Ankara İdare Mahkemeleri; tabip odalarının bilgi edinme hakkı kanunu uyarınca istediği bilgileri vermeyen kamu kurumlarının hukuka aykırı davrandığına karar vermiştir


  • Temmuz 06, 2010
  • 2656

20.11.2008

Bilindiği gibi 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun verdiği hak, yetki ve sorumlulukların kullanılabilmesi için, meslek örgütünün çoğunlukla İl Sağlık Müdürlükleri, İl Valilikleri veya Sağlık Bakanlığı uhdesinde bulunan bilgi ve belgelere ulaşması gerekmektedir.

Oysa bir süredir bu konuda ciddi engellemeler yaşanmakta, bilgi ve belgelere ulaşmaya ilişkin talepler, farklı gerekçelerle red edilmektedir.

İzmir Tabip Odası tarafından, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurularak aile hekimliği pilot uygulaması ile ilgili bazı bilgiler istenmiştir. Müdürlük, meslek örgütünün bu Kanun kapsamında başvuru yapmayacağı gerekçesi ile bilgi vermemiştir. İzmir Tabip Odası’nın Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na yaptığı itiraz da, aynı gerekçeyle olumsuz sonuçlanmıştır.

Bu red cevapları sonrasında Başbakanlık (Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu)  işleminin iptali talebiyle davalar açılmış ve yargılama sonucunda Ankara 2. ve 3. İdare Mahkemeleri tarafından;

“6023 sayılı Yasa ile kurulan ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları’nın, yasanın 4. maddesinde sayılan hizmetleri ile sınırlı olarak bu hizmetlerin yerine getirebilmesi için gerekli olan ve idare nezdinde bulunan bilgi ve belgelere ulaşmalarının, 4982 sayılı Kanun ile amaçlanan demokratik ve şeffaf yönetim anlayışının ilkelerinden olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerinin gereği olduğu; 4982 sayılı yasada açıkça kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Tabip Odalarının bilgi edinme başvurusu yapamayacakları yönünde bir kural öngörülmediği, davacı Tabip Odasının başvurusunun tüzel kişi bilgi edinme başvurusu olarak değerlendirilmesi ve faaliyet alanı ile sınırlı olarak bilgi verilmesi gerektiği”

belirtilerek, Kurul kararlarının hukuka aykırılığına karar verilmiştir.

Böylece ilgili idareler tarafından; kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütüne bilgi ve belge verilmemesinin, haklı ve hukuki bir yanının bulunmadığı yargı kararları ile de saptanmıştır.
 
Ayrıntılı bilgi hukuk büromuzdan öğrenilebilir.

                                                                                                                      20.11.2008
                                                                                                                      Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!