir. Halen üzerinde bir benzinlik ve bazı ticari firmaların faaliyet gösterdiği hastane arazisi ile ilgili uyuşmazlıklarla ilgili iki önemli davada mahkemeler Hastane lehine karar vermiştir.
Hukuken de Haydarpaşa�ya ait olduğu kanıtlandı
Üsküdar 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 94/727 sayılı dosyada halen Petrol Ofisi tarafından işgal edilen 11. parselin Hazine�ye ait olduğuna ve üzerinde bulunan yapıların yıkılmasına karar vermiştir. Bu kararla ilgili olarak taraflara 3 Aralık tarihinde tebliğ çıkarılmıştır.
Danıştay ise söz konusu parseli Hazine arazisi ile birleştiren Belediye Meclisi kararı aleyhine açılan davayı reddeden Bölge İdare Mahkemesi kararını onaylamıştır. Bu karar kesinleşmiştir.
Tarihsellik nedeniyle Haydarpaşa Numune�ye ait olan, hukuken de Hastane arazisi içinde olduğu kararlaştırılan bu parsel, yaşadığımız olağanüstü koşullarda kamu yararına kullanılmalıdır. Buraya yapılacak bir poliklinik binası, normal koşullarda hizmetin sürdürülmesini sağlayacak, İstanbul için olası bir deprem sırasında yaşam kurtarıcı özellikte olacaktır. Bir yandan da Deprem Yönetmeliği�ne uygun olarak yapılacak bir hastane inşaatı hızla projelendirilmeli ve 2000 yılı Mali Yılı Bütçesi�nde kaynak ayrılmalıdır.
İstanbul Depremi�ne hazırlık için 2000 Yılı Bütçe tercihleri gözden geçirilmek zorundadır. Sayıları birkaç bini bulmayan iç borç alacaklılarına ödenen faiz giderleri, günde birkaç bin kişinin hizmet aldığı sağlık kuruluşuna kaynak ayırmak için tabii ki, geri plana atilabilir, ertelenebilir, iptal edilebilir.
Haydarpaşa Numuneliler bu konuda vaatler ve dilekler değil, somut adım atılmasını bekliyor.
İstanbul Tabip Odası olarak İstanbul�daki tüm kamu ve özel hastanelerinin depreme hazır hale getirilmesi için kamusal bir projenin gerekli olduğunu, önemli olduğunu, yaşamsal önemde olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.
Saygılarımızla,
İSTANBUL TABİP ODASI - YÖNETİM KURULUİŞYERİ HEKİMLİĞİ

1998 Genel Kurulunu takiben İşyeri Hekimliği Komisyonu ve Yönetim Kurulumuz ilk olarak, işyeri hekimliği atama kriterlerini gözden geçirdi. Bu çerçevede geçmişte yaşanan tıkanıklıkları aşamak amacıyla yeni bir yöntem üzerinde tartışma yapıldı. Sonuçta atama kriterleri yeniden belirlendi.
� Sadece bir mesleki gelir getiren faaliyet yürüten hekimler için tek işyerine 320, iki işyerine 240 işçiye kadar yetki verilmesi hakkı tanındı.
� Kamu ve muayenehane gibi iki mesleki gelir getiren faaliyet yürüten hekimler için bu yetki 100 işçiyle sınırlandırıldı.
Bu çerçevede 1998 - 2000 dönemi boyunca toplam 935 işyeri için yetki düzenlendi.
� Yetkisiz ve usülsüz çalışmalarla mücadele. Yetkisiz çalışan hekimler ve çalıştıkları işyerleri ile mücadele edildi. Özellikle büyük firmalarda kaçak çalışan ya da yürürlükten kaldırılan SSK genelgesinin geçerli olduğu dönemde Tabip Odası yetkisi almadan çalışan hekimler tespit edilerek yetki almaları sağlandı.
� Yetkilendirmede adalet ve şeffaflık. İşyeri hekimliği yetkisi alan arkadaşlar odamızın yayın organlarında yayınlanarak şeffaflık sağlandı. Odamıza başvurarak işyeri talep eden hekim arkadaşlarımız için sıralama dahilinde işyerleri bulundu ve istihdam sağlandı. Bunun yanında işyeri hekimliği için kurs talebinde bulunan hekimler odamızın internet ortamında yayınlandı ve hekimler sıralamadaki yerlerini öğrendikleri gibi, bu konudaki spekülasyonların da önüne geçildi.
� Hekim emeğinin korunması. İşyerleri ile paket anlaşmalar yaparak �işyeri hekimliği� disiplinini delmeye çalışan özel kuruluşlara karşı tedbirler alınarak, hekim emeğinin sömürülmesinin önüne geçilmesi yönünde çabalarımız hızlandırıldı.
� İşyeri hekimi çalıştırmamak konusunda direnen işyerleri hakkında hukuki süreçlerin aktifleşmesi sağlandı. 367 dava açıldı. Bunun sonucunda 100 işyeri hekim bulmak zorunda kaldı
� Hekime yakışır kurslar. 1998-2000 dönemi boyunca 4 kez temel sertifika kursu düzenlenerek 800 meslekdaşımıza sertifika kazandırıldı. Bu dönemde İşyeri Hekimliği Sertifika kursları dağınık mekanlar, karmaşık organizasyonlar halinden çıkarılarak, merkezi bir yerde derli toplu, nezih ortamlarda yapılmaya başladı.
� İşyeri hekimliği kurslarında modern yöntem arayışımız. İşyeri hekimliği kuslarının çağdaş eğitim yöntemleri kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla yapılması konusundaki yoğun çabalarımız ne yazık ki Türk Tabipleri Birliği ve diğer Tabip Odaları tarafından aynı ilgiyle karşılanmadı. Bu nedenle bu yöndeki önerilerimiz meçhul bir tarihe ertelenmiş oldu.
� İşyeri hekimliğinde sürekli eğitim. İki yıl boyunca 3 kez B kursu düzenlenerek 250 meslekdaşımıza sürekli eğitim sertifikası kazandırıldı. Bu eğitim için eğitim ücretlerinin işverenler tarafından karşılanması geleneği işverenlere kabul ettirildi.
� Diğer kuruluşlarla ilişkiler. KAL DER bünyesinde yürütülen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlık Grubu periyodik toplantı ve etkinliklerine, KİPLAS ve MESKA gibi sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen panel ve toplantılara katılarak görüşlerimizi anlattık.
Mahkemelere yapılan başvurularda mahkemelerce bölge çalışma müdürlüğüne gönderilen dosyalar üzerinde bölge çalışma müdürlüğü müfettişlerince de incelemeler yapılmakta olup, bölge çalışma müdürlüğü müfettişlerinin düzenlediği karar örnekleri tarafımıza gönderilmektedir.
Önümüzdeki dönemde bölge çalışma müdürlüğü ile birlikte koordineli çalışma hedeflenmektedir.
İşyeri hekimlerinin işyerleri ile aralarında çıkan sorunlar ve hekimlerin özlük haklarının alınması açısından yazışmalarda ve yasal süreçlerde hekimler desteklenmektedir. İşyeri hekimliği mevzuatından doğan değişik yargı kararları üzerinde çalışılmaktadır. Diğer davalar sürdürülmektedir.
Sonuç olarak işyeri hekimliği alanında hekimlerin hak ve çıkarlarını koruyan, kollayan, hiç bir çifte standarta meydan vermeyen, adil, anlayışlı, saygılı bir yönetim tarzı sunmaya çalıştık. Amacımız daha iyisi, daha ilerisi...TIP EĞİTİMİ

Hekim sayısındaki artış,sürekli eğitimi önemli hale getirmiştir. Bu nedenle Tabip Odası, açılan tıp fakültelerinin yeterliliği, ülke gereksinimine uygun hekim yetiştirilmesi, mezuniyet sonrası sürekli eğitim ve nitelikli uzmanlık eğitimi konularında sürekli çaba içindedir.
Geçtiğimiz iki yıl boyunca yürütülen başlıca çalışmalar:
� Asistan Hekim Sempozyumu düzenlenmiştir.
� Asistan Hekim Komisyonu kurulmuştur.
� Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu, İstanbul�dan 2000 kişinin katıldığı bir asistan hekim anketi yaparak durum saptaması ve beklentiler için anlamlı veriler elde etmiştir.
� Klinik Gelişim dergisi, hekimlerin sürekli eğitimine yönelik yayınlar yapmıştır.
� Tıp Öğrencileri Kolu�nun İstanbul ve CerrahpaşaTıp Fakültelerinde düzenlediği iki panelde tıp eğitimi tartışılmıştır.
� TTBMerkez Konseyi Başkanı ile birlikte tıp eğitimi sırasında yapılması planlanan sınavlar hakkında basına bilgi verilmiştir.
� Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışması düzenlenmiştir.
� Uzmanlık dernekleri ve sağlık kuruluşlarının düzenlediği sürekli eğitim etkinlikleri; Hekim Forumu, Klinik Gelişim ve internet sayfamızdan tanıtılmıştır. DR. CENGİZ ÇETİN ASİSTAN TEZ YARIŞMASI

Yönetim Kurulu bu yıldan itibaren her yıl uzmanlık eğitimi sonrasında yapılan asistan tezlerinde nitelikli ve özgün çalışmaları teşvik etmek, bu asistanları ve tez danışmanlığını yapan eğiticileri ödüllendirmek amacıyla bir yarışma düzenlenmesini kararlaştırdı. Yarışma, 27 Temmuz 1998 günü İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı�nda meydana gelen kazada yaşamını yitiren asistan Dr. Cengiz Çetin anısına düzenleniyor.
1 Haziran tarihine kadar tez jürileri tarafından kabul edilmiş tezler yarışmaya aday gösterilebilecek. Aday olan tezin altı örnek olarak en geç 1 Haziran günü mesai bitimine kadar İstanbul Tabip Odası�na ulaştırılması gerekli. Jüri tarafından yapılacak değerlendirmede ödüle layık görülen çalışmalar Dr. Cengiz Çetin�in ölüm yıldönümünde yapılacak törende açıklanacak.
Bilgi için:Bediz Suner, Tel:(0 212)514 02 92-4, dahili 125GENÇ TIBBİYELİ DESTEK BURSLARI

Maddi gereksinimi olan tıp fakültesi öğrencilerini teşvik etmek, tıp fakültesinin tercih edilmesini özendirmek ve meslek örgütünün öğrencilik döneminden başlayarak benimsenmesini sağlamak amacıyla İstanbul�daki tıp fakültesi öğrencilerine burs verilmesi kararlaştırıldı.
Bu yıl üç tıp fakültesinden 324 öğrenci burs için başvuruda bulundu. Bunlardan daha öncelikli gereksinimi olan 77 kişiyle yapılan mülakat sonucunda, Mayıs ayından itibaren aylık 20 milyon TL burs verilecek 37 öğrenci belirlendi.
Başta hekimler ve sağlık kuruluşları olmak üzere tüm kesimlerin katkılarıyla oluşacak bir fondan karşılanacak burslar; Oda�nın hazırladığı yönetmelik uyarınca belirlenen esaslar dahilinde ödeniyor. Fon gelirleri artırıldığında daha fazla öğrenciye burs verilmesi ve İstanbul�da bir �Tıp Öğrenci Yurdu� açılması hedeflenmektedir. HEKİMLİK UYGULAMALARI

Hekimlik ve teknolojideki gelişmeler, hekim sayısının artışı, eğitimde çeşitli kurumlar arasındaki farklılıklar, hekimlik uygulamasında denetimi kaçınılmaz hale getirmiştir. Tabip odaları, bu denetimi bilimsel ve adaletli ölçütlere göre yapacak tek yetkili kurumdur. Gerek Adli Tıp Kurumu, gerekse Yüksek Sağlık Şurası�nda ele alınan dosyaların bir kısmı aynı zamanda Tabip Odası kurullarınca da değerlendirilmektedir.
Hekim hataları, ihmaller, hasta-hekim ilişkisindeki sorunlar, hekimlerin kendi aralarındaki uyuşmazlıklar, tıbbi deontoloji kurallarının uygulanmasını gerektirmektedir. Bu kurallar, tıpta ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak zaman zaman yetersiz kalmaktadır. Tabip odalarının yönetim kurulları ve onur kurulları giderek yoğunlaşan bir iş yükü ile karşı karşıyadır.
Onur Kurulu, diğer tabip odalarıyla karşılaştırıldığında Türkiye�nin en çok dosya ile uğraşan heyetidir. Ayda iki kez toplanarak raportörlerin görüşlerini değerlendirmekte ve karara bağlamaktadır. Uyarı cezasından başlayarak altı ay meslekten men cezasına kadar takdir yetkisi olan Onur Kurulu�nun kararları, Yüksek Onur Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Oda�nın yayın organlarında hekimlere duyurulmaktadır.
1981�den bu yana İstanbul Tabip Odası tarafından incelenen dosya sayısı 1225�dir. Sadece son 2 yılda hekimler veya sağlık kuruluşlarının sorumluları ile ilgili iddialar nedeniyle açılarak sonuçlandırılan dosya sayısı 594 olmuştur. Bu dönem hekimlik uygulamaları ile ilgili çalışmaların sistemli hale getirilmesi için çaba gösterilmiştir.
Bu dönem başında eski yıllardan 311 dosya devralınmış ve 2 yıl boyunca 594 dosya sonuçlandırılmıştır. Halen 98�i Yönetim Kurulu tarafından incelenmekte olan, 47�si soruşturma safhasında olmak üzere 145 dosya takip edilmektedir. 18 dosya Yönetim Kurulu tarafından Onur Kurulu�na sevkedilmiş, henüz karara bağlanmamıştır. Onur Kurulumuz tarafından karara bağlanan, ancak Yüksek Onur Kurulu�nun onayını bekleyen 8 dosya vardır. Bu dönemde Onur Kurulumuzun karar verdiği 98 dosyanın 5�inde karar Yüksek Onur Kurulu tarafından bozulmuştur.
Bir yandan bu alanda yaşanan güncel sorunlarla ilgili araştırma ve soruşturmalar yürütülürken, öte yandan son altı yıla ait tamamlanmamış dosyalar değerlendirilmiştir. Soruşturma dosyalarının güvenliği ve düzeni sağlanmış, yazışma düzeni getirilmiştir. Beş dosyada Savcılığa suç duyurusu yapılmıştır.
Dönem başında elimizde 260 civarında incelenen, 55 civarında da soruşturma açılmış 315 dosya vardı. En eski dosyamız 1992 senesinde açılmıştı ve bu şekilde tarihi eski bir çok dosyamız vardı. Bütün dosyaları teker teker inceleyerek neler yapılması gerektiğini tespit ettik. Yönetim Kurulu toplantılarının vazgeçilmez gündem maddesi olduk. Yönetim Kurulu toplantılarına çok sayıda dosya çıkmaya başladığından 2 saat gibi bir süre sadece bu konuya ayrılıyordu.
1998 senesi Aralık ayında İTO Hekimlik Uygulamaları Bürosu ayrı bir Oda, bir sekreter ve bir sorumlu (Dr. Nedim Şendağ) olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile kuruldu. Buna neden ihtiyaç duyuldu diyebilirsiniz.
� Odanın işyeri hekimliği ile birlikte en ciddi takip edilmesi gereken konularından biriydi.
� Çok sayıda dosya ele alınıyordu ve işyeri hekimliğine bakan sekreter aynı zamanda bu dosyaları da takip ettiği için işimiz yavaş ilerliyordu.
� Bu tür dosyalar için gizlilik esas olduğu için, dosyaların mutlak kilitli bir yerde saklanması gerekiyordu. Yönetim Kurulu toplantılarına her hafta 15-20 arası dosya çıkarılıyordu.
Bu dosyaların işlemleri bittikten sonra düzgün takip edilebildiği bir arşivinin olmaması nedeniyle yaklaşık 1 ay süren bir çalışma ile bütün dosyalar teker teker incelenerek bilgisayar ortamında arşivlendi. Aynı zamanda ceza almış üyelerimizle ilgili dosyalar ayrılarak bir dolap içersinde sıralandı. Özetle 1981 tarihinden 1999 tarihine kadar işlem gören tüm dosyalar rahatlıkla bulunabilir hale getirildi. Bu arada bir takım kendimiz için yararlı sonuçları bu dosyaların incelenmesinden çıkarmış olduk. Bu arada Hekimlik Uygulamaları Bürosu adına eski genel sekreterlerimizden Sn. Dr. Şükrü Güner�e teşekkür ediyorum. Yaptığımız arşiv çalışmasında yapılan başvuruları ve açılan dosyaları en iyi takip eden kişinin kendisi ve ekibi olduğunu belirtmeden geçmek kendisine haksızlık olurdu.
Hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının tanıtımları ve bu tanıtımlarda yapılan ihlallerle ilgili yoğun bir çaba göstermeye başlandı. Öncelikle meslektaşlarımızın sağlık mevzuatını pek bilmediğini gözlemlediğimizden tanıtımlarla ilgili meslektaşlarımızı bilgilendirmeye çalıştık. Bilgilendirmeye rağmen tanıtım ihlali yapmaya devam eden meslektaşlarımızı önce uyardık, ısrar edenleri maalesef cezalandırmak zorunda kaldık. Dr. Nedim Şendağ�ın Mart-Nisan 1999 Hekim Forumu dergisinde çıkan yazısından bir kesit:
İstanbul Tabip Odası�nda tanıtım ihlalleriyle ilgili birçok başvuru olup, bu başvurular hızla değerlendirilip sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında hekimlerden niye tanıtım ihlali yaptıkları sorulmakta ve görüşleri alınmaktadır.
Bu soruya verilen cevaplar genellikle; * Yaptığımın yasak olduğunu bilmiyordum, bir daha tekrarlamayacağım. * Herkes yapıyor ben de yaptım. * (Soru sorumlu hekime yöneltildiğinden) Hastanemizin halkla veya basınla ilişkiler departmanı yapmış, benim haberim yok. * Biz yönetimi yeni devir aldık, bizim olayla ilgimiz yok...
Yapılan haber şeklindeki örtülü reklamlara ise; * Ben böyle bir şey söylemedim, medya görevlisi benim ağzımdan çıkmış gibi yazdı. * Benim reklama ihtiyacım yok. Ben zaten tanınan bir insanım. * Ben ...... ülkelerinde .... sene çalıştım. ... yıllık hekimim diye başlayan bir cevabi yazı. * Bunun neresi reklam, ben sadece genel bir konu hakkında bilgi verdim, şeklinde olmaktadır.
Verilen tanıtım örneklerine dikkat edilecek olursa, ortaya çıkan sonuç hekimler arasında vahim bir haksız rekabet olduğudur.
Ülkemizde hekimlerden bu konuda istenecek tek şey tanıtımlarını kurallara uygun olarak yapmaları, birbirlerinin haklarına tecavüz etmemeleri ve eldeki sağlık mevzuatını günümüz normlarına uygun hale getirebilmek için meslek odalarını ve Sağlık Bakanlığı�nı sürekli olarak uyarmalarıdır.
Bu sırada bir yandan da diğer iddialar nedeniyle açılan dosyaları da takip etmeye devam ettik. Özellikle medyada çıkan her türü haberin üzerine gittik. Bu haberlerin çoğunda haberin sansasyon yaratmaya yönelik olduğunu gördük. Bunun üzerine haberlerle ilgili olarak basın konseyine başvurduk. Basın Konseyi�ne başvuru sırasında başka hiçbir yere başvurulmayacağını belirten bir yazı imzalanmasını istiyorlar. Bu yüzden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti�ne başvurmak daha anlamlı görünüyor.
Kısaca amaçlarımız şunlardı:
� Hekimlik meslek ilkelerinin ihlalini engellemek
� Yargısız infaz yapan medyaya karşı meslektaşlarımızın korunmasını sağlamak
� Meslek içi eğitimin bir parçası olmak
� Hekimler arası haksız rekabeti engellemek
� Meslektaşlarımızla haksız rekabet yapan kuruluşları engellemek
� Şarlatanlarla yasal yollarla mücadele
� Mevzuatın güncelleştirilmesi
� Odaya yapılan başvuruları hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak (geciken adalet adalet değildir.)
Neleri yapabildik:
� Oda�ya yapılan başvuruları hızlı ve doğru incelemede eskiye oranla daha başarılı olduk. Bizi zorlayan faktörler oldu. Bazı kuruluşlardan başvuru ile ilgili belgeleri almakta hayli zorlandık. Gazete haberlerinde adı geçen kişileri bulmak hayli güç oldu. Bilirkişilerimiz ve soruşturmacılarımızın bir kısmı bu görevlerini yapmakta çok ağır davrandılar veya hiç yapmadılar.
� Maalesef mesleğimizin etik ilkelerini çiğneyen meslektaşlarımızın ceza almasına sebep olduk.
� Medyanın yanlış veya yargısız infaz şeklinde yaptığı haberlere mümkün olan en kısa sürede karşı koyduk. Ancak medyada bunların açıklanmasını sağlayamadık.
� Tanıtım ihlalleri ile ilgili öncelikle uyarı ve bilgilendirme görevimizi yaptık. Buna rağmen bu ihlallere devam edenlerle mücadele ettik. Bu arada meslektaşlarımızla haksız rekabet yaratan kuruluşlarla ilgili olarak gerekli yasal mücadeleyi yaptık.
� Hekim olmadıkları halde hekimlik uygulamaları yapanlarla ilgili gerekli yasal mücadeleyi başlattık.
� Mevzuatın eski olması nedeniyle birçok zorlukla karşılaştığımızdan bir mevzuat komitesi kurulması ile ilgili çalışmalar yaptık.
� İnternet ortamında ve Hekim Formu dergimizde Onur Kurulu tarafından değerlendirilmiş, kararları kesinleşmiş dosyaların özetlerini yazarak meslektaşlarımızın görüşlerini sorduk ve bunu meslek içi eğitimin bir parçası olarak gördük.
Bütün bunlar sonucu zaman zaman suçlandık. �Siz hekim odası mısınız? Yoksa hasta odası mısınız?� Bizim tek doğrumuz şu idi:
İYİ HEKİMLİK.
Bu arada bu çalışmayı beraber yürüttüğümüz, muhteşem bir çalışma kapasitesi, ikna kabiliyeti ve sabır gücü olan, Genel Sekreterimiz Dr. Kürşat Yıldız�a; kendisi ile çalışmaktan keyif aldığım ve mutlaka çok iyi bir özel dedektif inandığım Sekreterimiz Satı Gülmez�e; aramıza Sağlık Bakanlığı Müfettişliğinden emekli olduktan sonra katılan ve Odamızın eski yeni tüm soruşturmalarının bir anda hızlanmasını, tabiiki fezlekelerinin de usulüne uygun, doğru ve yorumlanması çok kolay haline gelmesini sağlayan Dr. İlhan Doğan�a; soruşturma dosyalarına tahammül gösteren Yönetim Kurulu üyelerimize; hazırlanan dosyaları değerlendiren Onur Kurulu üyelerimize; soruşturmacı ve bilirkişi olarak dosyalara katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza ve uzmanlık derneklerine teşekkür ederiz. ONUR KURULU

Bu dönem İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, ilki 20 Mayıs 1998�de, sonuncusu 9 Mart 2000 tarihinde olmak üzere toplam 24 toplantı yapmıştır. Onur Kurulu, son toplantısında toplu olarak istifa kararı almıştır. Kurul çalışmalarının dökümü aşağıdadır:
Toplam görüşülen dosya sayısı 106. 36dosya; savunma ya da tanık dinlenmesi, görüş istenmesi, dosyanın Yüksek Onur Kurulu�nden geri dönmesi gibi gerekçelerle ikinci ya da üçüncü kez görüşüldü. 7 dosya, eksiklik nedeniyle Yönetim�e iade edildi. Tanıtım ihlalleri ile ilgili 55 dosya görüşüldü:25�i sorumlu müdür hakkında, 30�u kişiler hakkında olan bu dosyaların 4�ünde işleme gerek görülmezken, 7�sine uyarı cezası, 40�ına para cezası, 6�sına geçici meslekten men cezası verildi. 3 dosya, Yönetim Kurulu�nun soruşturmaya gerek yok kararına itiraz edilmesi sonucu Onur Kurulu�na geldi. 1 dosya hakkında ilk kez Danıştay�a başvuru kararı alınmış ve Yönetim Kurulu bu karara uymadığı için Onur Kurulu toplu olarak istifa etmiştir.
Dosyaların konulara göre dağılımı şöyledir:Tıbbi hata 8, hekim-hekim ilişkisi 5, reklam 55, haksız menfaat-aracılık 2, tıbbi ihmal 4, yasaya aykırı davranış 2, yeterliözeni göstermeme 9, usulsüz reçete 2, ruhsatsız ilaç 1, etik kurallara aykırı davranış 1, cinsel taciz 1, meslek adabına yakışmayan davranış 6, bilgilendirmeme 2, bilim dışı yöntemlerle tanı-tedavi 2, hasta sırrının açıklanması 1.
Cezaların dağılımı şöyle:İşleme gerek görülmeyen 7; uyarı 20; para cezası 42 ve (5�i 15 gün, 12�si 1 ay, 5�i 2 ay, 5�i 3 ay, 1�i 4 ay, 1�i 6 ay süreli olmak üzere) geçici meslekten men 29. 9 Mart 2000 tarihinde toplu olarak istifa edilmiştir (Dr. Yıldırım Gülhan). ETİK KURUL

1994 yılında kurulan ve çalışmalarına başlayan Etik Kurul, ayda bir toplanmaktadır. 1994-1996, 1996-1998 dönemlerinde 21 üyesi olan Etik Kurul, 1998 yılında 14 üye ile çalışmaya başlamıştır. Hekimlik pratiğinin içinden gelen hekimlerden oluşturulan 14 üyeli Etik Kurul bu dönemin ilk toplantısını Ağustos ayında yapmıştır. İlk toplantıda, bundan sonra �Ayın konusu�olarak bir konunun saptanması ve bir sonraki toplantıda bu konunun tartışılması kararlaştırıldı. İki toplantı arasındaki sürede, üyelerin konuyla ilgili görüşlerini Etik Kurul sekreterliğine iletmesi ve sekreterin bunları değerlendirip derleyerek toplantıda sunması kararı verilmişti. Ancak uygulamada bu mümkün olmadı. Hiçbir üyenin böyle bir katkısı gerçekleşmedi.
Bu dönem yapılan toplantıların dökümü aşağıdadır.
� Sağlıkta tanıtım ihlalleri (Eylül 98):Bu toplantıda tanıtım ihlali cinsleri belirlendi. Konunun yasal yönü, Oda�nın izlediği yol, tanıtım ihlali çeşitlerini içeren bir metin hazırlanarak basının ilgili yöneticilerine gönderildi ve yardımları rica edildi.
� Görüntüleme merkezleri ve promosyon (Ekim 98):Bu toplantıya İstanbul�da bulunan tüm görüntüleme merkezi yöneticileri çağrıldı. Toplantıya 12 yönetici katıldı veya görüşlerini içeren bir metin gönderdi. Yapılan toplantıda bir sonuca varılamadı.
� Bulaşıcı hastalığı olan hekimlerin mesleki uygulamaları ve etik (Aralık 98):Sağlık çalışanlarının HBV infeksiyonundan korunabilmeleri için yapılması gerekenler, girişimde bulunulacak hastanın HCVyönünden bulaştırıcılığının öğrenilebilmesi için yapılması gerekenler belirlendi. Tüm bunları içeren ve gerekli yönetsel önlemlerin alınması gerektiğini belirten bir metin hazırlandı. Bu metnin TTBve diğer meslek odaları ile Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve İstanbul�da bulunan 3 tıp fakültesi dekanlığına gönderilmesi kararlaştırıldı.
� Biotıp Uygulamalarında İnsan Haklarının Korunması Hakkında Avrupa Sözleşmesi (Ocak 99):Toplantıya Türkiye adına katılan Prof. Dr. Ergun Özsunay Konferansa konuşmacı olarak katıldı.
� Şubat ve Mart aylarında toplantı yapılamadı. Toplantılarda, Yönetim Kurulu�dan gönderilen 6 dosya incelendi ve görüş bildirildi.
� Ultrasonografi kurslarında etik sorunlar (Nisan 99):Bu konuda hekimlere duyurmak üzere Yönetim Kurulu�na görüş bildirildi.
5 yıldır faaliyetlerini sürdüren Etik Kurul, 1998-1999 döneminde, çoğunluğun katıldığı, katılımcıların �Ayın konusu�na yeterli desteği verdiği, düzenli toplantıların yapıldığı bir dönem olmamasına rağmen yukarıda dökümünü verdiğimiz birkaç konu hakkında önemli çalışmalar yaptı.
Bundan sonraki çalışmalarda öncelikle üyelerin toplantıya düzenli katılımının sağlanması gerekmektedir. Özel gündemle yapılan toplantılarasıra ile her fakültenin Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı başkanlarının davet edilmesi planlanmaktadır. Böylece her ay bir konunun sonuçlandırılması hedef alınmıştır. Belirli sayıda toplantıya katılmayanların yerine yeni üyeler atanabilir. TEMSİLCİLER KURULU ÇALIŞMALARI

Temsilciler Kurulu�nun geçtiğimiz dönemdeki esas işlevi, temsilcilerin, Yönetim Kurulu�nun aylık faaliyetleri hakkında bilgi almaları, yaptıkları katkı ve uyarılar ile İstanbul Tabip Odası�nın izlediği çizginin olgunlaşmasını sağlamak yönünde olmuştur. İkisi olağanüstü, toplam 19 toplantı yapılmış, toplantılara ortalama 50 üye katılmış, 19 karar alınmıştır. Temsilciler Kurulu Divanı�nın gerek Yönetim Kurulu�ndan gerekse Oda komisyonlarından gelen öneriler çerçevesinde oluşturduğu belli başlı aylık toplantı gündemleri şunlar olmuştur:
İlaçta Patent Yasası, hekimlerin çalışma ortamlarındaki can güvenliği, hekim hataları ve hekimlik uygulamaları ile ilgili sorunlar ve çözüm yolları, asgari ücret, Cumhuriyet�in 75. yıl kutlamaları, İstanbul bölgesi SSKsağlık hizmetleri-sorunlar ve çözüm yolları, sağlık hizmetlerinde taşeronlaşmanın getirdiği problemler, İstanbul Tabip Odası�nın 70. kuruluş yılı etkinlikleri, Tıp Öğrencileri Merkezi Yeterlilik Sınavı, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangını, PTTHastanesi�nin özel bir tıp fakültesine kiralanması, KPDS ve hekimlikteki kariyer ölçüleri, hekim ücretlerindeki sorunlar, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı, uluslararası tahkim ve kamu sağlık hizmetleri, hekim hatası iddiaları ve basının rolü, Marmara depremi konusunda yapılan çalışmalar, Afet Hekimliği�nin geliştirilmesi, şef ve şef yardımcılığı atama yönetmeliklerindeki değişiklikler, Kızılay dispanserlerinin asgari ücret altında hizmet vermesi, eğitim hastanelerinde vardiyalı sistem, özel polikliniklerle ilgili düzenlemeler, 5. Pratisyen Hekimlik Kongresi, SSKhastanelerinde gönüllü fazla çalışma uygulaması.
Nasıl bir Temsilciler Kurulu? Temsilciler Kurulu Oda yöneticilerine farklı görüşler ve eleştirilerin ulaşması için bir olanaktır. Aynı zamanda birimlerdeki hekimlerin, yani bir anlamda tabanın görüşlerini yönetime düzenli olarak iletme açısından önemli bir işlev görebilir. Tabip Odası�nı farklı görüşlerdeki, değişik birim ve alanlardaki hekimlerin eğilim ve beklentilerini dikkate alarak yönetmek isteyen bir anlayış için son derece yararlı bir organdır. Yönetim alacağı kararları burada olgunlaştırabilir, aldığı kararların doğruluğunu burada sınayabilir.
Temsilciler Kurulu nasıl etkin hale getirilebilir? İstanbul Tabip Odası�nda 10 yıla yaklaşan bir deneyime sahip olmasına karşın TK�nun yukarıda belirtilen işleve ulaşamadığının en önemli kanıtı, her yıl en az iki TK toplantısının �TK Çalışmaları Nasıl Etkili Hale Getirilebilir?� gündemiyle yapılmış olmasıdır. Şu sorulara yanıt aranmıştır:
Temsilciler Kurulu toplantılarına en geniş katılım nasıl sağlanabilir? Toplantı saatlerinin bir dönem gündüze alınması, katılımı artırmamış, tam tersine özellikle eğitim hastaneleri ve fakültelerden katılımı azaltmıştır. Geçen dönemin başında Mecidiyeköy Kültür Merkezi�nde yapılan toplantılarda otopark ve otomobille ulaşım sorunu bir ölçüde çözülmüş, ancak Oda olanaklarından yararlanmanın zorlaştığı, Oda�ya geldiğinde bazı üyelik işlerini halletmek isteyen temsilcilerin taleplerine yanıt verilememiştir. Bu konuda gerçekleştirilemeyen diğer bir öneri de toplantıların boğazın her iki yakasında dönüşümlü olarak yapılmasıdır.
Katılımı artırmanın en önemli yolu, verimli, kısa ve sonuç alıcı toplantılar düzenlemektir. Temsilci arkadaşlarımızın toplantılardan tatmin olarak ayrılması, yeni toplantılara katılımın ön şartıdır.
Bu dönem başında, toplantılar öncesinde güncel konularda konuk konferansçılar davet edilmesinin de katılımı artıran önemli bir etken olduğu görülmüştür.
Toplantılar nasıl daha üretken hale getirilebilir? Öncelikle gündemin hekimlerin ve temsilci arkadaşların gündemiyle örtüşmesi gerek. İkinci olarak gündemin yeterli bir süre öncesinde Temsilciler Kurulu üyelerine duyurulması, üçüncü olarak gündem maddelerine ilişkin ön bilgilerin toplanmış ve tercihen karar tasarılarının hazırlanmış olması gereklidir. Bütün bu aşamalar ne kadar erkenden temsilcilere duyurulursa gerek katılım, gerekse toplantının verimi artacaktır.
Toplantı sırasında izlenecek yol, verimi artıran diğer bir etkendir. Konuşmaların sınırlandırılması, tekrarlardan kaçınılması, görüşlerin karar almaya dönük olarak ifade edilmesi gerekir.
Alınan kararlar nasıl yaşama geçirilebilir? Alınan kararların uygulanması, Temsilciler Kurulu çalışmalarını özendiren bir başka önemli faktördür. Bunun için alınan kararların hekimler tarafından benimsenebilecek kararlar olması şarttır.Toplantının heyecanı ile varılan bazı kararların, ertesi sabah çalışma birimlerine gidildiğinde uygulamaya konulması o kadar kolay olmayabilmektedir. Bu nedenle temsilcilerin karar alırken sadece kendi doğru bildikleri, kendilerinin kolayca benimsediği kararlar lehine oy vermekten kaçınmaları, temsil ettikleri hekimlerin eğilimlerini dikkate almalarında yarar var.
Temsilciler Kurulu kararlarının sadece üyelere giden mektupta yazılması yeterli değildir. Birimlerdeki panolara asılmalı, o birimdeki hekimler temsilcilerinin toplantıya katılıp katılmadığını, kararlarda hangi yönde oy kulandığını bilmelidir. Bu açıklık politikası, hem temsilci hem de Yönetim Kurulu üzerindeki taban denetimini sağlayacaktır.
Kararların uygulanmasında Temsilciler Kurulu Divanı ile Yönetim Kurulu arasındaki iletişimin de önemi büyüktür. TK Divanı, kararların uygulanmasını takip etmelidir. Yönetim Kurulu�nun da kararlarla ilgili gelişmeleri düzenli olarak Temsilciler Kurulu�na sunması güdülenmeyi artırmaktadır.
Temsilcilerin birimlerindeki etkinlikleri nasıl artırılabilir? Bütün bunlar yapıldığında temsilcilerin birimlerdeki etkinliği artabilir. Ancak asıl olan temsilcilerimizin kendi birimleriyle ilgili somut duruma, gelişmelere, sorunlara hakim olmalarıdır. Temsilcilerin bu konuda raporlar hazırlamaları, bunları birimindeki yetkili kişi ve kurullar yanında Tabip Odası�na sunmalarını uygun olacaktır.
Sosyal etkinlikler düzenlenmesi bir başka yol olarak değerlendirilmelidir. Bu konuda en başarılı örnek Şişli Etfal Hastanesi temsilcilerinin yarattığı gelenektir.
Temsilciler, birimleri ile ilgili sorunları, olumlu çalışmaları Hekim Forumu�na yazılı ve görsel basına taşıyarak bir rol üstlenebilir. Bu konuda olumsuzlukların yanında özellikle kamu sağlık kuruluşlarındaki başarıları, isimsiz kahramanlarımızı tanıtmak, öncelikle temsilcilere düşen bir görevdir.
Temsilcilerin, birimlerindeki çalışmalarda harcama yapmak için bir bütçe oluşturması gerekebilir. Bu amaçla para harcamak için Yönetim Kurulu kararı gereklidir. Üye aidatlarını makbuz karşılığı toplayan temsilciliklere, topladıkları paranın % 10�u çalışmalarda kullanmak üzere avans olarak verilebilmektedir. Bu sınır içinde yapılacak bütün harcamaların fatura karşılığı gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
İyi bir Divan çalışması için... TK Divanı, toplantı gündeminin hazırlanması ve toplantının yönetiminden sorumludur. Geçtiğimiz dönem bu görevde bulunmuş tüm meslektaşlara teşekkür ediyoruz.
Divanı oluşturan yedi üyenin farklı çalışma alanlarına dağılmış olmasında yarar var. Özel hastane ve laboratuvarlar, serbest hekimler ve tam-süre işyeri hekimlerinin de birer temsilci ile TK Divanında yer alması, Divanın TK üyeleri ile iletişimini daha da kolaylaştıracaktır.
TK Divanı uzaktan iletişim tekniklerini daha sık kullanabilmelidir. TK üyelerinin bazı konulardaki görüşleri anketlerle daha toplantıya gelmeden belirlenebilir. Bu amaçla ilk olarak tüm temsilcilerin kendilerine birkaç saat içinde mesaj ulaştırabilecek bir faks numarası veya elektronik posta adresi bulmalarında yarar vardır.PRATİSYEN HEKİM KOMİSYONU

Her hafta salı günleri 8-10 hekimin ve ayda bir de 20-25 hekimin katıldığı genişletilmiş komisyon toplantıları düzenlendi. Bir yıl boyunca Komisyon, TTBPratisyen Hekimler Kolu, Genel Pratisyenlik Enstitüsü, İstanbul Tabip Odası genel çalışmaları, Grup Başkanlıkları ve sağlık ocakları toplantılarında aktif olarak bulundu.
TTBve Pratisyen Hekimlik Derneği�nin düzenlediği 5. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 700 hekimin katılımı ile 28-31 Ekim 1999 tarihlerinde, İstanbul Conrad Oteli�nde yapıldı. Kongrenin düzenlenmesi, İTO-PHKtarafından ve yaklaşık 15 hekimin katılımı ile gerçekleşti. Emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Özlük haklarının ve sağlık ortamlarının iyileştirilmesi için Başbakan�a gönderilmek üzere vatandaşlardan imza toplanarak, Kadıköy ve Bakırköy meydanlarında yaklaşık 30 hekimin katılımı ile basın açıklamaları yapıldı. Kurulan standlarda yaklaşık 2000 imza toplandı.
Sağlık ocaklarında; Yeşilkart uygulaması, RPT uygulamaları ve SSKailelerinin ilk basamakta sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi için çalışmalar yapıldı. Konu, SSKHekimleri Komisyonu ve SSK�lı hekimlerle tartışıldı. Oluşturulan görüş ve raporlar, pratisyen hekimlere ve TTBPratisyen Hekimler Kolu�na götürüldü.
Marmara depreminin hemen arkasından bölgeye gidebilecek pratisyen hekimlerin organizasyonu, bölgede çalışmalar, birinci basamak sağlık ünitelerinin ve hekimlerin ziyareti için çaba harcandı. Deprem sonrası ortaya çıkabilecek �posttravmatik stres bozukluğu�konusunda Pratisyen Hekimler Kolu�nun katkıları ile önce merkezi bir kurs düzenlendi, sonra bölgelerdeki pratisyen hekimlerin eğitimi sağlandı. İstanbul�da 15 bölgede 300; Adapazarı, İzmit, Gölcük, Yalova�da 300 pratisyen hekimle birlikte olundu.
Sağlık ocaklarında uygulanması düşünülen �döner sermaye� ve �evde hasta bakımı� projelerine, koruyucu sağlık hizmeti ve hizmetin bütünlüğü ilkeleri ile çeliştiği ve hizmeti ticarileştirdiği için karşı çıkıldı ve projeler geri çekildi.
Sağlık ocakları ve grup başkanlıklarında meydana gelen siyasi kadrolaşmaya tepki gösterildi. Duyarlı davranan meslektaşlarımıza teşekkür yazısı yazıldı ve ziyaretler gerçekleştirildi.
Hızır Acil hizmetlerindeki sorunların çözümü için toplantılar yapıldı. Oluşturulan görüşler ilgililere iletildi.
Tababet Uzmanlık Tüzüğü değişikliği konusunda aile hekimliği ve birinci basamak uzmanlık eğitimi ile ilgili görüşler TTB�ye bildirildi.
Etik Kurul�un yeniden oluşturulması sürecinde Kurul�da bir pratisyen hekim arkadaşımızın yer alması sağlandı. Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu�nun düzenlediği �Birinci Basamakta Uzmanlık Eğitimi� paneline katılındı. 14 Mart etkinliklerinde Düzenleme Kurulu�na ve çalışmalara katılındı.
Maltepe-Kartal ilçelerinde sağlık ocağı hekimlerinin, İl onayı ile SSKKartal Hastanesi Acil�inde (ek)görevlendirilmesi üzerine, konu Temsilciler Kurulu�nda gündeme getirildi. SSK Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü�ne bu uygulamanın yasal olmadığı ve temel sağlık hizmetlerine darbe vurduğu belirtilerek durdurulması önerildi.
Genel Pratisyenlik Enstitüsü�nün Kasım ayında İstanbul�da yapılan Eğitim Becerileri Kursu�na katılındı. Eğitim modellerinin hazırlanması ve yazılmasında sorumluluk alındı. Ayrıca, sürekli eğitim etkinlikleri sürdürüldü. Bölgelerde küçük grup eğitimleri desteklendi.UZMANLIK EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU (UEÇG)

Neden UEÇG? Uzmanlık Eğitimi�nde niteliğin arttırılması, hak ve fırsat eşitliğinin sağlanması ve sağlık hizmeti sunumunda niteliğin iyileştirilmesi gerekiyordu. Bu amaca hizmet etmek için 8 Ekim 1996 tarihinde İstanbul Tabip Odası bünyesinde kurulan Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu (UEÇG) 4. yılında 34 Anabilim Dalı�nın temsilcilerinden oluşan 60 üyesi ile giderek genişleyen bir kurul halini almıştır.
Grubumuz bu çalışma döneminde her ayın ikinci salı günü saat 18.30-20.30 arasında Odamız 3. katındaki toplantı salonunda toplanmaktadır. Bu dönemin başlangıcında üye sayımız 41, toplantılara aralıklı katılan üye 25 ve ortalama katılım 14 olarak görülmekteydi. Dönem sonunda üye sayımız 60�a çıkmış, toplantılarımız ortalama 18 üyenin katılımı ile yapılmıştır. Bu çalışma döneminde yapılanlar satırbaşları ile aşağıda sıralanmıştır:
Mayıs 1998 - Ocak 1999 dönemi
� Merkezi Bilim Sınavı değerlendirildi. 17 Mayıs 1998 tarihinde yapılan Şef - Şef Muavinliği Merkezi Bilim sınavı grubumuzca değerlendirilerek eksiklikler bir rapor halinde TTB, ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı�na sunulmuştur.
� Özel hastanlere şeflik kadrosu kınandı. Aynı dönemde Florance Nightingale Hastanesi için açılan şeflik kadrolarının yanlış olduğu kararına varıldı.
� Başhekim atamaları - çözüm nerede? Başhekim atamaları tartışılarak sorunun ancak başhekimlerin belirli bir süre için ve seçimle gelmeleri halinde çözülebileceği sonucuna varıldı.
� Afiliyasyon. Tıp fakülteleri ve tıp dışı eğitim hastaneleri arasında denklik sağlanması yönünde çalışmalar yapılması kararı alındı.
� Alt çalışma grupları. Asistan, Eğitim Hastaneleri Koordinasyon ve EPKK alt çalışma grupları kurulmasına karar verildi.
� TTB-UDKK Değerlendirme Raporu. Dr. Kürşat Yıldız, TTB-UDKK Yürütme Kurulu üyeliğinin sonlanması dolayısı ile sunduğu raporunda kısaca UDKK Sekretarya�sının iyi çalışmadığını belirterek önümüzdeki seçimli Genel Kurul�da UEÇG olarak Sekretarya�ya talip olmamız gerektiğini belirtti. Bu görüş genel olarak benimsendi.
� Örnek Asistan Karnesi. Uzmanlık derneklerinin ve Anabilim dallarının hazırlayacakları asistan karnelerine örnek olması amacıyla Dr. Raşit Tükel koordinatörlüğünde �Asistan Karnesi� örneği hazırlanarak,Türk Tabipleri Birliği�ne, İzmir ve Ankara Tabip Odalarına, anabilim dalı başkanlıklarına, tüm şeflere ve bazı basın yayın organlarına gönderildi.
� İstanbul Asistanları Anketi. İstanbul�daki Eğitim Hastaneleri�ndeki 850 asistan hekimin katıldığı �Asistan Anketi� yapıldı.
� Asistan Gözüyle Uzmanlık Eğitimi Sempozyumu. 29 Kasım 1998 tarihinde 180 kişinin katıldığı ve 10 kişinin konuşmacı olduğu �Asistan Gözüyle Uzmanlık Eğitimi� Sempozyumu düzenlendi. Sonuç bildirgesi yayınlanarak Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, tıp fakültesi dekanlıkları, şefler ve basın yayın kuruluşlarına dağıtımı yapıldı.
� Bitmeyen senfoni:Tıpta Uzmanlık Tüzüğü değişikliği. Tıpta uzmanlık tüzüğü tasarısının Danıştay�ın onayladığı şekliyle yürürlüğe girmesini desteklediğimiz ilgili birimlere duyuruldu.
� �Van profesörleri�. Son yıllarda üniversite dışı bazı doçentlerin profesörlüğe yükselmek için bazı üniversiteleri bir basamak olarak kullandıkları gözlenmiştir. UEÇG olarak bu girişimlere şiddetle karşı çıktığımızı hekim kamuoyuna duyurduk.
Ocak - Aralık 1999 dönemi
� UEÇG Rapor I. �Uzmanlık Eğitiminde Rotasyon-Aksayan Yanlar ve Çözüm Önerileri� hakkındaki rapor hazırlanarak ilgili kişi ve kurumlara gönderildi.
� Uzmanlık dernekleri bir çatı altında toplanıyor. İstanbul Tabip Odası Hanı�nın 1. katının uzmanlık derneklerine kiralanması kararı desteklenerek duyurusu yapıldı.10 uzmanlık derneği bürolarına yerleştiler.
� TTB-UDKK İTO Temsilcileri seçimi. TTB-UDKK İstanbul Tabip Odası temsilcileri UEÇG�de yapılan oylamada Dr. Ali Özyurt ve Dr. Kürşat Yıldız asil, Dr. Enver Dayıoğlu ve Dr. Cumhur Demir yedek üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu�na önerildi.
� UEÇG Rapor II. �Eğitim Hastanelerindeki hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşulları� raporu hazırlanarak hekim kamuoyuna duyuruldu.
� V. Uzmanlık Eğitimi Kurultayı�na katıldık. 12 Haziran 1999 tarihlerinde Ankara�da yapılan V. Uzmanlık Eğitimi Kurultay�ında �Eğiticilerin Standartlarını� Ali Özyurt, �Yeterlilik kurulları iç yönergesine UEÇG bakışını� Raşit Tükel, �Tıpta uzmanlık tüzüğünde son durumu� Kürşat Yıldız değişik oturumlarda sundular. �Tıpta Uzmanlık Eğitimi-Sorunlar ve Çözüm Arayışları� konusunda bir poster Taner Gören tarafından sunuldu.
� Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışması jüri seçimi. �27 Temmuz Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışması� organize edilerek jüri üyeliklerine UEÇG üyelerimizden Dr. Faik Çelik, Dr. Şamil Aktaş, Dr. Nahide Onsun ve Dr. Güliz Üçok seçildiler.
� UEÇG Rapor III. �Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Eğiticilerin Eğitimi� konusunda geniş kapsamlı bir rapor hazırlandı. Yayınlanan bu üç rapor Sağlık Bakanlığı, TTB, ATO, İZTO, Tıp Fakültesi Dekanlıkları, Eğitim Hastaneleri Şefleri ve basın yayın kuruluşlarına gönderildi.
� Eğiticilerin değerlendirilmesi. Dr. Arif Dönmez konu ile ilgili olarak bir sunu yaptı.
� Eğitim hastaneleri. �Eğitim Hastanelerinde Reform� konulu sunu Dr.Kürşat Yıldız tarafından UEÇG üyelerine yapıldı. Sunum bir rapor haline getirilerek dağıtıldı.
� TTB-GPE hakkında bilgilendirme. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü�nün tanıtımı ve broşür dağıtımı TTB PHK Başkanı Dr. Hüseyin Demirdizen tarafından UEÇG üyelerine yapıldı.
� Yeni asgari ücret tarifeleri projesi. Asgari ücret tarifelerinin yeniden oluşturulması projesi Dr. Namık K.Tartanoğlu tarafından tanıtıldı. Aynı zamanda Özel Hekimlik Komisyonu Başkanı�da olan Dr. Tartanoğlu Amerika Birleşik Devletlerinde uygulanan tarifeleri türkçeye çevrilterek ülkemiz koşularına uygun bir hale getirilmesine çalıştıklarını belirtti.
� Sağlık Bakanlığı üçlü sınavda U dönüşü yaptı... Şef ve Şef Muavinlerinin atanmasında ileri bir aşama olan üçlü sınav konusunda geri adım atan Sağlık Bakanlığı�nın yayınladığı yönetmelik değişikliği ile profesör ve doçentlerin sınavsız olarak atanmalarına olanak tanıması kınanarak değişikliğin geri alınması yönündeki girişimlerin desteklenmesi kararı alındı.
� TTB-UDKK Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu�na seçilenler. 13 Haziran 1999 tarihinde yapılan TTB-UDKK Genel Kurulu�nda UEÇG üyeleri Dr. Kürşat Yıldız Yürütme Kurulu sekreterliğine, Dr. Raşit Tükel ise saymanlığa seçilmişlerdir.
� Vardiyalı çalışma sistemi eğitimi aksatıyor... Sağlık Bakanlığı�nın uygulamaya koyduğu �Vardiyalı Çalışma� sisteminin eğitimi aksattığı sonucuna varılarak uygulamanın kaldırılması gerektiğine karar verildi.
� Doğal afetlerde UEÇG�ye düşen görevler. Dr. Güliz Üçok�un önerisi benimsenerek,asistan eğitiminde afet hekimliğinin rolü ve neler yapılması gerektiği konusunun müfredat programlarına konulmasi için girişimlerde bulunulmasına karar verildi.
� UEÇG depremde sağlık hizmetlerini tartışıyor... �Depremde Uzmanlık Hizmetleri� Paneli,14 Aralık 1999�da 12 uzmanlık alanının temsilcilerinin panelist olarak katılımı ile gerçekleştirildi. Panel konuşmaları kitaplaştırılarak geniş hekim kitlesinin kullanımına sunuldu.
� Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışması ödül töreni. Ödülü kazananlara plaketleri geniş bir hekim topluluğunun katılımı ile verildi.
� Sınavsız şef atamaları ve kadrolaşma. Sağlık Bakanlığı�nın profesör ve doçentleri üçlü sınav sisteminden geri adım atarak Şef ve Şef Muavini olarak ataması yeni bir kadrolaşma harekatı olarak değerlendirerek bu uygulamanın bir an önce geri alınması için gerekli yasal girişimlerin İTO tarafından başlatılması istendi.
� Üniversite dışı eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitiminin yasallığı. Doç. Dr. Yıldırım Çınar yapığı konuşmada bu eğitimin lisansüstü bir eğitim olduğunu ve lisansüstü eğitimlerin ancak yüksek öğretim kurumlarında verilebileceğini, o nedenle bakanlık eğitim hastanelerinde verilen eğitimin anayasa ve yasalara aykırı olduğunu belirterek geçersiz olduğunu öne sürdü. Konu UEÇG�de tartışıldı.

Ocak - Mayıs 2000 dönemi
� Tanıtım broşürü çıkarıyoruz. UEÇG tanıtım broşürü çıkarılarak gerek internet ortamında gerekse tüm şeflere ve tıp fakülteleri dekanlıklarına gönderildi.
� Birinci basamakta uzmanlaşmaya doğru mu? 22 Ocak 2000�de �Birinci Basamakta Uzmanlaşma � paneli yapıldı. Taraflar bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini tartıştılar. Seviyeli bir ortamda geçen panel sonunda tüm tarafların katılımı ile workshop düzenlenmesi kararı çıktı. Panel notları kitapçık olarak basıldı.
� Artık internette bir sayfamız var. Çalışmalarımızı, www.istabip.org.tr/UECG/uecg.html adresinde bulabilirsiniz. Ayrıca görüşlerinizi ve eleştirilerinizi bu çalışmalara katabilirsiniz.
� Haberleşme grubumuz kuruldu. İnternet ortamında online uecg@egroups.com adı altında 48 üyemizin katılımıyla bir haberleşme listesi oluşturuldu. Grubumuza şu ana kadar 51 ileti gelmiştir.
� UEÇG üyelerine eğitici eğitimi kursu. İstanbul Tıp Fakültesi tarfından düzenlenen �Eğitim Becerileri Kursu� kurs yöneticisi Prof. Dr. Ayşen Bulut tarafından bir sunuyla UEÇG üyelerine tanıtıldı. Üyelerimiz için böyle bir kursun düzenlenmesine karar verildi.
� Bir asistan eğitim modeli. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı�nda uygulanan �Asistan Eğitimi Modeli��ni Dr. Sema Anak tanıttı.
� Tez ve Makale Yazım Kılavuzu yayınlandı. UEÇG üyesi Dr. Faik Çelik tarafından hazırlanan Tez ve Makale Yazım Kılavuzu broşür halinde basılarak dağıtıma sunuldu.
2000 yılında neler yapacağız? �Eğitim Hastanelerinde Eğitim Modeli� hakkında geniş kapsamlı bir çalışma yapılmasına ve �Hekimlik Uygulamalarında Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar� hakkında konferanslar dizisi düzenlenmesine karar verildi.İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

1- İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu�na yapılan başvurular çerçevesinde çalışmalar yapıldı.
� İşkence mağduru M.Ç.�nin muayenesi yapıldı, önrapor düzenlendi, tıbbi yönlendirme yapıldı.
� Cezaevlerinden tutuklu başvuruların sağlık sorunları hakkındaki dosya incelemeleri yapıldı, ilgili makamlarla yazışma yapıldı.
� Cezaevlerinde ilaç sorunu ile ilgili başvurular ile ilgili olarak cezaevi hekimleri ile görüşmeler ve durum saptaması yapıldı.
� Cezaevinde ölüm olgusu E.H. dosyası incelendi, adli tıbbi görüş oluşturuldu.
2- Ümraniye Cezaevi�nde tüberküloz taraması yapıldı. Ümraniye Cezaevi�nde genel sağlık taraması çalışması planlandı, hazırlıklar tamamlandı.
3- TTBİnsan Hakları Kolu�nda CMUK399 ile ilgili çalışmaların koordinasyonunda yer alındı. 4-5 Mart TTBİnsan Hakları Kolu Toplantısı�nda adli travmatoloji, adli tıp, cezaevi hekimliği konularında sunumlar yapıldı.
4- Adli Tıp öğretim üyeleri Prof. Dr.Şebnem Korur Fincancı üzerindeki baskı ve bilime müdahaleci her türlü baskı karşısında mücadele kararı alındı, destek verildi.
5- 14 Mart Sağlık Haftası etkinlikleri çerçevesinde Dt. Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü jürisinde yer alındı.ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu, son iki senedir asgari ücret konusunda çalışmalar yapmakta idi. Öncelikle mevcut asgari ücret sisteminin eksikleri ve aksayan yönleri tespit edilmiş ve bunların ışığında diğer ülkelerde uygulanan yöntemler incelenmişti. Sonuçta, Amerikan Tabipler Birliği�nin gerçekleştirdiği ve 1996 yılından itibaren tüm Amerika�da yürürlüğe koyduğu çalışmanın, çağdaş ve bilimsel olduğu ve ülkemiz koşullarına uyarlanabileceği kararına varıldı.
Yönetim Kurulumuz bu dönem, Özel Hekimlik Komisyonu tarafından yapılan bu çalışmaların standart bir proje haline getirilmesini ve projenin yürütülebilmesi için gerekli olan finansın sağlanmasını organize etti. Yaklaşık 6 aydır devam eden proje çalışmaları özetlenmiştir:
Yapılanlar:
� Uluslararası normlara uygun bir proje hazırlandı.
� Gerekli doküman ABD�den getirildi.
� Projeyi yürütecek ekip ve mali program hazırlandı.
� TTB�den gerekli izin alınarak, İstanbul�un bu projenin uygulanmasında �pilot bölge� olması sağlandı.
� Amerika Tabipler Birliği�ne başvurularak kullanım izni istendi.
� Özel sağlık kuruluşlarına, bankalara, özel sağlık sigortalarına projenin tanıtımı yapıldı.
� Tüm yazılı bilgiler tercüme edilerek 655 sayfalık bir yazılı metin hazırlandı.
� Bu metin çoğaltılarak tüm uzmanlık derneklerine, konuyla ilgili kişi ve kuruluşlara gönderilerek, redaksiyon çalışmaları tamamlandı.
� Oluşan sistemin bilgisayar ortamında kullanımının sağlanması için, bilgisayar yazılım firmaları ile görüşmelere başlandı.
Önümüzdeki dönemde, bilgilerin CD ve disketlere aktarılması ve tanıtım-eğitim çalışmaları yapılması planmaktadır.SSK HEKİMLERİ KOMİSYONU

1998 yılı, SSK açısından üzerindeki çeşitli olumsuzlukların ve dış baskıların sürdüğü, var olan sorunların giderek daha derinleştiği, personel açığının çok büyük boyutlara ulaştığı, bunun sonunda çalışanların özverisiyle sorunların aşılmaya çalışıldığı bir dönem oldu.
Bu dönemde SSKKomisyonu; Okmeydanı, Samatya, Süreyyapaşa, Bakırköy, Gültepe, Eyüp, Kartal Hastaneleri; Ümraniye, Samandıra, Beyoğlu, K.Çekmece, Topçular Dispanser temsilcileri ve Bölge Sağlık İşleri Müdürlüğü�ndeki komisyon üyesinin katılımları ile toplantılarını sürdürdü.
� SSKhastanelerinin sağlık işletmesine dönüştürülmesi
� �Ayaktan Tedavi� Sözleşmesi
� Meclis�teki 17 bin SSKkadrosu
� Elbistan SSKHastanesi�nin özel vakfa kiralanması
� Basın ve televizyonlarda SSKhastaneleri ile ilgili yıpratıcı yayınlar
� Dispanser-hastane arası sevk zinciri oluşturulması
� Telefonla randevu sisteminin kurulması
� Artan hasta sayısıyla birlikte giderek daha da azalan personelin yarattığı personel açığı sorunu konuları üzerine tartışmalar Komisyon�un gündemini oluşturdu. Ayrıca çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılınarak SSKhakkındaki görüşlerimiz kamuoyuna aktarıldı.ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU

Komisyon, çalışmalarına Ocak 2000�de başlamış ve hekimleri çocuk hakları konusunda bilinçlendirmek ve duyarlılıklarını artırmak kararını almıştır. Komisyon başkanı Dr. Müjgan Alikaşifoğlu, sekreteri, Dr. Didem Baskın�dır. Komisyon, çocuk haklarının sağlıkla ilgili maddelerini inceledikten sonra, bu konularla ilgili toplantı başlıkları saptamış ve bu alanlarda en fazla bilgisi olduğu düşünülen konuşmacılar belirlenmiştir. Toplantıların bir dizi halinde, İstanbul�un her iki yakasındaki hekimlerin kolay ulaşabileceği, toplantıya uygun olarak belirlenen hastanelerde yapılması düşünülmüş, daha sonra bu hastanelerle görüşülerek toplantı tarihleri saptanmıştır. Toplantılar aşağıdaki şekilde planlanmıştır:
� 7 Mart 2000, Şişli Etfal Eğiti ve Araştırma Hastanesi:�Çocuğun cinsel-fiziksel istismarında hekimin sorumlulukları�
Doç. Dr. M. Fatih Yavuz (İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü): Cinsel istismara uğramış çocuğa yaklaşım, muayene, delillerin toplanması ve adli rapor düzenlenmesi.
Op. Dr. Didem Baskın (Şişli Etfal Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği): Fiziksel istismara uğramış çocuğa yaklaşım, muayene, delillerin toplanması.
Uz. Dr. Sumru Bilge (Şişli Etfal Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Kliniği): Çocuk istismarında psikolojik belirtiler ve bozukluklar.
� 21 Mart 2000, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: �Çocuğun temel sağlık ve yaşama hakkı�
Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu (Şişli Etfal Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği):Türkiye�de çocukların durumu nedir?
Prof. Dr. Lebriz Yüksel (CTFÇocuk Sağ. ve Hast. ABD, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı):Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı.
Uz. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu (CTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Adolesan Bilim Dalı): Çocuk sağlığında geleceğe yönelik projeler.
� 3 Nisan 2000, Bakırköy SSKDoğum, Kadın ve Çocuk Hastanesi: �Sokak çocukları, madde bağımlılığı ve çocuk hakları�
Av. Aynur Tuncel Yazgan (İstanbul Barosu, Çocuk Bürosu):Çocuk hakları ve sokak çocukları.
Doç. Dr. Gökhan Oral (CTFPsikiyatri ABD, Adli Psikiyatri Bilim Dalı):Madde bağımlılığı ve çocuk.
� 20 Nisan 2000, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi: �Korunmaya muhtaç çocuklar, çalışan çocuklar ve hakları�
Dr. Murat Fırat (Medline):Çalışan çocuklar ve hakları.
Sos. Hiz. Uz. Fügen Özden (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı):Korunmaya muhtaç çocuklar.
� 5 Mayıs 2000, Okmeydanı SSKHastanesi:�Fetüs hakları�
Doç. Dr. Cihat Şen (CTF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı):Fetal etik.
Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu (Şişli Etfal Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği):Fetüsün uygun antenatal bakımı.
� 23 Mayıs 2000, Göztepe SSKHastanesi:�Engelli çocukların hakları�
Doç. Dr. Beyhan Tüysüz (CTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Genetik Bilim Dalı)
Programın belirlenmesi ve program ilanlarının basılması çok kısa sürede tamamlandığından, sadece ilk toplantının duyurusu yeterli şekilde yapılamamıştır. Buna rağmen Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi�ndeki ilk toplantıya 150 civarında hekimin ve diğer sağlık pensonelinin katılması sevindirici olmuştur. Çocuk istismarı ile ilgili olan bu toplantıda; istismarın sağlık personeli tarafından iyi tanınmadığı, bildirimin nasıl ve nereye yapılması gerektiğinin iyi bilinmediği, bu konudaki merkezlerin yetersiz olduğu, delil toplamayla ilgili yasal düzenleme bulunmadığı, istismar bildirimi yapıldıktan sonra polisin ve sosyal hizmetlerin yetersiz kaldığı, çocukların istismara yönelik muayeneler sırasında daha da fazla hırpalandığı, hakim ve avukatların çocuklara yaklaşım konusunda bilgisiz olduğu, mahkemelerde çocuklara uygun ortamların bulunmadığı ve konuyla ilgili yasaların da yetersiz olduğu ifade edilmiştir.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Bakırköy SSKHastanesi�nde yapılan ikinci ve üçüncü toplantılar da, yine aynı yoğunlukta bir sağlık personeli topluluğuna seslenmiş ve �çocuğun temel sağlık ve yaşama hakkı� ile �sokak çocukları ve madde bağımlılığı� ile ilgili renkli bilgiler sağlık personeliyle paylaşıldığı gibi, heyecanlı tartışmalar da yapılmıştır. Toplantılar devam edecektir.
Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, aynı zamanda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) çatısı altında yapılan �Çocuk Hakları Sözleşmesi�nin 10. kabul yıldönümüyle ilgili düzenlenmiş olan �Çocuk Hakları Sözleşmesi Tanıtım Yılı�etkinliklerine de katılmışlardır. Bu etkinliklerde, aslında İstanbul içinde bir çok kuruluşun birbirinden habersiz olarak çalıştığı, aralarında işbirliği olmadığı, bu nedenle de güçlerin dağıldığı gözlenmiştir. Emniyet Teşkilatı ve Baro, bu konuda en etkin çalışacak gibi görünen kuruluşlardır ve hekimlerden bu konularda bilgilendirme talepleri vardır. Bu yönde ortak çalışmalar düşünülmektedir. Ayrıca, organizasyonu SHÇEKüstlendiği takdirde, hem ilgili meslek kuruluşlarını, hem de halkı bilgilendirmeye yönelik bir toplantılar zincirinde görev almayı ilke olarak benimsemiş durumdayız.
Komisyon, çocuk hakları ile ilgili sorunlar büyük oranda çözülünceye kadar çalışmalarını devam ettirmek kararındadır.TABİP ODASI�NIN KURUMSALLAŞTIRILMASI

Bu çalışma döneminde Oda merkezindeki hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için  Odamızda 16 yıllık bir deneyimi bulunan Bediz Suner �Yönetici Sekreterlik� statüsünde görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulumuz, bu kararı alırken daha önceki �Genel Yönetmen� deneyimlerini değerlendirmiştir. Yönetim Kurulu ile diğer organlar ve sekreterya arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde yürütecek, Oda�ya gelen bilgilerin hızlı ve uygun kanallarda dolaşımını sağlayacak, Oda�ya yapılan başvuruları sonuçlandırabilecek bir yönetici elemanın gerekliliği tartışmasızdır. Yönetim Kurulumuz bu kişinin mutlaka hekim olması gerekmediği, hekim olmasının yalnızca bir tercih konusu olabileceği, ancak bazı yönetim ve temsiliyet becerileri taşıması gerektiği görüşündedir. Bu nitelikte bir eleman bulmanın zorluğu yanında ödenmesi gereken ücretin yüksekliği kısa zamanda bu kadronun bulunmasını zorlaştırmıştır. Böyle bir eleman görevlendirilinceye kadar mevcut boşluğu gidermek amacıyla bugüne kadar sekreterya kadrosu içinde bulunan bir Oda çalışanımızın �Yönetici sekreter� olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
�Yönetici sekreter�in görev tanımı şöyle yapılmıştır: � YK toplantılarına katılım, � Kararların (bilgisayar ortamına) yazılması, ilgili yerlere iletilmesi, TK sekreterliği, internet, Hekim Forumu, � YK kararlarının iş planının çıkarılması, dağıtımı ve takibi, � Bir sonraki YK toplantısına bilgi, � Haftalık ortak toplantı, � Haftalık-aylık iş planı, � Genel konularda YK�na randevu taleplerinin düzenlenmesi, � Tüm çalışmalarla ilgili bilgi ve gelişmelerin toplanması, � Bürolardan gelen önerilerin yazılı olarak GS ve YK�na iletimi, � YK gündeminin YK üyelerine iletilmesi, teyidi, � YK�na aylık çalışma raporu sunulması, � YK kararı gerektiren konuların ön hazırlığının yapılması, iş planı çıkarılması, � Oda çalışmalarının tanıtımı için projeler: Tanıtım filmi / hastane toplantıları / Tıp Dünyası sepetleri / afiş ve pankartlar, � Diğer örgütlerle ilişkilerin düzenlenmesi, � Salon sorumlusu (Oda içi dışa dönük etkinliklerin düzenlenmesi, � Avukat ile düzenli temas, � Hekimlerin genel konulardaki başvurularına (ilgili büro sekreteri tarafından yanıtlanamadığı durumlarda) yanıt verilmesi.
�Yönetici sekreter� işleyişle ilgili sorunların çözümü konusunda tam yetkilidir. Bir yıllık deneyimimiz bu görevi üstlenen Bediz Suner�in üstün gayretleriyle Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter�in çalışmalarını kolaylaştırdığı ve daha etkili hale getirdiğidir. Ancak sistemin oturması için bazı asgari koşullarla desteklenmesi gerekmektedir. Bunların başında da sekreter sayısının artırılması gelmektedir.
Sekreteryada düzenleme:Odamızın üye sayısının artışı ve etkinlik spektrumunun genişlemesine paralel olarak sekreteryanın yükü de artmaktadır. Örnek vermek gerekirse, dönem başında aynı sekreter tarafından yürütülen �İşyeri hekimliği� ve �Hekimlik uygulamaları� artık en az birer sekreterin tam gün çalışmasını gerektiren faaliyet alanları haline gelmiştir. Telefon hatlarımıza beş yeni kanal eklenmiş olmasına karşın tek bir başvuru sekreteri ile yetinmeye devam etmek zorunda kalınmıştır. Anadolu Yakası Bürosu�nun açılmasından sonra bir sekreterimizin bu büroda dönüşümlü olarak görevlendirilmesi de Oda merkezinde zaman zaman boşluk yaratabilmektedir.
Temsilciler Kurulu üye sayımız artmış, komisyonlar ve çalışma gruplarının sayısı artmış, hem de buralarda çalışan hekim sayısı artmıştır. Bu çalışmaları kolaylaştıracak ve destekleyecek sekreteryanın takviyesi zorunludur. Yeni elemanlar, daha geniş bir bütçe gerektirmektedir.
Bu dönemde Gülseren Nak ve Nuray Özdemir arkadaşlarımız sekreter kadrosuna dahil olmuşlardır. Odamızın güvenliği bakımından Han binamızda 24 saat süreyle nöbetleşe görev alan kadroya Süleyman Kopar eklenmiştir.AİDAT VE ÜYE KAMPANYASI

Çalışma dönemimizin başında İstanbul Tabip Odası�nın 13.000 aktif üyesi vardı. Bu üyelerin bir kısmına adresleri bilinmediği için ulaşılamıyordu.
Yönetim Kurulumuz, aidatlarını zamanında ödememiş üyelere 1998 ve 1999 yıllarının son ayları içinde birer mektup göndererek yükümlülüklerini hatırlatmıştır. Çok sayıda üye bu uyarıların ardından aidatlarını yatırmaya başlamıştır.İNTERNET İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Oda�ya bilgisayarın ilk girişinden 10 yıl sonra internet kullanımına başlanmıştır. İstanbul Tabip Odası internet sayfası, sağlıkla ilgili gelişmelerin izlenebildiği canlı bir ortam olma yolunda hızlı adımlar atmaktadır.
Odamızın internet sayfası ve internetle ilgili diğer çalışmalar, Dr. Nihal Dizdar�ın koordinatörlüğünde, Dr. Tarık Gürtunca, Dr. Serhat Kangöz, Dr. Nedim Şendağ ve Dr. Rıfat Yücel�den oluşan internet ekibi tarafından yürütülmekte; internet sayfamız çok sayıda hekimin katılımıyla güncelleştirilmekte ve zenginleştirilmektedir.
1998 Kasım ayından bu yana web sayfamız 63 bin kez ziyaret edilmiştir. Sürekli geliştirilerek içeriği zenginleştirilen web sitemiz, 2.625 internet sayfası ile alanında bir rekora ulaştı. Yönetim Kurulu kararlarını internette yayınlayan ilk meslek kuruluşu olma gururunu taşıyoruz. Ayrıca internet aracılığıyla Oda�ya başvurular yapılmakta, Oda çalışmaları ve kararlar duyurulmaktadır. İnternet kullanımının üyeler arasında yaygınlaşması sayesinde alınan kararların sürekli izlenmesi ve karar süreçlerine daha fazla ve hızlı katılım sağlanması hedeflenmektedir.İSTANBUL TABİP ODASI SPOR KULÜBÜ

1998 yılının Kasım ayında İstanbul Tabip Odası Spor Kulübü�nün kuruluşu ile Tabip Odası tarihinde spor alanında yeni bir sayfa açıldı. Hekimler ve tıp öğrencileri ile Tabip Odası�nı buluşturan Spor Kulübü, voleybol, basketbol, atletizm, tenis ve masa tenisi dallarında faaliyet göstermektedir. Halen 46 lisanslı sporcusu vardır.
Basketbol takımımız 3. Amatör Küme�de şampiyon olarak, 2. Amatör Küme�ye yükselmiştir. Spor Kulübümüzün, 14 Mart Sağlık Haftası�nda düzenlediği �Dr. Cengiz Çetin Anısına Basketbol ve Voleybol Turnuvası�na 36 takım ve toplam 240 hekim ve tıp öğrencisi katılmıştır. Takımımız, İstanbul Üniversitesi�nin düzenlediği geleneksel Spor Şenliği�nde de ilk defa �İstanbul Tabip Odası� adıyla yer almıştır. Spor Kulübü bu yaz üç dönem halinde futbol, basketbol, voleybol ve yüzme kurslarını içeren bir �Yaz okulu� düzenlemiştir. Bayanlar voleybol ve basketbol takımları, amatör kümede mücadele etmektedir.ODA MEKANLARINDAKİ DÜZENLEMELER

İstanbul Tabip Odası merkezi, bu dönemde girişinden çatısına kadar elden geçirilmiş, hekimlere daha yakışır hale getirilmeye çalışılmıştır. Dış cephe sıvaları, boyası, çatının onarımı, elektrik sisteminin gözden geçirilmesi, yıllar içinde yıpranmış pencerelerin ısı, yağış ve ses açısından yalıtımı gerçekleştirilmiştir.
Uzmanlık dernekleri Oda çatısı altında: Bu dönemin önemli gelişmelerinden biri de uzmanlık derneklerinin Oda çatısı altında biraraya gelmeleridir. Etibba Odası�nın ilk yıllarından beri düşünülen bu tasarı 1999 yılı başında gerçek olmuş, 8 uzmanlık derneği İstanbul Tabip Odası binasının birinci katını kiralayarak kullanmaya başlamıştır. Bu katta ayrıca aynı anda beş kişinin yararlanabildiği bir internet kütüphanesi de açılmıştır. Üyeler ve tıp öğrencilerinin ücretsiz kullanabildiği kütüphanede internet kursları da düzenlenmektedir.
İkinci kat yeniden düzenlenmiş, Oda�ya gelen üyeye rahat bir ortamda hizmet verilmesi sağlanmıştır. Ayrıca yeni bir başvuru sekreteri görevlendirilmiştir. Yeni kayıtlar, hekimler için gerekli evraklar, aidat ödemeleri, yazışmalar, Onur Kurulu çalışmaları bu katta yürütülmektedir. Basın Bürosu, Hekimlik Uygulamaları Bürosu ve Onur Kurulu için ayrı birer çalışma odası ayrılarak bu etkinliklerin daha iyi bir ortamda yürütülmesi sağlanmıştır. Yıpranmış ve sürekli sorun çıkarır hale gelmiş olan faks ve fotokopi cihazları yenilenmiştir. Son olarak iletişimi rahatlatmak amacıyla yeni telefon hatları bağlatılmıştır.
Sevinç Özgüner Toplantı Salonu onarılarak daha iyi bir toplantı düzeni sağlanmıştır. Her ay Temsilciler Kurulu�nun biraraya geldiği salon, 1998 yılında oluşan Temsilciler Kurulu�na dar gelince yeni onarımlarla genişletilmiştir. Klima ve ses düzeni alınmıştır.HEKİMLER İÇİN SOSYAL TESİS VE HUZUREVİ

Geçtiğimiz dönem İstanbul Tabip Odası üyeleri için bir sosyal tesis konusunda bazı girişimlerde bulunduk. Esenyurt Belediye Başkanlığı ile yapılan görüşmede Tabip Odası üyeleri için bir sosyal-bilimsel merkez inşası için ilk adım atıldı. Bahçeşehir�e komşu bir alanda Tıp Kongreleri için toplantı salonları, spor ve dinlenme olanakları olan bir kompleks için arazi tahsisi sağlandı. Ancak projelendirme ve inşaat için gerekli kaynak konusunda çözüm üretemedik. Yeni dönemde üyeler arasında bir seferberlik başlatarak bu konuyu ele almak mümkündür.
Bu gerçekleşene kadar üyelerimizin uygun koşullarda yararlanabilecekleri bir sosyal tesis aradık. Yüzme, step-aerobik, tenis, vb. olanakları olan bir tesisten Tabip Odası üyelerinin piyasa fiyatlarına göre daha uygun koşullarda yararlanmaları için görüşmeler yaptık. Temsilciler Kurulu üyelerimizden birimlerindeki kaç hekimin böyle bir arayış içinde olduğunu ve bunun için bütçesinden ne kadar para ayıracağı konusunda görüş almaya çalıştık. Ama yanıt alamadık. Bu girişimimiz de sonuçsuz kaldı.
Üçüncü bir girişimimiz, Karadeniz kıyısında bir meslektaşımıza ait bir arazinin sosyal tesis ve huzurevi olarak Tabip Odası�na kazandırılması oldu. Bu konuda arsa bağışı vaadi aldık. Ancak Hekim Dostluk Dayanışma Cemiyeti yöneticileri ile birlikte bölgede yaptığımız incelemede ulaşım zorluğu, su kaynaklarının uzakta olması, çevrenin hızla kirlenmekte olması gibi nedenlerle bu projeye yatırım yapmanın doğru olmayacağına karar verdik.
Gelecek çalışma döneminde bu deneyimlerin ışığında adım atılabileceğine inanıyor, bu amaçla Yönetim Kurulu�nun yetkilendirdiği özel bir çalışma grubu kurulmasını gerekli görüyoruz.İLAÇTA PATENT UYGULAMASINA KARŞI ÇIKTIK

1 Ocak 1999�ta yürürlüğe giren kanun hükmünde kararnamenin ilaçta patent uygulamasının tekel oluşturarak ilaç fiyatlarını artıracağı,
� Zaten ilaçlarını zor almakta olan hastalarımızı,
� Onlara ilaç öneren biz hekimleri,
� Ülkemizde kullanılan ilacın bedelini büyük ölçüde karşılayan sosyal güvenlik kurumlarımızı,
� Rekabet koşullarına hazırlıksız yerIi ilaç sanayimizi zor durumda bırakacağı için karşı çıktık.
Meclis�teki siyasi partilerin bu kararnameyi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda düzeltmeleri çağrısı yaptık. İstanbul Eczacı Odası ve Yerli İlaç Üreticileri Derneği ile birlikte çalışmalar yaptık.8. BEŞ YILLIK PLAN HAZIRLIKLARINA KATILDIK

Devlet Planlama Teşkilatı�nın 2001-2005 yılları arasında uygulanacak 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı�nın oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla kurduğu Özel İhtisas Komisyonları için İstanbul�dan aday gösterdiğimiz üyelerimiz Komisyon çalışmalarına katıldılar.
Dr. Murat Fırat �Su havzaları, kullanımı, yönetimi�, Prof. Dr. Feyza Erkan �Kamu yönetiminin iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılması�, Dr. Şükrü Güner �Sağlık hizmetlerinde etkinlik�, Prof. Dr. Haluk Eraksoy�İlaç sanayii ve rekabet edebilirlik�, Prof. Dr. Orhan Arıoğul �Yüksek öğretim�, Dr. Namık Kemal Tartanoğlu ve Doç. Dr. Yıldırım Çınar �Nitelikli insan gücü, meslek standartları düzeni ve sosyal sermaye birikimi�, Dr. Ümit Şahin �Çevre� başlıklı özel ihtisas komisyonları çalışmalarında yer aldı.
Planlama yerine liberalleşme denilen, gerçekte ülkemizin gelişmesinin tamamen başıboş bırakılmasına yol açan bir zihniyetin ülke yönetimine egemen olduğu bir ortamda bu tür çalışmaların ülkemizin geleceği için ne kadar etkin sonuçlar doğuracağı tartışılabilir. Yine de meslek örgütü olarak elden gelen çabayı göstermenin, örgüt olarak, hekim olarak ve yurttaş olarak sorumluluğumuz olduğuna inandık. Bu çabamıza destek veren temsilcilerimiz hem 8. Plan çalışmaları hem de gelecekteki Beş Yıllık Plan çalışmaları açısından önemli bir görev yerine getirmişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz.
İstanbul Tabip Odası olarak bu çalışmalardan beklentilerimiz şunlardı: �Konu hakkında TTB ve Odamızca oluşturulan değerleri savunmak, 8. Planın hekim ve hasta yararı açısından olumlu yönde oluşmasına çaba göstermek �Güncel bilgileri ve farklı görüşleri sistemli-yazılı olarak elde etmek �Komisyon üyeleriyle DPT Planıyla sınırlı olmayan ilişkiler geliştirmek �DPT ile meslek örgütümüz arasında bir iletişim ağı kurmak. Çalışmalar sonunda bu hedeflere önemli ölçüde ulaşıldığını söyleyebiliriz.MARMARA BÖLGE TABİP ODALARI TOPLANTILARI

Bu çalışma döneminde Marmara Bölgesi Tabip Odaları altı kez toplandı: 13 Kasım Cumartesi günü Odamızın evsahipliğinde yapılan İstanbul toplantısında gündem �Olası Depremlere Hazırlık İçin Acil Önlemler� olarak belirlenmişti. Toplantıya Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ tabip odalarının temsilcileri katıldı. Sakarya ve Kocaeli temsilcileri Düzce Depremi nedeniyle afet bölgesinde oldukları için katılamadı. Toplantıda Marmara ve Düzce Depremi sonrasında yürütülen çalışmalar gözden geçirildi. Yeni doğal afetler karşısında hazırlıklar ele alındı. İşbirliği noktaları saptandı. Alınan kararlar bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu.
29 Ocak 2000 Balıkesir toplantısı. Toplantıya Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ Tabip Odalarının temsilcileri katıldı. Hekimler üzerindeki idari baskılar, hekim raporları üzerindeki baskılar, basın tarafından yapılan yargısız infazlar gündeme alındı. Ayrıca 14 Mart Sağlık Haftası hazırlıkları ile Tabip Odalarının yaklaşan genel kurulları ve meslek örgütümüzün geleceği üzerinde görüş alışverişi yapıldı.UZMANLIK EĞİTİMİ

Uzmanların eğitimi eskiden beri sağlık hizmetleri açısından toplumsal önem taşıyan bir konu olmuştur. Tıp Fakülteleri yanında üç büyük ilimizdeki çok sayıda eğitim hastanesinde yetişen 30.000 uzman hekime her yıl ortalama 2000 yeni uzman eklenmektedir. Bu uzmanların iyi bir eğitim almaları, halk sağlığına uzun yıllar olumlu katkıda bulunmaları için gereklidir. İyi bir eğitimin koşullarından biri de eğiticilerin ve asistanların özlük hakları ve çalışma koşullarının beklenen düzeyde olmasıdır.
Asistan ve uzmanların özlük hakları, 657, 2547 sayılı yasalar, her yıl yeniden kararlaştırılan bütçe yasaları ve kurumlara ait özel mevzuatla sağlanmaktadır. Kurumlar arasında ve illere göre farklılıklar vardır. Örneğin aynı ilde aynı kıdem ve akademik ünvanda olan hekimler SSK, Devlet Hastanesi ve Tıp Fakültesi�nde çok farklı ücretler alabilmektedir.
Son yirmi yılda hekim sayısı artarken ücretlerde sürekli bir düşüş yaşanmaktadır. Hekim ücretlerinin büyük kısmını oluşturan tazminatların emekliliğe yansımaması bir başka önemli sorundur.
Hekim ücreti yan ödemeler, özel hizmet tazminatı, mahrumiyet bölgelerinde verilen ek tazminat, yabancı dil tazminatı, nöbet ücretlerinden oluşmaktadır.
Döner sermaye payları ve SSK mensuplarına verilen ek ödemeler diğer düzenli gelirlerdir. Döner sermaye paylarının fakülteler ve bazı kamu hastaneleri dışında süreklilik taşımadığı da kaydedilmelidir.
Kısa bir dönem uygulanan tam-süre tazminatına 1980�den sonra son verilmiş, 1981�de yürürlüğe giren zorunlu hizmet yasası da 1995 yılında uygulamadan kaldırılmıştır.
Bu konudaki bir başka gelişme, SSK Eğitim hastanelerinde çalışan şef ve şef yardımcılarına 1999 Ocak ayından itibaren başlayarak oldukça yüksek sayılabilecek bir ek ödeme uygulanmasıdır. Ancak 2000 yılı başında yayınlanan genelgede bu ek ödemenin kaldırılması yeni bir hayal kırıklığına neden olmuştur.

EĞİTİM HASTANELERİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
Genel değerlendirme:Eğitim hastaneleri, son yıllarda yürütülen bütün çabalara ve bazı olumlu gelişmelere rağmen eğitim etkinlikleri bakımından istikrarlı bir gerileme içindedir.
Olumsuzluklar:
� Hastane yönetimleri sürekli siyasal müdahalelerle kesintiye uğramaktadır. Başhekim atamaları, iktidara gelen siyasi partinin il ve ilçe merkezlerinde kararlaştırılmaktadır. Kaderi Bakanların iki dudağı arasında olan bir hastane yönetimi, atamalar, ihaleler yanında hastaların yeşil kartlı ve ücretsiz yatırılması gibi günlük tıbbi işlemler konusunda bile politik etki altında kalmaktadır.
� Eğitim kadroları, gelecek konusunda umutsuzdur. Bunun en önemli nedeni, kadro belirleme ve atama sistemindeki belirsizlik ve adaletsizliktir.
� Eğiticilerin hastaneye ve eğitime ayırdığı süre giderek azalmaktadır.
� Nitelikli insangücü, özel hastanelere ve yeni açılan tıp fakültelerine kaymaktadır.
� Hastanelerin eğitim araçları için ayrılan ödenekleri giderek azalmakta, kütüphane, süreli yayın olanakları körelmektedir.
� Eğitim hastaneleri en basit harcamalar için sürekli sıkıntı çekmekte, eğiticiler günlük mesailerinin önemli kısmını kaynak bulmak, onarım, malzeme sorunlarını çözmek için harcamaktadır.
� Eğitim Hastaneleri ciddi bir mekan sıkıntısı yaşamakta, yeni uzmanlık dallarının faaliyeti için gereken yer bulunamamaktadır.
� Eğitim ve hizmet yönünden denetim bulunmamakta, asistanların büyük çoğunluğu iyi bir eğitim görmeden uzman olmaktadır.
� Uzmanlık tezleri ve sınavlar, bir angarya ve seremoni haline gelmiştir.
� Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulları, işlevsizdir.
� Araştırmalar için altyapı, ödenek, deneysel çalışma olanakları yoktur.
Olumlu gelişmeler:
� Yeni sınav sistemi ile atanan özgüveni yüksek, genç bir eğitici kuşağı göreve başlamıştır.
� Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulları, tabip odalarının motivasyonu ile günlük formaliteler dışında çalışmalar yapabilmektedir.
� Asistanların hak arama ve iyi bir eğitim talep etme eğilimi gelişmektedir.
� Uzmanlık dernekleri eğitimle daha yakından ilgilenmektedir.
Kısa ve uzun erimli önlemlerle eğitim hastanelerimiz nitelikli eğitim yapılan, araştırmacı yetiştiren, bunun yanında iyi bir ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunulan merkezler haline getirilebilir. Bu amaçla Tababet Uzmanlık Yönetmeliği ve Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği yeni baştan ele alınabilir. Ancak eğitim hastanelerinin geliştirilmesi konusunda samimi olunursa mevzuat değişikliği gerekmeksizin bazı önlemler alınabilir. Küçük adımlar bile bu eğitim kurumlarındaki karamsar havayı tersine çevirecektir.
Yönetmelik değişikliği gerekmeden alınabilecek önlemler:
� Çok sayıda boş eğitici kadrosu için hızla üç aşamalı bir sınav takvimi ilan edilmelidir. Mevcut yönetmelik sınırları içinde alınacak önlemlerle sınavlar daha da geliştirilerek yapılabilir.
� Başhekim atamalarında hastane hekimlerinin görüşlerine başvurulmalıdır. Bütün çalışanların/uzmanların veya eğiticilerin oy kullandığı seçimlerle belirlenen iki veya üç aday arasından en az iki yıllık bir süre için başhekim atanmalı, en çok üç kez üstüste başhekimlik yapılabilmelidir.
� Başhekimler klinik şeflerinden oluşan Hastane Bilimsel Konseyi�ne bir program sunmalı, periyodik toplantılarla çalışmalarını rapor etmelidir.
� Başhekimlere en az bir maaş görev tazminatı ödenmelidir.
� Tam süre çalışan eğiticilere bir maaş eğitim tazminatı verilmelidir.
� Şef ve şef yardımcılarına da kademeli oranlarda eğitim tazminatı verilmelidir.
� Hastane bütçesi Bilimsel Konsey�de belirlenmeli veya onaylanmalıdır.
� EPKK onayı olmaksızın hiçbir atama yapılmamalıdır.
� İnfeksiyon Komitesi, Etik Kurul işlev kazandırılmalıdır.
� EPKK ve Bilimsel Kurul�da şef yardımcısı ve başasistan temsilcileri oy hakkı olarak/olmadan bulunabilmelidir.
� Hastanelerde seçimle belirlenen asistan komiteleri kurulmalı, eğitim ve işleyişle ilgili sorunlarını kurullara ve Hastane Yönetimine sunabilmelidir.
� Hastane yıllık gelirlerinin % 10�u doğrudan eğitim harcamalarına ayrılmalıdır.
� Mortalite ve komplikasyonlar düzenli olarak değerlendirilmeli, otopsi sayısı ödüllendirilmeli, her hastanede bir otopsi salonu bulunmalıdır.
� Aynı uzmanlık dalında birden çok klinik bulunan hastanelerde asistanlar klinikler arasında rotasyon yapmalıdır.

SINAVLAR HAKKINDA İSTANBUL�DAKİ EPK KURULU VE JÜRİ ÜYESİ KLİNİK ŞEFLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Eğitim hastanelerindeki şef ve şef yardımcılığı kadrolarını belirlemek amacıyla yapılan üç aşamalı sınavlar 27 Ekim 1998 günü İstanbul�daki Eğitim Hastanelerinin Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu üyeleri ve son şeflik sınavlarındaki jürilerde yer alan İstanbullu hekimlerin davet edildiği toplantıda değerlendirilmiştir. Alınan kararlar ve ortaya konulan görüşler Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Ankara ve İzmir Tabip Odası, TTB-UDKK Başkanlığına, İstanbul�daki Eğitim Hastaneleri Başhekimlikleri ve klinik şefleri ile UEÇG üyelerine iletilmiştir.
Genel değerlendirme:Klinik şefleri, 1 Haziran 1997 ile 28 Eylül 1998 tarihleri arasında gerçekleştirilen son sınavların şef ve şef yardımcısı kadrolarının belirlenmesinde eskiye oranla son derece yararlı bir gelişme olduğu konusunda kesin bir görüş birliği içindedir.
Katılımcılar, sınavın resmi sonuçları açıklanmamakla beraber çok sayıda kadronun boş kalacağı bilindiğinden hızla üç aşamalı bir sınav takviminin ilan edilmesi konusunda da görüş birliğine varmıştır.
Yönetmelik değişikliği yoluna gidilmesi önemli bir zaman kaybına neden olacaksa mevcut yönetmelik sınırları içinde alınacak önlemlerle sınavlar daha da geliştirilerek yapılabilir. Sınav sürecini kesintiye uğratmamakla beraber yapılabilecek yönetmelik değişiklikleri ayrıca önerilmektedir.

ŞEFLİK SINAVLARI İÇİN ÖNERİLER
Yönetmelik değişikliği gerekmeden alınabilecek önlemler:
� Mesleki bilgi sınavı için geniş bir soru bankası oluşturulmalıdır. Sorular eğitim hastanelerinden de toplanmalı, standart kaynaklardan alınmış sorular mutlaka referans gösterilerek hazırlanmalıdır. Soru tekniğine uygun olmayan sorular ayıklanmalı, soruların konulara dağılımı dengeli olmalı, bütün uzmanlık dalları için benzer zorluk katsayısına sahip ve tartışmasız sorular olmalıdır.
� Jüri mülakat sınavları Ankara yanında İstanbul ve İzmir�de de yapılmalıdır.
� Aday sayısına göre birden çok jüri kurulmalıdır. Aday sayısı fazla olduğunda jüriler uzun ve yorucu bir çalışma yürütmek zorunda kalmaktadır. Öncelikle çok sayıda dosyayı bir ay gibi kısa sürede değerlendirmeleri gerekmekte, sınav ise dört-beş gün sürebilmektedir. Bu durumda farklı illerde birden çok jüri oluşturulabilir.
� Jüriler noter huzurunda torbadan çekilen kuralarla belirlenmelidir. Bazı hastanelerde çok sayıda klinik şefi varken jüride bunlardan birinin bile yer almayışı, bazı jürilerde ise üyelerin dağılımı tereddütler doğurmuş, bilgisayar programlarının kontrol edilebilir olması nedeniyle torba sisteminin en uygunu olduğu düşünülmektedir.
� Jürilere diğer dallardan girecek şefler, doğrudan ilgili dallardan olmalıdır. Son sınavlarda göz hastalıkları jürisinde radyoloji uzmanı olması, bu konuda yanlış bir örnek olarak anımsanabilir.
� Adayların dosyasındaki çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilişkin standartlar getirilmelidir. Katıldıkları bilimsel etkinlikler, yayınlar sadece sayı değil nitelik olarak da değerlendirilmelidir. Yayınların yıllara göre dağılımı, yabancı veya yerli yayın olduğu, yayının yer aldığı derginin sitasyonlara girip girmediği, adayın kaçıncı isim olduğu dikkate alınmalıdır.
� Sunum ve ders anlatma konusunda bir standart getirilmelidir. Slayt makinesi, tepegöz kullanımı, ders anlatma süresi önceden adaylara duyurulmalıdır.
Yönetmelik değişikliği gerektiren öneriler:
� Puanlamada kıdem hiç dikkate alınmıyor. Belirli bir bilgi barajını aştıktan sonra kıdem ve mesleki uygulamalar da sonuca yansımalıdır. Dosya, sunuş ve mesleki bilginin hepsinin barajı olmalı, ama birinden alınan yüksek puan, diğerine bir ölçüde yansıtılabilmelidir. Adaylar, başvuru dosyalarına çalıştıkları hastanedeki EPK Kurulu�ndan aldıkları bir referansı da koyabilir.
� Jürinin beş üyesi de sınavın yapıldığı uzmanlık dalı klinik şeflerinden oluşmalıdır.
� Doçent veya profesör olanlara tanınan ayrıcalık kaldırılmalı, herkesin belli süre eğitim hastanesinde uzmanlık yapmış olması koşulu aranmalıdır.
� Jüri üyelerinde �en az bir dönem asistan eğitimi vermiş� olma koşulu aranmalıdır.

EĞİTİM HASTANELERİNİN TIP FAKÜLTELERİ İLE EŞDEĞERLİK SORUNU
�İstanbul�daki eğitim hastanelerinin Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu üyeleri ile klinik şefleri son iki yıldır İstanbul Tabip Odası�nın düzenlediği toplantılarda biraraya gelerek uzmanlık eğitiminin değişik sorunlarını ele almaktadır. Bu toplantılarda gündeme gelen konular arasında son dönemde yoğunlaşan �Eğitim hastanelerinin yeni bir akademik çatı altında kurumlaşması, bu amaçla Anayasa�nın 132. Maddesinde Bakanlıklara akademi kurma yetkisi veren bir değişiklik yapılması� önerisine ilişkin, Tabip Odası Yönetim Kurulu aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır:
� Eğitim hastanelerinde verilen uzmanlık eğitimi bir tür yüksek öğretim olarak kabul edilmelidir.
� Eğitim hastanelerinin bilimsel ve idari açıdan özerkliği için köklü değişiklikler yapılmalıdır. Bu değişikliğin amacı, ülkemizin gereksinimlerine uygun sayı ve nitelikte uzman yetiştirilmesidir. Eğiticilerin özlük haklarındaki düzenlemeler, bu ana hedefe hizmet ettiği ölçüde değer ve anlam taşımaktadır.
� Bunun ilk adımı olarak bir yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konulmalıdır. Yönetmelikte şu esaslara yer verilmelidir:
� Eğitim hastaneleri sağlık idarecileri, yönetici hemşireler, EPKK temsilcisi, Hastane Etik Kurulu, İnfeksiyon Komitesi temsilcisi ve değişik aşamadaki hekimlerin de yer aldığı bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmelidir.
� Eğitim hastanelerinin başhekimleri eğiticilerin seçtiği 2 veya 3 aday arasından atanmalı ve belli bir çalışma süresi (en az 2 yıl) için görev yapmalıdır.
� Hastanenin yıllık bütçesi Akademik-Bilimsel Konsey�de tartışılıp onaylanmalıdır.
� Hastaneye alınacak asistan kadro sayısı, uzman veya başasistan atamalarının Akademik-Bilimsel Konsey tarafından onaylanması zorunludur.
� Her klinik şefi bir yıllık çalışma dönemi için rapor sunmalı, bu raporlar tartışılıp yayınlanmalıdır.
� Eğitim Hastaneleri ile ilgili her türlü düzenleme, ilki 1994 yılında gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarının kararlarını dikkate almalıdır.
� Eğitim Hastaneleri ile ilgili düzenlemeler, Tasarı halinde bulunan Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile uyum içinde olmalıdır. Eğitim hastaneleri ve klinik şeflerinin uzmanlık eğitiminin niteliğinin artması için EPKK ve Bilimsel Konsey çalışmalarına aktif olarak katılmalarını, kurumların, birimlerin ve eğiticilerin yeterliliği için özdenetim mekanizmalarını geliştirmelerini özerklik mücadelesinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyoruz.
Önceki yıllarda eğitim kadrolarının belirlenmesi için uygulanan jüri önünde mülakata dayalı yöntemler, öznel değerlendirmelere açık olduğu için eleştirilere uğramış, şeflik sınavlarına idari ve politik müdahalelerin olduğu düşüncesi yeni arayışları gerektirmiştir.
1997 yılında çıkarılan Tababet Uzmanlık Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılan ilk sınavda boş kadroların ancak bir kısmı doldurulabilmiş, hekimler bu ilk sınavın deneyiminden yararlanarak daha iyi bir ikinci sınavın hazırlanmasını beklemeye başlamıştır.
Siyasi yaşamımızdaki istikrarsızlıkların da etkisiyle şef ve şef yardımcılığı sınavları bir türlü yeniden yapılamamış, Türk Tabipleri Birliği�nin bütün uyarılarına rağmen eğitim hastanelerindeki boş kadroların doldurulmasına ilişkin somut bir adım atılamamıştır. İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği, sorunun çözümü için Tababet Uzmanlık Kurulu�nun toplantıya çağırılmasını teklif etmiş, bu başvurudan da bir sonuç alınamamıştır.
Yeni bir sınav açılması beklenirken Sağlık Bakanlığı 9 Eylül 1999 günü Tababet Uzmanlık Yönetmeliği�nde bir değişiklik yaparak profesör ve doçentlere sınavsız atanabilme olanağı yaratan bir hüküm eklemiştir. Bu değişiklikten hemen sonra doçent ünvanı olan bazı uzmanları şef ve şef yardımcısı kadrolarına atamaya başlamıştır. Bu haber üzerine birçok doçent veya profesörün de atanma talebiyle Bakanlığa başvurdukları görülmüştür. Sağlık Bakanlığı bu başvuruların bir kısmını karşılayarak bizim saptamalarımıza göre 71 uzmanın atamasını yapmıştır.
Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları bu uygulamanın daha önce gelinen noktadan büyük bir geri dönüş anlamı taşıdığına, özellikle ilk günlerde yapılan bazı atamaların bir kadrolaşma izlenimi verdiğine dikkat çekerek uygulamaya karşı çıkmış ve Danıştay�a başvurmuştur. TTB-UDKK 25 Eylül 1999 günü yaptığı Genel Kurul�da da yönetmelik değişikliğine karşı çıkılması oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.
Danıştay 5. Dairesi 27 Eylül 1999 günü Yönetmelik değişikliği ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Verilen bir ara karar ile Sağlık Bakanlığı�ndan uygulama ile ilgili ayrıntılı bilgi istenmiştir. İptal davası halen devam etmektedir. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, yapılan atama işlemlerinin iptali için hukuk yoluna başvurmayı kararlaştırmış ve bu kadrolara atanabilecek durumda olan hekimleri iptal davaları için yapacakları başvurulara hukuk desteği vereceğini açıklamıştır.VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULAMASI

Sağlık Bakanlığı, Eylül ayı sonunda 6�sı İstanbul�a olmak üzere çeşitli hastanelerde vardiyalı çalışma sistemi getirileceğini açıkladı. Bu konudaki yönergeyi inceleyerek hekimlere ve hastalara ne getireceğini değerlendirdik. Görüşlerimizi uygulama başlamadan önce Sağlık Bakanlığı�na mektupla ve bir basın toplantısı ile kamuoyuna ilettik. Bu konuda Bakan�a gönderdiğimiz mektubun önemli noktaları aşağıdadır:
�Sayın Doç. Dr. Osman Durmuş
Sağlık Bakanı,
Sayın Bakan,
Bakanlığınıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde vardiyalı çalışma sistemine geçilmesini öngören yönerge taslağını incelemiş bulunuyoruz.
Göreve başladığınız aylarda basına bu proje hakkında açıklamalar yaptığınıza tanık olmuştuk. İstanbul Tabip Odası olarak Sağlık Bakanlığı�ndan yazılı bilgi istediğimizde, bize göre aydınlatıcı olmayan sadece iki paragraflık bir yanıt almıştık.
Tasarının son şeklini yine basından ve Bakanın toplantıya çağırdığı hastane yöneticilerinden öğrendik. Gönül isterdi ki, Sağlık Bakanlığı böyle ciddi bir konuda proje geliştirirken meslek örgütümüzün de görüşlerini alsın. Hiç olmazsa hazırlanan tasarının bir örneğini ilgili kuruluşlara ve meslek örgütümüze de iletsin.
Sağlık alanındaki bütün iyiniyetli arayışların hüsranla sonuçlanmasının önemli nedenlerinden birinin, tasarıların çok yönlü katkılarla olgunlaştırılmamış olması olduğuna inanıyoruz.
Konu basına açıklanan bir plan haline geldiği ve uygulamaya hemen geçilmesinin kararlaştırıldığı anlaşıldığından bu konudaki görüş ve önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak durumundayız. Bu düşüncelerimizi size de sunuyor, gerek koruyucu, gerekse tedavi edici sağlık hizmetlerinin daha iyi yürümesi için her türlü katkıya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.
İstanbul�da yeni sistem içinde görev alması planlanan üyelerimizle hızla görüş alışverişi yaptıktan sonra sizi bir kez daha bilgilendirmek istiyoruz.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Orhan ARIOĞUL
Başkan
Yönetim Kurulu adına

Teşhis yanlış: Yığılmanın ve dışarı sevklerin nedeni mesai saatleri değil. Polikliniklerde yığılmalar olmasının, kamu hastanelerinde insangücü ve teknolojik olanakların kullanılamayışının nedenleri konusunda Sağlık Bakanlığı�nın tespitlerine katılamıyoruz.
Sağlık ocakları, dispanserler, işyeri hekimliği gibi birinci basamak sağlık hizmetleri geliştirilip, ülke sathında nitelikli sağlık hizmeti yaygınlaştırılmadan polikliniklerde yığılmanın önüne geçmek mümkün değildir, akılcı değildir. Üstelik sizin de iyi bildiğiniz gibi ekonomik değildir.
Hastanelerden dışarı sevklerin nedeni de, radyologların günde 5 saat ile sınırlı çalışmaları olarak görülemez.
Sağlık Bakanlığı�nın vardiyalı sisteme geçiş için gerekçe olarak gösterilen konularla ilgili bir araştırması olup olmadığı merak konusudur. Örneğin İstanbul�daki kamu hastanelerinden dışarıya MR veya tomografi için sevk edilen hasta sayısı ve nedenleri araştırılmış mıdır? Haydarpaşa Numune Hastanesi gibi büyük bir merkezde bile zaten tomografi cihazı olmadığı, İstanbul�da MR tetkiklerinin biri hariç hiçbir eğitim hastanesinde yapılamadığı, dolayısıyla üç değil beş vardiya uygulasa da sevklerin önüne geçilemeyeceği bilinmiyor mu?
Polikliniklerde görülen kuyruklar ve yığılmalar üzerine bilimsel bir araştırma var mı? Hastalar hangi aşamada yığılıyor? İlk muayene için sıra beklerken mi? Ücret veya resmi evrak işlemlerini yaparken mi? İstenen tetkikler için dolaşırken mi? İlk muayene oldukları poliklinik dalı ne kadar isabetli? Bunlar ortaya konmadan sorun tedavi edilebilir mi?
Bu nedenle mesai saatlerinin sınırlaması kalktığında işlerin yoluna gireceğinin varsayılması yanlıştır.
Çözüm: Teşhisi doğru koyalım, tedavi kolaylaşır Öncelikle hastane kuyrukları ve kamu sağlık kuruluşlarından özel sektöre yapılan sevkler ile uzun süreli randevuların nedenleri konusunda ortak bir doğru tanı konulması gerektiği kanısındayız. Sağlık Bakanlığı, kamu sağlık kuruluşlarının yöneticileri, sağlık çalışanlarının temsilcileri ve tabip odalarını bir araya getirerek bunu sağlayabilir. Sorunların nedenleri, çözüm yollarını da ortaya koyacaktır. Kamu yöneticileri nitelikli ve yaygın bir sağlık hizmeti sunmayı öncelikli bir görev sayarsa çözüm kolaydır. Hekimler ve tabip odaları akılcı, bilimsel ve adaletli her öneriye sonuna kadar destek vermeye, gerekirse özveride bulunmaya her zaman hazırdır.
Ancak mesai düzenlemelerinin çözüm aramaya başlamak için iyi bir ipucu olmadığını peşinen söyleyebiliriz.
Kısa sürede tamamlanabilecek gerçekçi bir fizibilite çalışması yapılmadan vardiya sistemine geçmek, sağlık hizmetlerinde yeni bir hayal kırıklığı yaratacaktır.
Deneme-yanılma yönteminin kamu sağlık kurumlarımızı yıpratacağı kaygısını taşıyoruz. Oysa hastanelerimiz bilimsel, katılımcı ve çağdaş bir yaklaşımla kısa zamanda hekimlerin ve halkın layık olduğu noktaya gelebilir.�
Bu uyarılarımıza rağmen uygulama başladı. Birçok TV kanalında Sağlık Bakanı ve yetkililerle karşı karşıya gelerek uygulamadaki yanlışı anlatmaya çalıştık. Ama kısa vadeli politik hesaplar üstün geldi ve uygulama devam etti.
Yönergede yer almamasına rağmen asistanlar vardiyaya konuldu. Yemek ve servis hizmetlerinde beklenen sorunlar yaşandı. Hastanelerin çoğunda bu hizmet karşılığında hekimlere ödeme yapılmadı. Buna karşın gündüz eğitimi aksadı. Birçok uzmanlık dalında az sayıda hasta için poliklinikler açık tutuldu.
Sağlık Bakanlığı�nın ısrarı karşısında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile birlikte uygulama aleyhine danıştay�a başvurduk.Bu dava sürmektedir.SAĞLIK 2000 EL KİTABI

Bu çalışma döneminde hekimler ve sağlıkla ilgili kuruluşlar için önemli bir eksiklik olduğunu düşündüğümüz bir rehber kitap için hazırlıklar yapıldı. İçinde İstanbullu hekimler, eczacılar ve sağlık kuruluşlarına iletişim yolları ile sağlıkla ilgili el altında bulundurulması gerekli bilgilerin yer aldığı Sağlık 2000 El Kitabı yaklaşık 1000 sayfa olarak planlandı. Odamızın elindeki bilgiler güncelleştirilirken, yeni bilgiler toplandı. Kitabın temmuz ayında basılmış olması planlandı. Son hazırlıkları yapılan kitapta yer alması düşünülen ilanlar için belirlenen kurallar aynı zamanda hekim ve sağlık kuruluşlarının tanıtımı için ilkelerin ayrıntılandırılması anlamı taşıyordu.
Sağlık 2000 El Kitabı için ilan kuralları:
� İlanlarda okuyucunun doğru bilgilendirilmesi esastır:a) Sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerin uzmanlık dalları tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak hak kazandıkları şekilde yer almalıdır. Bir konuda yürürlükteki mevzuata göre uzmanlık belgesi almadığı halde �.... Uzmanı� veya �...... konusunda uzman doktorlar� terimi yer almamalıdır. b) Sağlık kuruluşunda yapılmayan işlem ve tedavilere yer verilmemelidir. c) İlanda �Kesin çözüm�, �en başarılı�, �hiçbir yan etkisi olmayan� gibi yanlış yönlendiren terimler yer almamalıdır.
� �Türkiye�de ilk defa�, �en son teknoloji� gibi yüceltici ibarelere yer verilmemelidir.
� Başka sağlık kuruluşlarının kötülenmesi anlamına gelecek ifadeler kullanılmamalıdır.
� Hekimlik ciddiyetine yakışmayan görsel malzeme ve resimlere yer verilmemelidir.
� Hasta sırlarının saklanmasına ters düşecek tedavi öncesi ve sonrası resimler gibi hastanın kimliğini ele verecek özel bilgilere yer verilmemelidir.
� İlanlar hekimlik meslek ahlak kurallarının genel hükümlerine uygun olmalıdır.
� İlanlarda �uygun fiyatlar�, �indirim�, �kampanya�, ücretsiz muayene� vb. deyimlere, tanı ve tedavi ücretlerinde diğer kuruluşlara göre avantaj sağlamayı amaçlayan ifadelere yer verilmemelidir.
� Yukarıda açıkça ifade edilenler dışında İstanbul Tabip Odası�nın meslek ahlak kuralları ve 6023 sayılı yasa gereği hatalı gördüğü ilanlarda değişiklik yapılmasını isteme hakkı saklıdır.SSK, EMEKLİ SANDIĞI ve BAĞ-KUR ARASINDA ORTAK TEDAVİ PROTOKOLÜ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

Sosyal güvenlik kuruluşları arasında bir protokol imzalanması gündeme geldiğinde Odamızın görüşlerini açıkladık ve önerilerde bulunduk.
� Sosyal güvenlik açısından önemli olan çalışanların birikimleriyle oluşan kaynakların yine çalışanlar yararına en etkin biçimde kullanılmasıdır. Bu nedenle, protokolü kamu kuruluşları arasında geniş kitlelerin yararına bir güçbirliği girişimi olarak değerlendiriyoruz. Bunu bir başlangıç olarak kabul etmek istiyoruz. Çünkü kamu üniversitelerinin ve diğer kamu sağlık kuruluşlarının da bu güçbirliğine katılması uygun olacaktır.
� Kamu kaynaklarının daha etkin kullanımı ve sağlıkla ilgili hizmetlerin daha ucuza mal edilmeleri doğru bir yaklaşımdır. Ancak alınan hizmetlerin, cihazların kalite ve verimlilik açısından da kontrolü için yine SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur�un işbirliği yapması gerekir. Özellikle tıbbi cihazların standardizasyonu, ortak kullanımı, bakım ve onarım hizmetlerinin bir merkezden yürütülmesi sayesinde büyük bir kaynak tasarrufu sağlanabilir.
� Bugüne kadar ne yazık ki kuruluşlar arasında işbirliği yerine düşmanlık körüklendi. SSK ile Üniversite hastanelerini karşı karşıya getirme girişimleri en yetkili ağızlardan sürdürülüyor veya buna çanak tutuluyor. Buna bir son verilmesi gerekir.
� Verilen sağlık hizmetlerinin standartlarının belirlenmesi ve denetiminde meslek kuruluşlarının da yeri olması gerektiğine inanıyoruz. Özel sigortalar bunu yapma yoluna gidiyorlar. Kamu sosyal güvenlik kuruluşlarımızın da böyle davranması gerek. Aldığınız hizmetin ucuzluğu yanında kalitesinden de emin olmak zorundasınız. Kamu hastanelerimizin en önemli sorunu belki de budur. Bu amaçla uzmanlık dernekleri ve tabip odaları ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı arasında bir işbirliği şart. Bunun küçük örneklerini yaşama geçiriyoruz. Ama daha büyük ölçekte düşünmek ve ortak stratejiler geliştirmek gereğine inanıyoruz. Bu konuda ilk adım sosyal güvenlik kuruluşlarımızdan gelmeli.
� Son bir nokta; fiyat politikaları saptanırken sağlık çalışanlarının emeğinin korunmasına önem verilmesidir. Küçük ölçekte hizmet üreten bir hekimin veya eczacının büyük sermayeli kuruluşlarla rekabet edemeyeceği açıktır. Bu nedenle hekim emeğini korumak amacıyla Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uyulması şarttır. Yasal bir zorunluluk olan bu tarifelere uyulmadığında kamu kuruluşları eliyle suç işlenmiş ve sağlık alanında suç işlenmesi teşvik edilmiş olur. Aynı zamanda büyük sermayeli kuruluşlar lehine haksız rekabet yaratılır. Kamu sosyal güvenlik kuruluşlarının fiyat politikalarını belirlerken tabip odaları ve eczacı odaları ile eşgüdüm halinde olmalarını gerektiren önemli bir gerekçe de budur.
� Bu gerçekler dikkate alındığında uygulamanın halkımızın ve kamu sosyal güvenlik kuruluşlarımızın yararına olacağına inanıyoruz.HEKİMLİKLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

Hekimlik uygulamalarında veya Oda çalışmalarında karşılaşılan güçlükler nedeniyle yeniden düzenlenmesinde yarar görülen mevzuat hükümleri belirlendi. Bunlarla ilgili olarak çalışmaların öncelik ve kolaylık sırasına göre ele alınmasına karar verildi. Ele alınması gerekli yasal düzenlemeler ve ilgili yasal metinler şöyle sıralanmaktadır:
� İstanbullu hekimlerin tabelalarda uymaları gerekli kurallar, Tabela Yönetmeliği (Oda�nın görevi)
� Organ nakilleri sırasında uyulması gerekli etik kurallar, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve Hekimlik Meslek Etik Kuralları
� Tabip Odası aidatlarının üst sınırlarının kaldırılması, 6023 sayılı TTB Yasası (Para cezalarının üst sınırlarının kaldırılması, 6023 sayılı TTB Yasası / TTB Büyük Kongresi�nde tabip odalarının üye sayılarına göre temsil edilmesi, 6023 / TTB Merkez Konseyi üyelerinin Ankara�da oturma zorunluluğunun kaldırılması, 6023)
� Tanıtımlarda uyulması gerekli kurallar (1219, 6023, TDT)
� Bazı tıbbi uygulamaların kimler tarafından yapılacağı (uzmanlık dalları, pratisyen hekimin yetkisi, USG, liposuction, mezoterapi vb.) 1219, Tababet Uzmanlık Tüzüğü
� Sahte hekimliğin önlenmesi ve TTB�nin rolü (üye zorunluluğu) 6023
� Askeri hekimlerin üye olmasındaki engellerin kaldırılması,6023
� Hekim olmayan uzmanların üyeliklerinde kurallar, TTB Yönergesi
� Hekim dışı personelin yetkileri, 1219
� Hekimlerin çalışma düzeni (ek iş, şirket kurma, sahiplik, çalışma süresi) 1219, 6023, 657, 224
� Muayenehane tanımı
� Doktora ve uzmanlık eğitiminin sertifikalandırılması, doktora alanların uzmanlık yapmalarının sınırlandırılması, 2547, 1219
� Nöbetler ve fazla çalışma (sınırlandırılma, ücretlendirilme) 657
a)Bu düzenlemeler içinde uygulamadaki önemi dikkate alınarak, gerçekleştirilmesi zorunlu ve daha kolay olanlardan başlayarak ele alınması, öncelikle Tabela Yönetmeliği için bir taslak hazırlanması kararlaştırıldı.
Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi�nde İstanbul�un üye sayısına uygun bir oranda temsilci gönderilebilmesi için İdare Mahkemesi�nde dava açılmıştır.KİRACILAR - DERNEKLER

1- İpek Örme San. Tic. A.Ş. İstanbul Tabip Odası İşhanı, zemin kat, 1.3.1991 başlangıç tarihli kira kontratı ile kiracı, kira artışı yasal (enflasyon oranında yapılmıştır.)
2- Has Emek Testkil San. Tic. A.Ş. İstanbul Tabip Odası İşhanı, ikinci bodrum kat, 1.9.1994 başlangıç tarihli kira kontratı ile kiracı, kira artışı yasal (enflasyon oranında yapılmıştır.)
3- Erol Alçınkaya (çiçekçi). İstanbul Tabip Odası işhanı, giriş kat, 18.10.1991 başlangıç tarihli kira kontratı ile kiracı, kira artışı yasal (enflasyon oranında yapılmıştır.)
4- Beyza Örme. İstanbul Tabip Odası İşhanı, giriş kat, 1.1.1995 tarihli ilk dükkan kira kontratı ile kiracı, kira artışı yasal (enflasyon oranında yapılmıştır.) Diğeri ise 1.9.1991 tarihli olarak sözleşme yapılmıştır.
5- Koç Lider Tekstil. İstanbul TabipOdası İşhanı, giriş kat, 1.8.1997 başlangıç tarihli kira kontratı ile kiracı, kira artışı yasal (enflasyon oranında yapılmıştır.)
6- Özemek Tekstil Tic. Ltd. Şti. İstanbul Tabip Odası İşhanı
a- Bodrum 2 nolu dükkan, 1.9.1994 tarihli
b- Büro 1.9.1994 tarihli
c- Satış mağazası 1.1.1986 tarihli
d- Satış mağazası 1.3.1984 tarihli
e- Satış mağazası 1.3.1984 tarihli kontrat olup, kiracıya süresi içerisinde kira artırımı için ihtar çekilmi, önceleri %25 artırımda direnmiş, ancak daha sonra talebimiz kabul edilmiştir. Ayrıca deprem sonrası tetkik sırasında bu kiracının dükkanda gereğinden fazla kumaş (KGolarak)depolaması konusunda tarafımızdan yapılan ihbar dikkate alınmış ve kumaş miktarı azaltılmıştır. Kiralananın bina bütünlüğüne zarar vermeyecek halde kullanılması kontrol edilmektedir.
Dernekler:1. kat
1- Pediatrik Hematoloji Derneği:kontrat,Şubat 1999
2- Plastik Cerrahi Derneği:kontrat,Şubat 1999
3- Pratisyen Hekimlik Derneği:kontrat,Şubat 1999
4- İstanbul Jinekoloji Derneği:kontrat,Şubat 1999
5- Pediatrik Ortopedi Derneği:kontrat,Şubat 1999
6- Radyoloji Derneği:kontrat,Şubat 1999
7- Radyodiagnostik Araştırma Derneği:kontrat,Şubat 1999
8- İlizarov Yöntemleri Araştırma Derneği, kontrat, Kasım 1999
9- Çevre İçin Hekimler Derneği, kontrat, Nisan 2000HUKUK BÜROSU

Avukatımız Meryem Turan tarafından yönetilen Hukuk Büromuz, hekimlerin günlük sorunlarına ilişkin danışma hizmeti dışında bazı önemli davaları da yürütmüştür. Odamızın taraf olduğu bu davaların bir kısmı hekim olmayan kişilerin tababetle uğraşması nedeniyle açılmıştır. Hekimlik uygulamalarından dolayı ceza alan üyelerin Odamıza karşı açtığı davalar ve mesleki çalışması sırasında saldırıya uğrayan hekimler adına açılan davalar diğer önemli konulardır.
� Önceki Oda Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı�nın basına yaptığı bir açıklama nedeniyle görevden alınması kararının iptali istemiyle açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, Dr. Fincancı göreve başlatılmış, dava kazanılmış olup, Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz sonucu karar onanmıştır. Ancak Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık tarafından �karar düzeltme�yoluna başvurulduğu için, dava henüz sonuçlanmamıştır.
� Dr. Temel Dağoğlu ve Dr. Ali Yalçın�ın meslekten men cezalarına karşı açtıkları davalar talebimiz doğrultusunda reddedilmiş, karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir.
� Dr. Naciye Demirel ve Dr. Mehmet Erşahin�e karşı �müessir fiilde bulundukları�için açılan davalarda, sanık İbrahim Halil Bozkurt ve Hasan Güngör hapis cezasına çarptırılmıştır.
� Hekim olmadığı halde tababet uygulamasında bulundukları için hakkında dava açılanlardan Mehmet Ayyıldız, hapis ve para cezasına çarptırılmış; Cihangir Seferov, 380.000 TL para cezası ödeyerek hakkında kamu davası açılmasına engel olmuştur. Baba Şahbazov, Elnara Ahmedova, Sevinç Kerimova hakkında açılan davalar çeşitli aşamalarda devam etmektedir.
� Polikliniklerde ameliyat yapılmasına izin veren genelge hakkında Danıştay 10. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.HEKİM FORUMU YAYIN KURULU

Bu dönem özellikle postalama giderlerinin artması nedeniyle Hekim Forumu�nun iki ayda bir yayınlanması benimsenmiştir. İlk sayısında Oda seçimlerinin sonuçları ve seçimle ilgili yazılara yer verilmiştir.
Hastane arazilerinden rant elde edilmesi (Temmuz 98), temel sağlık hizmetleri (Ağustos 98), ilaçta patent (Ekim 98), doktor raporları (Aralık 98), internet ve sağlık (Ocak 99), sağlıkta tanıtım ihlalleri (Mart 99), barış (Mayıs 99), yaşlılık (Temmuz 99), deprem (Eylül 99), binyıl ve tıp (Kasım 99), Genel Kurul ve seçim (Nisan 2000) işlenen diğer dosya konuları olmuştur.
Hekim Forumu, Yönetim Kurulu�nun kararı doğrultusunda, Nisan ayından sonra yalnızca aidat yükümlülüğünü yerine getirmiş hekimlere gönderilmekte, yıllık aidatını Mart ayı sonuna kadar ödemeyen üyelere ancak aidatını yatırdıktan sonra iletilmektedir.KLİNİK GELİŞİM YAYIN KURULU

Derginin kalitesinin korunması için ciddi bir hakem kurulu oluşturulmuş, Yayın Kurulu, kaliteyi yükseltmede �red�miktarını artırmayı değil; yazıların düzeltilmesini genel prensip olarak benimsemiştir. Yayın kurallarının öğretilmesi, ciddi revizyon istenmesi şeklinde yazarlara bilgilendirme yapılmıştır.
Eğitim amacıyla, güncel konularda özel sayılar hazırlanmış, konularında uzmanlaşmış kişilerden derlemeler istenmiştir. 1998�de 6 sayı yayınlanmıştır. Bunlardan ikisi, Prof. Dr. Süha Yalçın editörlüğünde hazırlanan �Serbest Radikaller ve Antioksidanlar�ile Prof. Dr. Günseli Yılmaz editörlüğünde hazırlanan �Tüberküloz� konularında güncel ve ayrıntılı bilgiler veren özel sayıdır. Ayrıca Prof. Dr. Orhan Arseven�den �Venöz Tromboembolizm�, Prof. Dr. Nuran Akman�dan �Anfosfolipid Antikor Sendromu� ve Prof. Dr. Refik Tanakol�dan �Osteoporoz� konularında istenen derleme yazıları yayınlanmıştır.
1999 yılının ilk özel sayısı �Meme hastalıkları�dır (Editör, Doç. Dr. Taner Demirer). Yılın ikinci özel sayısı olan �Dermatoloji� Doç. Dr. Oya Gürbüz editörlüğünde Temmuz ayında; üçüncü özel sayı ise Prof. Dr. Hakan Şentürk editörlüğünde �Viral Hepatitler�konusunda yayınlanmıştır. Bu yılın derleme yazılarını ise; �Menopoz� (Prof. Dr. Fatih Durmuşoğlu), �Nedeni Bilinmeyen Ateş� (Doç. Dr. Ali Mert), �Anemik Hastaya Yaklaşım� (Doç. Dr. Zafer Başlar) oluşturmaktadır.
2000 yılının ilk özel sayısı ise �Akut karın� olmuştur. Bu sayının editörü Prof. Dr. Özdemir Aktan�dır.
Yayın gönderen eğitim birimleri:Cerrahpaşa Tıp, İstanbul Tıp, Marmara Tıp, Fırat Tıp, Dicle Tıp, Trakya Tıp, Selçuk Tıp Fakülteleri; Ankara Yüksek İhtisas, Kartal Eğitim, Haydarpaşa Numune, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları, GATA Haydarpaşa, Dr. Behçet Uz, Yedikule Göğüs Hastalıkları, Haseki  ve SSK İstanbul Hastaneleri; Koşuyolu Kalp Damar Cerrahisi Merkezi ile Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi.
Yayın Kurulu�nun hedefleri: Derginin en büyük sıkıntısı gelen makale sayısının azlığıdır. Bu sayıyı artırmak için dergimizin uluslararası alanda kabul görmesini sağlamak gerekmektedir. Uluslararası sitasyonu yapan internet kuruluşlarıyla temasa geçilecektir.
Derginin uluslararası tanıtımı için İstanbul TabipOdası�nın internetteki sayfasında, dergimizdeki makalelerin İngilizce başlık ve abstract�larının yayınlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla daha önceki yayınlar da bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
Dergimiz 1000 adet basılmakta ve dağıtılmaktadır. Abone sayısının artırılması için Yönetim Kurulu�na iki önerimiz mevcuttur:
1- Dergi ücretinin üyelik aidatı içine dahil edilerek, üyelerden tahsil edilmesi ve tüm üyelere gönerilmesi.
2- Bu mümkün olamazsa, yeni kaydedilecek üyelere kayıt sırasında dergi aboneliğinin sağlanması.YAYIN BÜROSU ÇALIŞMALARI

Yayın Büromuz, Mayıs 1998 - Nisan 2000 döneminde 12 sayı Hekim Forumu, 13 sayı Klinik Gelişim�i yayına hazırladı. Büro süreli yayınların yanısıra; Oda�nın düzenlediği her tür etkinlik için gereksinim duyulan afiş-broşür-program-davetiye ve benzeri diğer dokümanların tasarım ve uygulamasına yönelik baskı öncesi işlemleri yaptı.
�Asistan Gözüyle Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sempozyumu� dosyası; �14 Mart Sağlık Haftası Etkinlikleri�nin broşür, davetiye ve afişleri; �Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği�nin Tarihçesi� kitabı, bu kapsamda ilk akla gelen çalışmalar.
14 Mart Sağlık Haftası Etkinlikleri içinde açılan Sanatçı Hekimler Sergisi�ne katılan hekimlerin biyografi ve eserlerinin yer alacağı bir albüm çıkarılması planlanmaktadır.
Oda tanıtım broşürü, Depremlerde Uzmanlık Hizmetleri, Birinci Basamakta Uzmanlık Eğitimi, Tıbbi Makale ve Tez Yazım Kuralları, Basında Tabip Odasıbu dönemde yayınlanan çalışmalardır.1998-2000 DÖNEMİ

Yönetim Kurulu:Dr. Orhan Arıoğul, Dr. Özcan Baripoğlu, Dr. Haluk Eraksoy, Dr. Mithat Kıyak, Dr. Atilla Ongan, Dr. Namık Kemal Tartanoğlu, Dr. Kürşat Yıldız, Dr. Özdemir Aktan, Dr. Süha Göksel, Dr. Müjen İlnem, Dr. Ercan Komar, Dr. Ali Özyurt, Dr. Lale Sever, Dr. Rıfat Yücel.

Onur Kurulu:Dr. Ali Nahit Babaoğlu, Dr. Faik Çelik, Dr. Şükrü Erkurt, Dr. Yıldırım Gülhan, Dr. Erdinç Köksal, Dr. Ömer Arıkan, Dr. Asım Kaytaz, Dr. Olcay Neyzi, Dr. Aksel Siva, Dr. Lütfi Telci.

Denetleme Kurulu:Dr. Nihal Dizdar, Dr. İrfan Gökçay, Dr. Veysel Yılmaz, Dr. Turgut Adatepe, Dr. Önder Alpdoğan, Dr. Civan Işlak.

TTB Delegasyonu:Dr. Levent Aydemir, Dr. Sedat Azak, Dr. Hikmet Çevik, Dr. Şükrü Güner, Dr. Nejat Horasanlı, Dr. Cuma Kılıçkap, Dr. Nezih Varol, Dr. Arif Acar, Dr. Mete Çek, Dr. Füsun Erdenen, Dr. Ali Serdar Fak, Dr. Semih Halezeroğlu, Dr. Demet Parlar, Dr. Erdinç Ünal.

Oda çalışanları:Bediz Suner, Sırma Doğru, Satı Gülmez, Nuray Ünver, Tufan Sertlek, Gürsel Özdemir, Gülseren Nak, Nuray Özdemir, Metin Övet, Hatice Turhan, Ali Aydın, Zühtü Yılmaz, Osman Karaca, Ümran Harman, Süleyman Kopar,

Hukuk Bürosu:Av. Nahide Parlak, Av. Meryem Turan;

İşyeri Hekimliği Bürosu:Dr. Doğan Şahin, Mali Müşavir: Serap Acar.İSTANBUL TABİP ODASI
15.04.1999 - 15.04.2000 DÖNEMİ BİLANÇOSU
 

                            AKTİF ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

1- DÖNEN VARLIKLAR     34.285.945.194     28.360.072.611
A- HAZIRDEĞERLER        33.153.727.903     27.635.592.611
1- Kasa                         3.396.503.958              643.000.000
2- Bankalar                 26.896.336.945 24.717.624.611
3- Verilen Çekler (-)  596.000.000
4- İş Avansları 296.250.000  274.650.000
5- Personelden Al. 2.564.637.000 2.596.318.000
B- DİĞERALACAKLAR 1.132.217.291  724.480.000
1- Diğer Alacaklar 1.132.217.291   724.480.000
DÖNENVARL.TOPLAMI 34.285.945.194 28.360.072.611
2- DURANVARLIKLAR
A- VERİLENDEP. VETEM.   562.990.000
1- Verilen depo. ve temin.  562.990.000
B- MADDİDURANVARL. 3.252.476.881 1.889.898.978
1- Binalar 1.000 1.000
2- Demirbaşlar 3.629.756.351 3.618.486.021
3- Diğer Maddi Dur. Var. 435.838.500  435.838.500
4- Birikmiş Amort. (-) 813.118.970 2.164.427.143
DURANVARL.TOPLAMI 3.252.476.881 2.452.888.378

AKTİFTOPLAMI 37.538.422.075 30.812.960.989
 
 

PASİF ÖNCEKİDÖNEM CARİDÖNEM

1- KISAVAD. YB. KYN. 30.082.039.006 46.946.858.863
A- TİCARİBORÇLAR 7.928.842.204 6.352.606.227
1- Satıcılar 1.678.842.204 4.131.631.227
2- TTBBorçları 6.250.000.000 2.220.975.000
B- DİĞERBORÇLAR 20.950.274.140 38.325.444.000
1- TTBBorçları 20.584.103.000 38.325.444.000
2- Personele Borçlar 280.000.000
3- Diğer Borçlar 86.171.140
C- ÖDENECEKVERGİVE DİĞERYAS. YÜK. 1.202.922.662 2.268.808.636
1- Öd. Vergi ve Fonlar 438.152.461 1.089.998.621
2- Öd. Sosyal Güv. Kes. 764.770.201 1.178.810.015
KISAVAD. YB. KYN.TOP. 30.082.039.006 46.946.858.863
2- ÖZKAYNAKLAR
A- ÖNCEKİDÖNEM
    GELİR/GİDER FARKI 3.914.613.675 7.456.383.069
B- DÖNEM GELİR/GİDERFARKI 3.541.769.394 -23.590.280.943
ÖZKAYNAKLARTOPLAMI 7.456.383.069 -16.133.897.874

PASİFTOPLAMI 37.538.422.075 30.812.960.989 
  
İSTANBULTABİPODASI
15.04.1999 - 15.04.2000 DÖNEMİGELİR/ GİDERTABLOSU

HESAP KODNO 15.04.1998/15.04.1999 ÖNCEKİDÖNEM 15.04.1999/15.04.2000 CARİDÖNEM

600 YURTİÇİSATIŞLAR 149.958.250.693  231.732.231.696
1a Toplam Aidat Gelirleri 73.221.710.221 122.237.533.060
1b Kimlik Kartı 1.619.500.000 4.396.350.000
1c Protokol Defteri 3.174.000.000 4.758.000.000
1d Asgari Ücret Tarifesi 607.500.000 1.938.000.000
1e Serbest Meslek Mk. 537.500.000 282.500.000
1f Oto Arması 385.600.000 694.500.000
1g Bağış 3.212.401.922 428.000.000
1h Mahk. Yol.El.Ed.Gelir 759.800.000 810.000.000
1ı Reklam Geliri 2.834.250.000 2.798.000.000
1i Kira Geliri 13.822.750.000 21.577.408.000
1j İşyeri Hek. Yetki Belg. 21.678.000.750 28.494.921.000
1k Kurs Geliri 22.576.357.800 15.034.820.000
1l Yeni Kayıt 669.250.000 1.457.000.000
1m Üye Adres Listesi 1.426.150.000 1.334.550.000
1n Han Yönetimi 3.368.800.000 6.004.727.000
1o Onur Kurulu 64.680.000 466.003.360
1ö Diğer Basılı Evrak Gel. 0 2.682.450.000
1p Diğer Gelirler 0 1.030.480.000
1r Burs Gelirleri 0 13.607.339.276
1s TTBGelirleri 0 1.699.650.000
602  DİĞERGELİRLER 1.591.562.480 4.138.181.428
642  FAİZGELİRLERİ 4.973.947.394 6.237.705.326

622 SATILANHİZMET MALİYETİ (-) 34.982.383.485 60.239.737.104
 Personel Ücret ve Gid. 34.982.383.485 60.239.737.104
630 ARAŞ.-GELİŞ. GİD. 14.568.560.914 26.778.733.110
 Dışar. Sağ. F. ve Hizm. 14.568.560.914 26.778.733.110
631 PAZARLAMA-SATIŞ DAĞITIMGİDERİ 101.676.891.190 176.475.112.695
 Kırtasiye Giderleri 5.194.454.341 6.688.025.600
 Temsil Gideri 20.031.972.780 17.283.819.775
 Yol Harcamaları 1.848.173.758 4.933.640.724
 Yayın Gideri 19.723.398.050 26.829.381.815
 Oda Gideri 9.016.701.436 10.050.478.492
 Büro Mak. Malzeme 6.653.630.069 8.458.210.190
 Matbu Evrak 3.608.140.000 9.194.562.500
 Han Gideri 2.001.636.270 2.593.891.345
 Basın Takip 1.824.109.888 4.649.807.049
 İlan Reklam 1.184.600.000 1.961.381.100
 A, B, C Tipi Kurs Gid. 4.177.608.449 27.057.584.979
 Banka Masrafları 151.221.298 134.409.000
 Kira Giderleri 493.404.002 980.365.538
 Hukuk Giderleri 81.823.315 596.703.999
 Bağış, Burs Giderleri 684.250.000 18.572.621.637
 Spor Klübü 166.812.000 347.205.000
 TTB Borcu 18.068.718.000 27.954.561.000
 TTB�ye Ödenen 1.305.200.000 2.421.250.000
 Diğer Giderler 5.461.037.534 5.767.212.952
632 GENELYÖNET. GİD. 1.754.155.584 2.204.816.484
 Vergi, Resim, Harçlar 941.036.614 853.508.311
 Amortisman Payı 813.118.970 1.351.308.173

590  DÖNEM GELİR/GİDERFARKI 3.541.769.394 -23.590.280.943


Bu Haberi Paylaş!