Tabela, ilan ve reklam vergisi hakkında


  • Temmuz 06, 2010
  • 4479

 

Bilindiği gibi Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 9. maddesi ile; “Muayenehane kapılarına veya binaların dışına asılacak tabelaların ebadı ve adedi, mahallî tabip odaları tarafından tespit edilebilir. Tabipler ve diş tabipleri, tabip odalarının bu husustaki kararlarına riayet etmekle mükelleftirler” hükmü düzenlenmiştir.

Bu çerçevede İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği düzenlenmiş, Türk Tabipleri Birliği 50. Büyük Kongre kararı ile kabul edilerek, 01.08.2001 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 01.11.2001 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

Yönetmeliğin 2. maddesine göre; “Bu yönetmelik, İstanbul Tabip Odası bölgesinde faaliyet gösteren muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri, tıbbi tahlil, patoloji, fizyoloji, fizik tedavi, röntgen teşhis, radyoterapi ve nükleer tıp laboratuarları, tomografi ve magnetik rezonans (MRI) gibi görüntüleme merkezleri, diyabet merkezleri, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, genetik tanı merkezleri gibi sağlıkla ilgili her türlü özel kuruluşlar ile özel hastaneleri kapsar.”

Görüldüğü gibi tüm özel sağlık kuruluşlarının tabelalarını belirleme ve denetleme yetkisi meslek örgütüne aittir. İstanbul 7. İdare Mahkemesi 2008/266 E. sayılı ve 22.05.2008 tarihli yürütmenin durdurulması kararı da bu yöndedir.

Buna karşılık 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23. maddesinin (e) bendinde, “…binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma tahsis ve bakım ücretleri”nin Büyükşehir Belediyesi’nin gelirleri arasında olduğu düzenlenmiştir. Aynı Kanun’un geçici 2. maddesiyle ise İstanbul’da il mülki sınırının, belediye sınırı olduğu kabul edilmiştir.

Bu nedenle; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü’nün 5.11.2008 tarih ve 1000761 sayılı yazısı ile, Belediye’nin yetki ve tasarrufu altındaki ana arter, cadde, bulvar ve meydanlarda odamız üyelerine ait olan işyerlerindeki her türlü ilan ve reklam unsurlarının İlan ve Reklam Vergisi ile Asma Tahsis ve Bakım Ücretleri beyannamelerinin 01-31 Ocak 2009 tarihleri arası Gelirler Müdürlüğü tarafından kabul edilip, tahakkuk ve tahsilatının yapılacağı bildirilmiş ve konunun üyelerimize duyurulması istenmiştir.

Anılan Müdürlük tarafından gönderilen, beyan döneminde yapılacak uygulamalara ilişkin listeyi ekte yayınlıyoruz.

Üyelerimizin dikkatine sunulur.

İstanbul Tabip Odası


Bu HABERİ Paylaş!