Kocaeli idare mahkemesi tabip odalarından çalışma onayı almaksızın sosyal güvenlik kurumundan yetki alarak çalışan işyeri hekimlerinin yetkilerini iptal etti


  • Temmuz 05, 2010
  • 2969

 

KOCAELİ İDARE MAHKEMESİ; TABİP ODALARINDAN ÇALIŞMA ONAYI ALMAKSIZIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN HEKİM YETKİSİ ALARAK ÇALIŞAN İŞYERİ HEKİMLERİNİN HEKİM YETKİLERİNİ İPTAL ETTİ.

Bilindiği gibi 6023 sayılı Türk Tabipleri Kanunu’nun  5. maddesi; “Özel kurum ve işyeri tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini alamazlar.”
şeklinde düzenlenmiştir.
Bir başka ifadeyle; özel kurumlarda çalışacak veya işyeri hekimliği yapacak tabiplerin bağlı bulundukları tabip odasından çalışma onayı alması gerekmektedir. Ancak bazı hekimlerin, tabip odalarına hiç başvuru yapmaması ya da başvurmasına rağmen çalışma onayı verilmeye uygun bulunmamasına rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak işyeri hekimliği yapabilmek için hekim yetkisi aldıkları bilinmektedir.

Nitekim Kocaeli ilinde de, 70 hekimin, Kocaeli Tabip Odası’ndan çalışma onayı almaksızın, SGK’dan işyerlerinde çalışan sigortalı hastalara 2 güne kadar istirahat verme ve SGK adına reçete yazma yetkilerini tanıyan, ‘hekim yetkisi’ni alarak işyeri hekimliği yaptıkları öğrenilmiştir. Bunun üzerine Kocaeli Tabip Odası tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü’ne başvurularak, bu 70 hekimin yetkilerinin iptali istenmiştir. Kocaeli İl Müdürlüğü ise, bu başvuruya süresi içerisinde cevap vermeyerek talebi zımnen reddetmiştir.

Kocaeli Tabip Odası ise, bu ret işleminin iptali talebiyle Kocaeli İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. Kocaeli İdare Mahkemesi 13.06.2008 tarihli kararıyla; “SSK Başkanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından, 70 hekime verilen işyeri hekimliği onayında hukuka uyarlık bulunmadığını” açıkça belirtmiştir. Karar ekte yer almaktadır.

Bahsi geçen yargı kararı sonrasında, 28.08.2008 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından, bu 70 hekimin “hekim yetkileri” iptal edilmiştir. Meslek odasından onay almaksızın, işyeri hekimliği yapan tüm hekimlere önemle duyurur, en kısa sürede İstanbul Tabip Odasına onay için başvurmalarını öneririz.


İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

Mahkeme Kararı İçin Tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!